Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]

αναβαινων αλλαχοθεν εκεινος but climbeth up some other κλεπτης εστι και ληστης. Opa way, he is a thief and a τα δειγματα του ληστου. Πρω- robber.” Behold the marks τον οτι ου παρρησια εισερχεται" of the thief. First, that he δευτερον οτι ου κατα τας γρα

does not enter with confiφας. Τουτο γαρ εστι το μη dence; secondly, that he does δια τας θυρας. Ενταύθα δε και not enter by the Scriptures. τους προ αυτου αινίττεται, και

For this is not entering by the τους μετ' αυτον εσομενους τον gate. And there he hints at τε Αντιχριστον, και τους ψευ- those who preceded him, as δοχριστους Τον τε Ιουδαν και well as those that should θευδαν, και ει τινες ετεροι τοι

be after him; both the Antiουτοι γεγoνασιν.

Εικοτως δε christ, the false Christs, and θυραν τας γραφας εκαλεσεν: Judas, and Theudas, and all

others whatsoever of that sort, γαρ ημας προσαγoυσι τω θεώ, και την θεογνωσιαν. and he ftly called the ScripΑυται προβατα ποιουσιν αυται

tures the gate.

For they φυλαττουσι, και τους λυκους bring us to God, and they ουκ αφιασιν επεισελθειν. Ka- bring in the knowledge of θαπερ γαρ τις θυρα ασφαλης, God. They make the sheep, ουτως αποκλείει τους αιρετικους

they guard them, and they την εισοδον, εν ασφαλεια κα- permit not the wolves to enter θιστωσα ημεις περι ων αν βου- in upon them. For like a λωμεθα παντων, και ουκ εωσα

safe gate, it shuts out the πλανασθαι. Καν μη παραλυ- entrance of heretics, placing σωμεν αυτην, ουκ εσομεθα ευ

us in safety with respect to χειρωτι τους εχθροις.

all things which we desire, Δια

and not allowing us to err. ταυτης και τους ποιμενας και

And unless we destroy this, ποιμενας εισομεθα Τι δε εστιν, εις την

we shall not be easily taken αυλην; προς τα προβατα και

by our enemies : and by this την εκείνων προνοιαν.

we shall all know, as well O

γαρ μη ταις γραφεις Χρωμενος, those who are not. But what

those who are shepherds, as αλλα αναβαινων αλλαχοθεν

is meant by entering into the τουτέστιν, έτερα μη νενομισμενην τεμνων οδον,

fold? Entering in to the sheep, αυτος κλεπτης εστιν.

and their superintendence. For he who does not use the Scriptures, but goes up by another way, that is to say, who cuts out for himself a way which is not appointed, he is a thief.

τους Ον απαντας.

εαυτω

Και

Ignorance of the Scriptures is the origin of all error. Chrys. in Epist. ad Coloss. c. iii. Hom. ix. p. 223. tom. xii.

(Editio ut supra.) Ο λογος του Χριστου ενοι

“ Let the word of Christ κειτω εν υμιν πλουσιως, κ.τ.λ. dwell in you richly.”

εν

Ενοικειτω, φησιν, υμιν

Let it dwell in you richly, he πλουσιως, μη απλως, αλλα μετα 8ays, not simply, (let it dwell πολλης της περιουσιας. Akov- in you) but with much abunσατε οσοι εστε κοσμικοι, και γυ

dance. Listen as many of ναικος και παιδων προιστασθε, you as are men of the world πως και υμιν επιτρεπει μαλιστα

and
govern

wife and τας γραφας αναγινωσκειν. Και children, how he enjoins you ουχ απλως, ουδε ως ετυχεν, especially to read the Scripαλλα μετα πολλης της σπουδης. tures, and not simply to read

them, and accidentally, but with great earnestness.

Ακουσατε, παρακαλω, παντες

Hear I beseech you all ye οι βιωτικοι, και κτασθε βιβλια who lead a domestic life, and φαρμακα της ψυχης, ει μηδεν

obtain books which are mediετερον βουλεσθε, την γουν και

cines for the soul. If ye will νην κτησασθε, των αποστολων have nothing else, at least τας πραξεις, τα ευαγγελια, δι- possess the New Testament, , δασκαλους διηνεκεις. Αν λυπη the Acts of the Apostles and συμβη, ωσπερ εις αποθηκην the Gospels, as perpetual inφαρμακων εγκυψαν. Λαβε πα

structors. If affliction should ραμυθιαν εκειθεν του δεινου, αν come upon you, lookinto them ζημια, αν θανατος, αν αποβολη as into a storehouse of mediΜαλλον δε μη εγ:

cines. Take comfort thence κυπτε, αλλα αναλαβε παντα.

against the evil, whether it be Εχε επι της διανοιας.

Τουτο

loss, or death, or bereavement
of
your

domestics. Or rather απαντων αιτιον των κακών, το μη ειδεναι

do not look into them, but τας γραφας. Χωρις οπλων εις πολεμον βαδιζομεν» partake of all, and retain Πως εδει σωθηναι; Αγαπητον them in your mind. Ignoμετα τουτων σωθήναι, μητιγε

rance of the Scriptures is the

cause of all evils. We go χωρις τουτων. Μη τα

unarmed to the battle, and εφ' ημας ριπτετε.

in what manner must we be saved ? We must be content

οικειων.

παντα

Αυτη γαρ

πασων

to be saved with these, we can- ! not be without them. Do not

throw every thing upon us. The Scriptures the great safeguard against error. Chrys. in Epist. ad Heb. c. v. Hom. viii. p. 774. tom. xxi.

(Editio ut supra.) Πρωτη μεν παντων αιρεσις, η The first of all heresies Μαρκιωνος" Εκεινο

ετερον was that of Marcion. For θεον επεισηγαγε τον ουκ οντα. that introduced a God who Ιδου το πλεον. Μετ' εκεινην did not exist. Behold an η Σαβελλιου, τον υιον και τον addition (to the truth). πατερα και το πνευμα εν προσω- After that came the heresy πον ειναι λεγουσα. Ecran of Sabellius which affirmed Μαρκελλου και Φωτεινου, και that the Father, the Son, and αυτη τα αυτα πρεσβευουσα. the Holy Ghost were one Ειτα η Παυλου Σαμοσατεως, εκ person. Then the heresy of Μαριας λεγουσα την

αρχην Marcellus and Photinus, αυτον εσχηκεναι.

Ecra n Ma- which also lends its sanction νιχαιών.

to the same things. Then νεωτερα. Μετ' εκεινας η Αρειου. the heresy of Paul of Samos, Εισι δε και ετεραι. Ημεις δε which affirmed that Christ deδια τουτο την πιστιν παρελαβο- rived his beginning from μεν απλως, ινα μη αναγκαζω- Mary. Then the heresy of μεθα μυριαις επιεναι αιρεσεσι, the Manicheans; and this is και πραγματα εχειν, αλλ' οπερ after all the rest. After that αν η προσθειναι η αφελειν τις the heresy of Arius. There επιχειρησειεν εκεινης, τουτο νο are others also, and therefore θον ειναι νομισωμεν.

Καθα we have received the faith, περ γαρ οι τους κανωνας διδον- that we should not enter τες ουκ αναγκαζουσι μυρια με- upon a thousand heresies and τρα περιεργαζεσθαι, αλλα το be troubled with them, but δοθεν εκεινο κατεχειν κελευου- whatever any one should σιν ουτω και επι των δογματων. undertake to add or take Αλλ' ουδεις βουλεται ταις γρα- away, we should consider that φαις προσεχειν. Ει γαρ προ as spurious. For as those who σειχομεν, ου μονον ουκ αν περι- giverules, need nothunt about

for

a thousand measures, επεσομεν τη απατη, αλλα ετερους απατωμενους απηλ- but they order you to attend λαξαμεν αν, και των κινδυνων to the one which is given ; εξειλκυσαμεν. Ο γαρ ισχυρος

thus is it with doctrines. But στρατιωτης ου μονον

no one is willing to attend to

Και

εαυτω

[ocr errors]
[blocks in formation]

can guard the man who is next to him, and can liberate him from the injury of his enemies. But at the present day, there are some who do not know that the Scriptures exist. But truly the Holy Spirit provided many things in order that they might be

reserved. And look to the

eginning in order that you may learn the ineffable love of God towards man. He inspired Moses, he carved the tables, he kept him forty days upon the mountain, and again forty other days, in order that the law might be given. But after this he sent prophets who suffered a thousand terrible things. War came on, they destroyed and cut in pieces every thing, the books were burned. He again inspired another wonderful man, to set them forth, Esdras I mean, and he caused him to collect them from the remnants. After that he provided that they should be interpreted by the Seventy. They interpreted them. Christ came, he received them, the Apostles disseminated them among all. Christ performed

μου τα

στο

Εν αυτοις

you richly.'

night.”

και ωφελιμος. Και, ο λογος signs and wonders. And του Χριστου ενοικειτω εν υμιν what then ? After s0 many πλουσιως. Και ο προφητης, εν things were done, the Apostles τω νομω αυτου μελετησει ημερας Committed them to writing, , και νυκτος. Και ετερωθι παλιν, as Paul has also said, “ they πασα διηγεσις σου εστω εν νο

were written for our instrucμω υψιστου. Και παλιν, ως tion upon whom theends of the γλυκεα τω λαρυγγι

world are come,” and Christ λογια σου [ουκ ειπε, τη ακοη

said, “ ye

do err not knowing μου, αλλα, τω λαρυγγι μου] the Scriptures,” and Paul υπερ μελι και κηριον τω

again said, “ through the ματι μου.

Και ο Μωσης, Με- patience and comfort of the λετησεις εν αυτοις, φησι, δια- Scriptures, we have hope.”

And again, “all Scripture is παντος, ανισταμενος, καθεζο

inspired of God and profitμενος, κοιταζομενος. Δια τουτο

able." And “ let the word και ο Παυλος γραφων προς

Τι

of Christ dwell in μοθεον, ελεγεν. ισθι, ταυτα μελετα. Και μυρια he shall meditate day and

And the Prophet,““ in his law αν τις περι αυτων ειποι. Αλλ'

And again elseομως μετα τοσαυτα εισι τινες

where, “ let all your converουδε ειδοτες οτι εισι ποτε γρα- gation be in the law of the φαι. Δια του τουτο, ουδεν υγιες, Highest.” And again, “how ουδεν χρησιμον παρ' ημων γι- sweet are thy words to my

Αλλ' ει μεν τις τα της throat,” he did not say to στρατειας ειδεναι βουλοιτο, my hearing, butto my throat], ανάγκη τους νομους αυτον μαν more than honey and the θανειν τους στρατιωτικους" Και honeycomb to my mouth.” εις τις την κυβερνητικην, η την And Moses says, you will τεκτονικην επιστημην γινωσ- meditate in them always, κειν εθελοι, η ει τι ετερον, τα rising, sitting, and going to της τεχνης αυτον αναγκη μαν- bed; and for this reason θανειν. Ενταύθα δε ουδεν τοι Paul writing to Timothy ουτον εστι ποιουντας ιδειν. Και said, “be in them, meditate ταυτα της επιστημης ταυτης upon them.” And one πολλης δεομενης της αγρυπνιας. might say a thousand things Οτι γαρ και τουτο τεχνη εστι about them. Nevertheδιδασκαλιας δεομενη, ακουσον less, after so many things, του προφητου λεγοντος, Δευτε, there are some who do not τεκνα, ακουσατε μου, φοβον know that the Scriptures Κυριου διδαξω υμας. Apa exist. For this cause truly, αληθως διδασκαλιας δειται o του there is nothing healthy or θεου φοβος.

Ειτα, φησι, τις useful among us. If how

νεται.

« PredošláPokračovať »