Obrázky na stránke
PDF

si in \uinine, inquil, anibulaverimut, sicul el ipse est in ¡limine, societatem liabemus in iiivicem, et sanguis Jesu Christi fil il ejus purgabit nos tb omni delicto (1 Joan. i, 7). lu-Mi л\'ю \oco : Si testimonium, inquil, liominum m <-i¡minis, testimonium Dei mujiis est; quia hoc est tettimonium Dei, quod ntujiis est \ quin teslificatus est de Filio suo. Qui crediderit in Filium Dei, habet testimonium * in semetipso. Qui non crediderit Deo, mendacem ¡acil eum; quia non credidil' in testimonium quod teslificatus est de Filio suo. Et hoc est testimonium, quia vilam œlernam dedil nobis Dens; et luce vita in Filio ejus est. Qui habet Filium, habet vilam ; qui non habet Filium, non habet vilam (Id. v, 9 12). Non suluni igilur rcgnuin eœlorunt, sed пес vilam parvuli habcouiit, si Filium non liabebunl, quem nisi per Baptisiiiuui ejus habere non possuiil. Item alio loco : In hoe, inquit, manifcstalus est Filius Dei, ul solvat opera diaboli (Id. in, 8). Non ergo pcrlincbunl parvuli ad gratiain nianifeslalionis Filii Dei, si Hod in eis solvel* opera diaboli.

43. Jam nunc allende in banc rem Pauli apostoli testimonia, tanto inique plura, quaiilo pltircs Epístolas scripsit, el qu.inio diligcnlius curavit cominciidare gratiam l)ei adversus eos qui * operibus gloriabanlur, aique ignorantes Dei justifiai», et suam volontés constituera, jusiilia: Dei non eranl subjccii (Rom. x, 5). In Epístola ad Uonianns : Juslilia, inquil, Dei in omne* qui credunt: non enim est distinctio. Опта enitn peccaverunt, el egent gloria Dei : justificad gratis per gratiam ipsius, per redemptionem qua est in Christo Jesu: quem proposuit Deus propitiatorium* pet fidem in sanguine ipsius, ad oslcnsionem juslilia; ejus propter proposilum'' prœcedenlium pecculorum in Dei palien.'in", ad ottendendam Justitium ipsius in hoc tempore, ut til Justus el juslificans eum qui ex fide est Jesu (Id. in, 22-2ti). Item alio loco : Ei qui operatur, inquit, merces non impututur secundum gratiam, sed secundum debilum. Ei vero qui non operalur, credit autem in eum qui juslificat impium, deputatur fides ejus ad juslilimn. Sich et David dicil bealitudinem hominis, eui Deus accepto [ert Justitium sine operibus : Beaii quorum remisse sunt iniquiiales, et quorum tecla sunt peccata. Hiatus vir cui non imputavit Dominus pcccalum. Item paulo post: У on est autem scriptum, inquit, propter ilium lanlum,

[ocr errors]

quia deputulum est Uli'; sed el propter nos, quibus ffepulabitur credenlibvs in eum qui excitavil Jesum Christum Dominum nostrum a inortuis, qui traditus est propter delicia nostra, el resurrexit propter justificalionem nostrum (flom.iv, 4-8,25-25). Etpaulo post: SienimChrislus, inquit, cum iiifirmiessemusadhuc juxta tempus,proimpii$ mortuus est {Id. v, 6). El alibi : Scimus, inquil, quin lex spiritualis est; ego aulcm carnalis sum, venumdatus sub peccato. Quod enim opcror ignoro : non enim quod volo, hoc ago ; sed quod odi, illud fucio. Si autem quod nolo hoc fach, consentie legi, quoniam bona *. Nunc autem non jam ego operor illud, scd id quod in me habitat peccatum. Scio enim quia non habitat in me, id est, in curne mea bonum : nam velle' adjacet mihi, per ficere autem bonum non invenía. Non enim quod volo facio bonum; sed quod nolo malum, hoc ago. Si autem quod nolo, ego hoc facio ; jam non ego operor illud, scd quod habitat in me peccatum. Invento igitur legem mihi volenti [acere bonum, quoniam mihi malum adjacet. Condeleclor enim leai Dei secundum interiorem hominem: video autem aliam legem in membris meis repugnanlem legi mentis meas, el caplivantem me in lege peccnti, quœ est in membris mcis. Miser ego homo, quis me libcrabil de corpore mortis jiujus? Gratia Dei per Jesum Christum Dominum nostrum (Id. vu, 14-25). Dicaut qui possunt homilies uasci non in corpore mortis bujus, ul possinl eliam dicere, non eis neccísariam gratiam Dei pur Jesum Christum, qua libcreiilur de сог¡ ore mortis hiijiis. Item paulo post : Quod enim impossibile erat legisv, in quo infirmabatur per carnem, Deus Filium suum misil in simililudine carnis peccali, et de peccato damnavil peccatum in carne (Id. vill, 3). Dicaut qui audent, oportuisse nasci Christum in simililudine carnis peccali, nisi nos mili essemus in carne peccati.

44. Item ad Corinlhios : Tradidi enim vobis in primis, inquit, quod et accepi, quia Christus mortuus est pro peccalis noslris secundum Scripluras (\Cor. xv, 3). Item ad eosdem Corinlhios in secunda : dimitas enim Christi compellil nos; judicantes hoc, quoniam si * nuns pro omnibus mortuus est, ergo omnes mortui sunt. Et pro omnibus mortuus est Christus, ul qui vivunt, jam non sibi vivant, sed ei qui pro ipsis mortuus est el resurrexit. Itaque nos amodo neminem novimus secundum carnem : ct si uovcramus secundum carnem Christum, sed nunc jam non novimus. Si qua igitur in Christo nova creatura, velera iransierunt, ecee facta sunt omnia ' nova. Omnia autem ex Deo, qui reconciliavil nos sibi per Christum, el dedit nobis ministerium reconcilialionis. Quemadmodum? Quia Deus

» Hic i.i editis ail lit uni, ml Justitium. Abest a manuscrij lis, uecnon a graco tcxtu Apostoli.

* Adjectum etiam hie vcrbum, est; quod iu manuscri plis el in graco reticetur..

» Editi, nam boman velle. Non repetitur hoc loco, bonum, in manuscript», nee apud Apost linn.

* In editis dandi casu, legi. At i.i Mss., legis ;juxta gra> cuin tou потоп Sic Augustinus in sermone 152.

* l'lrrií|i;e manuscripli omití um, »t; qua; | articula etiaiu apud Graecos non in omnibus codicihus legitur.

-• line loco Mss. non babenl. omnia ; nee est in gratis M* bliis пес in latinis Corbeiensibus.

erat in Chrislo mundum reconcilians sibi, non repulans vobis qui eratis longe, et pacem his qui prope, quia per illis delicta eorum , el ponens in nobis verbum recon- ipsum habemus accessum ambo in uno spiritu ad Paciliationis. Pro Chrislo ergo legatione sungimur, lan- irem (Ephes. 11, 1-18). Item alibi : Sicat verilas est quam Deo exhortanle per nos : obsecramus pro Christo in Jesu, deponere vos secundum priorem conversalionem reconciliari Deo. Eum qui non noverat peccatum , pro velerem hominem, eum qui corrumpitur secundum connobis peccalum secil, ut nos simus juslilia Dei in ipso. cupiscentias deceptionis. Renovamini aulem spiritu Cooperantes autem el rogamus, ne in vacuum gralium mentis vestræ , el induite novum hominem, cum qui Dei suscipiatis. Dicit enim : Tempore acceplabili exau- secundum Deum creatus est in justitia el sanctitale divi le, el in die salutis adjuvi te. Ecce nunc tempus veritatis. Et alibi : Nolile contristare Spiritum sanacceplabile, ecce nunc dies salulis (II Cor. v, 14-v1, 2). clum Dei, in quo signali estis in diem redemptionis Ad hanc reconciliationein el salutem si non perli- (Id. iv, 21-24, 30). nent parvuli, quis eos quxrit ad Baptismum Chri- 47. Ad Colossenses etiam ita loquitur : Gratias sti? Si autem pertinent, inter homines mortuos agenles Patri idoneos facienti nos in purlem sortis sansuvl., pro quibus ille mortuus est; nec ab eo recon- clorum in lumine, qui eripuit nos de polestate lenebraciliari et salvari possunt, nisi dimissa non repitet rum el transtulit in regnum Filii charitatis suæ, ir delicta eorumi.

quo habemus redemplionem in remissione peccatorum 45. llem ad Galatas : Gratia vobis ct pax a Deo Pa- (Coloss. I, 12-14). Et alio loco : Et estis, inquit, in lie, et Domino Jesu Christo, qui dedil semetipsum pro illo repleli, qui est capul omnis principalus el poleslapeccatis nostris , ut eximeret nos de praseuli saculo tis : in quo cliam circumcisi estis circumcisione nor. maligno (Calal. 1, 3, 4). Et alio loco : Lex transgres- manufacta, in exspoliatione corporis carnis, in circumsionis gratia proposila esl', donec venircl semen cui cisione Christi, consepulli ei in Baplismo, in quo el promissum esi, dispositum per Angelos in manu media. consurrexislis per fidem operationis Dci , qui suscitavit loris. Mediator aulem unius non est : Deus vero unus illum a morluis. El vos, cum esselis mortui deliciis et est. Lex ergo adversus promissa Dei? Absil. Si enim præputio carnis vestræ , convivificavit cum illo', dodata essel lex, que possel vivificure, omnino ex lege nans nobis omnia delicta, delens quod adversus nos esset justitia. Sed conclusil Scriptura omnia sub pec- eral chirographum dccreti, quod eral contrarium nobis, calo, ul promissio cx fide Jesu Christi daretur creden. Tollens illud de medio, cl affigens illud cruci, czuens libus (ld. ni, 19-22).

se carnem, principatus el poleslales exemplavit fiducia. 46. Ad Ephesios cliam : Ei vos cuin esselis morlui liter triumphans eos in semclipso (10, 11, 10-15). delictis el peccatis vestris, in quibus aliquando ambula- 48. Et ad Timothcum : 11 umanus , inquit, scrmo slis secundum sæculum mundi hujus, secundum prin- et omni acceptione dignus , quia Christus Jesus venit in cipem poleslaris aeris , spiritus ejus qui nunc operatur mundum peccatores salvos facere, quorum primus ego in filiis diffidentia , in quibus el nos omnes aliquando sum. Sed ideo misericordiam conseculus sum, ut in me conversati sumus in desideriis carnis nostræ facientes ostenderet primo Christus Jesus omnem longanimilalem, voluntatem carnis, el affectiorum, el eramus naturaliter ad informationem eorum qui credituri sunt illi in vilam filii iræ, sicut el cæteri. Deus aulem qui dives est in æternam (I Tim. 1, 15, 16). Item dicit : Unus enim misericordia, propter multam dilectionem qua dile.ril Deus, unus el mediator Dei el hominuin kumo Christus nos, el cum essemus morlui peccatis, convirisicavit nos Jesus, qui dedil semetipsum redemptionem pro onuribus Christo , cujus gratia sumus salvi facti. Et paulo post : (Id. 11, 5, 6). In secunda eliam ad eundem : Noli Gratia, inquit, salvi fucri estis per fidem ; cl hoc non · ergo, inquit, erubescere lestimonium Domini nostri, ex vobis, scd Dei donum est : non ex operibus, ne sorte neque me vinctum ejus : sed collabora Evangelio sccionquis extollatur. Ipsius enim sumus figmentum, creati in dum virtutem Dei galvos nos facientis, et vocanlis vociChristo Jesu in operibus bonis, quæ præpararit Deus tione sua sancta ; non secundum opera nostra , seul it in illis ambulemus. Et paulo post : Qui cralis , in- secundum suum propositum et gratiam , quæ dala est quit, illo tempore sine Christo, alienati a societate nobis in Christo Jesu unic sæcula æterna, manifestala Israet, el peregrini testamentorum et promissionis, spenı autem nunc per adventum Domini nostri Jesu Christi, non habentes, el sine Deo in hoc mundo : nunc autem eracuuntis quidem mortem , illuminantis auu'm vilam in Christo Jesi, qui aliquando eraris tonye, factiestis et incorruptionem per Evangelium (H Tim. 1, 8 tu). prope in sanguine Christi. Ipse est enim pax nostra, 49. Ad Titum etiam : Exspeclanes , inquit, illam qui secil utraque unum, et medium parieteni macerive beatam spein et manifestationem gloriæ magni Dei, el solvens inimicities, in carne sua leger mandriorum salvatoris nostri Jesu Christi, qui dedit semetipsum pro decrelis cvacuans , ut duos conderet in se in unum nobis, ul nos redimeret ab omni iniquitate, el mundarel novum hominem, faciens pacem, et commutaret ulros nos sibi populum abundantem, æmulatoren bonorum que in uno corpore Deo, per crucem interficiens inimi operum (Til, 11, 13, 14). Et alin loco : Cum autem citias in semetipso. El veniens evangelizavit pacem benignilas et humanitas illuxit Salvatoris Dei nostri, 1 DUO Mss., quid eos quærit.

non ex operibus justitiæ , quce nos fecimus, sed secun? Am. Er. et Mss., mortui sunt.

dum suam misericordiam salvos nos fecit per lavacrum : Sic Mss. Editi vero, posila est. Et infra , disposita per regenerationis et renorationis Spiritus sanca , grein Aruelos. Vide Expositionem Epistolae ad Galatas.

in edilis, facii autem. Abest, aulem, a manuscriptis. 'In Vlss , virificaril cum illo.

ditissime effudit super nos per Jesum Christum salvalo. 21-27). Et alio loco : Non enim in manu fabricata reni nostrun, ul justificati ipsius gratia hæredes effic sancta introivit Christus, quæ sunt similia verorum, sed cianiut secundum spem vitæ æternæ (Til. III, 4). in ipsum cælum , apparere ante facieni Dei pro nobis ;

50. Ad llebræos quoque Epistola, quanquam non- non ul sæpius osserat semelipsum, sicut princeps sacernullis incerta sit (a), lamen quoniam legi quosdam dolum intrat in sancia, in anno semel cum sanguine huic nostru de Baptismo parvulorum sententir con alieno. Cælerum oportebat cum scepius pari a mundi traria sentientes, eam quibusdam opinionibus suis constitutione : nunc antem semel in extremitate sæculotestem adbibcre voluisse, magisque me movet aucto- rum ad remissionem peccatorum per sacrificium sur! IR ritas Ecclesiarum orientalium, qur hanc etiam in manifestatus est. Et sicut constitutum est hominibus canonicis habent, quanta pro nobis testimonia con semel lantum mori, el post hoc judicium : sic el Chrilineat, advertendum est. In ipso ejus exordio legilur: slus semel oblulus est, ut multorum peccata porturel ; Multis partibus, et multis modis olim Deus locutus est secundo sine peccatis apparebit eis, qui eum sustinent, patribus in Prophetis ; postremo in his diebus locutus ad salutem (Hebr. ix, 24-28). est nobis in Filio, quem constituit hæredem universo- 51. Apocalypsis criam Joannis has laudes Christo rum, per quem fecit et sæcula. Qui cum sit splendor per canticum novum testatur osferri : Dignus es accigloriæ el figura substantiæ ejus , gerens quoque omnia pere librum, et aperire signacula ejus ; quoni verbo virtulis suæ, purgatione peccatorum a se fucta, ès, el redenristi nos Deo in sanguine luo, de omni gente, sedet ad dexteram majestatis in excelsis (Hebr. 1, 1 3). el lingua, el popuio, et nalione (Apoc. v, 9). El post pauca : Si enim qui per Angelos diclus est 52. Iiem in Aclibus Apostolorum, inceptorcm visermo, factus est firmus, el omnis prævaricatio el in- ta Petrus apostolus dixit esse Dominum Jesum, i::obedientia juslam accepil mercedis relributionem ; quo- crepans Julæos quod occidissent eum, ita loquens : enodo nos effugiemus, si lantam neglexerimus salulem ? Vos autem sunclum el juslum inhonorastis , el negastis, Et alio loco : Propterea ergo quia · pueri communica- el postulastis hominen homicidam vivere et donari voveruul sanguini et carni, el ipre propemodum eorum bis : nam inceptorem vilæ occidistis (Acl. II, 14, 15). participavit, ut per mortem evacuarel eum qui polesla. El alio loco : Nic est lapis reprobalus a vobis ædificanlem habebat morris, id est, diabolum, el liberarel eos tibus, qui factus est in capul anguli. Non est enim aliud qui timore mortis per totam vilam rei erant servitutis. nomen sub cælo datun hominibus , in quo oporleal salEt paulo post : Unde debuit, inquit, secundum omnia vos fieri nos (Id. iv, 11, 12). Et alibi : Deus palrun fratribus similis esse , ut misericors fieret, et fidelis suscitavit Jesum, quem vos interfecistis suspendentes ir princeps sacerdolum eorum, quae sunt ad Deum propi. ligno. Hunc Deus principem et salvalure n exaliavit glotiandum pro delictis populi (ld. u1, 2, 3, 14 17). Et ria sua , dare pænitentiam Israel et remissionem peccaalibi : Teneamus, inquit, confessionem : non enim lorum in illo (Id. v, 30, 31). Item alio loco : Huic habemus sacerdotem : qui non possil compali infirmi- omnes Prophelæ lestimonium perhibent , remissionen latibus nostris ; elenim expertus est oninia secundum peccalorum accipere per manum illius oninem creden: sinililudinen sine peccalo (Id. iv, 15). Et alio loco : tem in eum (Id. x, 43). Item in eodem libro aposto-Intransgressibile , inquit, habet sacerdotium : unde et lus Paulus · Notum ergo sit vobis , inquit, viri fratres, salvos perficere polest eos qui adveniunt per ipsum ad quoniam per hunc vobis remissio peccalorum annuntiaDeum, semper vivens ad interpellandum pro ipsis. tur ab omnibus , quibus non poluistis in lege Moysi juTalem enim decebat habere nos principem sacerdotum, slificari, in hoc omnis credens justificalur (Id. Xin, juslum , sine malitia , incontaminatum , separatum a 38, 39). peccatoribus, altioreni a cælis factum, non habentem 53. Hoc tanto aggcre lestiinoniorum, cujus adverquotidianam necessitalem , sicut principes sacerdotum, sus veritatem Dei elatio non premalur ? El mulla primum pro suis peccatis sacrificium osserre, dehinc pro quidem alia reperiri possunt, sed et finiendi hujus populi : hoc enim semel secit offerens se (Id. va, operis cura no negligenter habenda est. De libris

quoque Vcleris Testamenti multas conlcstationes di1 Am. Er. et Mss., propterea ergo pueri, omisso, quia · Editio lov., poiuificem. Habebant editiones aliæ cum

vinorum cloquiorum adbibere in hanc sententiam suDostris MSS., sacerdotem. la græco idem est bic verbum, pervacaneum pulavi, quandoquidem in illis quod ocarchiereus, quod locis proxime citatis ex Hebr. n et yu, ubi principer sacerdotuni legimus.

cullalur sub velamento velut terrenarum promissio 3 Pro, sine malitia, legitur constanter in Mss., sine ma nuin, hoc in Novi Testamenti prædicatione revelalur. cula; non hoc tantum loco, sed etiam infra , lib. 2, n. 19. El ipse Dominus Librorum veterum utilitatem breCrece est, acacos.

(a) Sic Lalinis atale sua incertam testatur sæpe fierony viter demonstravit et definivit dicens , oportuisse im maus' in commentaris ad Isaiæ cap. 6 et 8, ad cap. 8 zachar., ad 26 Matth. et in Calalogo Scriptorum ecclesiastico

pleri quiz de illo scripta essent in Lege et Prophetis rum, cap. 16, ad Paulum, et cap. 70, ad Gaium, etc.; a Græ

et Psalmis ; et hæc ipsa esse , quod oportcbal Chri. cis vero susceptam olim tanquam Pauli, in Epist. 129, ad Dardanum scribit : alllud,» ait, « nostris dicendum est, hanc

slum pati, et resurgere a mortais tertia die, et pre« epistolam quæ scribitur ad Hebræos, non solum ab Eccle

dicari in nomine ejus pænitentiain et remissionem « clesiis Orientis, sed ab omnibus retro Ecclesiae græci ser peccatorum per omnes gentes, incipicntibus ab Jc« mouis scriptoribus, quasi Pauli apostoli sus jji. » Ilic veLeris codicis Corbeiensis auctoritate corrigimus editiones,

rusalem (Luc. XXIV, 44-47). El Petrus dicit, quod quæ hactenus ferebant, «sed ab omnibus retro Ecclesiis i græci sermonis scriptoribus, » vel & Ecclesiis et græci ser

paulo ante commemoravi, huic omnes Prophetas lemonis scriptoribus. j vide Augustinum, de civitate Dei,

i stimonium perhibere, remissionem peccatorum acüb. 16, cap. 22; et de Doctrina Christiana, lib. 2, n. 13. cipere per manum cjus omnem credentem in eum. SANCT. August. X.

( Cing /

[ocr errors]

54. Verumtamen commodius est, etiam ex ipso non fecerit, nec dolum ore suo, Dominus vull purgare Velere Testamento lestimonia pauca depromere, illum de plaga. Si dederilis vos ob delicla vestra aniquæ vel ad supplementum, vel potius ad cumu- man vesiram, videbitis semen longæ vilæ'. El vull Dolum valere debebunt. Ipsc Dominus per 'proplie- minus auferre a doloribus animam ejus, ostendere illi tam in Psalmo loquens ait : Sanctis qui sunt in lucem, et figurare per sensum, justificare justum bene terra ejus, mirificavit omnes voluntales meas in illis. servientem pluribus, el peccata illorum ipse sustinebit. Non merila illorum, sed volunlates meas. Nam il Propterea ipse hæredilabit complures, el forlium partieTörum quid, nisi quod sequitur ? Multiplicalæ sunt tur spolia, propler quod tradita est anima ejus ad morinfirmilates eorum : supra quod infirmi erant'. Ad hoc tem, et inter iniquos æstimalus est, el ipse peccata el lex subintravit, lil abundarel delictum. Sed quid mullorum sustinuil, el propler iniquitates eorum tradiadjungit? Poslea acceleraverunt : multiplicatis infir- tus est (Isai. Lili, 3-12). Allende etiam illud ejusden mitalibus, hoc est, abundante delicto, alacrius medic prophetiæ, quod de se complctum, lectoris etiam funcum quæsierunt, ut ubi abundavit peccatum , super- clus officio in synagoga ipse recitavit : Spiritus Doabundaret gratia (Rom. v, 20). Denique, Non congre- mini super me, propter quod uncil me, evangelizare gabo , inquit , conventicula eorum de sanguinibus : pauperibus misil me, ut refrigerem quia in pressura corquoniam multis sacrificiorum sanguinibus, cum pri- dis sunt, prædicare captivis remissionem, el cæcis vimnum in Labernaculum vel in templum congregaren- silm (Id. LXI, 1 ; Luc. iv, 16-21). Omnes ergo agnoslur, convincebantur potius peccatores, quam munda camus, nec ullus exceptus sit eorum, qui voluinus 'bantur. Non ergo jam , inquit, de sanguinibus con- corpori ejus hærere, per eum in ovile ejus intrare, gregabo conventicula eorum. Unus enim sanguis ad vitam et salutem, quam suis promisil, perpeluam pro multis datus est, quo veraciter mundarenlur. pervenire : : omnes , inquam, agnoscamus cum, qui Deniqne sequitur, Nec memor ero nominum illorum peccatum non fecit , et peccata nostra perlulil in per labia mea (Psal. xv, 3, 4): lanquam innovato corpore suo super lignum, ul a peccatis separati cum rum . Nam nomina eorum erant prius, filii carnis, justitia vivamus; cujus cicatricibus sanali sumus, filii sæculi, Glii iræ, filii diaboli, immundi , peccalo- infirmi cum essemus (a), tanquam pecora errantia res, impii : postea vero, filii Dei, homini novo no. (I Pelr. u. 22. 24. 25). men novum, canticum novum cantanti novum , per CAPUT XXVIII. — 55. Colligit omnes egere morle Testamentum Novum. Non sint ingrati bomines gra

Christi, ut salvenlur. Parvuli non baptizati in damnaliic Dei, pusilli cum magnis , a minore usque ad tione crunt cum diabolo. Quomodo onines per Adam majorem. Totius Ecclesiæ vox est : Erravi sicul ovis,

ad condemnationem , et omnes per Christum ad justiperdita (Psal. CXVIII, 170). Omnium membrorum

ficationem. Nemo cum Deo reconciliatur nisi per ChriChristi vox est : Omnes ut oves erravimus, el ipse Ira. slum. Quie cum ita sint, wenuipem wquam eorum ditus esl pro peccatis nostris. Qui lotus prophetiæ lo

qui ad Christum accesserunt per Baptismum, sana cus apud Isaiam est, quo per Philippuni sibi exposilo, fides et sana doctrina pulavit exceptum a gratia respado ille Candacis reginæ in eum credidit (Act. vii,

missionis peccatorum, nec esse posse alicui præter 27-39). Vide quoties hoc ipsum commendel, et lan

regnum ejus, æternam salutem. Hic cnim parala est quam superbis nescio quibus, vel contentiosis iden

revelari in tempore novissimo (Id. I, 5), hoc est, in lidem inculcel : Hono, inquit, in plaga , el qui scial

resurrectione mortuorum, pertinentium non ad morferre infirmilales ; propter quod el avertit se facies ejus,

lem alernam, quæ secunda mors appcllatur, sed ad injuriala esl, nec magni æstinala est. Hic infirmitates

vilam alernam, quam promittit non mendax Deus noslras porlat, el pro nobis in doloribus est; el nos exi.

sanctis et fidelibus suis; cujus vitæ participes omnes stimavimus illum in doloribus esse , el in plaga, et in

non vivificabunlur nisi in Christo, sicul in Adain pona : ipse aulen vulneratus est propler peccala nos

omnes moriuntur- (1 Cor. xy, 22). Quemadmodum tra, in firmalus esl propter iniquitales nostras. Erudilio

enim omnes omnino pertinentes ad generationem vopacis nostræ super eum, in livore ejus sanati sumus.

luntatis carnis non moriuntur, nisi in Adam in quo Omnes úl oves erravimus, et Dominus tradidit illum

omnes peccaverunt : sic ex his omnes omnino perpro peccatis nostris. El ipse quoniam male Iractalus est,

linenles ad regenerationem voluntatis spiritus, non non aperuil os; ul ovis ad immolandum ductus esi, el

vivisicantur nisi in Christo, in quo omnes justificanul agnus anle eum qui se tonderet fuil sine voce, sic non

lur. Quia sicut per unum omnes ad condemnatioaperuit os suum. In humilitate sublatum est judicium

nem, sic .per unum omnes ad justificationem (Rom ejus : generationem ejus quis enarrabil? quoniam lolle

V, 18). Nec est ullus ulli medius locus, ut possit esse Tur de lerra vila ejus, ab iniquilalibus populi mei duclus nisi cum diabolo, qui non est cum Christo. Hinc et t ad mortem. Dabo ergo malos propler sepulturam ejus,

jus, ipse Dominus volens auferre de cordibus male cre"! diviles propter mortem ejus, ob hoc quod iniquitatem

dentium istam nescio quain medietatem, quam co+ Editi, supra id quod infirmi erant. Manuscripti non ha

"Noslri omnes Mss. habent, longissimæ vilæ. Duo Mss., unus Belgicus, alter l'alicanus, lanquam

. Am. Er. et Gallicani Mss., evangelizare humilibus misit nantur quidam parvulis non baptizalis tribuere, ut non voluptas illa, nuptialis c.11.1 Quod igitur in memquasi merilo innocentiæ sint in vita æterna, sed quia bris corporis mortis hujus inobedienter movelur, lonon sunt baptizati, non sint cum Christo in regno ejus, lumque animum in se dejectum conatur allrahere, et definitivam prolulit ad hæc ora obstruenda sententiam, neque cum mens voluerit exsurgit, neque cum men3 ubi ait : Qui mecum non est, adversum me est (Malik. XII, voluerit conquiescit, hoc est malum peccati, in quo 30). Constilue igitur quemlibet parvulam : si jam cum nascitur omnis homo. Cum autem ab illicitis corruChristo est, utquid baptizalur? Si autem, quod babet ptionibus refrenatur, et ad sola generis humani supverilas, ideo baptizalur, ut sit cum Chrislo, profecto plementa ordinate propaganda permittitur, hoc est non baptizauis non est cum Christo, et quia non est bonuni conjugii, per quod ordinala societale nascitur com Christo, adversus Christum est; neque enim ejus homo. Sed nemo renascitur in Christi corpore, nisi tam manifestam debemus aut possumus infirmare vel prius nascalur in peccati corpore. Sicut autem bono uli immutare sententiam. Unde igitur adversus Chri- male, malum est ; sic malo bene uti, bonum est. Duo slum, si non ex peccato ? ? neque enim ex corporc et igitur hæc, bonum et malum, et alia duo, usus bonus anima, quz utraque Dei creatura est. Porro si ex el usus malus, sibimel adjuncta quatuor differentias peccato, quod in illa ætate, nisi originale et antiquum? faciunt. Bene ulitur bono, continentiam dedicans Deo: Una cst quippe caro peccati, in qua omnes ad dam- male utilur bono, continentiam dedicans idolo. Male nationem nascuntur; et una est caro in similitudine utitur malo, concupiscentiam relaxans adulterio : carnis peccati, per quam omnes a damnatione libe- bene ulitur malo, concupiscentiam restringens connurantur. Nec ita dictum est omnes, velut quicuinque bio. Sicut ergo melius est bene uli bono , quam bene Rascuntur in carne peccati, iidem ipsi omnes mun- uli malo, cum sit utrumque bonuni : ita qui dal virgi. dari intelligantur per carnem similem carnis pecca- nem suam nuplum, bene facit; el qui non dal nurtunı, li; non enim omnium est fides (Il Thess. III, 2) : sed melius facil. De qua questione mullo uberius el mullo omnes pertinentes ad generationein connubii carna- Sullicientius in duobus libris, uno de Bono Conjugali, lis, non nascuntur nisi in carne peccati; et omnes allero de Sancta Virginilale, quantum Dominus dedit, pertinentes ad generationem connubii spiritualis, pro mearum virium exiguitate disserui. Non itaque per non mundantur nisi per carnem similem carnis pec- nuptiarum bonum defendant concupiscentiæ malum , cati : hoc est, illi per Adam ad condemnationem, qui carnem et sanguinem prævaricatoris adversus isti per Christum ad justificationem. Tanquam si din carnem et sanguinem Redemptoris extollunt : non camus, verbi gratia , Una est obstelrix in hac civi- erigantur in superbiam : erroris alieni , de quorum late, quæ omnes excipit; et unus est hic litterarum parvula ætate nobis dedit Dominus humilitatis esemmagister, qui omnes docet: neque ibi intelligi possunt plum. Solus sine peccalo natus est, quem siue virili omnes, nisi qui nascuntur; neque hic omnes, nisi qui complexo, non concupiscentia carnis , sed obedientia discunt : non lamen, omnes qui nascuntur, litteras mentis virgo concepit. Sola nostro vulneri medicinam discont. Sed cuivis claret, quod et illic recte dictum parere potuit , quæ non ex peccati vulnere germen est, Oinnes excipit, præter cujus manus nemo nasci piæ prolis emisit. tur; et bic recte dictum est, Omnes docet, præter CAPUT XXX. — 58. Baptismum ad quid infantibus cujus magisterium nemo discit.,

me, ut refrigerent qui. Unus e Vaticanis Mss., ut refrigerent muundalorum, lunquam innovatorum.

3 plerique manuscripti carent his verbis, cantanti no- hi gui. Alius, u refrigerentur qui. VIN. Forte delelo ibi , novum, lectio hæc melior erit, can

s' In omnibus nostris Mss., pertinere. acum novum canlıntı per Testamentum Novum.

(a) Omissum bic aliquid videtur.

bent, id.

necessarium voluerini Pelagiani. Jam nunc scrutemur 56. Consideratis autem omnibus divinis testimoniis diligentius , quantum adjuval Dominus, etiam ipsum que commemoravi, sive singillatim de unoquoque Evangelii capitulum ubi ait, Nisi quis renatus fuerit disputans, sive acervatim multa congestans, vel quæ ex aqua et spiritu, non intrabit in regnum Dei. Qua cumque similia non commemoravi; nihil invenitur isti senlenlia nisi moverentur, omnino parvulos nec nisi quod universa Ecclesia lenet, quæ adversus baptizandos esse censerent. Sed quia non ail, inomnes profanas novitates vigilare debet , omnem ho- quiunt, « Nisi quis renatus fuerit ex aqua el spiritu, , minem separări a Deo, nisi qui per mediatorem Chri- non habebit salutem vel vilam æternam ; lantumstum reconcilialur Deo, nec separari quemquam nisi modo autem dixil, e non intrabit in regnum Dei : 1 peccatis intercludentibus posse. Non ergo reconciliari ad hoc parvuli baptizandi sunt, ut sint etiam cum Chrinisi peccatorum remissione, per unam gratiam mise- slo in regno Dei, ubi non erunt si baptizati non fuerint : ricordissimi Salvatoris, per unam victimam verissimi quanvis et sine Baptismo si parvuli moriantur, saluSacerdotis : ac sic omnes filios mulieris, que serpenti tem vilamque æternam habituri sint, quoniam nullo credidit, ut libidine corrumperetur (Gen. vii, 1-6), peccati vinculo obstricti sunt. Hæc dicentes, primo non liberari a corpore mortis hujns , nisi per Filium nunquam explicant isti, qua justitia nullum pcccaVirginis, quæ angelo credidit, ut sine libidinc setare- tum habens imago Dei separetur a regno Dei. Deinde Lur (Luc. 1, 26-38).

videamus utrum Dominus Jesus, unus et solus maCAPUT XXIX. — 57. Bonum conjugii quid. Boni gister bonus, in hac ipsa evangelica lectione non signi. el mali usus quatuor differentiæ. Bonum ergo conjugii ficaverit et ostenderit nonnisi per remissionem peo non est fervor concupiscentiæ, sed quidam licilus el calorum fieri, ut ad regnum Dei perveniant baptizati : honestus illo fervore ulendi modus, propagandæ proli, Hæc quz uncis continetur sententia abest ab omni. non explendæ libidini accommodatus. (Voluntas ista, bus mss.

· Unus e Vaticanis Mss., cum quio. · Editi, raisi ex peccato. At manuscripti, si non.

3 Omnes Mss., in superbia.

« PredošláPokračovať »