Obrázky na stránke
PDF
ePub
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Gallandius i. Ep. 1, ad Cor., Proem., n. 1, 5, 40-47, 54, 57,
Bibl. Vet. PP. 59.-Part ii. p. 175-9.
Venet. 1765.
Galland. i....... vis. 2, c. 4.-Part ii.

p.

179-180.

[blocks in formation]

107 | Galland. i..

[blocks in formation]

Ep. ad Rom. Proem; ad Ephes. n. 4, 6; ad
Magnes. n. 3, 6, 7; ad Trall. n. 2; ad Smyrn.

n. 8, 9; ad Philipp. n. 6.-P. ii. p. 180-2.
Ex Euseb. H. E. iv. 4; v. 24. Hieron. De Vir.

Illust. c. i. 7.-P. ii. p. 182-5.
Dial. c. Tryph. n. 100, 106.-P. i. p. 1, 2.
Ex Epipban. Hæres. 42, n. 1, 2.-P. ii. p. 184.
Ex Euseb. H. E. iv. 23.-P. ii. p. 184-5.
Ex Euseb. H. E. ii. 24 ; Ib. H. E. iv. 23.-P.

ii. p. 184-6.
C. Hæres. L. iii. c. iii. n. 1-4; c. iv. n. 1.-P.

ii. p. 192-6. Besides references, the follow-

177

Galland. i.....

St. Irenæus

178

202

Ed. Bened.
Migne.

Flourished
or wrote.

Died..

Editions.

Works and passages quoted.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

ing place is quoted, c. Hæres. iii. 12, n. 15.

P. i. p. 2.
180 Galland. ii. Fragm. v. (Ex Euseb. H. E. iv. 22)—P. ii. p.

191-2.
220 Potter Ed. Fragm. ex Euseb. H. E. ii. 1; Strom. vii. 16.

Oxon. Migne. -P. ii. p. 197-8.
202

Ex Euseb. H. E. v. 3, 16, 23, 24; Tertull. adv.

Prax. n. 1.-P. ii. p. 186-191.
218 Rigaltius, Paris, | De Præscrip. n. 21-23 ; adv. Marcion, iii. c. 16;
1742

ib. iv. 3; ib. iv. 13; ib. v. 3 ; Scorpiace, n.
10; ib. n. 15; de Monog. n. 8; de fuga in

persec. n. 2; de Pudicit. n. 21.-P. i. p. 2-9.
Scorpiace, n. 10; adv. Prax. p. 1; de Pudicitia,

n. 1, 21; de Præscript. 21, 30, 32, 36; adv.
Marcion. i. n. 20; ib. iv. n. 5.-P. ii. p. 198-

204.
Galland. iii. Ex Euseb. H. E. ii. 21.-P. ii. p. 205-6.
Galland. ii. Ep. Clem. ad Jacob; Hom. 17, n. 19.-P. i. p.

9-11.
Galland. i....... L. vi. n. 5.-P. i. p. 11.

THE WRITERS AND WORKS QUOTED.

214
Clementines and Recog- 216

nitions
Apostolical Constitu- 216

216

St. Victor

Tertullian

Caius

tions
Origen

253

De la Rue,
Migne

De Princip. L. iii. c. 2. n. 5; c. Cels. vi. 77;

Hom. 5, in Exod. n. 4; Select. in Ps. 38,

[ocr errors]

Flourished or wrote.

Died.

Editions.

Works and passages quoted.

St. Hyppolytus

222

Hom. ii. 10; Comment. in Matt. Tom. xii. n.
9-11; ib. n. 12; in Matt. T. xii. n. 14 ; ib.
in Matt. Tom. xiii. n. 14; in Matt. Tom.
xiii. n. 31; in Matt. Tom. xiv. p. 5; in
Matt. T. xvi. n. 3; Series Comm. in. Matt.
n. 139; in Luc. Hom. 17; in Joann. (Ex
Euseb. H. E. vi. 25); in. Joan. Tom. 32, n.
5; in Ep. ad Rom. L. V. n. 10; Expos. in
Prov. c. 30 ; Scholia in Luc. c. 9.-P. i. p.

10-22.
Galland. i. et In S. Tbeophan. n. 9; de Fine mundi, n. 9.-
Fabric. Hamb. P. i. p. 22.
1716
Ed. Bened. et Ep. Cler. Rom. ad Cler. Carthag.; ad Cler. et
Pamelius pleb. de deprec.; de Lapsis ; ad pleb. de quin-

que Presb.; ad Antonian.; ad Cornel., n. 8,
18; ad Pupian.; ad Januar. et Episc. Numid.;
ad Quintum. ; ad Jubaian.; de Hab. Virg. ;
de Bono Patientiæ ; de Exhort. Martyr.; de

Orat. Domin.; de Unitate.-P. i. p. 23-30.
Cler. Rom. ad Cler. Carthag. ; de Lapsis ;

Presbyt. et Diac. Romæ ; Cornel. de Ordin. sua ; ad Cornelium ; ad Antonian. de Corne

St. Cyprian

248

258

Flourished or wrote.

Died.

Editions.

Works and Passages quoted.

lio; ad Januar. et Episc. Numidiæ ; Magno;
Presby. et Diac. Romæ Cypriano ; ad Cornel.;
Stephano ; Pompeio ; Firmil. Cypriano ; De

Unitate.-P. ii. p. 205-224.
De Rebapt. n. 10.-P. i. p. 31-2.

Galland. iii.

mate Anonym. ad Novatia- 255

257

Galland. iii.

Ad Novatian. n. 8.—P. i. p. 31-32.

St. Dionysius of Alexan- 258

272 Inter. Opp. S. Ep. Cypriano.-P. i. p. 31.-P. ii. 220-4.

Cyprian.
264 | Galland. iii. Fragm. ex Athanas. de Synod. n. 44; Fragm. ex

Athanas. de Sentent. Dionys. 1. 13; ex
Euseb. H. E. vii. 3, 4, 5, 9.-P. ii. p. 224-

227.
Galland. iii. Canon Pasch. n. 10.-P. ii. p. 227.

Galland. iii. Disp. cum Manete, n. 47-8.-P. i. p. 32-3.
311 Galland. iv. Canon 9.-P. i. p. 83.

Labb. Concil. i. Ep. Synod. Silvestro.-P. ii. p. 227-8.
338 Migne

Chron. ad ann. 44; Hist. Eccl. ii. 14; ib. vi.

25; Præp. Ev. i. 3; Dem. Ev. iii. 2; ib. iii.
4; Quæst. ad Marin. n. 4; in. Ps. 16; in
Ps. 44; in Ps. 52; in Ps. 67; in Ps. 68, n.
9; in Ps. 71; in Ps. 86; in Ps. 90; in Ps.

Anonym. de Rebaptis- 254

num
Firmilian....

dria

St. Anatolius
St. Archelaus
St. Peter of Alexandria
Council of Arles
Eusebius of Cæsarea

...

270
278
306
314
325

Flourished or wrote.

Died.

Editions.

Works and passages quoted.

92; in Is. c. 9; in Is. c. 28; de Theophan.
n. 6; de Incorp. et invis. Deo ; in Matt. x.
34; de oper. bon. ex Ep. ii. ad Cor.—P. i. p.

33-39.
H. E. iii. 4; in Is. ix. 6; in Matt. x. 34; c.

Subell.-P. ii. p. 229-30. Besides various
references, the following places are quoted
from, H. E. ii. 1 (p. 197); H. E. ii. 24 (p.
185-6); H. E. iii. 16 (p. 176-7); H. E. iv.
23 (p. 184-5); H. E. iv. 4 (p. 183); H. E.
iv. 22 (p. 191-2); H. E. iv. 23 (p. 177); H.
E. v. 3 (p. 186-7); H. E. v. 23, 24, (p.
187-91); H. E. v. 24 (p. 183); H. E. v. 28,
(p. 205-6); H. E. vi. 12 (p. 205); H. E. vi.
14 (p. 198); H. E. vi. 24 (p. 198); H. E.
vii. c. 3, 4, 5, (p. 225-6); H. E. vii. 9 (p.

225); H. E. vii. 30 (p. 227).
Labb. Concil. ii. Can. 6, 7.-P. ii. p. 245.

Galland. iv. Hist. Ev. in Matt. xvi.-P. i. p. 38-9.
356 | Gulland. iv. Ep. 17.-P. i. p. 39.
361 Galland. V....

Serm. 1, de fide, n. 1, 13; Serm. 7, de Ponit.

n. 6; Serm. de Pastor. n. 4; Serm. xi.-P.i. p. 39-40. De Pastor. n. 4.-P. ii. p. 231.

Council of Nicæa..
Juvencus
St. Anthony
St. James of Nisibis

325
326
330
340

« PredošláPokračovať »