Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]

ENCOMIUM SOARII.

Quod Thomæ illustrat monumenta Soarius, auro

Additur artificis conspicienda manus.
Quæ fuerant dudum tarda male pervia menti,

Nunc sunt, ut faciles sole Oriente viæ.
Certa parum, docta capiunt ex arte, vigorem :

Firmaque de juncto robore, robur habent.
Francisci munus præclarum agnoscit Aquinas,

Talia dicturus, si loqueretur, erat.
Te sine vivebam non plane inglorius, at nunc

Officiis reddor clarior ipse tuis.
Te quoque magna manet non extenuanda per ævum

Gloria : vive tuo munere, vive meo. Tu quondam, nec vana fides, eris alter Aquinas.

Vive tuo semper nomine, vive meo.

ET CAPITUM

HUJUS VOLUMINIS.

170

LIBER 1.

Cap. XI. Cur Angeli sicut vident res præsentes, non videant futuras.

156 DE ANGELORUM NATURA, PRODUCTIONE ET ATTRIBUTIS.

Cap. XII. Quomodo Angeli per species indilas certo 6.1. Ar sit certum dari Angelos. Pagina 1 cognoscant res præteritas.

164 L. II. Utrum Angeli sint ælerni, vel esse inceperint. 4 Cap. XIII. Utrum Angelus per species inditas naturalia Ur. lll. Quando Angeli creati fuerint.

7 omnia possibilia cognoscere valeat. CAP. IV. Ubi Angeli creati fuerint.

15 Cap. XIV. Utrum Angelorum species universales sint, up. V. Utrum Angeli sint omnino in sua substantia vel particulares.

176 corporei.

16 Cap. XV. Utrum Angeli quo superiores, eo per species LAP VI. Vtrum Angeli sint corporei tanquam ex cor- universaliores intelligant.

182 pore et spiritu compositi.

20 CAP. XVI. Quomodo varietas specierum universalium L2. VII. Utrum in Angelis sil aliqua substantialis diversis Angelis conveniat.

183 compositio.

31 CAP. XVII. Utrum Angeli naluraliter habeant inditam CAP. VII. Utrum Angeli in essentia, et attributis finite speciem Dei propriam.

192 perfectionis sint.

34 CAP. XVIII. Utrum Angelus per suum substantiam natu(1. IX. Utrum Angeli omnino incorruptibiles sint, et r aliter DEUM cognoscat.

196 necessaria entia dici possint.

37 CAP. XIX. Ulrum Angelus distinctis aclibus se, et Deum CAP. I. Objectionibus contra doctrinam capitis supe- per suam substantiam cognoscat.

200 rioris occurritur.

40 CAP. XX. Qualem Dei cognitionem possit Angelus per CAP. XI. Utrum Angeli in magno numero sint, et quan- species aliorum essectuum comparare.

205 tas ille sit.

43 Cap. XXI. Utrum unus Angelus internos actus volunCAP. XII. Utrum omnes Angeli sint ejusdem specificæ talis alterius cognoscat.

210 natura.

49 Cap. XXII. Variæ opiniones contra resolutionem supeCAP. XII. Utrum Angeli in tres Hierarchias, et novem rioris capitis rejiciuntur.

213 choros apte distinguantur.

52 CAP. XXIII. Cur Angeli alienæ voluntatis actus cognoC. XIV. Quce sit unitas, vel distinctio essentialis scere non possint.

218 inter has Hierarchias el ordines.

61 Cap. XXIV. Objectionibus contra rationem positam ocCup. XV. Utrum omnes Angeli singulorum ordinum curritur.

226 specie differant.

67 Cap. XXV. Utrum non tantum actus voluntatis, sed eliam intellectus sint Angelis occulti.

229 LIBER II.

Cap. XXVI. Utrum Angeli per signa sensibilia, vel spiBEISTELLECTIVA POTENTIA ANGELORUM, NATURALIQUE ritualia loquantur.

234 COGNITIONE.

Cap. XXVII. Utrum Angelus nihil efficiendo in audiente Cap. 1 Utrum Angelus intellectu et actu a seipso aclus suos cæteris manifestet.

243 distinctis indigeat.

77 Cap. XXVIII. Confirmatur præcedens resolutio, et diffiCar. II. Quod sit adequatum objectum specificans an- cullates enodantur. gelicum intellectum.

84 Cap. XXIX. Ulrum res supernaturales sub naturali Cap. III. Utrum Angeli speciebus intelligibilibus indiobjecto intellectus angelici comprehendantur. 281 seant.

93 Cap. XXX. Utrum Angeli naturaliter cognoscant effectus Cap. IV. Quomodo Angelus seipsum, et omnia, quæ in supernaturales quoad modum.

301 eo sunt, videal.

104 Cap. XXXI. An naturalis omnium Angelorum cognitio Cup. V. Utrum Angelus alios per suas essentias, vel per proprias species comprehensiva sit.

309 per species cognoscal.

113 CAP. XXXII. Utrum Angeli componendo, ac dividendo CAP. VI. Quomodo Angeli res materiales singulares cognoscant.

315 cognoscant.

124 Cap. XXXIII. Ulrum in Angelis cognilio per discursum Cap. VII. Ulrum species Angelorum ab ipsorum intel- inveniatur, lectu, an a solo Deo efficiantur.

134 Cap. XXXIV. Ulrum Angeli semper aclu considerent Cap. VIII. Utrum Angelus concretas habeat species omnia, quæ in actu primo cognoscere possunt. 322 Tetum omnium naturaliter existentium.

140 CAP. XXXV. Utrum Angelus necessario semper sit in Cap. IX. Utrum Angelus per species sibi inditas possit aliquo actu intelligendi.

338 futura cognoscere.

144. Cap. XXXVI. Utrum Angelus extra se aliquid necessario CAB. X. Utrum Angelus futura singularia per inditas cognoscal.

374 species cognoscat.

152 Cap. XXXVII. Lirum Angelus possit plura simul per

256

321 373

375

515

unum, vel plures aclus intelligere

349 CAP. XIV. Angelum non moveri per accidens, nisi motu CAP. XXXVIII. Utrum in Angclis sint habitus intel sibi inhærente.

481 lectuales, connaturales, vel acquisiti.

360 Cap. XV. Fundamentis aliarum opinionum satisfit. 483 CAP. XXXIX. Utrum in Angelorum mentibus veritas, CAP. XVI. Utrum molus Angeli tantum inter positivos et falsitas reperiatur. 365 terminos esse possit.

436 CAP. XL. Utrum in Angelis sit cognitio matutina et Cap. XVII. An Ubi angelicum sit omnino indivisi vespertina, el quid utraque sit. 366 bile.

487 Cap. XVIII. Utrum possil Angelus transire ab uno loco LIBER III.

ad distantem, sine transitu per medium. 492 DE VOLUNTATE ANGELORUM IN PURO STÁTU NATUR.E SULE CAP. XIX. Non posse Angelum ad distantem locum SPECTATO. transire sine transitu per medium, etc.

495 CAP. I. An sit in Angelis voluntas, et quid sit objectum CAP. XX. Utrum Angelus mutare possit locum in temejus, quæve proprietales. 368 pore continuo.

500 Cap. II. Ulrum voluntas Angeli in aclibus suis libera CAP. XXI. Utrum in instanti possit Angelus locum sit. 370 mutare.

503 CAP. JII. Utrum voluntas semper, ac necessario aliquem CAP. XXII. Utrum ad locum remotum in uno, vel pluactum exerceat.

ribus instantibus Angelus transire possit. 507 CAP. IV. Utrum Angelus necessaria dilectione seipsum CAP. XXIII. Utrum Angeli seipsos effective moveant. 511 diligat.

375 Cap. XXIV. Quæ, et quanta sit in Angelo potentia ad Cap. V. Utrum Angelus naturaliter, ac necessario Deum se movendum.

511 diligat.

381

381 Cap. XXV. Utrum Angelus possit res alias substantiaCap. VI. Utrum res alias creatas amore naturali, vel liter transmutare. electivo Angelus diligat.

386 Cap. XXVI. Utrum Angelus alterare corpora possit. 519 Cap. VII. Utrum voluntas Angeli in statu pure naturæ CAP. XXVII. Utrum Angeli arbitrio suo possint corpora sit libera, quoad speciem circa bonum honestum, movere localiter.

521 etc.

387 Cap. XXVIII. Utrum unus Angelus alium movere posCap. VIII. Utrum Angelus in pura natura existens, ve- sit.

523 nialiter peccare possit.

393 Cap. XXIX. Utrum potentia motiva Angeli sil ab intelCap. IX. Ulrum Angelus in pura natura possit in primo lectu et voluntate distincta.

525 instanti creationis bene et male diligere. 396 Cap. XXX. Utrum Angelus propinquitatem ad mobile Cap. X. Ulrum voluntas Angeli naturaliter sit in libera requirat, ut illum movere possit.

529 electione immutabilis, etc.

403 CAP. XXXI. De modo propinquitatis el impulsus Angeli CAP. XI. Occurritur objectioni, et declaratur, quomodo circa corpus mobile.

Angelus in pura natura potuerit esse beatus. 413 CAP. XXXII. Alia tria dubia circa potestatem movendi CAP. XII. Utrum voluntas Angeli capax sit naturalium Angeli explicantur.

535 habituum, qui propriis actibus acquirantur. 416 Cap. XXXIII. Utrum Angeli per localem motum vere ac

realiter corpora assumant.

536 LIBER IV.

Cap. XXXIV. An corpora, quæ Angeli assumunt, vere talia sint qualia apparent, etc.

540 DE ANGELORUM POTENTIA AD TRANSEUNTES ACTIONES

CAP. XXXV. Quibus dispositionibus assecta sint corEFFICIENDAS. pora, quæ Angeli assumunt.

543 CAP. I. Utrum Angeli sint capaces looi, quem acquirere Cap. XXXVI. Qualis unio Angeli ad corpus necessaria et amillere possint. 424 sit, ut illud assumere dicatur.

547 CAP. II. Utrum in Angelis sit proprium et intrinsecum CAP. XXXVII. An omnes, et soli Angeli assumant corUbi. 427 pora, et qualiter illa conficiant.

550 Cap. III. Objectionibus satisfit, et expenditur, an possit Cap. XXXVIII. Utrum Angeli in corporibus opera vitæ Angelus nullibi esse. 433 exercere valeant.

552 CAP. IV. Utrum Angelus sit in loco extrinseco per

Cap. XXXIX. Utrum Angeli per corpora assumpta postranseunlem actionem, etc. 437 sint miraculosa opera efficere.

559 CAP. V. Utrum Angelus sit in loco extrinseco per ali

LIBER V. quid actioni simile. Cap. VI. Utrum Angelus sit in loco extrinseco per rea

DE STATU GRATIÆ ET MERITI QUE IN VIA TAM SANCTI lem actionem ad corpus.

447

ANGELI, QUAM RELIQUI HABUERUNT. Cap. VII. Per quid tandem Angelus sil in loco extrin- CAP. I. Utrum Angelis gratia suerit necessaria tempore seco.

565 Cap. VIII. Objectioni occurritur, et relatio propinqui- Cap. II. Utrum Angeli fuerint creati in statu glorice, ita

tatis et distantiæ in spiritibus declaratur. 454 ut in instanti creationis beati fuerint consummata CAP. IX. An plures Angeli in eodem simul loco esse beatitudine supernaturali.

569 possint.

458

Cap. IIJ. An omnes Angeli fuerint aliquando in via in CAP. X. Utrum Angelus in duobus distinctis locis simul statu gratiæ et sanctitalis.

574 esse possit.

462 Cap. IV. Utrum Angeli omnes in primo instanti suæ Car. XI. Utrum Angelus necessario sit in loco adæquato,

creationis gratiam sanctificantem acceperint. 578 vel possit esse in quovis minori, aut in nullo. 467 Cap. V. Utrum Angeli in via habuerint cognitionem Dei CAP. XII. Utrum Angelus per extrinsecam denomina- supernaturalem, et per se infusam.

583 tionem loco mutabilis sit, etc.

475 Cap. VI. Quce mysteria fidei cognoverint Angeli in via Cap. XIII. Angelum non moveri per se nisi per muta- seu quos fidei articulos explicile crediderint. 590 lionem et denominationem intrinsocarn.

478 Cap. VII. Utrum Angeli in primo instanti creationis et

530

442

452

vice.

« PredošláPokračovať »