Obrázky na stránke
PDF

:

oll.

si in lumine, inquil, ambulaverimlis, sicul et ipse est in quia depulatum est illi'; sed et propler nos, quibus are lumine, societatem habemus in invicem, et sanguis Jesu pulabilur credentibus in eum qui excitavil Jesum Christum Christi filii ejus purgabit nos ab omni deliclo (1 Joan. Dominum nostrum a mortuis, qui traditus est propter de 1, 7). Ilem alio loco : Si testimonium, inquit, hominum licta nostra, el resurrexit propter justificationem nostram accipimus, testimonium Dei majus est; quia hoc est le. (Rom.iv, 4-8, 23-25). Et paulo post : Sienim Christus, instimonium Dei, quod majus est?, quia testificatus est de quit, cum infirmi essemus adhuc juxta lempus, pro impiis Filio suo. Qui crediderit in Filium Dei, habel testimo- mortuus esi (Id. v, 6). Et alibi : Scimus, inquit, quia rium in semelipso. Qui non crediderit Deo, mendacem lex spiritualis esl; ego autem carnalis sum, venumdalus facil eum ; quia non credidilin lestimonium quod lesti sub peccato. Quod enim operor ignoro : non enim quod ficatus est de Filio suo. Et hoc est testimonium, quia volo, hoc ago ; sed quod odi, illud facio. Si autem quod rilam ælernam dedit nobis Deus; el hæc vila in Filio nolo hoc facio, consentio legi, quoniam bona . Nunc ejus est. Qui liabel Filium, habel vilam : qui non habet avlem non jam ego operor illud, sed id quod in me ha. Filium, non habet rilam (Id. v, 9 12). Non solum igi- bilal peccatum. Scio enim quia non habitat in me, id est, lur regnum coelorum, sed nec vitam parvuli habe- in carne mea bonum : nam velle: adjacet mihi, perfice, bunt, si Filium non habebunt, quem nisi per Bapli- re aulem bonum non invenio. Non enim quod volo facio smum ejus habere non possunt. Iiem alio loco : In bonum; sed quod nolo malum, hoc ago. Si aulem quod hoc, inquit, manifestatus est Filius Dei, ut solval opera nolo, ego hoc facio; jam non ego operor illud, scd quod diaboli (Id. 111, 8). Non ergo pertinebunt parvuli ad habitat in me peccatum. Invenio igitur legem mihi vograljain manifestationis Filii Dei, si non in eis solvel* lenti facere bonum, quoniam mihi malum adjacet. Conopera diaboli.

delector enim leyi Dei secundun interiorem hominem : 43. Jam nunc átlende in hanc rem Pauli apostoli video uulem aliam legem in membris meis repugnantestimonia, tanto utiquc plura, quanto plurcs Episto- lem legi mentis meæ, el caplivantem ine in lege peccati, Jas scripsit, et quanto diligentius curavit commendare quæ est in membris meis. Miser ego homo, quis me libegratiam Dei adversus eos qui operibus gloriabantur, rabil de corpore mortis pujus ? Gralia Dei per Jesum atque ignorantes Dei justitiam, el suam volcntes con- Christum Dominum nostrum (Id. vi, 14-25). Dicant stituere, justitiæ Dei non erant subjecti (Rom. x, 3). qui possunt homines nasci non in corpore mortis huIn Epistola ad Romanos : Justitia, inquil, Dei in om- jus, uit possint etiam dicere, non eis ncccssariam granes qui credunt : non enim est distinctio. Omncs enim tiam Dei per Jesum Christum, qua liberentur de core peccaverunt, el egent gloria Dei : justificali gratis per pore mortis hujus. llem paulo post : Quod enim imgratiam ipsius, per redemptionem quae est in Christo possibile eral legis , in quo infirmabalur per carnent, Jesu: quem proposuit Deus propiliatorium per fidem Deus Filium suum misil in similitudine carnis peccati, in sanguine ipsius, ad ostensionem justiliæ ejus propiere de peccato damnavit peccatum in carne (Id. vii, 3). proposilun" præcedentium pecculorum in Dei palien!ia”. Dicant qui audent, oportuisse nasci Christum in simiad ostendendam justitiam ipsius in hoc tempore, ul sit litudine carnis peccati, nisi nos nati essemus in carne justus el justificans eum qui ex fide est Jesu (Id. m, peccati. 22-26). Item alio loco : Ei qui operatur, inquit, merces 44. Ilem ad Corinthios : Tradidi enim vobis in prison imputatur sccundum gratiam, sed secundum de- nis, inquit, quod el accepi , quia Christus mortuus est bilum. Ei vero qui non operatur, credit autem in eum pro peccatis nostris secundum Scripturas (1 Cor. xv, 3). qui justifical impium , deputatur fides ejus ad justition. Item ad eosdem Corinthios in secunda : Charilus Sicul el David dicil beatitudinem hominis, cui Deus ac- enim Christi compellil nos; judicanles hoc, quoniam ceplo serl justiliam sine operibus : Beati quorum remissce si unus pro omnibus morluus est , ergo omnes morlui sunt iniquilales, el quorum lecta sunt peccala. Beatus vir suni. El pro omnibus morluus est Christus, ut qui cui non imputavit Dominus peccatum. Item paulo post : vivunt, jam non sibi vivant, sed ei qui pro ipsis morNon est autem scriplum, inquit, propler illum lantum, luus est et resurrexil. Itaque nos amodo neminem novi

mus secundum carnem : el si novcramus secunduin

carnem Christum , sed nunc jam non novimus. Si qua 1 quod majus est, non habetur hic in Gallicanis

igilur in Christo nova creatura, velera transierunt, ecce N'. Erstat quidem in latino textu Vulgatæ editionis, seo a græco abest. Plures ex iisdem manuscriptis præter

facta sunt omnia 6 nova. Omnia aulem ex Deo, qui eunt et illud, quia testificatus est de Filio suo.

reconciliavit nos sibi per Christum, el dedit nobis miniI LOY., testimonium Dei. Hinc vero abest vox ei, nostris in manuscriptis et in edilis Am. et Er., nec est in

sterium reconciliationis. Quemadmodum ? Quia Deus græco textu Joanois. i sola hic edilio Lov., non credit. Grece est, ou pepi

Hic ia editis additum, ad justiliam. Abest a manuscriptis, sleuken.

necnon a græco textu Apostoli. juxta Er. Lugd. Ven. Lov., solval. M.

9 Adjectum etiam bic verbum, est ; quod in manuscri : Hic in excusis nulla necessitate addilum, de.

ptis el in græco reticetur.. 6 Lov., propitiatorem. Edili alii el Nss., propitiatorium : 3 Editi, nam bonum velle. Non repetitur hoc loco, bonum, 01 omnes rursum libri cum Lov. in libro de Spiritu et Lil in manuscriptis, nec apud Apost lum. lera, n. 21. Grece est, ilastêrion.

In editis dandi casu, legi. At ia lss., legis ; juxta grieEditi, propler remissionem. At manuscripti constanter cum tou nomou. Sic Augustinus in sermone 152. erunt, propter propositum : nec aliter ipsi editi loco quem o plerique manuscripti omittunt, si; quæ particula eliaia punc indicavimus libri de Spiritu et Lillera. Eamdem lectio apud Græcos non in omnibus codicibus legi!ur. dem sequitur Ambrosiaster.

*6 Hoc loco Mss. non babent, omnia ; nec est in gracis Ne • MSS., patientiam.

bliis nec in latinis Corbeiensibus.

erat in Chrislo mundum reconcilians sibi, non repulans vobis qui eratis longe, et pacem his qui prope, quia per illis delicta eorum , el ponens in nobis verbum recon- ipsum habemus accessum ambo in uno spiritu ad Paciliationis. Pro Chrislo ergo legatione sungimur, lan- irem (Ephes. 11, 1-18). Item alibi : Sicat verilas est quam Deo exhortanle per nos : obsecramus pro Christo in Jesu, deponere vos secundum priorem conversalionem reconciliari Deo. Eum qui non noverat peccatum , pro velerem hominem, eum qui corrumpitur secundum connobis peccalum secil, ut nos simus juslilia Dei in ipso. cupiscentias deceptionis. Renovamini aulem spiritu Cooperantes autem el rogamus, ne in vacuum gralium mentis vestræ , el induite novum hominem, cum qui Dei suscipiatis. Dicit enim : Tempore acceplabili exau- secundum Deum creatus est in justitia el sanctitale divi le, el in die salutis adjuvi te. Ecce nunc tempus veritatis. Et alibi : Nolile contristare Spiritum sanacceplabile, ecce nunc dies salulis (II Cor. v, 14-v1, 2). clum Dei, in quo signali estis in diem redemptionis Ad hanc reconciliationein el salutem si non perli- (Id. iv, 21-24, 30). nent parvuli, quis eos quxrit ad Baptismum Chri- 47. Ad Colossenses etiam ita loquitur : Gratias sti? Si autem pertinent, inter homines mortuos agenles Patri idoneos facienti nos in purlem sortis sansuvl., pro quibus ille mortuus est; nec ab eo recon- clorum in lumine, qui eripuit nos de polestate lenebraciliari et salvari possunt, nisi dimissa non repitet rum el transtulit in regnum Filii charitatis suæ, ir delicta eorumi.

quo habemus redemplionem in remissione peccatorum 45. llem ad Galatas : Gratia vobis ct pax a Deo Pa- (Coloss. I, 12-14). Et alio loco : Et estis, inquit, in lie, et Domino Jesu Christo, qui dedil semetipsum pro illo repleli, qui est capul omnis principalus el poleslapeccatis nostris , ut eximeret nos de praseuli saculo tis : in quo cliam circumcisi estis circumcisione nor. maligno (Calal. 1, 3, 4). Et alio loco : Lex transgres- manufacta, in exspoliatione corporis carnis, in circumsionis gratia proposila esl', donec venircl semen cui cisione Christi, consepulli ei in Baplismo, in quo el promissum esi, dispositum per Angelos in manu media. consurrexislis per fidem operationis Dci , qui suscitavit loris. Mediator aulem unius non est : Deus vero unus illum a morluis. El vos, cum esselis mortui deliciis et est. Lex ergo adversus promissa Dei? Absil. Si enim præputio carnis vestræ , convivificavit cum illo', dodata essel lex, que possel vivificure, omnino ex lege nans nobis omnia delicta, delens quod adversus nos esset justitia. Sed conclusil Scriptura omnia sub pec- eral chirographum dccreti, quod eral contrarium nobis, calo, ul promissio cx fide Jesu Christi daretur creden. Tollens illud de medio, cl affigens illud cruci, czuens libus (ld. ni, 19-22).

se carnem, principatus el poleslales exemplavit fiducia. 46. Ad Ephesios cliam : Ei vos cuin esselis morlui liter triumphans eos in semclipso (10, 11, 10-15). delictis el peccatis vestris, in quibus aliquando ambula- 48. Et ad Timothcum : 11 umanus , inquit, scrmo slis secundum sæculum mundi hujus, secundum prin- et omni acceptione dignus , quia Christus Jesus venit in cipem poleslaris aeris , spiritus ejus qui nunc operatur mundum peccatores salvos facere, quorum primus ego in filiis diffidentia , in quibus el nos omnes aliquando sum. Sed ideo misericordiam conseculus sum, ut in me conversati sumus in desideriis carnis nostræ facientes ostenderet primo Christus Jesus omnem longanimilalem, voluntatem carnis, el affectiorum, el eramus naturaliter ad informationem eorum qui credituri sunt illi in vilam filii iræ, sicut el cæteri. Deus aulem qui dives est in æternam (I Tim. 1, 15, 16). Item dicit : Unus enim misericordia, propter multam dilectionem qua dile.ril Deus, unus el mediator Dei el hominuin kumo Christus nos, el cum essemus morlui peccatis, convirisicavit nos Jesus, qui dedil semetipsum redemptionem pro onuribus Christo , cujus gratia sumus salvi facti. Et paulo post : (Id. 11, 5, 6). In secunda eliam ad eundem : Noli Gratia, inquit, salvi fucri estis per fidem ; cl hoc non · ergo, inquit, erubescere lestimonium Domini nostri, ex vobis, scd Dei donum est : non ex operibus, ne sorte neque me vinctum ejus : sed collabora Evangelio sccionquis extollatur. Ipsius enim sumus figmentum, creati in dum virtutem Dei galvos nos facientis, et vocanlis vociChristo Jesu in operibus bonis, quæ præpararit Deus tione sua sancta ; non secundum opera nostra , seul it in illis ambulemus. Et paulo post : Qui cralis , in- secundum suum propositum et gratiam , quæ dala est quit, illo tempore sine Christo, alienati a societate nobis in Christo Jesu unic sæcula æterna, manifestala Israet, el peregrini testamentorum et promissionis, spenı autem nunc per adventum Domini nostri Jesu Christi, non habentes, el sine Deo in hoc mundo : nunc autem eracuuntis quidem mortem , illuminantis auu'm vilam in Christo Jesi, qui aliquando eraris tonye, factiestis et incorruptionem per Evangelium (H Tim. 1, 8 tu). prope in sanguine Christi. Ipse est enim pax nostra, 49. Ad Titum etiam : Exspeclanes , inquit, illam qui secil utraque unum, et medium parieteni macerive beatam spein et manifestationem gloriæ magni Dei, el solvens inimicities, in carne sua leger mandriorum salvatoris nostri Jesu Christi, qui dedit semetipsum pro decrelis cvacuans , ut duos conderet in se in unum nobis, ul nos redimeret ab omni iniquitate, el mundarel novum hominem, faciens pacem, et commutaret ulros nos sibi populum abundantem, æmulatoren bonorum que in uno corpore Deo, per crucem interficiens inimi operum (Til, 11, 13, 14). Et alin loco : Cum autem citias in semetipso. El veniens evangelizavit pacem benignilas et humanitas illuxit Salvatoris Dei nostri, 1 DUO Mss., quid eos quærit.

non ex operibus justitiæ , quce nos fecimus, sed secun? Am. Er. et Mss., mortui sunt.

dum suam misericordiam salvos nos fecit per lavacrum : Sic Mss. Editi vero, posila est. Et infra , disposita per regenerationis et renorationis Spiritus sanca , grein Aruelos. Vide Expositionem Epistolae ad Galatas.

in edilis, facii autem. Abest, aulem, a manuscriptis. 'In Vlss , virificaril cum illo.

ditissime effudit super nos per Jesum Christum salvalo. 21-27). Et alio loco : Non enim in manu fabricata rem nostrum, ul justificati ipsius gratia hæredes effi- sancta introivit Christus, quæ sunt similia verorum, sed cianur secundum spem vitæ æternæ (Til. m, 4). in ipsum cælum , apparere ante faciem Dei pro nobis ;

50. Ad Ilebræos quoque Epistola, quanquam non- non ut sæpius offerat semetipsum, sicut princeps sarernullis incerta sit (a), lamen quoniam legi quosdam dotum intrat in sancia, in anno semel cum sanguine. huic nostre de Baptismo parvulorum sententie con- alieno. Cæterum oportebat eum sıcpius pati a inundi traria sentientes, eam quibusdam opinionibus suis constitutione : nunc antem semel in extremitate saculolestem adbibere voluisse, magisque me movet aucto- rum ad remissionem peccalorum per sacrificium sut!M ritas Ecclesiarum orientalium, quæ hanc etiam in manifestatus est. Et sicut constitutum est hominibus canonicis habent, quanta pro nobis testimonia con- semel lantum mori, el post hoc judicium : sic et Chrilineal, adverlendum est. In ipso ejus exordio legitur: slus semel oblulus est, ut multorum peccata portarel ; Multis partibus, et multis modis olim Deus locutus est secundo sine peccatis apparebit eis, qui eum sustinent, patribus in Prophetis ; postremo in his diebus locutus ad salutem (Hebr. 1x, 24-28). est nobis in Filio, quem constituit hæredem universo- 51. Apocalypsis ctiam Joannis has laudes Christo rum, per quem fecit et sæcula. Qui cum sit splendor per canticum novum testatur offerri : Dignus es accigloriæ el figura substantiæ ejus , gerens quoque omnia pere librum, et aperire signacula ejus ; quoniam occisus verbo virtulis suæ, purgatione peccatorum a se fucta, ès, el redemisti nos Deo in sanguine tuo, de omni gente, sedel ad dexteram mnjeslatis in excelsis (Hebr. 1, 1 3). et lingua, el populo, et nalione (Apoc. v, 9). Et post pauca : Si enim qui per Angelos dictus est 52. Item in Actibus Apostolorum , inceptorcm visermo, factus est firmus, el omnis prævaricatio el in- tr. Petrus apostolus dixit esse Dominum Jesum, irobedientia justam accepit mercedis relributionem; quo- crepans Juilæos quod occidissent eum , ita loquens : modo nos effugiemus, si lanlam neglexerinius salutem ? Vos aulem sanctum el juslum inhonorastis, el negastis, Et alio loco : Propterea ergo quia' pueri communica- et postulastis hominem homicidam vivere et donari ro verunt sanguini et carni, el ipre propemodum eorum bis : nam inceplorem vilæ occidistis (Act. II, 14, 15). participavil, ul per mortem evacuarel eum qui polesla. El alio loco : Nic est lapis reprobatus a vobis ædificunlem habebat mortis, id est, diabolum, et liberarel eos tibus, qui faclus est in capul anguli. Non est enim cilind qui limore mortis per totam vilam rei erant servitulis. nomen sub cælo datum hominibus , in quo oporleal srila El paulo post : Unde debuil, inquit, secundum omnia vos fieri nos (Id. iv, 11, 12). Et alibi : Deus patrum fratribus similis esse , ut misericors fierel, et fidelis suscitavit Jesum, quem vos inter fecistis suspendentes in princeps sacerdotum eorum, quae sunt ad Deum propin ligno. Hunc Deus principem el salvaluren ezallavit glas ciandum pro delictis populi (ld. 11, 2, 3, 14 17). Et ria sua , dare pænitentiam Israel et remissionem peccaalibi : Teneamus, inquit, confessionem : non enim lorum in illo (Id. v, 30, 31). Item alio loco : Huic habemus sacerdotem : qui non possil compali infirmi- omnes Prophelæ testimonium perhibent , remissionen lalibus nostris ; elenim expertus est oninia secundum peccatorum accipere per manum illius omnein creden: similitudinem sine peccalo (Id. iv, 15). Et alio loco : lem in eum (Id. X, 43). Item in eodem libro aposto-Intransgressibile , inquit, habet sacerdotium : unde et lus Paulus · Notum ergo sit vobis , inquil, viri fratres, salvos perficere polest eos qui adveniunt per ipsum ad quoniam per hunc vobis remissio peccalorum annuntiaDeum, semper vivens ad interpellandum pro ipsis. tur ab omnibus , quibus non potuistis in lege Moysi juTalem enim decebat habere nos principem sacerdotum, slificari, in hoc omnis credens justificatur (Id. xiii, juslum , sine malitia , incontaminatum , separatum a 38, 39). peccatoribus, altioren a cælis factum, non habentem 53. Hoc tanto aggere lestiinoniorum, cujus adverquotidianam necessilalem , sicut principes sacerdotum, sus veritatem Dei elatio non premalur? El mulla primum pro suis peccatis sacrificium osserre, dehinc pro quidem alia reperiri possunt, sed et finiendi hujus populi : hoc enim semel fecit offerens se (Id. v, operis cura nel negligenter habenda est. De libris

quoque Veleris Testamenti mullas contestationes di1 Am. Er. et Mss., propterea ergo pueri, omisso, quia. · Edilio lov., pontificem. Habebant editiones aliæ cum

vinorum cloquiorum adbibere in hanc sententiam supostris Mss., sacerdotem. In græco idem est hic verbum, pervacaneum putavi, quandoquidem in illis quod ocarchiereus, quod locis proxime citatis ex Hebr. i et yı, ubi

cullalur sub velamento velut lerrenarum promissio principem sacerdotum legimus.

3 Pro, sine malitia, legitur constanter in Mss., sine ma- num, hoc in Novi Testamenti prædicatione revelalur. cula; non hoc tantum loco, sed etiam infra , lib. 2, n. 19. Et ipse Dominus Librorum velerum utilitatem breGrace est, acucos. (a) Sic Latinis ætate sua incertam testatur sæpe Hierony

viler demonstravit et definivit dicens , oporluisse im mis ja Commentariis ad Isaiæ cap. 6 et 8, ad cap. 8 Zac pleri qui de illo scripta essent in Lege et Prophelis char., ad 26 Matth. et ia Catalogo Scriptorum ecclesiasticorum, cap. 16, ad Paulum, et cap. 70, ad Gaium, etc.; a Græ et Psalmis ; et hæc ip-a esse , quod oportebat Chri. cis vero susceptam olim lanquam Pauli, in Epist. 129, ad Dardanum scribit : «illud,» ait, « nostris dicendum est, hanc

slum pali, el resurgere a mortuis tertia die, et pre< epistolam quæ scribitur ad Hebræos, non solum ab Eccle

dicari in nomine ejus pænitentiam et remissionem < clesiis Orientis, sed ab omnibus retro Ecclesiæ græci ser peccatorum per omnes gentes, incipicntibus ab Jce monis scriptoribus, quasi Pauli apostoli sus iji. » Hic veteris codicis Corbeiensis auctoritate corrigiiniis editiones,

rusalem (Luc. XXIV, 44-47). El Perrus dicit, quod quæ hactenus ferebant, « sed ab omnibus retro Ecclesiis paulo ante commemoravi, huic omnes Prophelas lea greci sermonis scriptoribus, » vel & Ecclesiis et græci ser« monis scriptoribus. » Vide Augustinum, de Civitate Dei,

stimonium perhibere, remissionem peccatorum acwh. 16, cap. 22; et de Doctrina Christiana, lib. 2, n. 13. cipere per manum cjus omnem credentem in eum. SANCT. AUGUST. X.

( Cing ,

54. Verumtamen commodius est, etiam ex ipso non fecerit, nec dolum ore suo, Dominus vull purgare Velere Testamento testimonia pauca depromere, illum de plaga. Si dederilis vos ob delicla vestra aniquæ vel ad supplementum, vel potius ad cumu- mam vestram, videbitis semen longæ vilæ '. Et vull Dolum valere debebunt. Jpsc Dominus per 'proplie minus auferre a doloribus animam ejus, oslendere illi tam in Psalmo loquens ait : Sanclis qui sunt in lucem, et figurare per sensum, justificare juslum bene terra ejus, mirificavil omnes voluntales meas in illis. servientem pluribus, et peccata illorum ipse sustinebit. Non merila illorum, sed volunlates meas. Nam il Propterea ipse hæredilabil complures, el forlium partieJörum quid, nisi quod sequitur? Multiplicatæ sunt tur spolia, propler quod Iradita est anima ejus ad morinfirmilates eorum : supra quod infirmi erant". Ad hoc tem, et inter iniquos æstimalus esl, el ipse peccati et lex subintravit, ut abundarel delictum. Sed quid mullorum sustinuit, et propter iniquitates eorum Iradiadjungit? Poslea acceleraverunt : multiplicatis infir- lus est (I sai. Lili, 3-12). Allende eliam illud ejusdeni milalibus, hoc est, abundante delicio, alacrius medin prophete, quod de se complctum, lecloris etiam funcum quæsierunt, ut ubi abundavit peccalum, super- clus officio in synagoga ipse recitavit : Spiritus Doabundaret gratia (Rom. v, 20). Denique, Non congre- mini super me, propler quod uncil me, evangelizare gabo , inquit, convenlicula eorum de sanguinibus : pauperibus misil me, ul refrigerem qui? in pressura corquoniam multis sacrificiorum sanguinibus , cum pri- dis sunt, prædicare captivis remissionem, et cæcis viinum in Labernaculum vel in templum congregaren- sum (Id. lxi, 1; Luc. iv, 16-21). Omnes ergo agnoslur, convincebantur polius peccatores, quam munda camus, nec ullus exceptus sit eorum, qui voluinus 'bantur. Non ergo jam , inquit, de sanguinibus con corpori ejus hærere, per eum in ovile ejus intrare, gregabo conventicula eorum. Unus enim sanguis ad vitam et salutem, quam suis promisit, perpetuam pro multis dalus est, quo veraciter mundarenlur. pervenire : : omnes , inquam, agnoscamus eum, qui Deniqne sequitur, Nec memor ero nominum illorum peccatum non fecit , et peccata nostra pertulit in per labia mea (Psal. XV, 3, 4): lanquam innovato corpore suo super lignum, ul a peccatis separati cum rum 2. Nam nomina eorum erant prius, filii carnis, justitia vivamus; cujus cicatricibus sanali sumus, filii sæculi , Glii iræ, filii diaboli, immundi , peccalo- infirmi cum essemus (a), tanquam pecora errantia res , impii : postca vero, filii Dei , homini novo no. (1 Pelr. u. 22. 24. 25). men novum, canticum novum cantanti novum, per CAPUT XXVIII. — 55. Colligit omnes egere morte Teslamentum Novum. Non sint ingrati homines gra- Christi, ut salvenlur. Parvuli non baptizati in damnaliic Dei, pusilli ciiin magnis , a minore usque ad

lione crunt cum diabolo. Quomodo onines per Adam majorem. Totius Ecclesixe vox est : Erravi sicul ovis,

ad condemnationem , el omnes per Christum ad justiperdila (Psal. CXVIII, 170). Omnium membrorum

ficationem. Nemo cum Deo reconciliatur nisi per ChriChristi vox est : Omnes ut oves erravimus, et ipse Ira.

slum. Quze cuin ila sint, nenuinem unquam eorum ditus est pro peccatis nostris. Qui folus prophetiæ lo

qui ad Christum accesserunt per Baptismum, sana cus apud Isaiam est, quo per Philippuni sibi exposilo,

lides et sana doctrina putavit exceplum a gratia respado ille Candacis reginæ in eum credidit (Act. vii, missionis pecca

missionis peccatorum, nec esse posse alicui præler 27-39). Vide quoties hoc ipsum commcndet, et lan

regnum ejus, ælernam salulem. Hæc enim parala est quam superbis nescio quibus, vel contentiosis iden

revelari in tempore novissimo (Id. 1, 5), hoc est, in tiden inculcel : Homo, inquit, in plaga , el qui sciat

resurrectione morluorum, pertinentium non ad morferre infirmilates ; propter quod et averlit se facies ejus,

lem æternam, quæ secunda mors appellalur, sed ad injuriata est, nec magni æstimala est. Hic infirmitales

vitam æternam, quam promillit non mendax Deus noslras porlat, el pro nobis in doloribus est; et nos eri.

sanctis et fidelibus suis; cujus vila participes omnes slimavimus illum in doloribus esse, et in plaga, el in

non vivificabunlur nisi in Christo, sicul in Adain pona : ipse aulem vulneratus est propler peccala nos.

omncs moriuntur (1 Cor. xy, 22). Quemadmodum tra, in firmalus est propter iniquitales nostras. Eruditio

enim omnes omnino pertinentes ad generationem vopacis nostræ super eum, in livore ejus sanali sumus. I

lumatis carnis non moriuntur, nisi in Adam in quo Omnes úl oves erravimus, et Dominus Iradidit illum

omnes peccaverunt : sic ex his omnes omnino perpro peccatis nostris. Et ipse quoniam male tractalus est,

linenles ad regenerationem voluntatis spiritus, non non aperuil os; ul ovis ad immolandum ductus esi, el

vivificantur nisi in Christo, in quo omncs justificanul agnus ante eum qui se londeret fuil sine voce, sic non

lur. Quia sicut per unum omnes ad condemnatioaperuit os suum. In humilitate sublatum est judicium

nem, sic per unum omnes ad justificationem (Rom ejus : generationem ejus quis enarrabil? quoniam lolle

V, 18). Nec est ullus ulli medius locus, ut possit esse lur de lerra vila ejus, ab iniquitatibus populi mei duclus

aucus nisi cum diabolo, qui non est cum Christo. Hinc et ad mortem. Dabo ergo malos propler sepulturam ejus,

ipse Dominus volens auferre de cordibus male cre» divites propter morteni ejus, ob hoc quod iniquilalem dentium istam nescio quain medietatem, quam co· Editi, supra id quod mfirmi erant. Manuscripti non ha

Nostri omnes ass. habent, longissimce vilæ. bent, id.

* Duo Mss., unus Belgicus, alter alican':s, tanquam * Am. Er. et Gallicani Mss., evangelizare humilibus misil muundatorum, lunquam innovatorum.

me, ut refrigerent qui. Unus e Vaticanis Mss., ut refrigerent • Plerique ruanuscripti carent his verbis, cantanti no hi qui. Alius, w refrigerentur qui... VIIN. Forte deleto ibi , novum, lectio hæc melior erit, can

s'in omnibus nostris Mss., pertinere. Aucun novum canlımlı per Testamentum Novum.

(a) Omissum hic aliquid videtur.

nantur quidam parvulis non baptizatis tribuere, ut non voluptas illa, nuptialis est ? Quod igitur in mem quasi merilo innocentiæ sint in vita ülerna, sed quia bris corporis mortis hujus inobedienter movelur, lonon sunt baptizali, non sint cum Christo in regno ejus, lumque animum in se dejectum conalur altrahere, et definitivam protulit ad hæc ora obstruenda sententiam, neque cum mens voluerit exsurgit, neque cum mens ubi ait : Qui mecum non est, adversum me est (Matth. Xu, voluerit conquiescit, hoc est malum peccati, in quo 30). Constitue igitur quemlibet parvulum : si jam cum nascitur omnis homo. Cum autem ab illicitis corruChristo est, utquid baplizalur? Si autem, quod babet plionibus refrenatur, et ad sola generis humani supveritas, ideo baptizatur, ut sit cum Christo, profecto plemenia ordinale propaganda permiltilur, hoc est non baptizalas non est cum Chrislo, et quia non est bonun conjngii , per quod ordinala societale nascitur cam Christo, adversus Christum est; neque enim ejus homo. Sed nemo renascitur in Christi corpore, nisi tam manifestar debemus aut possumus infirmare vel prius nascatur in peccati corpore. Sicut aulem bono uli immutare sententiam. Unde igilur adversus Chri- male, malum est ; sic malo bene uli, bonum est. Duo slum, si non ex peccalo?? neque enim ex corpore et igitur hæc, bonum et malum, et alia duo, usus bonus anima, quæ utraque Dei creatura est. Porro si ex el usus malus, sibimel adjuncta qualuor differentias peccato, quod in illa ætate, nisi originale et antiquum? faciunt. Bene ulilur bono, continentiam dedicans Deo: Upa est quippe caro peccati, in qua omnes ad dam- male utilur bono, continentiam dedicans idolo. Male nationem nascuntur; et una est caro in similitudine utitur malo, concupiscentiam relaxans adulterio : carnis peccati, per quam omnes a damnatione libe- bene ulitur malo, concupiscentiam restringens connurantur. Nec ita dictum est omnes, velut quicuinque bio. Sicut ergo melius est bene uli bono , quam bene nascuntur in carne peccali, iidem ipsi omnes mun- tili malo, cum sit utrumque bonum : ita qui dat virgidari intelligantur per carnem similem carnis pecca- nem suam nupluin, bene facit; et qui non dal nurtum. ti; non enim omnium est fides (Il Thess. III, 2) : sed melius facil. De qua questione multo uberius et mullo oranes pertinentes ad generationem connubii carna sufficientius in duobus libris, uno de Bono Conjugali, lis, non nascuntur nisi in carne peccati; et omnes allero de Sancta Virginitate, quantum Dominus dedit, pertinentes ad generationem connubii spiritualis , pro mearum viriurn exiguitale disserui. Non ilaque per non mundantur nisi per carncm similem carnis pec nupliarum bonum defendant concupiscentiæ malum , cali : hoc est, illi per Adam ad condemnationem, qui carnem et sanguinem prævaricatoris adversus isti per Christum ad justificationem. Tanquam si di carnem et sanguinem Redemptoris extollunt : non camus, verbi gratia , Una est obstetrix in hac civi. erigantur in superbiam erroris alieni, de quorum late, que omnes excipit ; et unus est hic litterarum parvula alate nobis dedit Dominus humilitatis exemmagister, qui omnes docct: neque ibi intelligi possunt plum. Solus sine peccato natus est, quem siue virili omnes, nisi qui nascuntur; neque hic omnes, nisi qui complexo, non concupiscentia carnis , sed obedientia discunt : non tamen omnes qui nascuntur, litteras mcntis virgo concepit. Sola nostro vulneri medicinam discunt. Sed cuivis claret, quod et illic recte diclum parere potuit , quæ non ex peccati vulnere germen est, Omnes excipil, præter cujus manus nemo nasci pix prolis emisit. tur; et hic recte dictum est, Omnes docet, præler CAPUT XXX. - 58. Baptismum ad quid infantibus cujus magisterium nemo discit.

necessarium voluerint Pelagiani. Jam nunc scrutemur 56. Consideratis autem omnibus divinis testimoniis diligentius , quantum adjuvat Dominus, etiam ipsum quæ commemoravi, sive singillatim de unoquoque Evangelii capitulum ubi ait, Nisi quis renatus fuerit disputans, sive acervatim mulla congestans, vel quæ ex aqua et spiritu , non intrabit in regnum Dei. Qua cumque similia non commemoravi; nihil invenitur isti sententia nisi moverentur, omnino parvulos nec nisi quod universa Ecclesia lenet, quæ adversus baplizandos esse censerent. Sed quia non ait, inomnes profanas novilates vigilare debet , omnem ho- quiunt, « Nisi quis renatus fuerit ex aqua el spirilu, , minem separari a Deo, nisi qui per mediatorem Chri- non habebit salutem vel vilam ceternam ; tantumslum reconciliatur Deo , nec separari quemquam nisi modo autem dixit, e non intrabit in regnum Dei :) peccatis intercludentibus posse. Non ergo reconciliari ad hoc parvuli baptizandi sunt, ut sint etiam cum Chrinisi peccatorum remissione, per unam gratiam mise- slo in regno Dei, ubi non erunt si baprizali non fuerint : ricordissimi Salvaloris, per unam victimam verissimi quamvis et sine Baplismo si parvuli moriantur, saluSacerdotis : ac sic omnes filios mulieris, que serpentilem vilamque æternam habiluri sint, quoniam nullo credidit, ut libidine corrumperelur (Gen. III, 1-6), peccati vinculo obstricti sunt. Hæc dicentes, primo non liberari a corpore mortis hujus, nisi per Filium nunquam explicant isti, qua justitia nullum pcccaVirginis, quæ angelo credidit, ut sine libidinc selare- tum habens imago Dei separetur a regno Dei. Deindo Lur (Luc. 1, 26-38).

videamus ulrum Dominus Jesus, unus et solus ma. CAPUT XXIX. — 57. Bonum conjugii quid. Boni gister bonus, in hac ipsa evangelica lectione non signiel mali usus quatuor differentiæ. Bonum ergo conjugii ficaverit et ostenderit nonnisi per remissionem peo non est fervor concupiscentiæ, sed quidam licitus et calorum ficri, ut ad regnum Dei perveniant baptizati : honeslus illo servore ulendi modus, propaganda proli,

· Hæc quæ uncis continetur sententia abest ab omni. non esplendæ libidini accommodalus. (Voluntas ista, bus MSS.

2 Umus e Vaticanis Mss., crem qrio. · Editi, nisi ex peccato. At manuscripti, si non.

3 Omnes Mss., in superbia.

« PredošláPokračovať »