Obrázky na stránke
PDF

opus sanis, sed grotantibus, nec venil vocare justos, 27. An vero quisquam ctiam hoc dicere audcbit. sed peccatores in poenitentiam. Et idco quia su.e quod ad parvulos hæc sententia non pertineat, posvila propria peccatis nullis adhuc lenenlur obnoxii, sintque sine participationc corporis hujus et sanguioriginalis in eis ægritudo sanatur in ejus gratia qui vis in se habere vilain (a) : quia non ait, Qui mir salvos facit per lavacrum regenerationis.

manducaverit, sicut de Baptismo, Qui non renatus 25. Dicet aliquis : Quomodo ergo et ipsi vocantur fuerit ; sed ait, Si non manducaveritis, velut cos allo. in pænitentiam ? Numquid tantillos ' potest aliquid quiens qui audirc ct intelligere poterant, quod utique poenitere ? lluic respondetur : Si propterca pæniten · non valent parvuli? Sed qui hoc dicit, non allendit les dicendi non sunt, quia sensum panilendi non quia nisi omncs isla sententia leneat, ut sine corpore el habent 9. nec fideles dicendi sunt, quia similiter sen- sanguine Filii hominis vilam habcrc non possint . sum credcndi nondum habent. Si autem propterea frustra ctiam ætas major id curat. Potcst cnim, si recle fideles vocantur, quoniam fidem per verba ge- non voluntatem, sed verba loquentis allendas, cis stanium quodam modo profitentur ; cur non prius soli; videri diclum, quibus tunc Dominus loquebalur: etiam pænitentcs habentur, cum per eorumdem verba quia non ail, Qui non manducaverit ; sed, Si non gestantium diabolo et huic sæculo renuntiare mon- manducaveritis. Et ubi est quod eodem loco de hac strantur ? Toluni lioc in spe lit vi Sacramenti elipsa re ail, Panis quem ego dedero, caro mea est pro divinac gratix, quam Dominus donavit Ecclesiæ. Cic. saeculi vita (Joan. vi, 54, 52) ? Secundum boc enim terum quis ignorat quod baptiza'us parvulus, si ad cliam ad nos perlinere illud Sacramentum intelligi rationales annos veniens non crediderit, nec se ab mus, qui lunc nonduin fuimus quando ista dicebat: illicitis concupiscentiis abstinuerit, nihil ei proderit quia non possumus dicere ad saculuin nos non perquod parvus accepil? Verumtamen si perceplo Ba tinerc, pro cujus vita Christus suam carnem dedit: plismate de hac vila emigraverit, solulo rcatu cui Quis autem ambigat seculi nominc homines signifi. originalitcr erat obnoxius, perficietur in illo lumine calos esse, qui nascendo in loc sarculum veniunt ! verilatis, quod incommutabiliter maniens in æternum, Nam, sicut alibi ait, Filii secili hujus generoit et justificatos præsentia Creatoris illuminal. Peccata generantur (Luc. XX, 54). Ac per hoc etiam pro parenim sola separant inter homines cl Deum, qu:e sl vulorum vila caro' data est, quæ data est pro scculi vimlur Christi gratia, per quem mediatorem rcconci vila ; et si non manducaverint carnein Filii hominis, Jiamur, cum justifical impium.

nec ipsi habebunt vitain. CAPUT XX. – 26. Ad mensam Domini nemo rite 28. llinc cst ctiam illud, Paler diligil Filium, et nisi baptizatus accedit. Terrentur aulem isti sèntrntia omnia dedit in manu ejus. Qui credil in Filium, habet Domini dicentis, Nisi quis natus fuerit denuo, non videbil vitam æternam : qui autem incredulus est Filio, non haregnum Dei. Quod cum exponeret, ait, Nisi quis rena bebit vilam, sed ira Dvi manet super eum ( Joan. mu, tus fuerit ex aqua ct Spirilli, non intrabil in regnum 35, 56 ). In quo igitur horum genere ponemus infancælorum (Joan. 11, 3, 5). Et propterea conantur par- les ? in eorum qui creilunt in Filinm, an in eorum vulis non baptizatis innocentiæ merilo salutem ac qui sunt increduli Filio? In nentro, ait aliquis ; quia vitam xternam tribuere; seil quia baptizati non sunt. cum adhuc credere non possunt, ncc increduli depu eos a regno coelorum facere alienos : nova quadam landi sunt. Non hoc indical * ecclesiastica regula. el mirabili præsumptione, quasi salus ac atermi rits quic baptizatos infantcs fidelium numero adjungit, possit esse præter Christi bæreditatem, præler re Porro si isti qui baptizantur, proptcr virtutem celegnum cælorum. Habent enim videlicet quo confu- brationemque tanti Sacramenti, quamvis suo corde giant, alque ubi delitescant, quia non ait Dominus, alque ore noni agant quod ad credendum confitenSi quis non renatus fueril ex aqua ei Spiritu, non ha hebit vilam ; sed ait, non intrabil in regniun Dria.

In omnibus Mss., qui.

° Editi, in manus. At manuscripli, justa Vulgalam, in Nam si illud dixisset, nulla linc dubilalio possct ob- mame. ociri. Auferatur ergo dubitatio : jam Dominum au

& sic Mss. Edili vero, judicat.

(a) Ianc sententiam ab Apostolica Sede, cum de bae diamus, non suspiciones conjecturasqne mortalium ; i sa re agerelur, adlibjtam contra Pelagianos fuisse, scribit Dominum audiamus, inquam, non quidem hoc de

Augustinus, epist. 186,ad Paulinum, nu.28 et 29. adbibuit niuri

rum lonocentius papa in epistola ad Patres milevitani conciSacramento lavacri dicentem, scd de Sacramentu

lii, quæ inter Angustinianas est 182. Verba lunocentii quae sancle mense suæ, quo ncmo rite nisi baptizatus

huc spectaat, litaistulit Augustinus in librum 2 contra duas

Epistolas Pelagianoruin, n. 7. Jræterea Gelasius paj a post Au accedit : Nisi manducaveritis curnem meam, et biberitis gustini obiluni eadem ex sententia Pelagiairos, episcopis pe. sanguinem meum, non habebilis vilam in vobis. Quid

Picenum scribens, redarguit, eaque neminem exceptum esse

docuit. Fulgentins porro a Ferrando diacono rogatus quid ultra quxrinus ? Quid ad hoc responderi potest, nisi existimandum de salute juvenis Æthiopis, qui instante pertinacia pugnaces nervos adversus constantiam morle baptizalus, prius decesserat, quam Eucharistiam per

cepisset, ostendit ut ex mullis Scripturæ locis, et ex Augue perspicuit veritatis intcndat?

stini sermone ad Infantes, « tunc unumquemque fidelium

« corporis sanguinisque Dominici participem fieri, quando i Sic Valicanus codex. Alii vero cum excusis, lantillus. a in Baptismale membrum corporis Christi efficitur ; nec · Editi, nondum habent. Al Mss., non habent.

« alienari ab eo panis calicisque consortio, etiamsi antequam I Lov., in regnum cælorum. An. vero, Er. ct nostri y'ss. « panem illum comedat cl calicem bibat, de hoc sæculo hoc loco habeni, in regnum Dei.

« in unitate corporis Christi constitutus abscedat. » Confer • Lov., samuti lavacri ; addila voce, sani li, ex uno lan lib. 3 de l'eccatorun Meritis, n. 7-9, et Tractatum 26 in tum manuscripto.

Joan. Cygirannensis codex omittil, sanctir.

per eos non ha

dumque pertineal, tamen in numero credentium regnum Dei possil accedere? Nempe in utraque cau. compulantur : profecio illi quibus Sacramentum de- sa ad illam exclamationem reditur, 0 altitudo divitiafuerit, in eis habendi sunt qui non credunt Filio; rum ! Ex ipsis deinde baptizatis parvulis, dicatur atque ideo si hujus inanes gratiæ de corpore exierint, mihi, cur alius rapilur, ne malitia mutet intellectum segnetur eos quod dictum est, Non habebunt vitam', ejus ( Sap. iv, 11 ); et alius vivit, impius lulurus ! sed ira Dei manet super eos. Unde hoc, quando cos Nonne si ambo raperentur, ambo in regnum cæloclarum est peccata propria non habere, si nec origi- rum ingrederentur? El tamen non est iniquitas apud nali peccato leneantur obnoxii !

Deum. Quid ? illud quem non moveat, quem non in CAPUT XXI.- 29. Inscrutabile, cur infantes alii lailla altitudine cxclamare compellat, quod alii pardiscedant frustrati Baptismo, alii non. Bene aulem non vuli spiritu immundo vexantur, alii nihil tale patiunait, ira Dei veniet super eum; sed, manet super eum. Tur, alii etiam in uleris malrum, sicut Jeremias, sanab bac quippe ira , qua omncs sub peccato sunt, de cuisicantur(Jerem. 1, 5); cum omnes, si esl originalo qua dicit Apostolus, Fuimus enim el nos aliquando na. peccatum, pariter rei sint ; si non est, pariter innoluraliler filii iræ, sicul el cæleri ( Ephes. II, 3 ), nulla centes sint ? Unde ista tanta diversilas, nisi quia res liberat, nisi gratia Dei, per Jesum Christum Do- inscrutabilia sunt judicia ejus, el investigabiles via minum nostrum. Hæc gratia cur ad illum veniat, ad ejus ? illum non veniat, occulta cssc causa potest, injusta CAPUT XXII. - 31. Refellit eos qui pulant animas non potest. Numquid enim iniquilas apud Deum ? ob delicta alibi commissa, in corpora merilis suis conAbsit ( Rom. 1x, 14 ). Sed prius sanctarum Scripliira venientia delrudi, in iisque magis minusve affligi. An rum auctoritatibus colla subdenda sunt, ut ad intel- forte illud jam explosum repudiatumque sentiendum leclum per fidem quisque perveniat. Neque enim fru- est, quod animæ prius in coelesti habitatione pcccanstra dictum cst : Judicia ina sicul abyssus multa les, gradatim atque paulatim ad suorum meritorum ( Psal. xxxv, 7). Cujus abyssi altitudinem veluti ex- corpora veniant, ac pro anle gesta vila magis minuspavescens, exclamat Apostolus : 0 alirudo divitia. ve corporeis pestibus affligantur? Cui opinioni quamtum sapientiæ el scientiæ Dei ! Pramiscral quippe sen- vis sancta Scriptura apertissime contradicat, quæ lentiam mire profunditatis, dicens : Conclusit enim cum gratiam commendaret, Nondum, inquit, nalis, Deus omnes in incredulitate , ut omnibus misereatur. nec qui aliquid egeranl' boni aut mali, ul secundum Cujus profunditatis veluti horrore percussus : 0 aliin etectionem propositum Dei maneret, non ex operibus, tudo, inquit, diviliarum supientiæ el scientiæ Dei ! quam sed ex vocante dictum est quod major serviel minori : inscrutabilia judicia ejus, el investigabiles viæ ejus ! ncc ipsi tamen qui hoc sentiunt, evadunt bujus quc. Quis enim cognovil sensum Domini ? Aut quis consilia. Stionis angustias, sed in eis coarctati et bærentes sirius illius fuit ? Aut quis prior dedil illi, et retribuelur mililer, 0 altitudo ! exclamare coguntur. Unde enim ei 3? Quoniam ex ipso, el per ipsum, et in ipso sunt fit ut homo ab ineunti pueritia modestior, ingeniosior, omnia; ipsi gloria in sæcula sæculorum. Amen ( Rom. temperantior, ex magna paric libidinum victor, qui XI, 32-36 ). Valdeergo parvum sensum habemus ad odcrit avaritiam, luxuriam delestclur, atque ad vir. discutiendam justiliam judiciorum Dci; ad discutien liiles caleras provectior apliorque consurgat, el ladam gratiam gratuitam, nullis meritis præcedentibus men eo loco sit, ubi ei prædicari gratia christiana non iniquam, quæ non tam movet cum prestalurin- non possit ? Quomodo enim invocabunt in qurm non dignis, quam cum æque indignis aliis denegatur. crediderunt ? Aut quomodo credent ei quem non audie

30. Nam ct hi quibus videtur injustum ut parvuli runt ? Quomodo aulem audient sine prædicante ( Roin. sine gratia Christi de corpore cxeuntes, non solum 8, 14)? Alius autem lardus ingenio, libidinibus deregno Dei, quo el ipsi fatentur nisi per Baptismum dilus, flagitiis et facinoribus cooperliis, ita gubernerehalos intrare non posse ; verum etiam vita alerna lur, ut audiat, credat, bapliz lur, rapiatur, aut si el salute priventur; quærentes quomodo justuin sit delenlus bic suerit , laudabiliter hic vivat ? Ubi Juo ul alius ab originali impietate solvalur, alius non solo isti tam diversa merita contraserunt, non dico, ul vatur, cum eadem sil ulriusque conditio : ipsi re- iste credat, ille non credat, quod est propriæ volunspondeant secundum suam sententiam , quomodo talis ; sed ut iste audiat quod credat, ille non audiat ; identidem juslum sit ut huic prästelur Baplismus, lioc enim non est in hominis polestale : ubi, inquam, quo intret in regnum Dei, illi non præstelur, cum sit liec lain diversa merita contraxerunt ? Si in cælo utriusque par causa. Si enim novet, cur ex his duo- cgerunt aliquam vitam, ut fro suis aclibus propellebus, cum ex æquo ambo sint originaliter peccatorcs, renlur vel laberentur : in terras, congruisque suz alius ab hoc vinculo solvitur, cui conceditur Baptis- anle act:c vitc corporeis receptaculis lenerentur : mus; alius non solvitur, cui lalis gratia non concedi- ille utique melius antc luc mortale corpus vixisse crcur: cur non pariler movet", quod ('x duobus origi- dendus est, qui co non mullum meruit pr:egravari, kaliter innocentibus, alius accipit Baptismum, quo in ut et bonun haberel ingenium, el concupiscentiis regnum Dei possil intrare ; alius non accipit, ne ad

1 Editio Lov., neque aliquid egerani, Emendalur ad In Mss., non ridebunt viam.

manuscriptos. Ex his nonnulli habent , qui aliquid ege· Editi, et unde hoc. Abest, et, a Mss.

rint ; omisso, ncc. Vaticani vero, neque qui aliquid egerunt. i in plerisque Mss., u retribueretur ci.

Cagiraonensis Ms., nec dum aliquiil egissent. • lo Mss., cur non taliler movet.

2 Abest, rel luberentur, a nonnullis manuscri tis.

ejns mitioribus urgeretur, quas possct facile supera- aliit minus graventur, et pro eisdem meritis aumare : et tamen cam sibi gratiam praedicari non meruit, na ingenia variari, ut acutiora sint quædam, et alia qua sola posset a sccundæ mortis pernicie liberari. oblusiora, proque ipsius vita superioris meritis diviIlle autem pro meritis deterioribus, sicut palant, nam quoque gratia:n libcrandis hominibus dispens:graviori corpori implicitus, ctob hoc cordis obtusi, ri; quid de isto poterunt respondere ? Quomodo ei CUIR carnis illecebris ardentissima cupidine vineere tribuent el teterrimam vitam superiorem, ut ex hoc lur, et per ncquissimam vitam peccatis pristinis, fatuus nasceretur ; et lain bene merilam, ut ex hoc quibus ad hoc venire meracrat, adderet pejora terrc in Christi gratia multis acutissimis præfcrrclur? na; aut in cruce tainen audivit, Hodie mecum eris in 33. Cedamus igitur et conscntiamus auctoritati paradiso ( Luc. xxn1, 43 ); aut alicui cohæsit apo- sanctæ Scripturæ, quæ nescit falli nec fallere : el siestolo, enjus prædicatione mutatus, et per lavacrum ut nonduni nalos ad discernenda merita eorum aliregenerationis salvus effectus est : ut ubi abundavit quid boni vel mali egissc non credimus; ila omnes peccatum, superabundaret gratia. Quid hinc ' respon- sub peccalo esse, quod per unum hominem intravil deant, omnino non video, qui volentes humanis con- in mundum, et per omnes homines pertransiit, a quo iecturis iustitiam Dei defendere, et ignorantes allitu- non liberat nisi gratia Dei per Dominum nostrum Jedincm grali, fabulas improbabilcs lexuerunt. sum Christum, minime dubitemus. 32. Multa enim dici possunt de miris vocationibus

CAPUT XXII. - Christus etiam in fantium salvahominum, sive quaslegimus, sive quas experti sumus, lor el redemptor. Cujus medicinalis adventus non quibus corum opinio subverlatar, qui credunt ante est opus sanis, sed ægrotantibus; quia non venil ista corpora sua, quasdam proprias vilas gessisse ani vocare justos, sed peccatores : in cujus regnum non mas hominum, quibus ad haec venirent, pro diversi intrabit nisi qui renatus fuerit ex aqua et spirilu, nec tate meritorum diversa • hic cxnerturx vel bona vel præter regnum ejus salutem ac vitam possidcbit xtermala. Sed terminandi hujus operis cura non sinit in nam. Quoniam qui non manducaverit carnein ejus, et his diutius immorari. Unuin tamen, quod inter mul- qui incredulus est Filio, non habebit vitam, sed ira Dei ta mirabile comperi, non lacebo. Quis non sccun- manct super eum. Ab hoc peccato, ah liae ægritudine, dum istos, qui ex meritis prioris vitae ante hoc cor- ab hac ira Dei , cujus naturaliter filii sunt, qui etiam pus in coclestibus geste animas terrenis corporibus

si per ætatem non habent proprium, trahunt tamen in:gis minusve gravari opinanlur, allirmet cos ante originale peccatum, non liberal nisi Agnus Dei qui istam vilam sceleratius immaniusquc pcccaisse, qni tollit peccata mundi' (Joan, I, 29), nonnisi Mcdicus incntis lumen sic amittere meruerunt, ut sensu vici- qui non venit proptcr sanos, sed propter ægrotos, no pecoribus na-cerentur ; non dico tardissini in c- nonnisi Salvator, de quo dictum est generi humano, nio, nam hoc de aliis dici solet ; scd ita excordes, Nalus est vobis hodie Salvator ( Luc. 11, 19): nonnisi ut etiam cirrati : ad movendum risum cxhibeant cor- Redemptor, cujus sanguine dclelur debitum nostrum. datis delicias fakuitatis, quorum nomen cx grrco Nam quis audcat dieere, non esse Christum insanderivatum moriones vulgus appellat? Talium tamc: lium salvatorem nec redemplorem? Unde autcm salquidam fuit ita christianus, iit cum cssct omninm in

um cssct omninm in. vos facit, si nulla in eis est originalis ægritudo pecjuriarum suarum mira faluilalc paticntissimus, inju

cali? Unde redimit, si non sunt per originem primi riam tamen Christi nominis vcl in sc ipso rcligionis hominis venumdati sub peccalo? Nulla igitur ex qua imbutus erat, sic ferre non possct, ul blasphe- nostro arbitrio, prxter Baptismum Christi, salus želerinantes videlicct cordatos, a quibus hæc ut provoca- na promillalur infantibus , quam non promittit Scrirelur audiebal, insectari lapidibus non desisterct. ptura divina , humanis omnibus ingeniis præferenda. nec in ea causa vel dominis parcerel. Tales crgo CAPUT XXIV. – 34. Baplisinus salus , Euchariprixdestinari et creari arbitror, ut qui possunt, intcl. slia vila rocatur a Punicis Christianis. Oplime Punici Jigant, Dei gratiam et Spiritum qui ubi vult spirat Christiani Baptismum ipsuin nihil aliud quam salu(Joan. 11, 8), ob hoc omane ingcnii gcnus in filiis tem, el sacramentum corporis Christi, nihil aliud misericordi.e non præterire, itcinque omne ingenii quam vitam vocant. Unde, nisi ex antiqura, ul existivenus in gcheona filiis priclerire, ut qui gloriatur in mo, el apostolica traditione, qua Ecclesie Christi Domino glorietur ( 1 Cor. 1, 31 ). Illi autem qui pro

insitum tenent, præter Baptismum et participationcm merius vitæ superioris accipere quasquc animas: mensä Dominica , non solum ad regnum Dei?, sed diversa terrena corpora affirmant, quibus alie magis,

nec ad salutem el vitam æternam posse quemquam

hominum pervenire ? Hoc enim et Scriptura testalur, "Am., quis suic respondeant. Lov., hic. Verius Uss., secundum ea que supra diximus. Nam quid aliud le. liinc ; locutione Augustino familiari. i in pluribus mss., diverse.

nent, qui Baptismum nominc salutis appellant , nisi Ani. Er. et quinque Mss., curati. Alii vero manuscripti quod dictum est, Salvos nos fecit per lavacrum regenecum editione Loy. , cirrali. Jo margine codicis Cygirannensis scriplum antiqua manu , a Vel cerrili, id est furiosi, o

rationis (Tit. II, 5); et quod Petrus ait, Sic et vos siMucitur vox a Cerere, in cujus sacris furore correpli mentis mili forma Baptisma salvos facil (1 Petr. m, 21)? Quid non satis compotes erant. * Ajud Am. Er., post, vel in seipso rcligioris, additur,

aliud etiam , qui sacramenlum mensä Dominica vireverentin.

! vetus S. Amandi codex, peccatum mundi. 810). el nostri omnes Mss., accipere quisquas animas : · Editi, non solum non ad regnum Dei ; repetita neganto Bline ex iisdem plures habent, diversa in lerra corpora. particula, quæ posteriore loco abest a manuscriptis.

Lum vocant, nisi quod dictum est, Ego sum panis vi 57. Itaque illud quod in Evangelio posilum est, rus, qui de cælo descendi; el, Panis quem ego dedero, Erat lumen verum, quod illuminat ominem hominem vecaro mea esl pro seculi vila; el, Si non manducaveri - nientem in hunc mundum, idco dictum est, quia nullus lis carnem Filii hominis ct sanguinem biberilis, non hominum illuminatur nisi illo lumine verilatis, quou habebilis vilam in vobis (Joan. vi, 51, 52, 54) ? Si ergo Deus cst : nc quisquam putaret ab eo se illuminari, a ut toi et lanla divina lestinionia concinunt, nec salus quo audlit'ul discal, non dico, si quemquam magnum nec vita uleroa sive Baptismo el corpore el sanguine hominem, sed ' pec si angelum ei contingat habere Domini cuiquam speranda est, frustra sine bis pro- doctorem. Adhibetur enim sermo veritatis extriusceRS niillilur parvulis. Perro si a salute ac vila alerna vocis ministerio corporalis , verumtamcn neque qui hominem nisi peccata non separant, per hæc Sacra- plantal cst aliquid, neque qui rigat, sed qui incrementum menla nonnisi peccati realus in parvulis solvitur : de dal Deus (1 Cor. III, 7). Audit quippe bomo diceulom quo realy scriptum est, neminem esse mundum, nec vel hominem vel angelum; sed ul sential cl cognoscat si unius diei fueril vila cjus (Job xiv, 4, sec. LXX). verum esse quod dicitur, illo lumine inlus meus ejus Unde est et illud in Psalmis : Ego enim in iniquitati- aspergilır, quod alernum manct , quod etiam in lebus conccplus sum, el in peccatis maler mea me in ulero nebris lucel. Sed sicut sol iste a cæcis, quamvis cos aluit (Psal. L, 7). Aut enim ex persona generali ipsius suis radiis quodam modo vestial, sic ab stultitiae lehominis dicitur , aut si proprie de se David hoc dicit, nebris non comprehenditur. non utique de fornicatione, sed de legitimo connubio 38. Cur autem, cum dixissct, quod illuminat omnem nalus fuit. Non itaque dubilcmus eliam pro infantibus hominem ; addidcrit, venientem in hunc mundum ; unde baptizandis sanguincm fusum , qui priusquam fundu hæc opinio nala est, quod in exorlu corporali ab ulcro relur, sic in Sacramento datus est el commendalus, malris recentissimo illuminet mentes nascentium par. ut dicerelur, Hic est sanguis meus, qui pro mullis vulorum : quamvis inn græco ila sil posilum (a), ut effundelur in remissionem peccatorum (Mallk, xxvi, 28). possil clian intelligi lumen ipsum veniens in hunc Negant enim illos liberari , qui sub peccato essc no- mundum : tamen si hominem venientem iu liune luut fateri. Nam unde liberantur, si nulla scrvilute mundum, necesse est accipi, aut siinpliciter dictum peccati lcnentur obstricti?

arbitror, sicul mulla in Scripturis reperiuntur, quibus 35. Ego, inquit, lux in sæculum veni , ul omnis qui ctiam detraclis nihil scntentii minualur; aut si procrediderit in ure, non maneal in tenebris (Joun. Ini, 46). pler aliquam distinctionem additum csse credendum lloc dicio quid ostendit, nisi in lenebris esse omuem esi, fortasse hoc dictum est , ad disceruendam spiricui non credit in eum, el credendo ellicere ne maneat lualcm illuminationem ab isla corporali, quae sive per in tenebris ? Has tenebras quid nisi peccata intelligi. creli luminaria, sive quibusque ignibus illuminat ocumus? Sed quodlibel aliud intelligantur hæc tenebric, los carnis; ut hominem interiorem dixerit venientcm profecto qui non credit in Christum, manebit in eis : in hunc mundum, quia exterior corporeus est, sicut el ulique poenales sunt, non quasi noclurnæ ad quielem hic mundus; lanquam diceret, Illuminat omnem hoanimantium necessari..

minem venienlein in corpus, secundum illud quod CAPUT XXV. - Parvulos mox nalos illuminari qui- scriptum est : Sortilus sum animuam bonam , el veni in dum perperain colligebanl ex Evangelio. Proinde parvuli, corpus incoinquinalum (Sap. riu, 19, 20 ). Alllersi fier Sacramentum quod ad hoc divinitus institutum go sic dictum est, si distinctionis alicujus gratia est, in credentium numerum non transeant, profecto dictum est ; Illuminat omnem hominem venierlem in bis tencbris reinauebunt.

in hunc mundum; tanquam dictum esset, Illuminat 36. Quamvis. eos nonnulli mox nalos illuminari omem interiorem hominem, quia homo interior credant, sie intelligentes quod scriptum est, Erat lite cum veraciter lit sapicns , nonnisi ab illo illunt. men verum, quod illuminal onineni hominem venientem nalur qui est lumen verum : aut si rationem ipsam, in hunc mundum (1d. 1, 9). Quod si ita est, mullum qua humana anima rationalis appellatur, quic l'alio mirandum est quomodo illuminati ab unico Filio, adhuc vclut quiela el quasi sopita, lamen insita el quod erat in principio Verbum Deus apud Deum, non quodam modo inseipinala in parvulis later, illuminaadmillantur ad regnuin Dci, nec sint baredes Dei, tionem voluit appellare, tanquam interioris oculi cohæredes aulem Christi. Hoc enim eis nisi per Ba creationem; non resistendum est, lunc eam ficri; cum Plismum non prastari, etiam qui hoc sentiunt, confi- animna crealur, et non absurde hoc intelligi, cum lentur. Deinde jam illuminali, si ad consequendum homo venit in mundum. Verumtamen etiam ipse, regnum Dei nondum sunt idonei ; sallem ipsum Ba. quamvis jam creatus oculus , necesse est iu tenebris plismum, quo ad hoc idonei fiunt, livli suscipere de mancal, si non crcdat in eum qui dixit, Ego lux in buerunt: cui tamen eos videmus cum magnis fletibus · Edili, a que aliquid audit. Abest , aliquid, a mange

scriptis. reluelari, camque ignorantiam in illa tale contemni

rarticula, sed, anle verba, nec si ungelum, praeteriri mus, ut Sacramenta que illis prodesse novimus, in potest; et revera præteritur in manuscriptis. eis etiam reluclantibus compleamus. Cur enim et

. I lov. , quod in æternum manet. Abest, in, ab editis

aliis et a inanuscriptis. Apostolus dicit, Nolile pueri esse mentibus (I Cor. xiv, Editio lov., quibuscumque. Sed passim apud Augus:i29); si jam lumine illo vero quod Verbum Dei est,

num, quibusque, pro, quibuscumque.

5 Omnes Mss. cum Ain., quod. eorum mentes illuminatæ sunt?

(a) Erchomionon.

sieculum veni , ul omnis qui credil in me non maneat in die, inquit, salus domui huic fucta est, quoniam et iste lenebris. Quod per sacramentum Baptismalis ' in par- filius est Abrahæ. Venit enim Filius hominis qucerere el vulis fieri non dubilat maler Ecclesia, quæ cor et os salvare quod perierat (Luc. XIX, 9, 10). lloc el de ore malernum eis præstat, ut sacris mysteriis imbuantur; perdita el relictis nonaginta novem quæsita cliniscula; quia nondum possunt corde proprio credere ad justi. hoc et de drachma quæ pcricrat ex decem (Id. xv, 3-10). liam, nec ore proprio confiteri ad salutem (Rom. x, Unde oportebat, ut dicit, prædicari in nomine cjus pæ10). Nec ideo tamen cos quisquam fidelium fideles nitentiam el remissionem peccatorum in omnes gen!cs, appellare cunclatur, quod a credendo utiquc nomen incipientibus ab Jerusalem (Id. xxiv, 46, 47). Marcus cst : quamvis hoc non ipsi, sed alii pro eis inter sa- etiam in fine Evangelii sui Dominum dixisse testatur : cramenta responderint.

Euntes in mundum universuin prædicate Evangelium CAPUT XXVI. – 39. Concludit peccato originis omni creaturæ. Qui credideril el buplizatus fuerit, salomnes obnoxios. Nimis longum liel, si ad singula le- 'us erit : qui vero non credideril, condemnabitur arc. stimonia similiter disputemus. Unde commodius esse xvi, 15, 16). Quis autem nescial, credere çsse infallarbitror, accrvatim cogcre, quic occurrere poluerint, tibus baptizari, non crederc autem, non baptizari? vel qu:sullicere videbuntur, quibus appareat Domi- Es Joannis autcm Evangelio quanivis jam nonnulla numi Je..um Christum non aliam ob causam in carne posuerimus, altende etiam isla. Joannes Baptista de venisse, ac forma servi accepla factum obedientem illo : Ecce Agnus Dei, ecce qui lollit peccala mundi usquc ad morlem crucis (Philipp. 11, 7, 8), nisi ut hac (Joan. 1, 29). El ipsc de sc ipso : Qui de oribus mcis dispensatione misericordissimir gratiæ onines, quibus suni, vocem meam audiunt ; el ego nori illas, el sequunLanqnam membris in suo corpore constitutis capul lur me ; el ego vitam æternam do illis, el non peribunt est ad capessenduin regnum cæloruni, vivificarct, in ælernum (Id. x, 27, 28). Quia crgo de ovibus ejus salvos faceret, liberarel, redimerel, illuminarci, qui non csse incipiunt parvuli, nisi per Baptismum; proprius fuissent in peccatoruni morte, languoribus, scr- feclo si hoc non accipiunt, peribunt: vitam enim lilule, ciprivitalc, tenebris constituti, sub poleslalu itlernam, quani suis dabil ovibus, non habebunt. diaboli principis peccatorum : ac sic ficrel mediator llom alio loco : Ego sum via, veritas el vila. Neno Dei et hominum, per quem post inimicitias impietatis renil ad Patrem nisi per me (Id. xiv, 6). wost:. illius gratic p:cc linitis, reconciliaremur 41. llanc doctrinam suscipientes Apostoli, vide Deo in æternam vitam, ab ülerna morle quit talibus quanta contestationc declarcnl. Pctrus in prima Epiimpeudebit crepili. lloc enim cum abundantius appa stola : Benedictus, inquil, Deus el Paler Domini nomeril, conscqucns cril ut ad islam Christi dispensa stri Jesu Christi, secundum multitudinem misericordice liorem, quix per cjus humilitatem facta est, pertinere suæ, qui regeneruvil nos' in spem vili alernæ, per renon possint, qui vila, salute, liberatione, redemptionc, surrectionem Jesu Christi, in hacreditatem immortalem illuminatione non indiscul. El quoniam ad hanc pertinet el incontaminalam !, Norentem, scrvatam in cælis, roBiotismus, quo Christo conscpcliuntur, ut incorporcii- bis qui in virrule' Dei conservamini per fidem in salutem lur illi membra cjus, hoc est fideles cjus : profecto nec paralam palam ficri in tempore novissimo. Et paulo Biotismus cst ncccssarius cis qui illo remissionis ct post : Inveniamini, inquit, in laudem el honorem Jesu reconciliationis beneficio, quie lit per mediatorem, Christi, quem ignorabulis ; in quem modo non videnles non opus habent. l'orro quia parvulos baptiz:undus crcdilis, quem cum videritis, cxsullabilis gaudio inenarcssc conccdunt, qui contra auctoritatem universiæ Ec- rabili, el honoralo gaudio", percipientes lestamentum clesix, procul dubio per Dominum et Apostolos tra-' fidei, salutem animarum vestrarum (1 Petr. 1, 3-9). Witam, venire non possunt : conccdanl oportcl cos liem alio loco : Vos aulem, inquit, genus electum, recgere illis beneliciis mediatoris, ut ablutio per Sacra gale sacerdotium, gens sancia, populus in adoptione, ut mcntum claritatcmque fidelium, ac sic incorporali virtutes enuntieris ejus, qui vos de Icnebris vocavit in adChristi corpori, quod cst Ecclesia, reconcilicntur Deo, mirabile lumen suum (Id. ii, 9). El ilerum : Christus, ut in illo vivi, ut salvi, ul liberali, ut rcdempli, ut il- inquit, pro peccatis nostris passus est, justus pro injuluminati fiant : unde, nisi a morte, vitiis, realu, sub). slis, ut nos adducat ad Deum. llem cum commeniojectione, tencbris peccatorum? quæ quoniam nulla in rassel in arca Noe, orlo homincs salvos factos : Sic ea ætale per suam vilam propriam commiserunt, rc- el vos, inquit, simili forma Baptisma salvos facit stat originale peccalum.

(Id. ii, 18-21) Ab hac ergo salute et lumine alieni CAPUT XXVII. — 40. Cungerit lestimonia Scriplu

sunt parvuli, ct in perditione ac tenebris remanebunt, rarum. llæc ratiocinalio lunc erit fortior cum ca qu: nisi per adoptionein populo Dei fuerint sociali, tenenpromisi lestimonia mulla congessero. Jam supra po les Christum passum justum pro injustis, ut eos ach suimus : Non veni vocare juslos, sed peccalores (Luc. ducat ad Deum. v, 32). Ilem cum ad Zacchxum essel ingressus : Ho 42. Es Epistola etiam Joannis hæc mihi occurre1 Vox, Baptismalis, abesl ab aliquot manuscriptis.

runt, quæ huic quæstioni necessaria visa sunt. Quod • In editis omissum, et os. Exstat in melioribus Mss. Ia cateris autem corrupto legitur, correctos ; aut, corde reclo Cygirannensis codex, qui secundum multitudinem inge mulernum eis prrestui : ibique in quibusdam auditur, affe sericordiæ suce regeneravit nos. clum ; vel, sinum.

* Mss., intaminalam. 3 Editiones am. Er. El Lov., ul oblati. Antiquiores vero 3 plerique Mss., in veritale. ac plerique Mss., ut abluli.

Hoc loco a nonnullis Mss. abesi, yaudio.

« PredošláPokračovať »