Obrázky na stránke
PDF

Archiepiscopalis ecclesia» Gnesuensis capitulum constahit imposterum ex unica duintaxat prre|>osili diguitatc, et ex numéro sex canonicatuuni, allerius vero Posnanieusis archiepiscopalis eeclesiie capitulum efformabunt tluo dignitates, praepositi videlicet ac decani, octo canonicatus niiiiierarii, et alii quatuor canonicatus honorarii, uec non octo vicariae. seu praebendalus.

Cathedralinm ecclesiarum Trevirensis atque Paderbornensis respectivum capitulum constabil ex duabus dignitatibus, ima nempe pnepositi, ac altéra decani, ex octo canonicatibus numerariis, et quatuor canonicatibus bonorariis, atque et sex vicariis seu pircbendatis.

In cathedrali ecclesia Monasteriensi capitulum constituent binae dignitates, major nempe praepositurae, ac secuuda decanatus, octo canonicatus numerarii, quatuor honorarii canonicatus, et octo vicariae seu prsebendatus.

Culmensis calhedralis ecclesiae capitulum constabit ex biuis dignitatibus, praepositurae videlicet ac decanatus, ex octo canonicatibus numerariis, ex quatuor honorariis canonicatibus, et e sex vicariis seu prabendatis.

Cathedralis ecclesiae Wratislaviensis capitulum efformabunt duo dignitates, una videlicet praepositurae, et altéra decanatus, decem canonicatus numerarii, quorum primus scbolastici pnebendam adnexam babebit, sex canonicatus honorarii, atque oclo vicariae seu praebendalus.

Démuni quod altinet ad episcopalem ecclesiani Warmiensem, illius cathédrale capitulum in eo, quo mine reperitnr, slatu ronsistet, reservata lamen Nobis ac Romanis Poulificibus Successoribus Nostris facultate capitulum ipsum ad aliarnm in regno Borussico existenlium ecclesiarum normam imposterum conformandi.

Porro in qualibet ex antedietis ccclesiis tara archiepiscopalibus cpiam episcopalibus animarum parochianorum cura habitualis residebit pênes capitulum, actualis vero ab uno e capitularibus ad hoc expresse designando, et prsevio examine ad formam sacrornm cauonum ab ordinario approbando cum vicariorum auxilio exercebilur; ac in unoquoque ex iisdem capitulis duo ab ordinario stabiliter deputandi crmiL idonci canonici, a quorum uuo poenilentiarii, ab altero vero Sacram Scripluraxn statis diebus populo exponeudo Iheologi respective munera fideliler adimpleanlur.

Singulis profecto ex primodictorum capitulorum canonicis honorariis, quos ad personalem residentiam et ad servitium chori minime obligatos esse declaramus, idem cum residentibus canonicis aditus ad ehorum et ad ceteras ecclesiasticas functiones patebit, Nosquc ad majus pncdictarum ecclesiarum decus ac splendorem omnibus anledictis dignitatibus et canonicis indultum ulendi iisdem insigniis quibus antea fruebantur, expresse eonfirmamus, et quatenus opus sit de novo concedimus et clargimur.

Cuilibet similiter ex supradictis capitulis cathedralibus nunc cl, pro tempore existentibus, ut ipsi capitulariter congregati pro novo et circumstantiis magis accommodato earumdem archiepiscopalium, et episcopalium ecclesiarum, carumque chori quolidiano servitio, nec non rerum ac jurium lam spiritualium quani temporalium prospero felicique regimine, gubernio ac direclione, onerumque iis respective incumbentium supportatione, distributionum quotidianarum, et aliorum quorumeunque emolumentorum exactione ac divisione, et pœnarum incurrendarum a non interessentibus divinis officiis incursu, singulorum proesentiis et absentas nolandis, cœremoniis ac ritibus servandis, et quibusvis aliis rébus circa praemissa necessariis et opportuuis quaîcumque slatuta, ordinationes, capitula et décréta, licita tamen atque lionesta, et sacris canonibus, constitutionibus apostolicis, decretisque concilii Tridentini minime adversantia sub praesidentia, inspectione et approbalione respectivoruni arcliiepiscoporum et episcoporum edere, alque édita declarare et iuterpretari, ac in meliorem formam redigere et reformare, seu alia de novo, ab illis ad quos spectat et pro tempore spectabit inviolabiliter observanda, sub pœnis in contrafacientes statuendis pariter condere atque edere libère ac licite valeant, facultatem perpetuo concedimus, et impertimur.

Dignitatum canonicorum, et vicariorum seu praebendatorum numéro tam in metropolitanis quam in cathedralibus capitulis ut supra prsefinito, ad ea tam pro bac prima vice, quam pro futuris tcmporibus compouenda statuimus, ut imposterum quilibel ad dignitates et canonicatus assequendos infrascriptis ornatus esse debeat requisitis, nempe, quod majores sacros ordines susceperit, utilemque Ecclesiae operam sultoni per quinquennium navaveril, vel in animarum cura exercenda aul adjuvanda sese praestiterit, vel theologiae aul sacrorum canonum professor extiterit, vel alicuique in l'egno Borussico exislenti episcopoin diœccsaïuje adminislrationis munere inservierit, vel demum in sacra theologia aul injure canonico doctoratus lauream ritefuerit consequutus; postremee tamen hujusce conditionis effectu ex justis gravibusque causis per decennium a data prsesentium computandum in suspensum rémanente. Cujuscumque vero conditionis ecdesiasticos viros aequali jure ad dignitates et canonicatus obtinendos gaudere debere decernimus. Itemque statuimus unam in Monasteriensi, ac alteram in Wratislaviensi catliedralibus ecclesiis canonicalem pnebendam designandam, et ab eo, ad quem juxta mensium alternativam pertinebit, semper et quandocumque conferendam esse uni et alteri canonica requisita habentibus ex professoribus universitatum in dictis respectivis civitatibus existentium ; atone ullerius decernimus, tara pneposilum parochialis ecclesiae Sancta; Hedwigis civitatis Berolinensis, quam decanum commissariuni ccelesiasticum in comilatu Glacensi pro tempore existenles inler honorarios canonicos Wratislaviensis cathedralis capituli esse cooptandos, ita ut pari cum iis frûantur jure, locum illum atque ordinem tcneutes, qui secundum respectivaî nominationis tempus ipsis competere dignoscatur. Quilibet autem ex canonicis honorariis in uiiumquodque ex antedictis capitulis cooptandns sumendus erit ex numéro archipi-esbyterorum animarum curam in respectiva dioecesi laudabiliter exercentium.

Quod vero attinel ad novam supradictorum capitulorum pro hac prima vice ea qua convenit celeritate explendam compositionem, infra nominando harum literarum Nostrarum Exequutori potestatem facimus, ut in unaquaque ecclesia tam dignitates et canonicatus, quam vicarias seu prœbcndatus actu vacantes, quae ad a;quandum numerum ut supra designatum Portasse déficient, dignis et idoneis ccclesiasticis viris ex delegata sibi speciali apostolica facultate ac hujus Sancte Sedis nomine conférât; ita taraen, ut ii dumtaxat, qui de dignitatibus et canouicatibus ab ipso provisi fuerint, apostolicas novae provisionis et confirniationis literas infra sex menses ex tuuc proximos a Dataria Nostra impetrare et expedire facere teneantur. Et si contingat, quod in aliqua ex métropolitains vel cathedralibus in Borussiae regno existentibus ecclesiis dignitates, caaonici, et vicarii seu prabendati légitime et canonice instituti adhuc viventes respectivuin numeram a Nobis ut supra praefinitum excédant, prœdietus Exequutor apostolicus, vocatis auditisque interesse habentibus, aut per voluntarias jurium abdicationes ab illis vel ab illorum aliquibus emittendas rem componat, proviso insimul per congruas vitalitias pensiones, jam a Serenissimo Rege politicas dimittentium sustenlalioni, aut si abdicationes hujusrnodi minime babeantur, vel sufficientem numerum non attingant in hoc casu, qui numerum in supradicta Nostra dispositione praefinitum excedent.es dignitatum, canonicatuum et vicariatuum possessionem postremo loco adepti fuerint, si apud ecclesias suas resideant, capitularcs quidem et vicarii respective esse pergent, juribus et prœrogativis nunc iis eompetentibus fruentur, suosque redditus iu ea quantitate percipient, qua in prœsens gaudent. Sed quando bénéficia ab iis obtenta quocumque modo vacaverint, aliis conferri minime poteruul, atque ex nunc pro tune suppressa et extincta debeant intelligi, ad hoc ut deinceps prœfixus ut supra numerus in respectivis capitulis ad amussim observetur. Quod si in aliquo capitulo canonici minoribus in praesentiarum fruantur redditibus, quam qui futuris eorum loco assignautur, nullum isti reditumu augmentum consequenlur, nisi ab Exequutore apostolico singillatim similibus amplioribus reditibus donati fuerint.

Fuluro autem tempore, ac successivis vacationibus a Nobis et Romanis Poutificibus Successoribus Noslrisprsepositura, quse major post pontificalem dignitas in supra memoratis arcliiepiscopalibus et episcopalibus ecclesiis, nec non in ecclesia Aquisgranensi in collegiatam ut infra erigeuda, itemque canouicatus in mensibus Januarii, Marlii, Maii, Julii, Seplembris ac Novembris in praefalis ecclesiis vacantes conferentur, quemadmodum in capitulo Wralislavicnsi hactenus facturn est; quo vero ad decanatus in praedictis metïopolilaiiis et cathedralibus ecclesiis, et ad canonicatus lam in ipsis qnam in dicta Aquisgranensi ecclesia in collegiatam erigenda, in aliis sex mensibus vacantes ab arcbiepiscopis et cpiscopis respective conferentur. Yicariatus autem seu prsebcndatus in pncdictis ecclesiis, quocumque mense vacaverint, respectivorum archiepiscoporum et episcoporum collationi relinquinius.

Hem denique Germaniaj gratissimam, simulquc pi-œlaudato liorussi* Régi acceplissimam, Nos esse f'acturos judicantes, si electionuin jure in Transrhenanis ecclesiis retento ac confirmato, et in Cisrhenanis cessato per apostolicas dispositiones anni millesimi oeliiigentesimi primi, nunc in ipsis Cisrhenanis diœcesibus piwiati Régis lemporali dominio subjectis idem jus electionis redintegretur, quoad capitula ecclesiarum ad Germaniam pertinentiuni, nempe Coloniensis, Trevirensis, Wratislaviensis, Paderbornensis et Mouastericnsis, decernimus ac statuimus, quod alia quacumque l'alione vel consuetudine, neenon electionis et postulationis discrimine, nobilitatisque natalium necessitate sublatis, capitulis pnedictis, postquam supradicta methodo constituta etordinata erunt, iacultatem tribuimus, ut in singulis illarum sedium vacationibus per antistitum respectivorum obitum extra Romanam curiam, vel i>er carum sedium resiguationem et abdicalionem (excepto tamen proîsenti casu vacationis Coloniensis ac ïrevirensis ecclesiarum) inira consuetum trimestris spatium dignitates ac canonici capilulariler rongiegati et servatis canonicis regulis novos antistites ex ecclesiastieis quibuscumque viris regni Rorussici incolis, dignis tamen et juxtacanonicas sanctiones idoneis, servatis servandis ad Ibrmam sacrorum canonum eligerc possint, ad liujusmodi autem electionis jus suiïragii habebunt canonici tam numerarii quam lionorarii, ne exclusis quidem illis, qui ultra capitularium numenim in hac roordinatioue praefinitum, quoad vixerint, in ipsi> capitulis conservabuntur.

Nihil vero in capitulis episcopalium ecclesiarum Warmiensis et Culniensis, nec non archiepiscopaliuni Gncsnensis et Posiiauicii

« PredošláPokračovať »