Základy klinické adiktologie

Predný obal
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2008 - 388 strán (strany)
Adiktologie je multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají. Klinická adiktologie zužuje ohnisko na témata relevantní pro přímou práci s klientem. Jde o "léčbuu" v širším slova smyslu, kam patří nejen medicínské služby, ale všechny specializované služby, které jsou poskytovány současným nebo bývalým uživatelům drog v souvislosti s jejich užíváním psychotropních látek, tj. různé typy ambulantní léčby a služeb, nemocniční péče, rezidenční léčba v terapeutických komunitách, nízkoprahové služby zaměřené na snižování rizik plynoucích ze zneužívání drog, léčba a služby ve vězení atd. Kniha "Základy klinické adiktologiee" je jedinou publikací svého druhu na trhu a představuje obor ve všech jeho aspektech.
 

Čo hovoria ostatní - Napísať recenziu

Na obvyklých miestach sme nenašli žiadne recenzie.

Zvolené strany

Obsah

PØEDMLUVA
11
BIOPSYCHOSOCIÁLNÌSPIRITUÁLNÍ MODEL ZÁVISLOSTI JAKO
17
NEUROBIOLOGIE ZÁVISLOSTI
25
PSYCHOLOGICKÉ VÝVOJOVÉ A RODINNÉ FAKTORY VZNIKU
41
PSYCHOPATOLOGIE ZÁVISLOSTI
53
PSYCHIATRICKÁ KOMORBIDITA
75
SOMATICKÉ KOMPLIKACE A KOMORBIDITA
89
ÈASNÉ INTERVENCE V NÍZKOPRAHOVÝCH
99
SOCIÁLNÍ REHABILITACE A NÁSLEDNÁ PÉÈE
215
PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ RELAPSU
225
ZÁVISLOST NA PROCESECH
237
DÌTI A MLADISTVÍ
253
ŽENY A MUŽI JAKO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ SKUPINY
265
UŽIVATELÉ DROG V KONFLIKTU SE ZÁKONEM
275
FAKTORY VÝZNAMNÉ PRO LÉÈBU ZMÌNU A ÚZDRAVU
293
EVALUACE ADIKTOLOGICKÝCH PROGRAMÙ A SLUŽEB
307

PORADENSTVÍ V TERÉNNÍ A KONTAKTNÍ PRÁCI
111
PORADENSTVÍ A PRÁCE S MOTIVACÍ
121
ZVLÁDÁNÍ AKUTNÍ INTOXIKACE A ODVYKACÍCH STAVÙ
131
PSYCHOTERAPIE V LÉÈBÌ ZÁVISLOSTÍ
159
RODINNÁ TERAPIE A PRÁCE S RODINOU
187
TERAPEUTICKÁ KOMUNITA A JEJÍ APLIKACE
199
VÝZKUM V ADIKTOLOGII
317
PØEHLED PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK A JEJICH ÚÈINKÙ
339
SYSTÉM PÉÈE A JEHO SLOŽKY
369
SEZNAM ZKRATEK
387
Autorské práva

Iné vydania - Zobraziť všetky

Časté výrazy a frázy

Bibliografické informácie