Obrázky na stránke
PDF
ePub

ut in Metaphysica, loco supra citato, diximus, eo possunt diversæ rationes, sub quibus attinita etiam supponitur esse variis modis intelli- gibilis est considerari, secundum quas intelgibile, scilicet, in se, vel in alio, adæquate, lectibus vel specie, vel quasi genere differenvel inadæquate, etc. Et declaratur exemplo : tibus objici potest et ad illorum distinctionem, nam voluntas et intellectus distinguuntur ex seu specificationem in genere objecti concurobjectis, non quia in re sit distinctum objec-, rere. Et per hæc satis responsum est ad ratiotum, quod ab eis attingitur (nam idem ens cog- nes duas dubitandi in principio positas. noscitur et amatur), sed quia sub diversis rationibus ab illis potentiis attingitur, quæ ratio

CAPUT III. nes non sunt denominationes a potentiis, sed sunt aptitudines objectivæ, ut hoc, vel illo UTRUM ANGELI SPECIEBUS INTELLIGIBILIBUS AD modo attingantur: ita ergo in eodem ente in

INTELLIGENDUM INDIGEANT. telligibili possunt distingui diversæ aptitudines, ut hoc vel illo modo repræsentetur et se- 1. Generalis quæstio ad angelos hic restrincundum illas possunt plures intellectus dis- gitur. — Explicato objecto communi intellectingui.

tus angelici aliquid etiam generatim præmit25. Confirmatur. - Ad difficulates in n. 2, tendum est de concursu ejus ad actus intelli3 et 4, adductas. — Et ad explicandas has va- gendi angelicos, ut deinde ad explicandum in rias aptitudines possunt induci, quæ de pro- particulari modum cognoscendi singula objecportione requisita ad intelligendum inter mo- ta, seu scientiam, quam de singulis habet, acdum essendi objecti et potentiæ dixi in supe- cedamus. Coincidit autem talis quæstio cum riori tomo, tract. 1, libro 2, cap. 9. Et appli- hac quæ proposita est, de necessitate speciecari etiam possunt dicta in duobus proximis rum in Angelo ad actum cognoscendi : nam paragraphis præcedentibus. Nam intellectus hu- si tales species necessariæ sunt, solum est, ut manus, quia natura sua inest animæ petenti suppleant vicem objectorum, quando hæc per conjunctionem cum materia, ideo omnia in- se non possunt potentiæ cooperari, et ita simul telligit cum aliqua habitudine, aut propor- de utraque dicemus, et quæstionem restringetione ad materialia : hic autem intelligendi mus ad species illorum objectorum, quæ per modus supponit ex parte ipsarum rerum etiam se non possunt intellectui angelico uniri. Deimmaterialium convenientiam aliquam, vel nique solet hæc quæstio generatim tractari in conjunctionem cum rebus materialibus, ratio- materia de omnibus cognoscitivis, potentiis, ne cujus de se aptæ sint tali modo cognosci. nimirum sensibus externis, et internis, et huEt ita licet noster intellectus habeat pro ob- mano intellectu : nunc autem ab illis abstrajecto adæquato terminativo ens, in quantum hemus, solum enim de Angelis agimus. ens, nihilominus respicit illud, prout de se 2. Prima opinio negativa generatim. - Est aptum est tali modo intelligi. Idemque est cum igitur prima opinio, quæ negat in universum, proportione in intellectu angelico : nam omnia species esse necessarias ad cognoscendum. Ita intelligit juxta modum suum et per species docet Durandus, in 2, d. 3, q. 6, Gabriel, q. 2 accommodatas suo modo cognoscendi et ita ex ubi in art. 1, notab. 4, de sensibus externis, parte rerum supponit aptitudinem, ut per ta- et internis per varias conclusiones loquitur : les, vel tales species aliter, et aliter repræsen- in art. autem 2, plures de Angelis multiplicat. tabile sit. Et Deus ipse licet ab omni intellec- Sequitur Bassolus, ibi q. 3, art. 2, in fine, tu sit cognoscibilis, non tamen eodem modo Gregorius, d. 7, q. 5, art. 1, Ochamus, in 2, q. ab omnibus, sed aliter a se, aliter ab intellectu 14, 15 et 16, et de sensibus addit plura, q. 17 creato et ab hoc aliter ut elevato, et aliter ut et 18, inclinat ctiam Baccarius, dicta d. 3, q. per suas vires operante, et aliter per hoc me- 4 et 5, et d. 6, q. 1, Gregorius aliqua ex parte dium, quam per illud. Qui omnes modi licet d. 7, q. 3, art. 3, qui fere omnes generatim per varios actus, et principia intelligendi exer- loquuntur. Unde opinio hæc probari potest ceantur et quasi compleantur, nihilominus in rationibus communibus homini, et Angelis. Deo ipso habent fundamentum, quatenus est Et duæ videntur esse præcipuæ. Una est, quia intelligibilis, vel secundum se, vel ut causa non sunt res multiplicandæ sine necessitate, creaturæ, et ut repræsentabilis per talem spe- sed propter cognitionem nulla est necessitas ciem, vel ut participabilis per tale, vel tale ponendi species, vel aliquid, quod loco objecti lumen. Sic ergo licet ens in quantum ens sit concurrat ad cognitionem, ergo. Major suppoobjectum adæquatum intellectus angelici, in nitur ex illo axiomate vulgari, frustra fit per plura, quod fieri potest per pauciora. Minorem que differentiam inter hæc constituit, quod si autem expendemus probando veram senten- Angelus haberet species, semper ac necessario tiam, et refellendo varios modos explicandi actu intelligeret omnia quorum species habecognitionem sine concursu objecti per species. ret, illo autem habitu scientiali non necessaSecunda ratio Durandi supra nu. 17, est, quia rio, sed sua libertate utitur. Quam differenspecies intentionalis est ejusdem speciei cum tiam prolixo discursu probare conatur, quem re, quam reprensentat, sed in mente Angeli omitto, quia et obscurissimus est, et nullius non possunt esse formæ, ejusdem speciei cum efficacitatis, sicut plane sunt cætera, quæ rerebus cognoscendis ab Angelo, ergo. Minor tuli , ut patebit. Unde hanc opinionem late cum consequentia notæ sunt. Majorem probat refutant Scotus, in 1, d. 7, q. 6, et in 2 d. 3, prius de colore, et ejus specie rationibus par- q. 8 et 10, Capreolus, ibi, q. 2, ad argum. ticularibus, quæ et in se parvi momenti sunt, Henrici cont. 4. concl. ubi alios refert. et ad præsens non spectant , et ideo illas 4. Tertia opinio admittens species in homiomitto. Ratio ergo ejus generalis est, quia nibus, non vero in Angelis. — Tertia opinio in species non ducit in cognitionem alterius, nisi conclusione negativa convenit cum prima , ratione similitudinis : similitudo autem non quod ad Angelos attinet, etiamsi in hominibus est inter ea quæ sunt ejusdem speciei.

species sensibiles, vel intelligibiles non neget. 3. Secunda opinio singularis Henrici. – Fundarique potest , quia licet sensus, vel inSecunda opinio referri potest singularis Hen- tellectus hominis sit potentia activa sui actus rici, quodlib. 5, q. 14, ubi prius præcedenti inchoata tantum, et imperfecta, et ideo indiopinioni consentire videtur. In principio enim geat cooperatione objecti mediante specie ad quæstionis ait, frustra fingi species impressas: suum actum efficiendum, nihilominus intellecnam licet ponantur, nihil operari possunt ad tus Angeli per solam suam entitatem est poactum intelligendi, et illis positis adhuc neces- tentia activa completa sui actus, et ideo neque sarium est aliud motivum ad actum intelli- concursu aliquo ex parte objecti, neque specie gendi, quod æque potest movere ad actum impressa ad suum actum efficiendum indiget. sine illis, ideoque superfluæ sunt. Assumptum Quæ opinio ratione sui fundamenti tribui poprobat, quia species maxime ad hoc ponitur, test Altissiodorensis, lib. 2, Sum. tract. 5, c. 4, ut objectum fiat præsens potentiæ in esse in- ait enim, Angelum videre rem existentem in telligibili, sed hoc non potest præstare species, proprio genere per solum suum intellectum, ergo. Probatur minor, quia vel species impri- tanquam per medium, quod, quia intellectus mitur ab objecto, ut in visu, et tunc supponit Angeli per seipsum est sufficiens imago ompræsentiam objecti, vel sit ab alia causa, quia nium, quæ ab ipso naturaliter cognosci posobjectum habes, et sic non facit objectum sunt, et ideo ut illas intueatur, seu actu copræsens, quia non potest res fieri præsens, gnoscat, solum indiget, ut velit dirigere aciem nisi ut singularis, et species impressa ab mentis supra res ipsas. Quam directionem voalio non potest repræsentare rem ut sin- cat medium quo, nihil vero aliud est, quam gularem , sed ut universalem. Ex quibus libertas Angeli, vel usus ejus. Hanc etiam inferius a quadam littera Richardus con- opinionem cæteris præfert P. Vasquez, 1. p. cludit , in solis sensibus dari species, in disp. 200. Movetur fere ratione facta, quia sine intellectu vero humano non dari , quia speciebus facile intelligi potest in intellectu præcedit repræsentatio in phantasmate, quæ Angeli integra et universalis virtus effectiva illi sufficit, ut inchoet cognitionem, per quam sui actus saltem respectu connaturalium acacquirit habitus, quibus postea ad res cogno- tuum , non est ergo illi deneganda. Item hoc scendas in earum absentia uti potest. De An- posito vitantur omnes difficultates, quæ circa gelo vero addit, licet nec species habeat, nec a species intelligibiles inveniuntur, si admittanphantasmatibus moveatur, aut de potentia in tur : ergo non est, cur tales species in Angelis actum reducatur, nihilominus indigere quo- ponantur. Neque obstabit , quod objectum sit dam habitu scientiali, quem habet a natura ad cognitionem necessarium, quia esse potest congenitum, ut perfectus sit, possitque sibi necessarium, non ut concausa actus , sed ut præsentia facere omnia naturaliter a se cogno- determinans causam universalem per modum scibilia, quæ in illo habitu virtute continentur. termini, seu materiæ, circa quam talis causa Atque ita hunc habitum putat esse necessa- versatur. Intellectus enim est causa universarium, ut intellectus Angeli sit constitutus in lis suorum actuum, et ideo ut determinetur ad actu primo sufficiente ad intelligendum. Eam- talem speciem actus faciendam, aliquo determinante indiget, quod non est, nisi objectum: Angelos indigere speciebus a suis intellectibus non oportet autem, ut illa determinatio fiat distinctis, eisque superadditis, ad concipienper efficientiam objecti, sed solum per modum dum quidquid a se distinctum proxime, ac termini, nam eo ipso, quo Angelus vult circa directe intelligunt. Hæc est sententia D. Thotale objectum operari, non potest, nisi tales me, 1 p., q. 55, art. 1, quæ cum dicta limiactus habere. Sicut etiam voluntas est causa tatione accipienda est : nam de modo, quo universalis sui actus, et determinatur ad hunc, Angelus seipsum et Deum cognoscit, postea vel illum actum efficiendum ab objecto, non disputat. Et ita illam opinionem intelligunt, ut a coefficiente, sed tantum ut a terminante et sequuntur Cajetanus et alii, Ferrariensis 2, talem actum.

contr. Gent., cap. 96, Capreolus, in 2, d. 3, 5. Quarta opinio. Substantiam Angeli q. 2, art. 1, concl. 4 et in 3, ad argumenta per modum speciei ad alia objecta concurrere. contra 3 et 4, concl. et ibi Hervæus, q. 4, - Quarto, et ultimo loco potest hic referri art. 2, Ægidius, 2 p., ejusdem distinctionis, opinio, quæ licet generaliter fateatur, objec- q. 2, art. 1 et 2, per varia dubia : et ibidem tum intelligibile concurrere ad intellectionem Argentina, q. 2, art. 4, Richardus, art. 6, q. 1. sni per se, vel per aliquod supplens vicem ejus, Bonaventura, 2 p., distinctionis, art. 2, q. 2, nihilominus negat esse Angelis necessarias Scotus, q. 8 et 10, Major, q. 3, Albertus art. 15, species quorumcumque objectorum, etiam a se et in summa, tract. 4, q. 19, art. 11, Alensis, distinctorum, quia sua substantia propria po- 2 p., q. 24, memb. 2 et 3, Marsilius, in 2, q. 7, test unicuique Angelo sufficienter deservire art. 1, Aureolus, in 2, d. 11, q. 2, quamyis per modum speciei, ut rem quamcumque possit enim speciem cum actu confundere videatur, cognoscere. Quæ opinio solet tribui Averroi, nihilominus ipsas species supponit. Imo etiam et Alexandro Aphrodisis, 12, Metaphysicæ, Henricus, quodlib. 4,9. 7, videtur has species text. 44 et 51, et Altissiodorensis supra et Ul- in Angelis supponere, saltem ad alias res exdaricus, libr, 4, Summæ, ut refert Carthusius, tra se ipsos cognoscendas, et quodlib. 1, q. 12, in 2, d. 3, q. 5. Potestque suaderi, quia hoc sentit ab objectis illas desumere, quod postea non repugnat, neque excedit perfectionem fi- videbimus. Præterea de his speciebus exponit nitæ substantiæ, ergo non est, cur Angelis de- D. Thomas, lect. 10, in libro de causis, proponegetur. Major probatur, quia substantia di- sitionem illius auctoris 10: Omnis intelligentia vina est repræsentativa omnium, ergo illa per- plena est formis, quam dicit esse 177 : apud fectio non repugnat substantiæ ut sic. Quod Proclum sub his verbis : Omnis intellectus pleautem nec substantiæ finitæ repugnet, proba- nus est specierum. Similemque sententiam coltur ex minori, quia illa perfectio non est infi- ligit idem D. Thomas, dicta q. 55, art. 1 et 2, nita. Quod probatur, quia illa repræsentatio ex Dionysio, de divin. Nominib., cap. 4 et 7, secundum alios fit per species, quæ sunt fini- in utriusque principio, nam per rationes retæ et perfectione, et numero, imo posset fieri rum, quas ibi dicit Dionysius esse in Angelis, per unam speciem accidentalem supremi An- non a rebus divisibilibus, aut sensibilibus acgeli, ergo est finitus effectus, et facilius fieri ceptas, sed a divina sapientia inditas, species poterit per formam nobiliorem, qualis est an- intelligibiles D. Thomas intelligit. Allegari gelica substantia. Unde probatur prima con- etiam solet cap. 5, ejusdem libri, quia in fine sequentia, quia substantia angelica nobilissi- illius dicit, exemplaria, et rationes rerum unima est, et forma actu intelligibilis, ergo est te, et simplicissime esse in divina mente, et proportionata ad hanc intentionalem repræ- inde inferioribus communicari. Tribui etiam sentationem, ergo non est illi deneganda hæc solet Augustino, in libris maxime de Genesi perfectio. Et confirmatur, quia nisi Angelus ad litteram, quatenus dicit, fecisse Deum in per suam substantiam hoc modo informaret mentibus angelicis intelligibili modo omnia, in esse intellectuali suum intellectum, et in quæ in propria existentia creavit, cujus loca actu primo ad cognoscendum omnia illum suf- infra tractando de cognitione vespertina et ficienter constitueret, ex natura sua esset ve- matutina Angelorum latius expendemus, et in luti cæcus, et impotens ad cognoscendum in . sequentibus nonnulla obiter attingemus. actu secundo , quia non haberet naturalem 7. Enundatur vera sententia per sex propoviam obtinendi species omnium objectorum, siliones.--Prima propositio.-Ut ergo ratione ut in sequentibus latius objiciemus.

et discursu hanc sententiam confirmemus, 6. Quinta est vera sententia affirmativa. — paulatim per varias propositiones procedenNihilominus communis et vera sententia est, dum est. Et imprimis supponimus, de ratione intellectionis, imo et cognitionis esse, ut per res intellectas per rationes earum, sicut e quamdam assimilationem intra mentem intel- contrario voluntatis proprietas naturalis est ligentis fiat. Hoc fundamentum videtur esse ferri, et inclinari ad res amatas, ut recte traveluti dogma, et principium in philosophia, dit D. Thomas, 1 p., ubi supra, et q. 16, a. 1, et theologia communi consensu receptum, et et q. 82, art. 3, unde, sicut Angelus amat, ab ipsa experientia acceptum. In sensibus e- efficiendo pondus in rem amatam, ita intellinim externis, præcipue in visu, qui maxime git, efficiendo in se aliquam similitudinem rei est sensus disciplinæ, experimur, visionem intellectæ. fieri per quamdam intentionalem assimilatio- 8. Secunda propositio.-Secundo huic prinnem videntis ab objectum visum : idem fieri cipio adjungendum est aliud, quod ex illo invidemus in interiori sensu, seu phantasia et fertur, nimirum, angelicum intellectum, ut consequenter etiam in intellectu humano cor- præexistentem actuali intellectioni, vel ordine pori conjuncto, non enim cognoscit, nisi con- durationis, vel naturæ debere supponi in actu vertendo se ad phantasmata, et ad instar eo- primo constitutum, sufficiente ad formandam rum aliquam in se similitudinem formans. in se expressam similitudinem rei intellectæ. Propter quod philosophi animam locum for- Probatur, quia actus secundus supponit acmarum appellarunt, quos in hoc laudat Aris- tum primum proportionatum, sed actus setoteles 3, de Anima, capite quarto. Ubi etiam cundus intelligendi consistit in actuali assimiait, intellectum intelligendo fieri ipsum intel- latione, etiam in intellectu angelico, ergo ligibile, utique per quamdam assimilationem. supponit ordine naturæ intellectum angeliEt Augustinus, lib. 11, de Trinit., cap. 2, dixi, cum sufficienter constitutum in actu primo ad visum videndo, re visa, media ejus similitu- formandam in se similitudinem expressam rei dine informari, quod idem cum proportione intellectæ. Et declaratur præterea ex extremis in intellectu , et re intelligibili invenitur. ut in priori puncto factum est, nam in intelPræterea in ipso etiam intellectu divino co- lectu humano, quia est tale in pura potentia, gnitio est per quamdam assimilationem, et præcedere debet actus aliquis primus, quo redideo ideæ omnium rerum in intellectu divino datur potens ad eliciendum actum secundum, ponuntur, et divino verbo, quod per intellec- sicut Aristoteles demonstrat, lib. 2, de Anima, tum procedit, specialiter attribuuntur. Et ex c. 4 et 5, et ibi latius tractatur. In divino aueodem principio theologi potiorem rationem tem intellectu secundum se spectato non inreddunt, ob quam verbum divinum procedit. venitur proprie actus primus et secundus, quia ut filius, nimirum, quia procedit per intellec- essentialiter et formaliter est suum intelligere, tum, et intellectus processio est quædam assi- quod intelligere eminentissimo modo omnia milatio, seu repræsentatio, ut tradit D. Tho- repræsentat et rerum omnium exemplaria conmas, 1 p., q. 27, art. 2 et 4, et late exposui- tinet. Tamen si secundum rationem præintelmus, lib. 11, de Trinit., c. 5 et 6. Hinc ergo ligamus Deum quasi in actu primo constituaperte concluditur, etiam Angelos intelligere tum ad eliciendam nostro concipiendi modo per quamdam assimilationem et intelligendo intellectionem, concipi necessario debet, ut fieri id, quod intelligunt in quodam esse re- constitutus per suam essentiam eminenter præsentativo, seu assimilativo. Probatur, quia continentem omnia in actu primo perfectissiintellectus angelicus est medius inter divinum mo, et eminentissimo ad formandum in sua et humanum, ergo si in extremis intelligere mente conceptum repræsentantem omnia, et illo modo fit, etiam in medio. Probatur con- omnium exemplaria, et ideas in se continensequentia, tum quia de intellectu angelico nos tem. Ergo idem cum proportione tribuendum judicare non possumus, nisi vel ex nostro, est medio intellectui angelico, propter ratiotribuendo illi perfectiori modo ea, quæ ad in- nes prius factas. telligentiam, et cognitionem pertinent, vel ex 9. Tertia propositio.-Hinc tertio addimus, divino, tribuendo illi excellentiorem quamdam commune esse intellectui angelico cum aliis, ut participationem et imitationem ejus : tum e- ad intellectiones suas non tantum potentia intiam, quia illa proprietas intellectionis, quod tellectiva, sed etiam res intellecta aliquo modo assimilativa sit, non provenit ex particulari cum illo concurrat. Ita ut axioma illud philoconditione hujus, vel illius intellectus, sed ex sophorum, ex objecto et potentia oritur notitia, proprietate naturali intellectivæ facultatis, ut etiam in Angelis locum habeat. Est autem ilintellectus est, quæ in hoc consistit, ut perfi- lud axioma de nobis traditum ab Augustino, ciatur et in actu constituatur, trahendo ad se lib. 9, de Trinitate, cap. 12, ubi, liquido (inquit) tenendum est, quod omnis res, quamcum- actu primo per modum proximi principii ad que cognoscimus, congenerat cx nobis notitiam intelligendum omnia intelligibilia ab ipso. sui. Ab utroque enim notitia paritur, cognos- Probatur proportionali discursu, quia intelleccente et cognito. Et loquitur aperte de notitia tus humanus per se nude sumptus non est inteintellectus, et de visione idem dicit, 1. 11, c. 2. grum activum principium suæ intellectionis, ut In Deo autem quia non est intelligere factum, ex tractatu de anima supronimus, et infra dised intelligere per essentiam, ipsum potius est cemus, et ex tertia suppositione sufficienter cansa rerum extra Deum intelligibilium, quam probari potest. Item intellectus ipse divinus, si effectus earum, nihilominus tamen, si modo modo nostro concipiendi apprehendatur, ut nostro concipiendi ipsum intelligere divinum principium quo proximum intellectionis suæ, per modum actus secundi eliciti ab intellectu non est principium integrum, sed cum illo conconcipiatur, etiam intelligitur esse ab objecto currit ipsa divina essentia, ut objectum actu cognito, nimirum ab ipsa essentia divina, ut intelligibile, ergo signum est, hunc modum continente formaliter vel eminenter quidquid eliciendi intellectionem quasi partialiter in raintelligibile est, quæ ut sic est adæquatum ob- tione principii proximi non convenire intellecjectum actu intelligibile a divino intellectu, tui, quatenus talis, vel talis intellectus est, sed ergo eo modo, quo sine imperfectione, et se- simpliciter ex præcisa ratione intellectus, ac cundum rationem concipimus, intellectionem subinde convenire omni intellectui, et consedivinam esse ab intellectu divino, cum propor- quenter etiam angelico, licet unicuique secuntione concipere debemus esse simul ab objecto dum suum modum, et secundum gradum perintelligibili ejusdem intellectus. Dico autem fectionis suæ conveniat. Præterea argumentor cum proportione, tum quia excludenda est om- in hunc modum, quia de ratione intellectionis nis imperfectio, et intelligenda emanatio se- generaliter est, ut sit ab objecto et potentia, ut cundum rationem tantum et modum conci- probatum est, ergo in Angelis non potest esse piendi nostrum, non secundum rem: tum a sola potentia, ut a principio proximo, nisi etiam, quia Deus seipsum tantum intelligit, ut ipsa potentia intellectiva Angeli virtute in se primarium objectum, cætera ut secundarium, contineat omnia objecta intelligibilia ab ipsa, et ideo sola essentia divina est proprium ob- sed non potest hoc illi attribui, ergo neque acjectum, a quo cum intellectu concipitur esse tivitas completa suarum intellectionum. Utraintellectio divina, reliqua vero objecta secun- que illatio est per se clara. dario intelligibilia, non secundum se, sed prout 11. Progreditur ipsa secunda probatio. in essentia eminenter continentur, notitiam Minor vero, nimirum non posse illam contisui pariunt, licet illam terminent secundario, nentiam virtualem intellectui angelico attribui, etiam prout in se sunt. Ergo etiam in intellectu probatur, quia illa eminentia esse non potest, angelico intellectio procedere debet ex objecto nisi vel in essendo, ratione alicujus virtutis ; et notitia aliquo modo ipsi proportionato, qui vel in repræsentando, ratione alicujus assimia nobis consequenter explicandus erit. Conse- lationis, nullus enim alius modus excogitari quentia probatur, tum rationibus factis in pri- posse videtur: neuter autem illorum est verimo puncto, quia de intellectibus mediis non similis. Non prior, quia substantia Angeli non possumus non nisi per aliquam proportionem continet eminenter res omnes intelligibiles ab ad extrema judicare: tum etiam quia dictum ipso : neque etiam posterior, quia intellectus, est, intelligendi facultatem antequam concipia- ut intellectus, non habet per seipsum illam tur actu intelligens, debere præintelligi suffi- virtualem repræsentationem, quia nec intelcienter constituta in actu primo, ad formandam lectus humanus illam habet, nec intellectus in se similitudinem rei intellectæ: non potest divinus præcise spectatus, et non ut includit autem ita constitui, nisi per ipsum objectum essentiam, nec per illam quasi actuatur, ergo aliquo modo ipsi conjunctum, utique vel per non potest cum fundamento intellectui angeseipsum, vel per aliquam ejus similitudinem, lico tribui. Accedit, quod licet in intellectu diaut eminentiam, ergo. Minor nunc solum pro- vino talis virtus repræsentativa intelligeretur, batur, quia non potest alius modus cum fun- conveniret illi ratione substantiæ divinæ emidamento cogitari, patebit autem magis ex di- nenter continentis omnia, cujus velut propriecendis.

tas concipitur: angelicus autem intellectus est 10. Quarta propositio. - Quarto hinc con- potentia manans a substantia ita limitata, ut cludo, non posse intellectum angelicum per extra se nihil eminenter contineat, ergo non seipsum solum esse constitutum in sufficienti est, unde habeat tam eminentem virtutem ac

« PredošláPokračovať »