Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie: Liberalizmus, komunitarizmus, neomarxizmus.

Predný obal
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 27. 10. 2018 - 160 strán (strany)

Úlohou knihy Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie je kriticky zmapovať, zosumarizovať a komparovať pomerne rozsiahlu škálu súčasných predstaviteľov anglo-americkej sociálnej filozofie. Hlavným cieľom práce nie je hĺbková analýza autorov, ale vecne, jasne a správne vystihnúť na pomerne obmedzenom priestore podstatu postojov, názorov, ako aj vzájomnú podmienenosť konceptov sledovaných autorov tak, aby daná práca mohla slúžiť nielen edukačným cieľom, ale aj ako podnet pre ďalšie možné analýzy, interpretácie a štúdie. Nakoľko v mnohých prípadoch ide o žijúcich autorov, kniha zostáva stále otvorená pre možné modifikácie ich názorov a postojov. Ako už názov napovedá, vybraní autori sú predstaviteľmi anglo-amerického diskurzu, ktorí významne ovplyvnili sociálno-politické myslenie 20. a 21. storočia. Práca je členená do troch samostatných kapitol. Úvod tvorí krátky exkurz do dejín sociálnej filozofie a jej členeniu. Vybrané boli tie smery, ktoré zodpovedajú svojím zameraním povahe sociálnej filozofie najmä tým, že venujú podstatnú pozornosť rôznym aspektom sociálneho života človeka, akými sú napríklad otázka spravodlivosti v jej rôznych aspektoch, problému rovnosti, slobode, odcudzeniu, spoločným etickým hodnotám, normám a pod. Vybraní autori pristupujú k daným témam z rôznych metodologických pozícií, a preto aj vidia vyššie nastolené problémy inou optikou. Analýza sociálne orientovaných konceptov bude okrem diferencií medzi jednotlivými autormi čiastočne skúmať a porovnávať ich názory s filozofmi, ktorí tvoria líniu filozofického myslenia, orientovanú predovšetkým na obhajobu slobodného trhu, a z toho plynúci postoj k sociálnym otázkam ako nutným dôsledkom realizácie slobodného trhu. Uvedenú líniu by bolo možné v danej súvislosti označiť za antisociálnu, reprezentovanú napríklad Hayekom alebo Nozickom. To, čo sa napríklad z pohľadu Rawlsa javí ako spravodlivosť, sa z pohľadu Nozicka javí ako nespravodlivosť, a z pohľadu Hayeka ako „fatamorgána – mirage“. Práca vychádza predovšetkým z analýzy pôvodných teoretických prác skúmaných autorov, ako aj zo sekundárnych teoretických zdrojov, predovšetkým z prác Ľuboša Blahu, Mareka Hrubca, Emila Višňovského, Ivana Buraja, Františka Novosáda, Ladislava Hohoša, a Ľubomíra Belása. Prvá časť, s názvom revízia liberalizmu, analyzuje predovšetkým deweyovskú142 líniu egalitárnych alebo sociálnych liberálov (Berlin, Rawls, Dworkin, Sen, Ackerman), ktorí revíziou liberalizmu otvorili dvere novému smeru, ktorý je analyzovaný v druhej kapitole – komunitarizmu (Taylor, MacIntyre, Sandel, Walzer), a ktorý vyvrcholil kritikou zľava (tretia časť práce), teda autormi inšpirovanými Marxom; neoutopistami a kritickou teóriou (Roemer, Peffer, C. A. Cohen, Wallerstein, Jameson a ďalší). Záver práce patrí štatistikám súčasného sveta a otázke, prečo sa v dnešnej dobe zaoberať sociálnou filozofiou.

Kľúčové slová: sociálna filozofia, egalitárny liberalizmus, komunitarizmus, neomarxizmus, kritika globalizácie, sociálne práva, sociálny štát, sociálna spravodlivosť, pozitívna a negatívna sloboda, nepodmienený príjem, distributívna spravodlivosť, partikularizmus, občianska cnosť, meritokratizmus, chudoba, utilitarizmus, neoliberalizmus, neoutopizmus, utopistika, pragmatizmus, sociálna nerovnosť, ekonomická demokracia, analytický marxizmus, kultúrny marxizmus, moderna, postmoderna, historicizmus, závoj nevedomosti, komplexná rovnosť, kybersocializmus, zdrojová ekonomika, rovnosť, Rawls, Berlin, Dworkin, Ackerman, Sen, Nozick, Taylor, Rorty, Walzer, Sandel, MacIntyre, Peffer, Cohen, Roemer, Wallerstein, Jameson, Cockshott, Cottrell, Chomsky, Fresco, Marx, Mill, Rousseau, Hobbes, Locke

ENG: The aim of the book Selected Chapters from Contemporary Anglo-American Social Philosophy is to critically map, summarize and compare a relatively wide range of contemporary AngloAmerican social philosophers. The methodological approach is chosen on the basis of information-summarizing and comparative character of the work. The main goal of the thesis is not the in-depth analysis of the authors, but briefly, clearly and accurately outlining the nature of attitudes in a small space of trends, opinions, relationships and comparison of key opinions as a stimulus for further possible analyses, interpretations and studies. Because in many cases there are living authors, the book remains open for future modifications of their attitudes. As the title suggests, the selected authors and directions are geographically determined by the Anglo-American space and focused primarily on concepts that have influenced the 20th and 21st century social thinking. Introduction is a short excursion into the history of social philosophy. The thesis is divided into three separate chapters. Selected were those which correspond in particular to the definition of social philosophy as the study of social life, which results in a certain image of social life, especially in the context of the perception of social as a philosophy of society accepting social justice as a value criterion (it takes into account the social interests of citizens, their social needs, like food, housing, education, culture, health, etc.). The work is based on theoretical sources, especially written by the authors Ľuboš Blaha, Marek Hrubec, Emil Višňovský, Ivan Buraj, František Novosád, Ladislav Hohoš and Ľubomír Belás. The first part, called Revision of Liberalism, analyses in particular the Dewey line of egalitarian or social liberals (Berlin, Rawls, Dworkin, Sen, Ackerman) who opened the door to the new direction, analysed in the second chapter — Communitarism (Taylor, MacIntyre, Sandel, Walzer), and culminating in a critique of the left (third part of the work), that is to say, inspired by Marx; neoutopism and critical theory (Roemer, Peffer, Cohen, Wallerstein, Jameson). The conclusion of the work belongs to the statistics of the current world and the question of why we are dealing with social philosophy.

Keywords: Social Philosophy, Basic Income, Egalitarianism, Alasdair MacIntyre, Fredric Jameson, John Rawls, G. A. Cohen, Isaiah Berlin, Noam Chomsky, Neomarxism, Michael Walzer, Michael Sandel, Jacque Fresco, Communitarism, Immanuel Wallerstein, Open Source Economics, John Roemer, Justicia Michael Sandel, Antiglobalization Social Movements, and Rodney Peffer

 

Časté výrazy a frázy

O tomto autorovi (2018)

PhDr. Lukáš Perný (* 1991 Nové Zámky) je slovenský sociálny filozof, kulturológ a hudobník. Absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Magisterské štúdium ukončil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave štúdiom diela Ladislava Novomeského. V súčasnosti (2018) pôsobí na Inštitúte filozofie Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity. Venuje sa sociálnej filozofii, dejinám utopizmu, filozofii dejín a filozofii kultúry.

Bibliografické informácie