Obrázky na stránke
PDF
ePub

We

εστιν ανθρωπος ο ζελων ζωην; ever any one should desire to ζωην την εκει λεγει. Και πα understand military affairs, it λιν, παυσον την γλωσσαν σου would be necessary for him απο κακου, και χειλη σου ου μη to learn the military law. λαλησαι δoλoν εκκλινου απο And if any one wished to κακου, και ποιησον αγαθον ζη- understandthe science of naviτησον ειρηνην, και διωξον αυ- gation Or mechanics, Or any την. Αρα, ιστε, τις ταυτα ειπε thing else, it is needful that

he should learn the things προφητης, η ιστοριογραφος, η αποστολος, η ευαγγελιστης: belonging to the art. But

here ουκ εγωγε οιμαι, πλην ολιγων"

see them doing Και αυτοι δε ουτοι παλιν, εαν nothing of the sort, and this

happens respecting this παραγάγωμεν μαρτυρία ετερώθεν, το

science which requires great αυτο υμιν πεισoνται. Ιδου γαρ ερωτο αυτο τουτο ρη

vigilance.

For [that you τον, ρημασιν ετερους ειρημένον. which needs instruction, hear

may

know] that this is an art Λουσασθε, καθαροι γενεσθε,

the Prophet, who says, “Come αφελετε τας πονηριας υμων απο των ψυχων ημων απεναντι των

my children, listen to me, I οφθαλμων μου, μαθετε καλον Lord. The fear of the Lord

will teach you the fear of the ποιειν, εκζητησατε κρισιν, [παυ- truly needs instruction, and σον την γλωσσαν σου απο κακου

then, he says,

« “ who is the ποιησον αγαθον] μαθετε

man who desires life ?” he καλον ποιειν. Ορας οτι διδασ

means the

life which is καλιας δειται η αρετη; ουτος therein; and again, “refrain μεν γαρ λεγει, φοβον Κυριου thy tongue from evil, and thy διδαξω υμας. Εκεινος δε, μα- lips from speaking deceit. θετε καλον ποιειν. Αρ' ουν

Turn away from evil and do ιστε που ταυτα εγκειται; έγωγε good ; seek peace οιμαι, πλην ολιγων. Καιτοι it.” Now do

you know what καθ' εκάστην εβδομαδα δις η και prophet, or historian, or aposτρις ταυτα υμιν αναγινωσκεται. tle, or evangelist said these Και ανελθων ο αναγνωστης things ; a few only of you, λεγει πρωτον το βιβλιον τινος I believe [know this]. And εστι [του δεινος τυχον προφητου, even then again, if we were η αποστολου, η ευαγγελιστου] to bring evidences from elseκαι τοτε λεγει α λεγει, ωστε where, these would convince ευσημοτερα υμιν ειναι, και μη you of the same thing. For, μονον εγκειμενα ειδεναι, behold, he said in other words, αλλα και την αιτιαν των γε- what had been already said. γραμμένων, και τις ταυτα ειρη « Wash you, make yourselves

Αλλα παντα εικη, παντα clean, take away your wicked

Και

and pursue

τα

KEY.

και

ματην. . Πασα γαρ η σπουδη ness from your souls before εις τα βιωτικα κεκενωται: mine eyes, learn to do good, TWV TVEVParikwv Noyoc ovoetg. seek judgment." Refrain

your tongue from evil and do good ; learn to do good. Do you perceive that virtue needs instruction ? for this man says, I will teach you the fear of the Lord, and that man says,

learn to do well. But do you know where these things are situated ? I think only a few of you do, and yet these things are read to

you

twice or thrice every week. And when the reader ascends he says first whose book it is, of such a prophet perhaps, or of an apostle,oran evangelist,and then he reads the things which he reads, so that they should be plainer toyou, and that you should not only know the contents, but why they were written, and who said these things. But all is vain and fruitless. For all your eagerness is emptied upon the things of this life, and there is no regard of spiritual things.

What a bishop preaches must be confirmed by the Scriptures. Chrysost. ad populum Antioch. Hom. i. tom. i. p. 10.

(Editio ut supra.) Και αι μεν αιτιαι αυται. Δει

These therefore* are the δε αυτας απο των γραφων πι causes; but it is necessary that στωσασθαι πασας και δειξαι they should all be confirmed uer' akpußecas, wc Ouk av pwn by the Seriptures, and deνων λογισμων επινοια, αλλα monstrated with accuracy, as

Chrysostom had just enumerated eight causes of the afflictions of the Saints.

των γραφων εστι αποφασις τα not being the inventions of ειραμενα απαντα.

Ουτω
γαρ

human reasonings, but the deκαι ο λογος ημιν αξιοπιστοτερος claration of the Scriptures. εσται και μαλλον εγκαθεδειται For thus our discourse will ταις υμετέραις ψυχαις. be more worthy of your faith,

and will be more deeply seated in your souls.

Christians should follow the rule of the Scriptures. Chrys. in cap. i. Genes. Hom. v. tom. 2. p. 42. (Editio ut supra.) Αλλ' εκεινοι μεν της οικείας

But let them await the ανοίας αναμένετωσαν τα επι- effects of their foolishness; χειρα: Ημεις δε οι καταξιωθεν- and let us who have been τες τας μαρμαρυγας δεξασθαι deemed worthy to receive του ηλιου της δικαιοσυνης, πει the splendour of the Sun of θωμεθα τη της θειας γραφης Righteousness, obey the inδιδασκαλια, και των κανωνι ταυ

structions of the divine Scripτης εξακολουθουντες, ουτω τα ture, and following this rule, υγιη δογματα εναποθωμεθα let us introduce sound doeτους ταμειους της διανοιας της trines into the chambers of

our minds.

ημέτερης, κ.τ.λ.

The preacher should only present the doctrines of the

Scriptures. . Chrys. in cap. ii. Gen. Hom. xi. tom. ii. p. 95. (Editio ut supra.)

Ημεις γαρ, καθαπερ εταχθη For we, as we have been μεν παρα της του θεου χαριτος, ordained by the divine

grace, ως τεκνα πνευματικα καθ' εκατ. calling you daily as spiritual την ημεραν εις το διδασκαλειον children to this school, preτουτο καλουντες, την sent to you this saving inριωδη διδασκαλιαν υμιν παρατι- struction, not uttering the θεμεν, ου τα απο της οικείας thoughts of our own mind, but διανοιας φθεγγομενοι, αλλα τα

the doctrines which are preπαρα του δεσποτου δια των sented to you by the Lord θειων γραφων δωρηθεντα διδαγ- through the divine Scripματα.

tures.

σωτη:

[ocr errors]

tom. y.

Nothing can excuse the not reading of the Scriptures ;

the Holy Spirit will interpret them.

CHRYSOSTOM ON THE SCRIPTURES.
Tom. v. Joan. Chrys. Archiep. Const. opera omnia,
Parisiis, anno 1609, in lucem emisit Fronto Ducæus, Soc. Jes.
Theol. Editio novissima accurate recensita, emendata a
Carolo Desiderio Royero, &c. SS. Theol. cum facultate
superiorum. Moguntiæ. 1701.
De Lazaro. Concio iii. The third Sermon on La-

Ρ.
55.

zarus, vol. v. p. 55. Και τουτο αει παρακαλω, και And this I always exhort, παρακαλων ου παυσομαι, να and will not cease to exhort, μη μονον ενταυθα τους λεγομε- that you not only attend to νοις προσεχητε, αλλα και οικοι the things which are there γενομενοι, τη των θειων γρα- spoken, but that also when θων αναγνωσει συνεχώς

ενδια

you areat home you diligently τριβητε. Τουτο και τους ιδια apply to the reading of the συγγινομενοις ημιν ου διελιπον holy Scriptures, and thisI αει παρεγγυων. Μη γαρ μοι have never ceased continually λεγετω τις τα ψυχρα ρηματα to inculeate upon those who εκεινα, και πολλης καταγνω are with me in private. And σεως αξια,

δικαστηριω let no one repeat to me those προσηλωμαι, τα της πολεως stale and most reprehensible πραττω πραγματα, τεχνην με- words, I am engaged in the τερχομαι, γυναικα εχω, παιδα forum, I transact city busiτρεφω, οικιας προισταμαι, ανηρ ness, I follow a trade, I have ειμι βιωτικος Ουκ εστιν εμον a wife, I support children, I γραφας αναγινωσκειν, αλλ' govern a household,I am a

αποταξαμενων, man engaged in the things των τας κορυφας των ορεων of this life, it is not for me κατειληφοτων, των τουτον τον to read the Scriptures, but βιον εχοντων διηνεκως. Te for those who have renounced λεγεις, ανθρωπε; ουκ εστι σον these things, who have taken εργον γραφαις προσεχειν, επει possession of the tops of the δη μυριαις περιελκη φροντισι; mountains, and constantly σον μεν ουν μαλλον εστιν, η

lead that sort of life. What εκεινων. Ου γαρ ουτως εκεινοι Sayest thou, O man ? Is it χρηζουσι της απο των θειων not your business to study γραφων βοηθειας, ως the Scriptures because you μεσω στρεφομενοι πραγματων

[ocr errors]

εκείνων

των

OL

are distracted by a thousand

εν

Και

των

Και

Κοινον

[ocr errors]

των

επι

Και

πολλων. Οι μεν γαρ μοναχοι cares ? It is much more thy της αγοράς

EK TIS business than it is their's. αγορας απαλλαγοντες θορυ- For they do not so much need βων, τας καλυβας εν assistance from

the holy ερημια πηξαμενοι, και Scriptures as those who are

προς ουδενα ουδεν

involved in multifarious busiέχοντες,

For the monks being αλλα εμφιλοφουντες μετ' αδειας ness. τη της ησυχιας εκεινης γαληνη, freed from the forum and καθαπερ εν λιμενι καθημενοι,

the tumults arising out

and havπολλης της ασφαλειας απολαυ- of the forum, ουσιν. Ημεις δε, οι καθαπερ ing erected their huts in

μεσω πελαγει σαλευον- the desert, and having noτες, και μυριων αμαρτηματων

thing in common with any

one else, but philosophizing αναγκας έχοντες, συνεχους και διηνικους αει δεομεθα της απο

in security in the serenity γραφων παρακλησεως.

of that repose, as if seated

in a harbour, enjoy great Εκεινοι πορρω της μαχης καθηνται, διοπερ ουδε πολλα δε- safety. But we who are tossχονται τραυματα.

ed as it were in the midst of

Συ δε δι. ηνεκως

the sea, and experience the της παραταξεως εστηκας,

wants of a thousand sins, συνεχείς δεχη

always require the uninterτας πληγας, διο και πλειονων

rupted and continued comσοι δει των φαρμακων. Kai fort which springs from the γαρ γυνη παροξυνει, και νιος Scriptures. For they sit afar λυπει, και οικετης εις οργην off from the battle and reεμβαλλει, και εχθρος επιβου- ceive consequently not many λευει, και φιλος βασκαινει, και wounds ; but you who stand γειτων επηρεαζει, και συστρατι- continually in the ranks and ωτης υποσκελιζει, πολλακις και receive perpetual wounds δικαστης απειλει, και

need

this account λυπει, και αποβολη των more remedies. For your κειων πενθος εργαζεται, και wife provokes you, and your ευημερια φυσα, δυσπραγια συσ son grieves you, and your τελλει. Και πολλαι μεν οργης, servant makes you angry, and πολλαι δε φροντιδων, πολλαι your enemy plots against σε αθυμιας και λυπης, πολλαι

πενία

on

you,
and
your

friend envies δε κενοδοξιας απονοιας you, and your neighbour caαφορμαι και αναγκαι παντοθεν lumniates

you,

and η μας περιστοιχιζονται, και μυ- low-soldier tries to supplant ρια πανταχοθεν τα βελη φερε- you, and frequently the judge

Διο της απο των γραφων threatens, and poverty afπανοπλιας χρεια διηνεκως. Επι- ficts, and the loss of servants

οι:

Και

your fel

ται.

« PredošláPokračovať »