Obrázky na stránke
PDF
ePub

Και

Χριστον ηλπικοτες, uia Christ are one people, and
εκκλησια νυν οι Χριστου, και εκ they who are Christ’s are now
διαφορων τοπων προσαγορευε-

one Church, although it be
gathered together from dif-
fernt places.

[ocr errors]

ται.

1

εστι.

The Church of Christ is not to be distinguished by outward

splendour but by inward beauty. Basilii homilia in Ps. 44. Basil's sermon on the 44th Tom. 1. p. 168. (Editio ut Psalm. supra.)

Πασα, φησιν, η δοξα της θυ All the glory of the King's γατρος του βασιλεως, τουτέστι daughter, that is to say, of της Χριστου νυμφης, της γενο- the bride of Christ, who μενης λοιπον δια της υιοθεσιας afterwards by adoption beθυγατρος του βασιλεως, εσωθεν came the King's daughter,

Προτρεπει ο λογος επι is within. This saying exτα ενδοτατω χωρεις της εκκλη- horts us to proceed to the σιαστικης δοξης μυστηρια, ως internal mysteries of eccleενδον

οντος του καλλους της siastical glory, the beauty of νυμφης. Ο γαρ ευτρεπιζων the bride being thus within. εαυτον τω πατρι τω βλεποντι εν For he who recommends τω κρυπτω και προσευχόμενος, himself to the Father who και πάντα πρασσων, ου προς το sees in secret, and prays, and θεαθηναι τοις ανθρωπους, αλλα does all things not to be προς το μονω φανερωθηναι θεω, seen of men but in order to Τουτος εχει πασαν την δοξαν be manifest to God only, εσωθεν, ως και η θυγατηρ του like the King's daughter, has βασιλεως. Και τα κροσσωτα all his glory within. Also

τα χρυσα οις περιβε- the golden fringe with which βληται και πεποικιλται ολη she is clothed and variegated εσωθεν. Μηδεν ζητει εν is all within. Seek nothing εξω χρυσω και τη σωματικη in outward gold and bodily ποικιλια. Αλλα περιβολην variety ; but imagine a cerνοει τινα αξιαν κοσμησαι τον tain dress worthy to adorn κατ'

του κτισαντος, ως him, who is after the image φησιν ο αποστολος, εκδυσαμενοι of the Creator; the τον παλαιον ανθρωπον και εν- apostle says, putting of the δυσαμενοι τον νεον τον ανακαι old man, and putting on the νομενον εις επιγνωσιν κατ' new man which is renewed του κτισαντος.

[ocr errors]

τω

εικόνα

as

in knowledge after the image ενδυσαμενος δε σπλαγχνα οικ

of him who created him ;

εικόνα

Και ο

Ταπεινο

τ«ρμου, χρηστότητα,

and he who puts on bowels φροσυνην, μακροθυμιαν, πραο- of mercies, goodness, humiτητα, ενδοθεν περιβεβληται, lity, longsuffering, meekness, και τον εσω ανθρωπον κεκοσμη- is inwardly clothed and ται. Και ο Παυλος δε παραινει adorned according to the ενδυσασθαι τον κυριον Ιησουν, inner man.

And Paul exτον εξω ανθρωπον, horts us to put on the Lord αλλ' ινα την νουν ημων η του

Jesus, not according to the θεου μνημη περισκεπαζη.

outward* man,

but that the memory of God may overshadow our mind.

ου

Κατα

on

The Church of God is constructed by the Holy Spirit. Appendix operum S. Ba Basil's Commentary silii Magni: comm. in Esaiam the Prophet Isaiah. prophetam. Tom. I. p. 459. (Editio ut supra.) Oιμαι δε οτι και το πνευμα

But I think that the Holy το αγιον αρχιτεκτονει εκκλησιαν Spirit as a master-builder. θεου, κατ' τον Παυλον constructs the Church of λεγονται Συνοικοδομεισθε εις God, according to Paul himκατοικτηριον του θεου εν πνευ- self who

says, Ye are built ματι, και το δια της επιχορηγιας together for an habitation of του πνευματος συνοικοδομεισθαι God in the Spirit,” and that και αυξειν εις ναον αγιον εν by the supply of the Spirit κυριω.

they are built up together and grow into a holy temple in the Lord.

αυτόν

Cyril of Alexandria, ordained An. Chr. 412. died 444.

Dupin.
The Church of Christ is a spiritual building.
Comm. in Esaiah. Lib. i. Orat. ii. Tom. ii. p. 59.

θεμελιος μεν γαρ εστιν For Christ is the foundation Χριστος, και επ' αυτω παντες and we are all built on him εποικοδομούμεθα, λιθοι ζωντες as living and spiritual stones, , και πνευματικοι και συναρμολο- compact and mentally united

O

• A little further on Basil describes the Virgins, as those who voluntarily embrace virginity. There is no getting rid of the “borrachio' of monkery.

VOL. II.

D

αυτω Κει

γουμενοι, και συμβιβαζομενοι into a holy temple and a νοητως εις ναον αγιον, εις κα- building of God in the τουκτηριον του θεσαι εν πνευ- Spirit, and are placed upon ματι, και εσμεν επ

him. . μενοι.-(Cura et studio J. Auberti Laudunensis ecclesia presbyteri canonici et in scolâ Parisiensi Laudunensis Collegii magistri et interpretis regii. Lutetiæ.* 1638.)

B. Cyrilli archiepis. Alex. Glaphyr. in Gen. lib. ii. Τom. i. p. 56. (Editio ut supra.)

Επομενοι γαρ δια πιστεως For following by faith our καθηγητή των Χριστω, ως βασι- leader Christ as our king λει και αρχιερει, εκ διαβολικης and highpriest, and (departπλεονεξιας, και ωσπερ εκ γης ing) from the tyranny of the αλλοφυλων, εξ απατης κοσμι- devil, and from a land, as it κης, εις την άγιαν εισιμεν πο were, of strangers, and from λιν, την των πρωτοτοκων εκκλη- worldly deceit, we enter into σιαν, ην ουτος εγειρει Χριστος the holy city, the Church of ως εν γε λιθοις τοις νοητοις, the first-born, which Christ και μαρτυρησει, γραφων, ο Παυ- himself erects as it were of

δια πιστεως εκλελυ- stones intellectuallyt perτρωμενοις, και ακολουθειν ελο- ceived (or intellectual i. e. μενοις τοις ιχνεσι του Χριστου. spiritual stones) and Paul, Εν ω και υμεις συνοικοδομεισθε when writing, will testify εις κατοικτηριον του Χριστου εν (this) to those who are ranπνευματι.

somed by faith and who desire to follow the footsteps of Christ. .

« In whom ye also are built up together for an habitation of Christ by the Spirit.”

λος τοις

The Church of Christ is built of living stones.
Comm. in Esaiam. Lib. iv. Orat. ü. Τom. ii. p. 613.

Ευθειαι δη ουν αι οδοι του The paths, therefore, of Χριστου, και αυτος ωκοδομησεν Christ are straight, and he

Paris, # Nontos is generally opposed to oparov.-(Vide Scott and Liddell's Greek-English Lexicon.)

ακατασεισαν

την αγιας πολιν, τουτ' εστι, τη himself built the Holy City, εκκλησιαν, εν η και αυτος αυ

that is to say, the Church, λιζεται, κατοικει γαρ εν αγιοις, in the which he sojourns. και ναοι γεγοναμεν θεου ζων- For he dwells in the saints, τος, Χριστον εχοντες εν εαυτοις and we are made the temples δια

μετοχης του αγιου πνευμα- of the living God, having τος. Τεθεμελιωκε τοινυν την Christ in ourselves by the εκκλησιαν, αυτος ων ο θεμε- participation of the Holy λιος, εφ' ω και ημεις εποικοδου- Ghost. He, therefore, μεθα ως λιθοι πολυτελεις και founded the Church, he himτιμιοι εις ναον αγιον, εις κατοικ self being the foundation τηριον του θεου εν πνευματι. upon which we are built, as Αχλoνητος δε παντελως η εκ- Costly and precious stones, κλησια Χριστον έχουσα τον

into a holy temple for the θεμελιον, και

habitation of God in the υποβαθραν. Ιδου, γαρ, τιθημι, Spirit. The Church is altoφησι, τα θεμελια Σιων, λιθον gether immoveable, having εκλεκτον, ακρογωνιαιον, εντι

Christ for her foundation μον, και ο πιστευων εις αυτον

and unshaken basis. "For ου μη καταισχυνθη. Αυτος ουν behold, he says, I place for ο θεμελιωσας την εκκλησιαν,

the foundation of Sion, a επερρεψε και την αιχμαλωσίαν

corner-stone elect and preτου λαου αυτου, Τυραννούμενους

cious, and whosoever believes γαρ ημους τους επι της γης ed." For, he who founded the

in Him shall not be ashamΣατανα

της

Church and turned αμαρτιας, σεσωκε τε και εξει

away

the λετο, και τους ιδιους υπηγαγε captivity of his people, saved ζυγοις. Πλην ου μετα λυτρων,

and rescued us who dwell upon ουδε μετα δωρων, ως γαρ ο

the earth, who were tyranαυτου μαθητης, ου φθαρτοις

nized over by Satan and sin, αργυριω η χρυσιω ελυτρωθημεν

and subjected us to his own εκ της ματαιας ημων αναστρο οf money or with gifts, for

yoke; but not with a ransom φης πατροπαραδοτου, αλλα τιμιω αιματι ως αμνου αμωμου with corruptible things, as

thus his disciple says, “not και ασπιλου Χριστου. Δεδωκε

silver and gold, are we freed γαρ υπερ ημων το ιδιον

αιμα,

from our vain conversation ουκ εσμεν εαυτων, αλλα

handed down by our fathers, του πριαμενου και σώσαντος.

but by the precious blood of Christ, as of a lamb without spot or blemish.

For he gave for us his own blood, and we are not our own, but

υποτε

του

και

Και

we are his who bought us, and saved us.

True believers constitute the Church. Glaphyrorum in Genesin. Liv. iv. Tom. i. p. 139. Εκκλησιαν

ακουσης» When you hear the word την πιστευοντων αγιαν Church, understand that the πληθην ισθι του λεγειν. holy multitude of believers is

spoken of.

[ocr errors]

των

ως

δε αυτη

The beauty of the Church is internal. B. Cyrilli. Arch. Alex. de adoratione in Spiritu et veri. tate. Tom. i. p. 5.

Και γουν ο θεσπεσιος Δαβίδ And, therefore, the diεν Ψαλμω τω τεταρτο και τεσ- vinely inspired David in the σαρακοστω παριστησι μεν τω xlivth Psalm presents the Χριστω παρθενον αγνην, Church as a chaste virgin to εν ταξει βασιλιδος, την εκκλη- Christ; in rank, as it were, σιαν, περιχρυσον

a Queen, and he placed upon και πεποικιλμενης παρατιθησι her a a golden vesture of στολην, ουτω λεγων, παρεστη various colours, saying as η βασιλισσα εκ δεξιων σου, εν follows: “ The Queen* stood ιματισμω διαχρυσω περιβε- on thy right hand clothed βλημμενη και πεποικιλμενη. in a golden vesture of various Του μεν διαχρυσου, το εντιμον colours,” well signifying, a8 και περιφανες, καθαπερ εγω οιο-I think, by « golden” – the μαι, του δε πoικoλου, τοπολυειδες preciousness and splendour, της αρετης ευ μαλα καταση- and by « many coloured's μαινοντος. Ευπρεπεστατη γαρ the multiplicity, of her virλιαν εκκλησια,

Κοσμον tues.

For the Church is έχουσα τον

η

νοητον, τοις exceedingly beautiful, posτης σαρκος ορωμενον οφθαλ- sessing an intellectual adornμοις, αλλ' εις νουν

ment which is not beheld καρδιαν, του εν τω κρυπτω νο- by carnal eyes, but which ουμενον Ιουδαιο ν, δια πλειστων displays itself within to the ημιν όσων

ωραισμων ευφυα mind and heart; the Jew, και εξαιρετον αστειως εκφαι- (for instance) who is secretly

Ως γαρ ο μακαριος discerned, who is displayed This passage is sometimes interpreted by Romanists as a prophetical description of the Virgin Mary.

ου

εσω

Και

νοντα.

« PredošláPokračovať »