Obrázky na stránke
PDF
ePub

tivam ac repræsentativam. Tandem confirma- bus autem non satisfacit, quia ad repræsentur hoc, quia alias intellectus angelicus nudus tandum omnia intentionaliter et per modum et carens omni alia forma vel habitu, esset objecti, aut quasi instrumenti vices ejus gesciens in actu primo omnia intelligibilia ab rentis, non est necessaria perfectio simpliciter ipso, ac subinde sciret in actu primo, et posset infinita, et ideo nec nccessaria est continentia contemplari in actu secundo omnes res possi- eminentialis omnium. Sic enim est species inbiles etiam nunquam futuras, sicut cæteras, telligibilis substantiie repræsentare potest ilquæ futuræ sunt. Et quamcumque rem, etiam lam, licet ipsam eminenter non contineat. Et Deum ipsum posset immediate ac directe con- posset Deus facere unam speciem intelligibitemplari, imo etiam omnia actu consideraretlem, quæ ex parte objecti esset principium innecessario, quia non posset per voluntatem telligendi omnia, quæ unus Angelus intelligere magis ad hæc, quam ad illa consideranda ap- potest, etiamsi non haberet infinitam perfecplicari, quæ omnia falsa sunt: quomodo autem tionem, nec continentiam eminentialem, sicut sequantur et quomodo improbanda sint, pen- nunc fecit unam potentiam intellectivam, quæ det ex sequentibus, et ideo postea dicetur. omnia illa cognoscere valet, ergo ad talem re

12. Quinta propositio. — Quinto addo, nul- præsentationem nec infinita perfectio, nec conlum intellectum angelicum constitui in actu tinentia eminentialis necessaria est, ergo poprimo completo et proximo ad intelligendum terit unicuique Angelo per suam substantiam res alias ab Angelo intelligente distinctas per convenire. Nihilominus existimo, rationem solam substantiam Angeli intelligentis. Sup- D. Thomæ optimam, ac fere demonstrativam ponimus enim substantiam Angeli esse distinc- esse, si recte expendatur. Explico autem et tam ab intellectu, et ideo hanc propositionem urgeo illam hoc modo. Nam duobus modis inaddimus, quam docet D. Thomas, dicta q. 55, telligi potest, quod una res sit principium art. 1, et consentiunt omnes auctores pro nos- proximum ex parte objecti, seu medium, quod tra sententia allegati, et Gregorius et alii, qui incognitum vocant ad cognoscendas res alias. saltem aliquas species in Angelis admittunt. Primo per modum seminis, seu instrumenti ad Dixi autem, ad intelligendum res alias extra hoc principaliter instituti, ut vicem alterius intelligentem, quia de cognitione sui est spe- subeat et loco illius concurrat, et ita sit medium cialis ratio, ut capite sequenti videbimus: lo- ad cognoscendum illud. Secundo potest res quimur autem de cognitione rei directe et in aliqua esse principium cognoscendi alia, non se immediate, nam si per alium medium cog- quia per se primo sit instituta ad repræsennoscitur, tunc species et cognitio ejus sunt tandum illa, sed quia cum sit res omnino absoprincipium cognitionis alterius, ut infra de cog- luta ab hac transcendentali habitudine, ex nitione Dei dicemus. Ratio ergo assertionis sic perfectione sua vim habet ducendi in cogniexpositæ est, quia substantia Angeli cujusque tionem aliorum per modum principii proximi finita est, et non continet formaliter, nec emi- in ratione objecti intelligibilis et medii sullinenter res a se distinctas, ergo non est per se cientis ad res alias directe et perfecte cognossufficiens, ut per modum objecti vel habentis cendas. vicem objecti, constituat suum intellectum in 14. Primo modo concurrendi procedit objecactu primo et proximo ad intelligendum res tio.—Objectio ergo procedit de medio prioris alias a se distinctas. Probatur consequentia, generis. Tales enim sunt species accidentales quia objectum intelligibile comparatur ad in- sensibiles, vel intelligibiles, sunt enim quasi tellectum, qui illud intelligit, per modum for- instrumenta, vel semina objectorum, et ideo mæ:at vero potentia non actuatur per formam, non oportet, ut illa eminenter contineant, nenisi quoad ea, quæ in ipsa continentur, ergo que ut habeant æqualem perfectionem cum cum substantia Angeli res a se distinctas nullo illis. Et eadem ratione posset Deus efficere umodo contineat, non potest per illam in actu nam speciem inte'ligibilem repræsentantem primo sufficienter constitui, ut illas propria plura, vel etiam infinita intelligibilia ab alicognitione, et prout in se sunt intelligat: de quo Angelo sine eminentiali continentia illohac enim cognitione præcipue agimus. Atque rum, quia solum haberet instrumentalem, seu hæc est in sumına ratio D. Thomæ, in dicto quasi seminalem concursum, et consequenter articulo primo.

sine infinita perfectione, nisi valde secundum 13. Objectio contra rationem D. Thomæ. — quid, nimirum in modo illo repræsentandi, Sustinelur ratio D. Thomæ, distinguendo du- qui simpliciter imperfectus est, ut in sequenplicem modum concurrendi loco objecti. ---Aliqui- tibus latius dicetur. Et hoc etiam tantum pro

bat exemplum de intellectu, nam unus potest alterius gerere in ratione objecti intelligibilis esse principium proximum ad intelligendum nisi illam eminenter contineat, cum ejus se

plura, et infinita saltem uccessive sine conti- men intellectuale, aut instrumentum non sit, nentia eminentiali objectorum intelligibilium, ut supponitur. Et confirmatur, nam ipsa diviquia respectu illorum magis ut passiva poten- na substantia non esset ratio sufficiens intellitia, quam ut activa comparatur, nam ut activa gendi omnia, nisi omnia eminenter contineret, est, non est virtus rei intellectæ, sed intelli- ergo multo minus id esse potest substantia gentis, et ideo nec infinita perfectione ad illam creata, cum cætera eminente non contineat. efficientiam indiget, nisi tantum secundum 16. Accedit, quod notandum est, quia illa quid, et in tali genere potentiæ. Et eadem ra- substantia, quæ est medium cognoscendi alia tione substantia ipsa unius Angeli intelligentis hoc posteriori, et eminenti modo, non est mepotest esse principium radicale et principale dium incognitum, sed oportet ut sit medium intelligendi innumeras res a se distinctas sine cognitum, ita enim Deus per suam substantiam continentia eminentiali earum, quia in eo in- omnia cognoscit, ut illam per se primario fluxu non operatur quasi loco ipsarum rerum cognoscendo, secundario cætero cognoscat. Et intelligibilium, nec quia eas contineat, sed videntes Deum per essentiam ejus loco speciei operatur virtute sibi connaturali et consenta- intelligibilis, ita per illam quasi speciem vident nea gradui talis naturæ, ad quam propria for- creaturas, ut in ipsa essentia cognita illas vimalis perfectio sufficit, utique quoad influxum deant, neque aliter illas videre possint per tale principalem ex parte intelligentis ad intelli- medium, ut ostendi in superiori tomo, libr. 2, gendum requisitum, ultra quem necessarius est de attributis Dei negativis, cap. 25, præsertim influxus potentiæ et objecti, ut declaratum est. a num. 50. At vero Angelus non potest per

15. De secundo modo non item. Confirma- seipsum tanquam per medium cognitum alia tur.–At vero si substantia Angeli intelligentis omnia a se distincta cognoscere, ut in sequenesset sufficiens principium intelligendi omnia tibus videbimus, ergo neque potest per suam a se distincta etiam quoad influxum necessa- solam substantiam, tanquam per speciem, seu rium ex parte objectorum, id non haberet per medium incognitum illa cognoscere. Unde dicto priori modo, id est, per modum instru- e contrario fit, ut si quid possit Angelus cogmenti aliorum objectorum per se instituti ad noscere per suam substantiam, tanquam per supplendam vicem illorum, ut per se notum medium cognitum, ad talem modum cogniest : quia una substantia præsertim perfecta et tionis non indigeat propria specie talis rei, sed integra, spiritualis ac simplex, qualis est sub- per suam substantiam in actu primo sufficienstantia angelica, non est per se et ab intrinseco ter constituatur, sicut de proprietatibus, vel ordinata ad inserviendum alteri substantiæ actionibus ejusdem Angeli postea dicemus. creatæ, neque est instituta, ut sit quasi semen, Denique hic etiam facile intelligitur, cur, et vel instrumentum ejus; ergo ut substantia quomodo ex limitatione angelicæ substantiæ unius Angeli esset medium ad cognoscendas res optime inferatur, non esse sufficiens medium distinctas, oporteret, ut esset tale medium pos- ad omnia alia cognoscenda, qui oporteret, teriori modo supra declarato, scilicet, quod ex ut alia eminenter contineret; non posset auvi suæ absolutæ perfectionis ad hoc sufficiat. tem Angelus eminenter continere omnia cogHic autem modus intelligi non potest, nisi ta- noscibilia ab ipso, nisi esset infinitæ perfectiolis substantia eminenti aliquo modo res alias nis simpliciter, tum quia illa sunt infinita, seu contineat; cur enim vicem aliorum objectorum in infinitum multiplicabilia, tum etiam, quia intelligibilium, quorum non est instrumentum, si eminenter illa contineret, posset illa efficere, neque semen, supplere poterit, nisi illa in se cum tamen multa sine virtute infinita fieri contineat aliquo modo? Non continet autem non possint, cum non nisi per creationem fieri formaliter, ut per se patet, nec instrumenta- possint. Denique fieri non potest, ut substanliter (ut supponitur,) ergo non superest, nisi tia minus perfecta eminenter perfectiorem eminentialis modus: quis enim alius excogi- contineat : unus autem Angelus cæteros omnes tari potest? Et declaratur accommodato exem- cognoscere potest propria cognitione, et in plo: nam una substantia non potest supplere seipsis, ergo, ut per eminentialem continenvicem alterius ad generandum, vel aliquid tiam omnes cognoscat, oportet ut nullum sualiud agendum, nisi vel sit instrumentum, seu periorem habeat, aut habere possit, ac proinde, semen ejus, vel illam eminenter contineat, ut infinitæ perfectionis sit. ergo similiter non potest una substantia vicem 1 7. Sexta propositio. - Notationes pro pro

banda propositione. - Probatur jam materialia tiam, quod est contra omnes, et contra perobjecta non cooperari effective cum Angelis fectionem Angelorum. Sequela patet, quia res ad suam cognitionem.-Sexto dico, intellectum materialis non potest efficere ad quamcumque Angeli non juravi immediate ab aliis rebus distantiam, sed intra certum spatium. Imo omnibus, quas extra se cognoscit, tanquam ab juxta communem sententiam necessarium objectis immediate cooperantibus ad sui cog- esset, ut Angelus esset indistans, seu substannitionem cum intellectu Angeli. Hæc assertio tialiter præsens, et propinquus rei cognosest contra nonnullos ex auctoribus citatis, cendæ : quia non posset res materialis habere præsertim in prima opinione, qui cum suppo- talem efficientiam per medium, alias non per nant, cognitionem non fieri sine concursu ob- seipsam, sed per aliquam speciem ab ipsa majecti cogniti etiam in genere causæ efficientis, nantem influeret in actum intelligendi angenihilominus negant esse necessarias species, licum, quod est contra hypothesim, quia de quia objectum ipsum per seipsum potest cum hoc influxu nunc tantum tractamus : nam de intellectu Angeli intellectionem sui esficere. alia specierum efficientiam non esset capax Ita sentiunt Gabriel, Ochamus, Gregorius et la- medium talis actionis, ergo oporteret objectum tius, ac expressius Bassolus, distin. 3, quæst. 3, esse omnino proximum, et indistans, quia art. 3, 9 Dico igitur, et quæst. 4, art. 2, imo juxta communem philosophorum sententiam etiam Scotus, quæst. 10, ante solutionem ar- res saltem materialis non potest agere immegumentorum in hoc consentit, licet alias spe- diatem distans. cies non neget. Ut ergo assertionem probemus, 18. Probatur deinde imo talem cooperatioaccipere oportet solas res intelligibiles ab An- nem esse impossibilem. Confutatur aliquogelo ab ejus substantia distinctas : nam (ut jam rum responsio.-Ulterius vero probatur altera monui) a cognitione sui nunc abstinemus, pars, quod talis efficientia sit impossibilis, quia item proprie loquimur de aliis substantiis non potest res materialis immediate, et per se creatis : quia de divina est specialis difficultas efficere in rem spiritualem, præsertim virtute infra tractanda. Et præterea hic solum loqui- innata, ac mere naturali, etiamsi talis effimur de rebus, quas Angelus potest immediate cientia sit partialis, ergo non potest materiale in seipsis, ac directe cognoscere : sic autem objectum per se influere in spiritualem actum non potest intelligere substantiam Dei natura intelligendi Angeli. Ad quam rationem resliter, nec per Dei speciem, nec per essentiam, pondent aliqui, materiale objectum illuminari ut postea dicemus. Agimus ergo de substantiis ab ipso Angelo, ut possit in actum ejus increatis, sub quibus accidentia comprehendi- fluere. Verumtamen hæc illuminatio ficta est, mus, quæ in ipsis, et cum ipsis cognoscuntur, nullo enim fundamento, vel indicio nititur, et vel quomodocumque cognoscantur, eadem ra- præterea vel est insufficiens, vel impossibilis. tio cum proportione de illis est, ac de substan- Nam si materialis sit, erit æque insufficiens, tiis, ut postea etiam dicemus. Denique distin- ut objectum efficiat spiritualem actum, et guere oportet inter spiritualia, et materialia aliunde est præter naturam spiritualis objecti objecta : nam illa sunt actu intelligibilia, hæc materiale lumen efficere, si autem sit spirivero in potentia tantum, et ideo in prioribus tualis illuminatio, oportebit per illam produci peculiaris est difficultas, an objectum intelli- aliquod lumen spirituale, quod in objecto magibile actu, etiamsi sit substantia distincta ab teriali, imo etiam in medio recipiatur, quod intelligente, possit per seipsum coefficere actum impossibile est vel omnino, vel saltem secunquo ab alio intelligitur, simul cum intellectu dum naturæ ordinem, de qua re iterum infra ejus : quam questionem de possibili, et de facto sermo redibit. in capite sequenti tractatibus. At in substantiis 1 9. Responsio Durandi. Rejicitur primo. materialibus non solum videtur clarum posse — Propter quod Durandus, quem alii sequuncognosci ab Angelis sine effectiva coopera- tur negat esse necessariam hanc efficientiam tione ipsorum objectorum, sed etiam videtur objecti intelligibilis in actum intelligendi anevidens, talem cooperationem secundum na- gelicum. Sufficere tamen putat, solam præturæ ordinem non esse possibilem. Prior pars sentiam objecti in se, vel in causa sua, aut probari potest, tum quia est magna imperfec- effectu, ut ab Angelo cognoscatur eo modo, tio, quod Angeli in suis actibus ab objectis ma- quo est. Nam eo ipso, quod hoc objectum est terialibus efficienter pendeant : tum etiam, intelligibile, et hæc potentia est intellectiva, quia alias non possent videre hujusmodi ob- posita sufficienti præsentia objecti per existenjecta , nisi intra certum spatium, seu distan- tiam objecti, vel aliquam propinquitatem (si

fuerit necessaria) ad intelligentem , sequetur lectuali non est necessaria localis propinquitas, intellectio sine efficientia objecti. Quia neces- sufficit ergo realis præsentia existentiæ. Nec sitas objecti presentis non infert causalitatem etiam dici potest, licet objectum intelligibile ejus, præsertim effectivam, ut Gabriel, Gre- sit ex se sufficienter præsens, non statim negorius, et Bassolus colligere videntur, sed in- cessario videri ab intellectu, quia non applicafert vel esse conditionem necessariam, vel ad tur per liberam voluntatem , cui subest. Nam summum esse causam quasi materialem, non licet hæc libertas cognoscendi vere asseratur, ex qua, sed circa quam talis actus versatur, nihilominus in illa sententia explicari non poquæ potius est terminus necessarius habitudi- test usus ejus. Nam si objectum præsens non nis ejus. Sed hæc responsio imprimis destruit excitat intellectum, nec in eo supponitur aliprincipium supra positum, quod ex objecto, quiil repræsentativum talis objecti, quomodo et potentia notitia procedit: nam illud de pro- poterit voluntas libere applicare intellectum, cessione, tanquam a principio efficiente intel- ut ex multis objectis ex parte sua æque præligitur. Et in hoc sensu probatur ratione su- sentibus, hæc consideret potius, quam illa ? pra facta , quia potentia cognoscitiva , vel in- Nam hæc electio, sine aliqua præcognitione tellectiva per se non sufficit similitudinem ac- eorum, inter quæ sit, intelligi non potest, ergo tualem objecti intelligibilis in se efficere, cum vel ex necessitate nature sequitur intellectio, illud in sua præcisa entitate non contineat, et et tunc omnia necessario videbuntur, vel per ideo indiget objecto, ut ab eo juvetur ad for- voluntatem non poterit applicari intellectus mandam in se expressam imaginem ejus. At ad hæc potius, quam ad illa actualiter intuenvero ad hoc non juvatur potentia per solam da. Quomodo autem hæc difficultas cesset, præsentiam extrinsecam rei intelligendæ, se- positis speciebus, infra dicemus. cundum realem existentiam ejus, vel localem 2 1. Responsio adversariorum. - In abstracpropinquitatem, si nihil cum ea efficit, ergo tiva vero cognitione certum est, non requiri non sufficit illa objectiva præsentia, ut sequa- præsentiam objecti existentis, quia talis cognitur in Angelo intellectio, nisi vel supponatur tio ab hujusmodi præsentia abstrahit, unde abin potentia aliqua objecti similitudo, vel per stractiva dicitur, et tamen illa etiam cognitio ipsum objectum fiat. Et hoc possumus ex sen- non est præsentia. Respondent, abstractivam sibilibus confirmare, per quæ nos ad intelli- cognitionem supponere intuitivam ejusdem gibilia manu ducimur. Nam ut visus noster rei, vel saltem causæ ejus, aut effectus, quo videat, non satis est, ut objectum visibile sit viso cognoscitur, et hoc modo aiunt objecti præsens, et sensus ipse visivus sit, sed oportet, præsentiam sufficere ad intuitivam cognitiout visus a visibili ad videndum juvetur, coef- nem, sine alia efficientia objecti; ex intuitiva ficiendo aliquo modo, et quia non potest per vero cognitione relinqui abstractivam, ac suseipsum concurrere cum visu, emittit formam binde objecti præsentiam mediate sufficere ab aliquam, quæ vice sui visum actuet, et cum abstractivam cognitionem. illo visionem efficiat, ergo pari ratione in ob- 22. Refutatur. Effugium. Obstruitur. jecto intelligibili necessaria est cooperatio præ- — Sed contra hoc est primo, quia Angeli non ter præsentiam, et ad illam cooperationem solum habent abstractivam cognitionem eonon sufficit præsentia extrinseca objecti , nisi rum, quæ aliquando viderunt intuitive, aut ex aliquo modo ipsi potentiæ intime uniatur. his, quæ intuiti sunt, agnoverunt, sed multa

20. Secundo. - Accedit, quod in actuali etiam directe intelligunt abstractive, quorum cognitione non potest satis explicari, quomodo cognitionem per nullam intuitivam cognitiohæc præsentia extrinseca objecti et necessaria, nem assecuti sunt. Alioqui Angeli ex natura et sufficiens sit ad cognitionem. Nam in intel- sua tantum haberent eam scientiam de rebus, lectu quædam est intuitiva cognitio, alia ab- quam actibus suis consecuti essent, quod esse stractiva. Ad priorem supponi quidem debet falsum, infra videbimus. Secundo ut cognitio realis existentia objecti aliquo modo, sed hæc abstractiva fundetur aliquo modo in præcenon satis est, ut eo ipso, quod res est, Angelus denti existentia objecti, non satis est, quod ilillam intueatur, alias semper necessario in- lud extiterit, sed oportet, ut ex illius præsentia tueretur actu omnia, quæ sunt, quia juxta aliquid in intellectu relictum sit, per quod contrariam sententiam ut sequatur visio, satis possit abstractive cognosci : nam si desiit esse, est, quod hoc sit visibile, et illa potentia sit et nihil in intellectu reliquit, non poterit posvisiva. Nec potest dici aliqua non videri prop- tea magis cognosci, quam si nunquam fuisset, ter nimiam distantiam, quia in visione intel- ut patet manifeste in memoria : nam licet ob

jectum existat, si dum existit, non videtur, Deinde propter similem discursum posuerunt non potest magis relinquere sui memoriam, philosophi species in sensibus, et intellectu quam si nunquam fuisset. Si autem aliquid humano, ut suo loco dicemus. Est autem in · elinquit, ergo per illud postea concurrit effec- Angelis servata proportione eadem ratio, qua

tive ad cognitionem sui abstractivam, ergo tenus etiam ipsi per assimilationem intellimajori ratione ad cognitionem intuitivam ne- gunt, ad quam efficiendam eorum nuda intelcessarius est ejus concursus. Dices, objectum lectiva potentia non est sufficiens principium ut in memoria relictum, non concurrere ad proximum, ut jam probatum relinquitur, ergo cognitionem abstractivam active, sed tantum est in Angelis eadem specierum necessitas. per modum objecti terminantis, sicut dicitur Præterea quoad cognitionem abstractivam, et concurrere objectum ad cognitionem intuiti- illam, quæ per memoriam est de rebus prævam : ita ut differentia solum in hoc sit, quod teritis, nemo est, qui tales species Angelis neintuitio terminatur ad objectum, ut in se exis- get, licet fortasse illis non tribuant eumdem tens, abstractiva vero cognitio ad objectum ut cooperationis modum, ut in auctoribus allerepræsentatum in specie relicta in memoria. gatis in prioribus opinionibus videre licet. Et Ita enim respondent plures ex citatis auctori- convincit illa ratio, seu experientia : nam Anbus. Sed impugnatur hoc facile, quia in co- gelus recordatur præteritorum, quæ vidit, ut gnitione directa rei alicujus sive abstractiva, supponitur, et infra probabitur, et non recorsive intuitiva, species impressa non est objec- daretur illorum jam præteritorum, nisi, cum tum proxime terminativum talis cognitionis, erant præsentia, illa cognovisset, quia respectu ut recte probat Durandus, in 2, d. 3, quæt. 6, illius perinde se haberent, ac si non fuissent, num. 10, et sequentibus, et in tractatu de Ani- ergo signum est aliquid fuisse relictum in inma videbimus, quia non potest species habere tellectu, seu memoria Angeli ex re presenti, rationem objecti, quin immediatus cognosca- seu ex illius cognitione, illud autem vocamus tur : at non cognoscitur per directam cogni- speciem. Quo argumento ad species in nobis tionem abstractivam rei repræsentatæ, ut est ponendas utitur Augustinus, lib. 10 Confess., evidens per experientiam, ergo non habet ra- cap. 15, et lib. 11, cap. 18, et sæpe alibi, et tionem termini, sed principii, ac subinde effi- æque in Angelis urget. Item ad novas futuraciendo cooperatur tali cognitioni, ergo signum rum rerum cognitiones, quas Angeli habere posest , potentiam esse per se insufficientem ad sunt per illuminationes, et locutiones omnes efficiendum talem actum, nisi juvetur ab ob- fere ponunt species, quia sine illis intelligi non jecto, ergo majori ratione idem dicendum est possunt, ut infra suis locis videbimus, et indide intuitiva cognitione.

cat Dionysius, cap. 3, de coelesti Hierarch. 23. Ultima propositio. - Dantur in Ange- Tandem quod ad cognitionem etiam intuitilis species intelligibiles ad alias res a se directe, vam necessarium sit aliquid in potentia angeet proprie cognoscendas. — Ultimo ex dictis lica, quod objectum præsens repræsentet, in concluditur, dari in Angelis species intelligi- præcedenti puncto satis probatum est, et in biles, quibus ad objecta extra se directa, et singulis objectis postea latius explicabitur. propria cognitione intelligenda juventur. Ergo ad omnes cognitiones extraneorum objecHanc assertionem sic ex dictis concludimus : torum Angelo species habere necessarium est. intellectus angelicus non est per se solum suf- 24. Ad fundamenta primæ opinionis. — Ad ficienter in actu primo constitutus ad intelli- rationes aliarum opinionum responsio facilis genda omnia objecta a se intelligibilia, sed est ex dictis. Nam ad primam Durandi negaindiget cooperatione objecti : sed non consti- mus, species frustra poni : earum enim necestuitur in actu primo, ncc juvatur per objecta sitas, et activitas etiam Angelis satis declarata extranea immediate per seipsa, seu per solam jam est. Ad secundam vero negatur, speciem suam essentiam, ergo juvatur per species. intentionalem esse ejusdem speciei cum re, Antecedens quoad omnes partes discursu facto cujus est species, quod in sensibus, et intelprobatum est. Consequentia vero probatur, lectu nostro verissimum esse, in tractatu terquia nullus alius modus concurrendi inventus tio, ostendemus, eademque ratio est de speest, nec cogitari cum fundamento potest. ciebus angelis. Nec refert , quod species sint Nam si objectum non juvat potentiam per se- principia aliquo modo simila suis objectis, ipsum, necesse est, ut per aliquid aliud in ipsa quia non sunt similia in esse naturali (ut sic potentia immissum illam juvet, et illud quid- dicam) sed in esse repræsentativo, vel non quid sit, speciem intelligibilem vocamus. sunt similia realiter, sed intentionaliter,

« PredošláPokračovať »