Obrázky na stránke
PDF
ePub

ναι. .

απρακτος επανηει ο την ειρηνην prevailed over reconciliation, βραβευσαι απεσταλμενος, συ

and when he who was sent νεκαλεσε συνοδον εις Νικαιαν (vis. Hosius) as the arbitraτης Βιθυνιας, και πανταχη τοις tor of peace, returned withπροσεστωση των εκκλησιων εγ- out having effected anything, ραψεν εις ρητην ημεραν παρει- he (i.e. Constantine) called

Εκοινωνουν δε τουτου του together a Council at Nice συλλογου των μεν αποστολικων in Bithynia, and wrote every θρονων, Μακαριος ο Ιεροσο- where to the prelates of the λυμων, και Ευσταθιος ηδη της Churches to be present at Αντιοχειας της προς το Οροντη an appointed day, and εκκλησιας επιτραπεις, και Αλεξ- there participated in this ανδρος της προς την Μαρειαν Council of the Apostolie λιμνην. Ιουλιος δε ο Ρωμαιων Bees (or thrones), Macarius, επισκοπος, δια γηρας απελιμ

the Bishop of Jerusalem ; ; πανετο. Παρησαν δε αντ' αυ

and Eustathius, who was enτου Βιτωτω τε και Βιτεντιος trusted with the Church of πρεσβυτεροι της αυτης εκκλη- Αntioch on the Orontes ;

and Alexander, who had the Church near the Marean lake (i.e. Alexandria.) But Julius, the Bishop of the Romans, was absent on account of age ; and Vitus and Vicentius, priests of that Church, were present in his stead, &c.

σιας.

[ocr errors]

The Emperor Theodosius called the Council of Ephesus.

Ων επειδη Κυριλλος ο της Which things, when Cyril, αοιδημου μνημης, επισκοπος της Bishop of Alexandria, of Αλεξανδρεων, δι' οικειων επε- great celebrity, had succinctly λαμβανετο συλλαβων, Νεστο. Corrected by his letters, and ριος τε αυ τουτοις αντεπιπτε, Nestorius had again replied και ουδε τοις Κυριλλω ουδε τοις to them, and would not obey Καλεστινω τας πρεσβυτερας these bishops, tig. Cyril and Ρωμης επισκoπoις επειθετο. Τον Celestinus, the Bishop of δε ιδιον

αμoτον κατα πασης ancient Rome, but fearlessly εξεχεε της εκκλησιας μηδεν ευ- poured forth his own restless λαβουμενος, εικοτως εδεησε νευ- spirit against the whole μασι

νεου Θεοδοσιου τα Church; he reasonably reσκηπτρα τας εωας διεποντος την quested that the first Coun

του

εν Εφεσω πρωτην συνοδον cil of Ephesus should be asαλισθηναι. Γραμματων βασι- sembled by the command of λικων γενομενων προς τε Κυριλ- Theodosius* the younger, λον και τους απανταχη των

who swayed the sceptre of αγιων εκκλησιων προεστηκοτας. the East. Royal letters, , Ος κυριαν της συνελεύσεως therefore, having been sent απεφηνε την αγιας πεντηκοστην to Cyril and everywhere to all ημεραν, εν η το ζωοποιον ημιν the prelates of the holy επεφοίτησε πνευμα.

Churches; he declared the holy day of Pentecost, on which the life-giving Spirit descended

upon us, to be the appointed day of the assembly.

In the primitive Church the election of the bishops was not confirmed by the Bishop of Rome, except in his own province, but by the metropolitan bishop.

Sacrosancta Concilia, &c. Studio P. Labbæi et G. Cossartii. Tom. ii. p. 30. (Lutetiæ, Parisiorum, 1671.)

Concilium Nicenum. An. Chr. 325. δ.-Επισκοπον προσήκει μα

4. Episcopumt oportet maxiλιστα

μεν υπο παντων των εν me quidem ab omnibus qui τη επαρχια καθιστασθαι. Ει δε sunt in provinciâ constitui. δυσχερες ειη το τοτουτο, η δια Si autem sit hoc difficile, vel κατεπειγουσαν αναγκην, η δια propter urgentem necessitaμηκος οδου, εξ απαντος τρεις tem, vel via longitudinem, συναγομένους,

tres omnino eumdem in loσυμψηφων γινομενων και των cum congregatos, absentibus απαντων, και συντιθεμενων δια quoque suffragium parentiγραμματων, τοτε την χειροτο- bus, scriptisque assentientiνιαν ποιεισθαι. Το δε κυρος bus, tunc electionem fieri ; των γινομενων διδoσθαι καθ' eorum autem que funt conεκαστην επαρχιαν τω μετρω- frmationem in uniquάφue proπολιτη.

vinciâ a metropolitano fieri.

επι

[ocr errors]

αυτό

• We thus see that Theodosius, the Emperor, called the Council at the request of the Bishop of Alexandria, and the Emperor seems to have sent the first notice of the Council to Cyril : and not only was the Council not called by the Bishop of Rome, but he does not seem to have been consulted about it.

+ The Latin translation of the conciliar decrees is appended, because it is generally quoted by the Roman priests.

Και τω

εν

Each metropolitan Church is to preserve its privileges. 5. Τα αρχαια εθη κρατειτω, 6. Antiqui mores serventur, τα εν Αιγυπτω, και Λιβυη και qui sunt in Egypto, Libya Πενταπολει, ωστε τον Αλεξ- et Pentapoli, ut Alexandriανδρειας επισκοπον παντων του nus Episcopus

horum omτων εχειν την εξουσιαν. Επει nium

habeat potestatem ; εν τη Ρωμη επεσκοπω quandoquidem et Episcopo τουτο συνηθες εστιν. Ομοιως

Romano hoc est consuetum. δε και κατα την Αντιόχειαν, και

Similiter et in Antiochiâ, et ταις αλλαις επιαρχαις, τα

in aliis provinciis sua priviπρεσβεια σωζεσθαι ταις εκκλη- legia ac suæ dignitates et σιαις. Καθολου δε προσδηλον auctoritates* ecclesiis servenεκεινο, οτι ει τις χωρις γνώμης

tur. Illud autem est omnino του μητροπολιτου γενοιτο επισ- manifestum, quod si quis absκοπος, τον τοιουτον η μεγαλη que metropolitani sententiâ συνοδος ωρισε μη δειν ειναι

factus sit episcopus, eum Εαν μεντοι τη κοι

magna synodus definivit non νη παντων ψηφω ευλογω ουση,

esse episcopum. Quod si quiκαι κατα κανονα εκκλησιαστικον,

dem communi omnium elecδυο

η τρεις δι' οικειαν φιλονει- tioni, que et rationi consenκιαν αντιλεγωσι, κρατειτω η tanea, et ex regula ecclesiasτων πλειονων ψηφος.

ticâ facta est, duo vel tres propter suam, quâ delectantur, contentionem contradicant, vincant plurium suffragia. .

επισκοπόν.

Subscripserunt trecenti decem et octo episcopi, qui in eodem concilio convenerunt. .

Osius, episcopus civitatis Cordubensis, provinciæ Hispaniæ, dixit, ita credo, sicut superius dictum est.

Victor et Vincentius presbyteri urbis Romæ pro venerabili viro papa et episcopo nostro sancto Sylvestro subscripsimus, ita credentes, sicut scriptum est.

Provinciæ Egypti Alexandriæ Magnæ, &c. &c. &c. The Emperor Constantine in his letter to the Church of Alexandria states that he called the Council of Nice, and that the edicts of that Council ought to be deemed the

The Latin translation here is rather too difuse. τα πρεσβεια (ηθεα) « let the ancient customs” or privileges « be preserved.”

Divine will; and he makes no mention of the Bishop of Rome.

Επιστολη Κωνσταντινου βα Epistola Constantini impeσιλεως τη εκκλησια Αλεξ- ratoris ad ecclesiam Alexanανδρεων.

drinam. Κωνσταντινος σεβαστος τη Constantinus Augustus καθολικη Αλεξανδρεων εκκλησια. Catholicæ Alexandrinorum

ecclesiæ. . Χαιρετε, αγαπητοι αδελφοι, Salvete fratres carissimi, &c.

κ. τ. λ.

numero

Ενα τοιγαρουν απαντες και Unum igitur Deum omnes τω ονοματι προσκυνουμεν, και

et nomine veneramur et esse ειναι πεπιστευκαμεν.

Ινα δε credimus. Ut autem istud τουτο γενηται, υπομνησει θεου ad exitum perduceretur, Dei συνεκαλεσα εις την Νικαεων admonitione, magnam episcoπολιν τους πλειστους των επισ porum turbam ad urbem κοπων, μεθ' ωνπερ εις εξ υμών

Nicæam accersivi: quibusεγω ο συνθεραπων υμετερος καθ' cum ego, qui unus ex vestrûm υπερβολην ειναι χαιρων, και

sum, quique quod αυτος την της αληθειας εξ vester sim conservus pluriετασιν ανεδεξαμην, κ. τ. λ. mum gaudeo, operam dedi ut

veritas diligenter investigare

tur, &c. O γαρ τοις τριακοσίοις ήρεσεν

Nam quod trecentis episεπισκοπους, ουδεν εστιν ετερον

copis visum est, non est aliud, η του θεου γνωμη, μαλιστα γε quam Dei sententia ; preserόπου το αγιον πνευμα, τοιουτων

tim cùm in talium et tam και τηλικουτων ανδρων ταις preclarorum virorum mentiδιανοιαις εγκειμενον, την θειαν bus sacer insideret Spiritus, βουλησιν εξεφωτισε, κ. τ. λ.

qui illis divinam voluntatem aperuerit, &c.

The following letter, to which Pope Sylvester is made to give a favourable reply, is said to have been written to him by the Council; but its genuineness seems to be denied, and as it should seem justly; though the desire to obtain the assent of the metropolitan of the Western Church and his bishops, does not involve in it a recognition of his supremacy over the Universal Church.

Sac. Concil. &c. studio P. Labbai et G. Cossartii. Tom. ii. p. 58. Lutetiæ, Parisiorum, 1671.

É Nicænæ Epistola ad Silvestrum Papam. pistola hæc a Surio primùm edita fuit ex vetusto libro Coloniensi, quæ reperitur etiam in antiquis codicibus manuscriptis Cresconianæ collectionis, sed ubique valdè corrupta. Beatissimo papæ urbis Romæ cum omni reverentiâ, colendo Silvestro, Osius episcopus provinciæ Hispaniæ civitatis Cordubæ, Macarius episcopus ecclesiæ Hierosolymitanæ; Victor et Vincentius presbyteri urbis Romæ ordinati ex directione tuâ. Quoniam omnia corroborata de divinis mysteriis ecclesiasticæ utilitatis quæ ad robur pertinent sanctæ ecclesiæ catholicæ et apostolicæ, ad sedem tuam Romanam explanata, et de Græco redacta scribere confitemur; nunc itaque ad vestræ sedis (in margine, “ad veræ fidei'') argumentum accurrimus roborari. Itaque censeat vestra apostolica doctrina episcopos totius vestræ apostolicæ urbis in unum convenire, vestrumque habere concilium, sicut docet mystica veritas; ut firmetur nostra sanctimonia, gradusque fixos vel textus ordinationis tuæ sanctimoniæ nostra possit habere regula : quoniam decet numerum dictorum coepiseoporum a te discere gradus, · vel ordines constituere urbis. Quidquid autem constituimus in Concilio Nicæno, precamus vestri oris consortio confirmetur. Oret beatitudo tua pro universo concilio. Data viii. Kalendas Julias. Accepta xiii. Kalendas Novembris, Paulino et Juliano summis consulibus.

Rescriptum Silvestri Epise. ad Synodum Nicænan.

Silvester episcopus sedis apostolicæ et S. ecclesiæ Catholicæ, reverendæ religionis urbis Romæ fratribus et coepiscoÊ; qui in Nicænum concilium convenerunt, in domino sautem.

Gaudeo promptam vos benignitatem servare. Nam et confirmo figoque ad doctrinæ vestræ reclamantes de mysterio, vel unitate Trinitatis, chrismatis vos secundum dicta, et doctrinam evangelium, sanctam accepisse gratiam ; de quo examinationis, &c. &c.

Respecting the letter to Sylvester, the Benedictine editor says, “ stylus arguit suppositionem cum temporis notâ;'' and respecting Pope Sylvester's reply, the editor's note is as follows: “ Nec sincerius est hoc responsum, quod commentitium et mendosissimum verè dixeris, et non tantum ferè, ut Binnius.”

« PredošláPokračovať »