Obrázky na stránke
PDF
ePub

:

oll.

si in lumine, inquil, ambulaverimlis, sicul et ipse est in quia depulatum est illi'; sed et propler nos, quibus are lumine, societatem habemus in invicem, et sanguis Jesu pulabilur credentibus in eum qui excitavil Jesum Christum Christi filii ejus purgabit nos ab omni deliclo (1 Joan. Dominum nostrum a mortuis, qui traditus est propter de 1, 7). Ilem alio loco : Si testimonium, inquit, hominum licta nostra, el resurrexit propter justificationem nostram accipimus, testimonium Dei majus est; quia hoc est le. (Rom.iv, 4-8, 23-25). Et paulo post : Sienim Christus, instimonium Dei, quod majus est?, quia testificatus est de quit, cum infirmi essemus adhuc juxta lempus, pro impiis Filio suo. Qui crediderit in Filium Dei, habel testimo- mortuus esi (Id. v, 6). Et alibi : Scimus, inquit, quia rium in semelipso. Qui non crediderit Deo, mendacem lex spiritualis esl; ego autem carnalis sum, venumdalus facil eum ; quia non credidilin lestimonium quod lesti sub peccato. Quod enim operor ignoro : non enim quod ficatus est de Filio suo. Et hoc est testimonium, quia volo, hoc ago ; sed quod odi, illud facio. Si autem quod rilam ælernam dedit nobis Deus; el hæc vila in Filio nolo hoc facio, consentio legi, quoniam bona . Nunc ejus est. Qui liabel Filium, habel vilam : qui non habet avlem non jam ego operor illud, sed id quod in me ha. Filium, non habet rilam (Id. v, 9 12). Non solum igi- bilal peccatum. Scio enim quia non habitat in me, id est, lur regnum coelorum, sed nec vitam parvuli habe- in carne mea bonum : nam velle: adjacet mihi, perfice, bunt, si Filium non habebunt, quem nisi per Bapli- re aulem bonum non invenio. Non enim quod volo facio smum ejus habere non possunt. Iiem alio loco : In bonum; sed quod nolo malum, hoc ago. Si aulem quod hoc, inquit, manifestatus est Filius Dei, ut solval opera nolo, ego hoc facio; jam non ego operor illud, scd quod diaboli (Id. 111, 8). Non ergo pertinebunt parvuli ad habitat in me peccatum. Invenio igitur legem mihi vograljain manifestationis Filii Dei, si non in eis solvel* lenti facere bonum, quoniam mihi malum adjacet. Conopera diaboli.

delector enim leyi Dei secundun interiorem hominem : 43. Jam nunc átlende in hanc rem Pauli apostoli video uulem aliam legem in membris meis repugnantestimonia, tanto utiquc plura, quanto plurcs Episto- lem legi mentis meæ, el caplivantem ine in lege peccati, Jas scripsit, et quanto diligentius curavit commendare quæ est in membris meis. Miser ego homo, quis me libegratiam Dei adversus eos qui operibus gloriabantur, rabil de corpore mortis pujus ? Gralia Dei per Jesum atque ignorantes Dei justitiam, el suam volcntes con- Christum Dominum nostrum (Id. vi, 14-25). Dicant stituere, justitiæ Dei non erant subjecti (Rom. x, 3). qui possunt homines nasci non in corpore mortis huIn Epistola ad Romanos : Justitia, inquil, Dei in om- jus, uit possint etiam dicere, non eis ncccssariam granes qui credunt : non enim est distinctio. Omncs enim tiam Dei per Jesum Christum, qua liberentur de core peccaverunt, el egent gloria Dei : justificali gratis per pore mortis hujus. llem paulo post : Quod enim imgratiam ipsius, per redemptionem quae est in Christo possibile eral legis , in quo infirmabalur per carnent, Jesu: quem proposuit Deus propiliatorium per fidem Deus Filium suum misil in similitudine carnis peccati, in sanguine ipsius, ad ostensionem justiliæ ejus propiere de peccato damnavit peccatum in carne (Id. vii, 3). proposilun" præcedentium pecculorum in Dei palien!ia”. Dicant qui audent, oportuisse nasci Christum in simiad ostendendam justitiam ipsius in hoc tempore, ul sit litudine carnis peccati, nisi nos nati essemus in carne justus el justificans eum qui ex fide est Jesu (Id. m, peccati. 22-26). Item alio loco : Ei qui operatur, inquit, merces 44. Ilem ad Corinthios : Tradidi enim vobis in prison imputatur sccundum gratiam, sed secundum de- nis, inquit, quod el accepi , quia Christus mortuus est bilum. Ei vero qui non operatur, credit autem in eum pro peccatis nostris secundum Scripturas (1 Cor. xv, 3). qui justifical impium , deputatur fides ejus ad justition. Item ad eosdem Corinthios in secunda : Charilus Sicul el David dicil beatitudinem hominis, cui Deus ac- enim Christi compellil nos; judicanles hoc, quoniam ceplo serl justiliam sine operibus : Beati quorum remissce si unus pro omnibus morluus est , ergo omnes morlui sunt iniquilales, el quorum lecta sunt peccala. Beatus vir suni. El pro omnibus morluus est Christus, ut qui cui non imputavit Dominus peccatum. Item paulo post : vivunt, jam non sibi vivant, sed ei qui pro ipsis morNon est autem scriplum, inquit, propler illum lantum, luus est et resurrexil. Itaque nos amodo neminem novi

mus secundum carnem : el si novcramus secunduin

carnem Christum , sed nunc jam non novimus. Si qua 1 quod majus est, non habetur hic in Gallicanis

igilur in Christo nova creatura, velera transierunt, ecce N'. Erstat quidem in latino textu Vulgatæ editionis, seo a græco abest. Plures ex iisdem manuscriptis præter

facta sunt omnia 6 nova. Omnia aulem ex Deo, qui eunt et illud, quia testificatus est de Filio suo.

reconciliavit nos sibi per Christum, el dedit nobis miniI LOY., testimonium Dei. Hinc vero abest vox ei, nostris in manuscriptis et in edilis Am. et Er., nec est in

sterium reconciliationis. Quemadmodum ? Quia Deus græco textu Joanois. i sola hic edilio Lov., non credit. Grece est, ou pepi

Hic ia editis additum, ad justiliam. Abest a manuscriptis, sleuken.

necnon a græco textu Apostoli. juxta Er. Lugd. Ven. Lov., solval. M.

9 Adjectum etiam bic verbum, est ; quod in manuscri : Hic in excusis nulla necessitate addilum, de.

ptis el in græco reticetur.. 6 Lov., propitiatorem. Edili alii el Nss., propitiatorium : 3 Editi, nam bonum velle. Non repetitur hoc loco, bonum, 01 omnes rursum libri cum Lov. in libro de Spiritu et Lil in manuscriptis, nec apud Apost lum. lera, n. 21. Grece est, ilastêrion.

In editis dandi casu, legi. At ia lss., legis ; juxta grieEditi, propler remissionem. At manuscripti constanter cum tou nomou. Sic Augustinus in sermone 152. erunt, propter propositum : nec aliter ipsi editi loco quem o plerique manuscripti omittunt, si; quæ particula eliaia punc indicavimus libri de Spiritu et Lillera. Eamdem lectio apud Græcos non in omnibus codicibus legi!ur. dem sequitur Ambrosiaster.

*6 Hoc loco Mss. non babent, omnia ; nec est in gracis Ne • MSS., patientiam.

bliis nec in latinis Corbeiensibus.

erat in Chrislo mundum reconcilians sibi, non repulins vobis qui eratis longe, et pacem his qui prope, quia per illis delicta eorum , el ponens in nobis verbum recon ipsum habemus accessum ambo in uno spiritu ad Paciliationis. Pro Chrislo ergo legatione sungimur, lan Irem (Ephes. 11, 1-18). Item alibi : Sicat veritas est quam Deo exhortanle per nos : obsecramus pro Christo in Jesu, deponere vos secundum priorem conversationem reconciliari Deo. Eum qui non noveral pcccalum , pro velerem hominem, eum qui corrumpitur secundum connobis peccatum secil, ul nos simus justitia Dei in ipso. cupiscentias deceptionis. Renovamini aulem spiritu Cooperantes aulem el rogamus, ne in vacuum gratiam mentis vestræ , et induite novum hominein, eum qui Dei suscipialis. Dicit enim : Tempore acceptabili exau secundum Deum creatus est in justitia el sanctitale divi le , et in die salutis adjuvi te. Ecce nunc tempus

veritatis. Et alibi : Nolile contristare Spiritum sanacceplabile, ecce nunc dies salalis (11 Cor. v, 14-v1, 2). clum Dei, in quo signali estis in diem redemptionis Ad hanc reconciliationein el salutem si non perli- (Id. iv, 21-24, 30). ncni parvuli, quis eos quxrit ad Baptismum Chri 47. Ad Colossenses etiam ila loquitur : Gracias sli ? Si autem pertinent, inter homines mortuos agenles Patri idoneos facienii nos in parlem sortis sansuvl', pro quibus ille morluus est; nec ab eo recon clorum in lumine , qui eripuit nos de polestate lenebraciliari et salvari possunt, nisi dimissa non reputet rum el transtulit in regnu Filii charitatis suæ, ir delicta eorumi.

quo habemus redemplionem in remissione peccatorum 45. llem ad Galatas : Gratia vobis et pax a Deo Pa (Coloss. 1, 12-14). Et alio loco : Et estis, inquit, in tre, el Domino Jesu Christo , qui dedil semetipsum pro illo repleti, qui est capul omnis principalus el poleslapeccatis nostris , ul eximeret nos de præsenti sæculo tis : in quo cliam circumcisi estis circumcisione nor: maligno (Galat. 1, 3, 4). Et alio loco : Lex transgres manufacta, in exspoliatione corporis carnis, in circumsionis gratia proposila eslo, donec venirel semen cui cisione Christi, consepulii ei in Baptismo, in quo el promissum est, dispositum per Angelos in manu media. consurrexislis per fidem operationis Dei, qui suscitavit loris. Mediator aulem unius non est : Deus vero unus illum a mortuis. El vos, cum esselis morlui deliciis et csl. Lex ergo adversus promissa Dei? Absil. Si enim præputio carnis vestræ , convivificavit cum illo !, dodata essel lex, quce possel vivificure, omnino ex lege nans nobis omnia delicta, drlens quod adversus nos esset justitia. Sed conclusil Scriptura omnia sub pec eral chirographum decreti, quod eral contrarium nobis, calo, ul promissio ex fide Jesu Christi daretur creden. lollens illud de medio , cl affigens illud cruci, exuens libus (Id. III, 19-22).

se carnem, principatus et poleslales exempluvil fiducia. 46. Ad Ephesios ctiam : El vos cuin esselis morlui liter triumphans cos in semclipso (Id. II, 10-15). delictis el peccatis vestris, in quibus aliquando ambula

48. Et ad Timothcum : Humanus , inquit, scrmo slis secundum sæculum mundi hujus, secundum prin et omni acceptione dignus , quia Christus Jesus venit in cipem potestatis aeris , spiritus ejus qui nunc operatur mundum peccatores salvos facere, quorum primus ego in filiis diffidentiæ , in quibus el nos omnes aliquando sum. Sed ideo misericordiam consecutus sum, ut in me conversati sumus in desideriis carnis nostræ facientes

ostenderet primo Christus Jesus omnem longanimitatem, voluntalem carnis, et asseciionum, el eramus naluraliter ad informationem eorum qui credituri sunt illi in vitam filii iræ, sicut el cateri. Deus aulem qui dives est ir æternamn (I Tim. 1, 15, 16). Item dicit : Unus enim misericordia, propter multam dilectionem qua dile.ril Deus, unus el mediator Dei el hominum lomo Christus nos, el cuni essemus mortui peccatis, convirisicavit nos Jesus, qui dedit semetipsum redemptionem pro om.zibus Christo , cujus gratia sumus salvi facti. Et paulo post : (Id. 11, 5, 6). In secunda etiam ad eundem : Noli Gratia, inquit, salvi facti estis per fidem; cl hoc non ergo, inquit, erubescere lestimonium Doinini nostri, ex vobis, scd Dei donum est : non ex operibus, ne forle neque me vinctum ejus : sed collubora Evangelio scairnquis extollatur. Ipsius enim sumus figmentum, creati in dum virtutein Dei salvos nos facicntis, et vocanlis voc.)Christo Jesu in operibus bonis, quæ præparavit Deus rione sua sancia ; non secundum opera nostra , seu ut in illis ambulemus. Et paulo post : Qui cralis , ill secundum suum propositum et gratiam , quæ dala est quit, illo tempore sine Christo, alienati a societate nobis in Christo Jesu anlc sæcula æterna, manifestala Israel, et peregrini testamentorum et promissionis, speni autem nunc per adventum Domini noslri Jesu Crisli, non habentes, el sine Deo in hoc mundo : nunc autem eracuunlis quidem mortem , itluninaulis autem vitam in Christo Jesil, qui aliquando eralis tonye, facii* estis et incorruptionem per Evangelium (H Tim. 1, 8 tu). prope in sanguine Christi. Ipse est enim pax nostra, 49. Ad Titum etiam : E.xspectantes, inquit, illam qui secil utraque unum, el medium parielem maceriæ beatam spenn et manifestationem gloriæ neagni Dei, el solvens inimicities, in carne sua leger mandniorum salvatoris nostri Jesu Christi, qui dedit semetipsum pro decrelis cvacuans , ul duos conderet in se in unam nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate, el mundaret novum hominem, faciens pacem , el commutaret ulros nos sibi populum abundantem, æmulatorem bonorum que in uno corpore Deo, per crucem inter ficiens inimi operum (Tit. II, 13, 14). Et alio loco : Cum aulenz citias in semetipso. Et veniens evangelizavil pacem benignitas et humanilas illuxit Salvaloris Dei nostri,

non ex operibus justitiæ , que nos fecimus, sed secunDuo Mss., quid eos quærit. · Am. Er. et Mss., mortui sunl.

dum suam misericordiam salvos nos secit per lavacrum 3 Sic Mss. Edit vero, posila est. Et in?ra , disposita per regenerationis et renovationis Spiritus sancti, grein suelos. Vide Expositionem Epistole ad Galatas. " In editis, facii antem. Abest, aulem, a manuscriptis.

In Vlss , virificavil cum illo.

et

ditissime effudit super nos per Jesum Christum salvato 21-27). Et alio loco : Non enim in manu fabricata reni nostrum, ul justificati ipsius gratia hæredes effi sancta introivit Christus, quæ sunt similia verorum, sed cianiur secundum spem vitæ æternæ (Tit. II, 4). in ipsum cælum, apparere anle facieni Dei pro nobis ;

50. Ad llebræos quoque Epistola, quanquam non non ul sæpius offerat semelipsum, sicul princeps sarernullis incerta sit (a), lamen quoniam lcgi quosdam dolum intrat in sancia, in anno semel cum sanguine huic nostre de Baptismo parvulorum sententie con alieno. Cæterum oportebat cum scepius pari a mundi traria scntientes , eam quibusdam opinionibus suis constitutione ; nunc anten semel in extremitate sæculotestem adhibere voluisse, magisque ne moret aucto rum ad remissionem peccatorum per sacrificium suum ritas Ecclesiarum orientalium, quæ hanc etiam in manifestatus est. Et sicut constitutum est hominibus canonicis habent, quanta pro nobis testimonia con semel tantum mori, el post hoc judicium : sic et Chritineat, advertendum est. In ipso ejus exordio legitur : stus semel oblulus est, ut multorum peccata portaret ; Multis partibus, et multis modis olim Deus locutus est secundo sine peccatis apparebit eis, qui eum sustinent, patribus in Prophetis ; postremo in his diebus loculus ad salutem (Hebr. ur, 24-28). est nobis in Filio, quem constituit hæredem universo 51. Apocalypsis ctiam Joannis has laudes Christo rum, per quem fecit et sæcula. Qui cum sit splendor per canticum novum testatur offerri : Dignus es accigloriæ el figura subslantiæ ejus , gerens quoque omnia pere librum, et aperire signacula ejus; quoniam occisus verbo virtutis suæ, purgatione peccalorum a se facta,

ès, el redemisti nos Deo in sanguine tuo, de omni gente, sedet ad dexteram majestatis in excelsis (Hebr. 1, 1 3). lingua, el popuio, et nalione (Apoc. v, 9). El post pauca : Si enim qui per Angelos dictus est 52. Item in Actibus Apostolorum, inceptorem visermo, factus est firmus , et omnis prævaricatio el in ta Petrus apostolus dixit esse Dominum Jesum, irobedientia justam accepit mercedis retributionem; quo crepans Julæos quod occidissent eum, ita loquens : snodo nos effugiemus, si tanlam neglexerimus salulem ? Vos autem sanclum el juslum inhonorastis, el negastis, Et alio loco : Propterea ergo quia ' pueri communica el postulastis hominen homicidam vivere el donari vo verunt sanguini et carni, el ipse propemodum eorum bis : nam inceptoren vilæ occidistis (Acl. III, 14, 15). participavit, ul per mortem evacuarel eum qui polesla Et alio loco : Nic est lapis reprobatus a vobis ædificuntem habebat morris, id est, diabolum, el liberarel eos libus, qui factus est in capul anguli. Non est enim aliud qui timore morlis per totam vilam rei erant servitutis. nomen sub cælo datum hominibus , in quo oporleal sailEt paulo post : Unde debuit, inquit, secundum omnia vos fieri nos (Id. iv, 11, 12). Et alibi : Deus patruun fratribus similis esse, ut misericors fieret, et fidelis suscitavit Jesum, quem vos interfecistis suspendentes in princeps sacerdolum eorum, quae sunt ad Deum propi ligno. Hunc Deus principem et salvatore n exallavit gloliandum pro delictis populi (ld. 11, 2, 3, 14 17). Et ria sua , dare pænitentiam Israel et remissionem peccaalibi : Teneamus, inquit, confessionem : non enim lorum in illo (Id. v, 30, 31). Item alio loco : Huic habemus sacerdotent . qui non possil compali infirmi omnes Prophetæ testimonium perhibent , remissionen latibus nostris ; elenim expertus est omnia secundum peccatorum accipere per manum illius ominem creden similitudinem sine peccalo (Id. iv, 15). Et alio loco : lem in eum (Id. x, 43). Item in eodem libro aposto-Intransgressibile , inquit, habet sacerdotium : unde el lus Paulus · Nolum ergo sil vobis , inquit, viri fralres, salvos perficere polest eos qui adveniunt per ipsum ad quoniam per hunc vobis remissio peccalorum annuntiaDeum, semper vivens ad interpellandum pro ipsis. tur ab omnibus , quibus non poluistis in lege Moysi juTalen enim decebal habere nos principem sacerdotum, stificari, in hoc omnis credens justificatur (Id. XIII, juslum , sine malitia , incontaminatum , separatum a 38, 39). peccatoribus, altioren a cælis factum, non habentem 53. Hoc tanto aggere leslimnoniorum, cujus adverquotidianam necessitatem , sicut principes sacerdotum, sus veritatem Dei elatio non premalur? El mulla primum pro suis peccatis sacrificium ofl'erre, dehinc pro quidem alia reperiri possunt, sed et finiendi hujus populi : hoc enim semel fecit offerens se (Id. vu, operis cura nul negligenter habenda est. De libris

quoque Vcteris Testamenti multas conlcstationes diAm. Er. et Mss., propterea ergo pueri, omisso, quia. · Edilio lov., poruihcem. Habebant editiones aliae cum

vinorum cloquiorum adbibere in hanc sententiam suDostris Mss., sacerdotem. la græco idem est bic verbum, pervacaneum putavi, quandoquidem in illis quod och archiereus, quod locis proxime citatis ex Hebr. 1 et vui, ubi principeir sacerdoluni legimus.

cullalur sub velamento velut lerrenarum promissio 3 Pro, sine malitia, legitur constanter in Mss., sine 'ma nun, hoc in Novi Testamenti prædicatione revelatur. cula ; non hoc tantum foco, sed etiam infra , lib. 2, n. 19. Crece est, acucos.

El ipse Dominus Librorum veterum utilitatem bre(a) Sic Lalinis atale sua incertam testalur sæpe Hierony

viter demonstravit et definivil dicens , oporluisse in Rius in Commentaris ad Isaiæ cap. 6 et 8, ad cap. 8 Zachar., ad 26 Matth. et in Calalogo Scriptorum ecclesiastico

pleri que de illo scripta essent in Lege et Prophelis rum, cap. 16, ad Paulum, et cap. 70, ad Gaium, etc.; a Græ ét Psalmis ; et hæc ipsa esse , quod oportebal Chri. cis Fero susceptam olim tanquam Pauli, in Epist. 129, ad Dardanum scribit : a illud,» ait, a nostris dicendum est, hanc

slum pati, et resurgere a mortais tertia die, et pre« epistolam quæ scribitur ad Hebræos, non solum ab Eccle dicari in nomine ejus pænitentiam et remissionem « clesiis Orientis, sed ab omnibus retro Ecclesiae græci ser« mouis scriptoribus, quasi Pauli apostoli sus iji. » Ilic ve

peccatorum per omnes gentes, incipicntibus ab Jcteris codicis Corbeiensis auctoritate corrigimis editiones,

rusalem (Luc. XXIV, 44-47). El Petrus dicit, quod quæ hactenus ferebant, « sed ab omnibus retro Ecclesiis paulo ante commemoravi, huic omnes Prophetas lei greci sermonis scriptoribus, » vel a Ecclesiis et græci sermouis scriptoribus. vide Augustinum, de civitate Dei,

stimonium perhibere, remissionem peccatorum acub. 16, cap. 22; et de Doctrina Christiana, lib. 2, n. 13. cipere per manum cjus omnem credenlem in eun. SANCT. AUGUST. X.

( Cing )

54. Verumtamen commodius est, etiam ex ipso non fecerit, nec dolum ore suo, Dominus vull purgare Velere Testamento lestimonia pauca depromere, illum de plaga. Si dederitis vos ob delicla vesira aniquæ vel ad supplementum, vel potius ad cumu man vestram, videbitis semen longæ vilæ '. El vull Dolum valere debébunt. Ipsc Dominus per 'proplie- minus auferre a doloribus animam ejus, ostendere illi lam in Psalmo loquens ait : Sanctis qui sunt in lucem, et figurare per sensum, justificare juslum bene terra ejus, mirificavil omnes voluntales meas in illis. servientem pluribus, et peccata illorum ipse sustinebit. Non merila illorum, sed volunlates meas. Nam il Propterea ipse hæreditabit complures, el fortium partieTörum quid, nisi quod sequitur ? Multiplicalæ sunt tur spolia, propter quod tradita est anima ejus ad morinfirmilates eorum : supra quod infirmi erant'. Ad hoc. lem, et inter iniquos æstimatus est, el ipse peccati et lex subintravit, uil abundarel delictum. Sed quid mullorum sustinuil, et propler iniquitates eorum tradiadjungit? Poslea acceleraverunl : multiplicatis infir lus est (Isai. Lili, 3-12). Allende etiam illud ejusden mitalibus, hoc est, abundante delicio, alacrius medi prophetiæ, quod de se complctum, lectoris etiam funcum quæsierunt, ut ubi abundavit peccatum, super clus officio in synagoga ipse recitavit : Spiritus Doabundaret gratia (Rom. v, 20). Denique, Non congre mini super me, propter quod until me, evangelizare gabo , inquit, conventicula eorum de sanguinibus : pauperibus misil me, ut refrigerem quiin pressura corquoniam multis sacrificiorum sanguinibus , cum pri dis sunt, prædicare captivis remissionem, el cæcis vimum in labernaculum vel in templum congregaren sim (Id. lxi, 1; Luc. iv, 16-21). Omnes ergo agnoslur, convincebanlur polius peccatores, quam munda - camus, nec ullus exceptus sit eorum, qui voluinus bantur. Non ergo jam , inquit, de sanguinibus con corpori ejus haerere, per eum in ovile ejus intrare, gregabo conventicula eorum. Unus enim sanguis ad vitam et salutem, quam suis promisit, perpeluam pro multis dalus est, quo veraciter mundarenlur. pervenire : : omnes , inquam, agnoscamus cum, qui Deniqne sequitur, Nec memor ero nominum illorum

peccatum non fecit , et peccata nostra perlulit in per labia mea (Psal. xv, 3, 4): lanquam innovato corpore suo super lignum, ut a peccatis separati cum rum . Nam nomina eorum erant prius, filii carnis, justitia vivamus; cujus cicatricibus sanali sumus, filii sæculi, Glii iræ, filii diaboli, immundi , peccalo infirmi cum essemus (a), tanquam pecora errantia res, impii : postca vero, filij Dei, homini novo no (1 Pelr. u, 22, 24, 25). men novum, canticum novum cantanti novum ', per CAPUT XXVIII. — 55. Colligil omnes egere morte Testamentum Novum. Non sint ingrati bomines gra

Christi, ut salvenlur. Parvuli non baptizati in damnalic Dei , pusilli cum magnis , a minore usque ad

lione erunt cum diabolo. Quomodo onines per Adam majorem. Totius Ecclesiæ vox est : Erravi sicul ovis,

ad condemnationem , et omnes per Christum ad jusliperdila (Psal. CXVIII, 170). Omnium membrorum

ficationem. Nemo cum Deo reconciliatur nisi per ChriChristi vox est : Omnes ut oves erravimus, et ipse Ira

slum. Quie cum ita sint, nenuinem unquam eorum ditus est pro peccatis nostris. Qui lotus propheliæ lo

qui ad Christum accesserunt per Baplismum, sana cus apud Isaiam est, quo per Philippum sibi exposito,

lides et sana doctrina pulavit exceptum a gratia respado ille Candacis reginæ in eum credidit (Acl. vil,

missionis peccatorum, nec esse posse alicui præter 27-39). Vide quoties hoc ipsum commendet, et lan

regnum ejus, æternam salutem. Hivc cnim parala est quam superbis nescio quibus, vel contentiosis iden

revelari in tempore novissimo (Id. 1, 5), hoc est, in lidem inculcel : Homo, inquit, in plaga , el qui scial

resurrectione mortuorum, pertinentium non ad morferre infirmilales ; propler quod el avertit se facies ejus,

lem æternam, quæ secunda mors appellatur, sed ad injuriata est, nec magni æslinala esi. Hic infirmitates

vilam alernam, quam promillit non mendax Deus noslras portat, el pro nobis in doloribus est; et nos eri.

sanctis et fidelibus suis; cujus vila participes omnes stimavimus illum in doloribus esse, el in plaga, el in

non vivificabunlur nisi in Christo, sicul in Adain pæna : ipse aulem vulneralus est propler peccala nos

omnes moriuntur (1 Cor. xv, 22). Quemadmodum tra, in firmalus est propter iniquitales nostras. Erudilio

enim omnes omnino pertinentes ad generationem vopacis nostræ super eum, in livore ejus sanati sumus.

luntatis carnis non moriuntur, nisi in Adam in quo Omnes úl oves erravimus, et Dominus tradidit illum

omnes peccaverunt : sic ex his omnes omnino perpro peccatis nostris. El ipse quoniam male Iractalus est,

tinentes ad regenerationem voluntatis spiritus, non non aperuil os ; ul ovis ad immolandum ductus est, el

vivisicantur nisi in Christo, in quo omncs justifican ul agnus ante eum qui se tonderet fuil sine voce, sic non

lur. Quia sicut per unum omnes ad condemnalio aperuit os suum. In humilitate sublatum est judicium

nem, sic per unum omnes ad justificationem (Rom ejus : generationem ejus quis enarrabil? quoniam tolle

V, 18). Nec est ullus ulli medius locus, ut possit esse tur de lerra vila ejus, ab iniquitatibus populi mei ductus

nisi cum diabolo, qui non est cum Christo. Hinc et - ad mortem. Dabo ergo malos propler sepulturam ejus,

ipse Dominus volens auferre de cordibus male credivites propter mortem ejus, ob hoc quod iniquitatem

dentium istam nescio quain medietatem, quam co· Editi, supra id quod mfirmi erant. Manuscripti non habent, id.

I Nostri omnes ass. habent, longissimæ vilæ. Duo Mss., unus Belgicus, alter alican's, lanquam • Am. Er. et Gallicani Mss., evangelizare humilibus nisit muundalorum, lunquam innovatorum.

me, ut refrigerent qui. Unus e vaticanis Mss., ut refrigerent : Plerique manuscripti carent his verbis, cantanti no hi qui. alius, u refrigerentur qui.

in omnibus nostris mss.,

pertinere. VIIN. Forle delelo ibi , novum, lectio hæc melior eril, canacum novum canbimi per Testamentum Novum.

(a) Omissum bic aliquid videtur.

nantur quidam parvulis non baptizatis tribuere, ut non voluptas illa, nuptialis coll.] Quod igitur in mem quasi merito innocentiæ sint in vita æterna, sed quia bris corporis mortis hujus inobedienter movelur, lonon sunt baptizati, non sint cum Christo io regno ejus, lumque animum in se dejectum conalur altraliere, et delinitivam prolulit ad hæc ora obstruenda sententiam, neque cum mens voluerit exsurgit, neque cum men3 ubi ait : Qui mecum non est, adversum me est (Matth. XII, voluerit conquiescit, hoc est malum peccati, in quo 30). Constitue igitur quemlibet parvulom: si jam cum nascitur omnis homo. Cum autem ab illicitis corruChristo est, utquid baptizalur? Si autem, quod babet ptionibus refrenatur, et ad sola generis humani supveritas, ideo baptizatur, ut sit cum Chrislo, profecto plementa ordinate propaganda permittitur, hoc est non baptizatus non est cum Christo, et quia non est bonuni conjugii , per quod ordinala societale nascitur com Christo, adversus Christum est; neque enim ejus homo. Sed nemo renascitur in Christi corpore, nisi tam manifestam debemus aul possumus infirmare vel prius nascatur in peccali corpore. Sicut autem bono uli immulare sententiam. Unde igitur adversus Chri male, malum est; sic malo bene uti, bonum est. Duo slum, si non ex peccato"? neque enim ex corpore et igitur hæc, bonum et malum, et alia duo, usus bonus anima, quæ utraque Dei crealura est. Porro si ex el usus malus, sibimel adjuncta qualuor differentias peccato, quod in illa ætate, nisi originale et antiquum? faciunt. Bene ulitur bono, continentiam dedicans Deo : Una cst quippe caro peccati, in qua omnes ad dam male utitur bono, continentiam dedicans idolo. Male nationem nascuntur; et una est caro in simililudine utitur malo, concupiscentiam relaxans adulterio : carnis peccali, per quam omnes a damnatione libe bene utitur malo, concupiscentiam restringens connurantur. Nec ita dictum est omnes, velut quicuinque bio. Sicut ergo melius est bene uli bono, quam bene Rascuntur in carne peccali, iidem ipsi omnes mun uti malo, cum sit utrumque bonun : ila qui dal virgidari intelligantur per carnem similem carnis pecca nem suam nuplum, bene facit; el qui non dal nuptum, ti; non enim omnium est fides (Il Thess. III, 2) : sed melius facil. De qua questione multo uberius el mullo omnes pertinentes ad generationen connubii carna suflicientius in duobus libris, uno de Bono Conjugali, lis, non nascuntur nisi in carne peccati; et omnes allero de Sancta Virginitale, quantum Dominus dedit, pertinentes ad generationem connubii spiritualis , pro mearum virium exiguitate disserui. Non itaque per non mundanlur nisi per carncm similem carnis pec nuptiarum bonum defendant concupiscentiæ malum , cali : hoc est, illi per Adam ad condemnationem, qui carnem et sanguinem prævaricatoris adversus isti per Christum ad justificationem. Tanguam si di carnem et sanguinem Redemptoris extollunt : non canus, verbi gratia , Una est obstetrix in hac civi. erigantur in superbiam erroris alieni , de quorum late, quæ omnes excipit; el unus est hic litterarum parvula ælale nobis dedit Dominus humilitatis exemmagister, qui omnes docel : neque ibi intelligi possunt plum. Solus sine peccalo natus est, quem siue virili omnes, nisi qui nascuntur; neque hic omnes, nisi qui complexo, non concupiscentia carnis , sed obedientia discunt : non tamen omnes qui nascuntur, litteras mentis virgo concepit. Sola nostro vulneri medicinam discunt. Sed cuivis claret, quod et illic recte dictum parere poluit , quæ non ex peccati vulnere germen est, Oinnes excipit, præter cujus manus nemo nasci piæ prolis emisit. tur; et bic recte dictum est, Omnes docet, præler CAPUT XXX. - 58. Baptismum ad quid infantibus cujus magisterium nemo discit.

necessarium voluerint Pelagiani. Jam nunc scrulemur 56. Consideratis autem omnibus divinis testimoniis diligentius, quantum adjuvat Dominus, etiam ipsum que commemoravi, sive singillatim de unoquoque Evangclii capitulum ubi ait, Nisi quis renatus fuerit disputans, sive acervatim mulla congeslans, vel quäe ex aqua et spiritu, non intrabil in regnum Dei. Qua cumque similia non commemoravi; nihil invenitur isti sententia nisi moverentur, omnino parvulos nec nisi quod universa Ecclesia lenet, quæ adversus baplizandos esse censerent. Sed quia non ail, inomnes profanas novitates vigilare debet , omnem ho quiunt, « Nisi quis renatus fuerit ex aqua el spirilu, , minem separari a Deo, nisi qui per mediatorem Chri non habebit salutem vel vilam æternam; lantumslum reconciliatur Deo , ncc separari quemquam nisi modo autem dixit, e non intrabit in regnum Dei : 1 peccatis intercludentibus posse. Non ergo reconciliari ad hoc parvuli baptizandi sunt, ut sint etiam cum Chrinisi peccatorum remissione, per unam gratiam mise slo in regno Dei, ubi non erunt si baptizali non fuerint : ricordissimi Salvatoris, per unam victimam verissimi

quanwis et sine Baptismo si parvuli moriantur, saluSacerdotis : ac sic omnes filios mulieris, que serpenti lem vilamque æternam habiluri sint, quoniam nullo credidit, ut libidine corrumperetur (Gen. 1, 1-6), peccati vinculo obstricti sunt. Hæc dicentes, primo non liberari a corpore mortis hujns , Filium

nunquam explicant isti, qua justitia nullum peccaVirginis, quæ angelo credidit , ut sine libidine fetare

tum habens imago Dei separetur a regno Dei. Deinde Lur (Luc. 1, 26-38).

videamus ulrum Dominus Jesus, unus et solus maCAPUT XXIX. — 57. Bonum conjugii quid. Boni gister bonus, in hac ipsa evangelica lectione non signiet mali usus quatuor differentiæ. Bonum ergo conjugiificaverit et ostenderit nonnisi per remissionem peo non est fervor concupiscentiæ, sed quidam licilus el calorum fieri, ut ad regnum Dei perveniant baptizati : honestus illo fervore ulendi modus, propagandæ proli,

· Hæc quæ uncis continetur sententia abest ab omni. non esplendæ libidini accommodatus. (Voluntas ista, bus MSS.

· Upus e Vaticanis Mss., cun quo. · Editi, raisi ex peccato. At manuscripti, si non.

3 Omnes Mss., in superbia.

nisi per

« PredošláPokračovať »