Obrázky na stránke
PDF
ePub

ανα

του

O

αρχιερευς ημων εκεινος εστιν many places, he is one body ο την θυσιαν την καθαιρoυσαν and not many bodies, so there ημάς προσενεγκων. Εκεινην is one sacrifice. .

He is our προσφερομεν και νυν, την τοτε High-priest who offers the προσενεχθεισαν,

sacrifice which purifies us.

την λωτον. Τουτο εις αναμνησιν We offer that now also which γινεται τοτε γενομενου.

was then offered, and which Τουτο γαρ ποιείτε, φησιν, εις

cannot be consumed. This την εμην αναμνησιν. Ουκ αλ. is done in commemoration of λην θυσιαν, καθαπερ ο αρχιε- that which then took place. . ρευς τοτε, αλλα την αυτην αει

“Do this, he says, in reποιουμεν. Μαλλον δε

membrance of me.

.: We do αναμ: νησιν εργαζομεθα θυσιας.- not, as the High-priest then (Editio ut supra.)

did, perform another sacrifice, but always the same; or rather we perform the remembrance of the sacrifice.

The Christian sacrifice is thanksgiving. Chrys. Epist. ad Heb. c. xiii. Hom. xxxii. Tom. xii. p. 970.

Και δι' αυτου θυσιαν ανα And through him we offer φερωμεν τω θεω. Ποιαν δε a sacrifice to God. What θυσιαν λεγει; αυτος ηρμενευσε sacrifice does he mean ? He λεγων, καρπον χειλέων ομο- himself has explained, sayλογουντων τω ονοματι αυτου ing, the fruit of the lips, τουτέστιν, ευχας, υμνους, ευ

which confess his name, that χαριστιαν. Ταυτα γαρ των is, prayers, hymns, thanksχειλεων ο καρπος.

Ekelvou giving. For these are the προσεφερον προβατα, μοσχους, fruit of the lips. They ofered και εδιδοσαν τω ιερει. Ημεις sheep and calves, and gave δε μηδεν τουτων προσενεγκω

to

the priest, but we offer none μεν, αλλ' ευχαριστιαν, και την

of these things, but thanksεν πασιν, ως οιoντε, μιμησιν giving, and the imitation of του Χριστου. Τουτο βλαστη- Christ in all things as far as σατω ημων τα χειλη. Της is possible. May our lips ευποιας και Κοινωνίας μη επι

thus blossom forth. “Be not λανθανεσθε,

γαρ

forgetful of welldoing and θυσιαις ευαρεστειται ο θεος. liberality, for with such sacriΔωμεν, φησι, τοιαυτην αυτω

fices God is well pleased." θυσιαν, ιν' ανενεγκη τω πατρι.

Let us give, he says, to him –(Editio ut supra.)

such a sacrifice, that he may offer it to the Father.

τοιαύταις

Τουτο.

Praise is the greatest offering.*
Chrys. in c. i. Gen. Hom. ix. Tom. ii. p. 78.
Ουδε βαρυ τι και επαχ
γαρ

Nor does he require any θες επιζητει παρ' ημων, αλλ' η thing hard and grievous from ομολογειν μονον τας τοσαυτας us, but only to acknowledge ευεργεσίας, και τας υπερ του such goodness, and to present των αυτω ευχαριστιας αναφε- to him thanksgiving for it. ρειν" ουκ επειδη αυτος δειται Not because he has need of it, Ανενδεης γαρ υπαρχει.

for he wants nothing, but that Αλλ' ιν' ημεις παιδευωμεθα we may be taught to draw τον χορηγoν επισπασχθαι των near to him who supplies good αγαθων, και μη αγνωμενους γε- things, and may not be forνωμεθα, αλλ' αξιαν των ευερ- getful, but may present virtue γεσιων, και της τοσαυτης κη- •Worthy of the benefits, and of δεμονιας την αρετην αναφερω- such protection. .

For thus μεν. Ουτω γαρ και αυτον εις

we provoke him to greater

I exhort πλειονα την περι ημας εκκαλε- solicitude over us. σομεθα κηδεμονιαν. Μη τοινυν you, therefore, let us not be ραθυμωμεν παρακαλω, αλλ' remiss, but let each of you, εκαστος υμων καθ' εκάστην every hour, as far as he can

do ωραν, ει οιον τε αναλογιζεσθω

within him

up καθ' εαυτον, μη μονον τας

self not only the common κοινας ευεργεσιας, αλλα και τας benefits, but those also which ιδιας εις αυτον γινομενας, μη

have happened to himself, and τας ωμολογημενας και

not those confessed and maniδηλους, αλλα και τας ιδιαζου- fest to all, but the multitude λανθανουσας

of those, also, which are priπολλους. Ουτω

vate and hidden. For he will δυνησεται

γαρ διηνεκη την ευχαριστιαν αναφε

thus be able to offer continual ρειν τω δεσποτη. Τουτο thanksgiving to the Lord.

μεγιστη θυσια, τουτο προσφορα

This is the greatest sacrifice; τελεια.-(Editio ut supra.)

this is the perfect offering.

so, reckon

πάσι

σας

Και

τους

ποι

It is the one sacrifice at Calvary that always purifies. Chrys. in c. i. Evang. Joan. Hom. xvii. Tom. viii. p. 114. Αλλ' ο αιρων τας αμαρτιας

But who taketh away the του κοσμου ως αει τουτο sins of the world, as if he Ου γαρ τοτε

were always doing it. For μονον ελαβεν οτε επαθεν, αλλ' he did not then only takethem

• If the mass were what the Church of Rome affirms it to be, praise could not be the greatest offering.

ουντός

αυτου.

εξ εκεινου μεχρι του παροντος when he suffered, butfrom that αιρει τας αμαρτιας. Ουκ αει time till the present time he σταυρούμενος. μιαν γαρ υπερ

takes
away sins.

He is not αμαρτιων προςηνεγκε θυσιαν. always crucifed, for he offered Αλλ' αει καθαιρων δια της μιας

one sacrifice for sins; but he EKELVNS.-(S. J. Chrysostomi always purifies by that one opera omnia, operâ et studio (sacrifice). D. B. de Montfaucon. Parisiis, 1839.)

Believers are priests, and offer up their own bodies as

sacrifices. Chrys. in 2 Epist. ad Cor. c. i. Hom. iii.

p.

531. Τom. xi. p. 531.

Το πνευμα δους, δι' ου ταυτα Giving the Spirit, by αμφοτερα εποιησεν, ομου προ- whom he did both of these, φητας και ιερεις και βασιλεας at once making prophets, εργαζομενος. Ταυτα γαρ το and priests, and kings. For παλαιον εχριετο τα γενη. Αλλ' the old system anointed those ημεις ουκ εν, αλλα τα τρια μεθ' (selected) races.* But we υπεροχης εχομεν αξιωματα νυν. possess not one only, but the Και γαρ βασιλειας μελλομεν three prerogatives preemiαπολαυειν, και ιερεις γινομεθα nently. For we are about to προσφεροντες θυσιαν τα σωμα- enjoy a kingdom, and we are τα ημων (παριστατε γαρ τα priests offering our bodies as μελη υμων, θυσιαν ζωσαν; a sacrifice

sacrifice (for “present ευαριστον τω θεω, φησι) και your bodies,” he says, μετα τουτων και προφηται κα- living Bacrifice, well-pleasing θισταμεθα α

γαρ οφθαλμος to God”); and together with ουκ ειδε, και ους ουκ ηκουσε, these, we are appointed to be ταυτα εκκεκαλυμμενα υμιν εστι.

prophets, for "those things -(Editio ut supra.)

which

eye

hath not seen, nor ear heard, have been revealed unto us.

a

Righteousness the best gift and the perfectt oblation to God.

Chrys. Expositio in Ps. iv. tom. iii. p. 23.
Τι εστι, θυσατε θυσιαν δικαιο What means, sacrifice the

Thus one race would be anointed for the priesthood, and another as prophets, and a third as kings.

+ The Romanists affirm that it is by the mass that Malachi's prediction of a perfect offering being every where to be made is fulfilled.

Ουκ εις

συνης και δικαιοσυνην μετερχεσθε, 8acrifice of righteousness ? δικαιοσυνην προσφερετε. Τουτο Seek righteousness, offer μεγιστον τω Θεω δωρον, αυτη righteousness. This is the θυσια δεκτη, αυτη προσφορα greatest gift to God; this is πολλην εχουσα της αρεσκειαν, the acceptable sacrifice ; this ου το προβατον θυειν και μοσ- is the offering which is wellχους, αλλα τα δικαια πραττειν. pleasing (viz.), not to sacri

fice a sheep and calves, but Αυτη η θυσια ου χρηματων to work righteousness δειται, ου μαχαιρας, ου θυσι

this sacrifice needs αστηριου, ου πυρος.

not money, nor a sword, nor καπνον διαλυεται και τεφραν και

an altar, nor fire. It is not Κνισσαν,

αλλ'
αρκείται τη γνω-

dissolved into smoke, and μη του προσαγοντος αυτην.

ashes, and savour, but it is Ταυτη ουτε πενια κωλυμα γι

satisfied with the disposition νεται, ουτε πτωχεια εμποδιον, of him who brings it. Το ου τοπος, ουδε αλλο των τοιου

this neither is poverty an των ουδεν. Αλλ' οπου περ αν

obstacle, nor is destitution ης, θυειν αυτο δυνηση, αυτος

an impediment, nor place, και ο ιερεύς, και θυσιαστηριον, But wherever you are you

nor any other such thing. και μαχειρα, και ιερειoν γινομενος-(Editio ut supra.)

may offer it, you yourself being both the priest, and the altar, and the knife, and the victim.

Praise is a complete (or perfect) sacrifice.

Chrys. Expos. in Ps. xlix. tom. i. p. 255. Λεγει, θυσον τω θεω.

Και He

says

sacrifice to God. πως θυσω φησιν ; αιματος

And how shall I sacrifice, he χωρις. Τουτο γαρ μαλιστα says ?

Without blood; for θυσια θεω πρεπουσα.

Ala this is the sacrifice which is τουτο ειπων,

θυσον

τω θεω, επη- most ftting to God. Whereγαγε, θυσιαν αινέσεως Του- fore, when he said sacrifice τεστιν ευχαριστιας, υμνων ιε

to God,” he added, « the ρων, της δια των εργων ευχα- sacrifice of praise ;” that is, ριστιας και δοξολογιας. Ο δε of thanksgiving, of sacred λεγει τοιουτον εστι. Ουτω ζητι, hymns, of the thanksgiving ωστε δοξαζεσθαι σου την δεσπο- and glorification which results την. Οπερ και ο Χριστος εδι- from works. But what he δαξε λεγων Λαμψατο το φως says is to this effect: « Live υμων εμπροσθεν των ανθρω- 80 as to glorify your master!”

[ocr errors]

will have pre

πων, οπως ιδωσι τα καλα εργα as Christ taught, saying: υμων, και δοξαζωσι τον πατερα “Let your light so shine υμών εν τοις ουρανοίς.

Αινος before men, that they may γαρ ουδεν

ετερον η επαινος εστι, see your good works and δοξα, και ευφημια. Εστω τοι glorify your Father, who is νυν ο βιος σου τοιουτος, ωστε in heaven."

For praise is ευφημεισθαι σου την δεσπότην, nothing else but public ap

απηρτισμενην εισήγαγες proval, the ascription of την θυσιαν. Ταυτην και o glory, and laudatory speech. Παυλος επιζητει την θυσιαν, Let your life, therefore, be λεγων: Παραστησατε τα μελη such as shall glorify your υμών θυσιας ζωσαν, αγιαν,

Lord, and

you ευαρεστον τω θεω.

sented a complete sacrifice. Paul, also, seeks this sacrifice, saying, “ Present your members a living sacrifice,

well-pleasing to God.”

The same subject.
Chrys. Expositio in Ps. cx. Tom. üi.

Τom. ii. p. 295.
Υμνησω, φησιν, ευχαριστησω.

“ I will sing,” he Και γαρ απαντα τον βιον εις will give thanks.” For he τουτο ανηλισκεν, και εντευθεν spent his whole life in this ; προοιμιαζεται και TOUTO thence he began, and with καταληγει. Και τουτο ην εργον this he ended. And his αυτου διαπαντος, το και υπερ continual occupation was to εις αυτον γενομένων, και

offer
up

thanks for the things υπερ των εις αλλους ευεργεσιων which happened to himself, την ευχαριστιαν αναφερειν.

and for the benefits which Ουδεν

γαρ ουτως ο θεος ως were conferred upon others. τουτο επιζητει. Τουτο θυσια, For God seeks nothing s0 τουτο προσφορα. Τουτο ψυχης much as this. This is the ευγνωμονος σημειον.-(Editio 8acrifce, this is the offering. ut supra.)

This is the sign of a rightly

judging soul. Praise is the greatest offering. Chrys. Expositio in Ps. cxvii. Tom. iii. p. 351. Προς την κοινωνιαν της ευ Calling us to the comφημιας καλοντες. Ουδεν γαρ munion of praise. For there ουτω τω Θεω περισπουδαστον, is nothing so much desired ως τους ευχαριστους ειναι, και by God as that we should be

says, “I

εις

των

« PredošláPokračovať »