Obrázky na stránke
PDF
ePub

P. VIRGILII MARONIS
BUCOLICA, GEORGICA,
ET AE N E IS,

16 9327
nunc demum
NICOLAI ERYTHRAEI I. C.
opera in priftinam le&ionem reftituta,&

ad rationem eius Indicis digesta. ADDITIS EIVSDEM ERYTHRAES Scholijs;ad ea,quæ aliorum antehàc circunferebantur, apprimè utilibus : quæ cuiusmodi

fint , sequens epistola indicabit. His accedit diligens obseruatio cum licentiæ omnis, cum diligentix Maronianæ in metris. Quarum rerum

Capita auerla pagina commonftrabit.

30951

[ocr errors]
[blocks in formation]

De Poematis Styli Generibus.
De Hexametri Hcroici origine , Cognominibus, &

,
figuris.
Dačivlum in fine Hexametri nunquam collocari.
De Hypermetro uersu, Hypercatale&tico.
De Admissione Anapæfti,& Proceleusmatici, un-

de uersus Acephali.
De admisione Tribrachi.
De admißione Iābiet Trochei: } uerfus Lagaria
De Symphonesi , Synecphonesi , Synizesi, Crasi, et

Synaresi.
De synalæphe & Eethlipsi.
In quibus non fit Synalæphe apud Poëtam.
De Cæfura fecus,quàm alij hactenus.

Contra
Participio finiti uersus laudabiles. ?

Scruium
Monofyllabo finiti uersus laudabiles.

dou alios.
De laudabili Complosione.
Semiquinariam Cæfuram plerunq; fini uerfus re-

fpondere.
reģws quibus modis moueatur.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

VENETVS 1.C. FRANCISCO
CONTARENO M. ANTONII F.
A MICORVM OPTIMO
S. P.

D.

T Patauii , quum iuri ciuili opera daremus , & Veneciis, ubi iam a prima etate coniun&issimè viuimus:quum tecú fæpe,vt fit, illius mei confilii rationem conferrem, quo iam annos mulcos , no&es diely, efficere contendimus, quò

in promptu habeant ftudiofi, & quibus verbis,de quacunque re dicere,aut fcribere cogitent,id copiosè & ornatè eloqui possint, & res ipfas, quas eloquantur,quàm prudentissimè, ac sapientissimè inueniant. Non modo tu quidem me de altissimo gradu cogi tacionum mearum non deiecifti : sed egisti ita mecum læ pius, vt iam desperatam tantam prouinciam cogitantem desere, in priftino confilio confirmares. Præsertim quum intelligeres ad eam conficiendam, me iam in vniuersos, cum Græcæ,tum Latinæ linguæ optimos quosque aucho res,locupletissimos Indices comparaffe.Et quia animadvertebas ad id opus,quod magnum omnino, atque arduú conamur, non modo summos animi , corporisg; labores afferri oportere:sed etiam magna ui pecuniarum , ad eos. fumptus incredibiles faciendos,quos uix dum inchoatus labor a nobis exigeret, opus esse : reuocaftiiple mie sæpe ad institutum negocium, iam pet ficere incipientem rime re:atque abic&ú animum his verbis amantissimis,ac honorificis fubleuafti. O'preclaras , inquis, cogitationes tuas mi Erythræe: quibus Herculea quadam audacia orbem literarú aggredus , & authores a tot terrificis mon

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Aris uindicare non definis:& Lacinam ac Græcam lingua in eum vfum proferre contendis, qui olim mediis Athenis, mediaģ; Roma nacis eflet. Noli tibi tantum gloriæ inuidere , fed in eo, quod cæpifti perge, cùm tu omnibus ftudiofs tancum profuturus fis , quantum poft homines patos alius nemo:fi modo tuos labores nobis non inuide ris. Sequetur te tanti immortalis gloria fa&i, eft enim MT MAN Deicu ayadov. Nec te quæso deterreant sumptus , qui futuri sune, incredibiles.Euicifti profe&to( mihi crede eui cifti magná operis partem, tot fidelissimis indicibus com paratis,li bene cui confilii particeps sum:quem focium,ac miniftrum haberes : ni dolor hic pedum,atque manuum, denique cocius corporis me perpetuo malè haberet. Sed huiusmodi pręclaræ cogitationes,vt tuus , inquit Poetag imò nofter, non fine Deorum numine eueniune: Itaque aderit derepente cibi Deus aliquis improuifus, qui quos sumptus tam vtiles futuros omnibus fuftinebit, Interea autem,vt de me cibi denuo pollicear : nihil eft in re mea familiari,qua satis tenui sumus, quod malim meum esse, quàm tuum. Quibus verbis & aliis reuocatus,opus refu mo:ad incudem redeo:magnis vigiliis, ac laboribus vrgeo : omnia assidua opera peruinco, Editionem denique orne:non eam quidem,quam fupra loquebamur, fed certè authorumomnium cum Græcorum, cum Latinorum, atque in eos Indicum certissimorum, vt illis ica defcripris, & facilius ad rem nostram perficiendam yramur : & habeat interea ftudiofi,dum libri illi nostri maturuerint, quoleniant ipforum,vt ais, defiderium. Quibus fortassé Indicibus(ablit inuidia verbo)non minoricompendio ad eloquentian perueniant(6 modo ftudiosè, & quadá indagatrice folertia euoluant)quàm fi commentaria noftra summa (ve volumus) arte ad inueniendum digetta, exá&issimeņ; perscripta, legiffent. Et vel hinc quid (pei no.. ftrorum laborum futurum fit, facilè intelligant. A 'Virgilio itaque Poetarum summo aufpicari malui,quod ma. ximè in manibus omnium Diuinus vates meritò efiet. qued eo libentius feci quòd intelligerem te huius lectio.

[ocr errors]

į

he plurimum dele&ari. Tibi igitur amicorum antiftiti, Patricio Veneto Venecum Virgilium Poetarum facile antiftitem Venecus ego nuncupo. At quæ ifthæc inquies alienæ rei nuncupario ? Facit lanè veterum authorum ca Itigata recognitio,vt, dum vulnera, quç vel à librariis im peritis, vel a Grammaticis audaculis acceperint, obducuncut: contra&asq; per tot secula assidua imperitorum contre&atione veluti maculas eluimus,atq; detergimus : nescio quo pa&o libri itti renascantur,liberiq; noftri fiát,

Quz Eryo

thræi dilo quafi iure quodam adoptionis. Hanc igitur Poetæ may gêtia i hac jozsiar tibi micto, atque ita Audiolis omnibus à ce micro. Virgilij edi In qua no modo id diligenter operam dedimus, vt Cha-, tione preto tarum ratio cum noftro Indice optimè congrueret. Verú terit. le&ionem ipfam ita interpunximus,ita reftituimus, vt lę Dikin&io. pe sententiæ,quæ alioqui iacerent, quæý: deprauatzer lectionis. fent,& in maieftacem priftinam confurrexeriac,& genui

Emédatio.

Orthogra num pitorem receperint, Orthographiam recepcionem fecuti fumus. Voculaciones,atque apices aliquot di&io- voculation

phia, nibus idoneos inscriplimus . Syllabarum autem licenciã, nes. fi quando ea Poëta vtitur (vcitur autem perfæpe) ver-Syllabatur fuum icem aliquot diméfionem paulo obscuriorem,pro- licentia. du&ionis, aut correptionis notis, veluti digito , demon- Mensus vct ftrauimus:vt,quę antea diligentissimus lector, idemg; do fuum.

Scholiort Aissimus vix animaduertere poflet:nunc Pueri,etiam ru

ratio. diores, nullo negocio vel conniuentibus oculis & cerne.

Imitatio re ualeane , & obseruate. In Scholiis verò ita versaci su

poetz. mus , vt Poëtæ M' MHT:V, Theocriciam fcilicet in Bucoli. Figure. cis , in Georgicis Heliodicam , Homericamý; in Aenei- Colores de , item Lucretianam, ac aliorum monftraremus. Rhetorici. Figuras ti s nejews , kxid di voi as non preteriuimus, Ar. Semiuerlur tilicium item Khecori euin accuratè fuis nominibus, ve

& uersus in

terati. luti coloribus, distinximus Semiuersus,& versus, eiq; ain

Loca simio guli,bini, cerni,et Gi qui plures aliquoties iterantur , vbi lia & dilsig id fiat, fideliter indicauimus. Idem præftitimus in locis milia. aliis alia ratione fimilibus , aut dissimilibus cognoscen- Vocabula dis,Vocabulis recentioribus aliquot vetera lucorum no• recentiora mina, aliarumý;rerum illuftrauimus, Locis plerifq;ob. antigs reda

a 3

dita.

« PredošláPokračovať »