Obrázky na stránke
PDF
[graphic][graphic][graphic][ocr errors]

ROMANCI M
EX DECRETO SS. CONCILI! TRIDENTINI

RESTITUTUM

S. IMI V. PONTIFICIS MAXIMI
CLEMENTIS Vili. ET URBANI Vili.

xu.roiurAiK hiicooMiisi,

E T N O V I S M I S S I S

EX INDULTO APOSTOLICO HUOUSQOK CONfESSlS
AUCTUM.

[graphic][ocr errors]
[merged small][graphic]

SERVUS SERVORUM l)EI,

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Qro priraum lefnpore ad Aposlolatus apiccm assumpti fuimus, ad ea libenter animum viresque noslras intcndimus, et cogitaticnes omnes direnmus, quac ad ccclesiasticum purum retincndum cullum perlinerent, eaquc parare et, Deo ipso adjuvante, omni adhibito studio efficerc contcndimus. Cumque inler alia sacri Tndcnlini Concilii deercla, Nobis statucndum csset de sacris libris, Calechismo, Missali et Breviano edendis atque emendandis: «ditojain, Deo ipso annucntc, ad populi eruditioncm Catechismo, et ad dehilas Deo persolvendas laudes Rrcviario castigatn, omnino, ut Breviario Missale responderet, ut congruura est et convcnieus (cum unum in Ecolesia Dei psallendi modum, unum Misse celcbrandsc ritum esse maxime deccat) necessejam videbalur, ul quod reliquum in hac parte esset de ipso ncmpe Missati edendo quamprimum coghoremos. Quare crudilis deleclis viris onus hoc dcmandandum duximus, qui quidcm diligenter colUtis omnibus cum vetustis nostrs Vaticana Bibliothece, aliisquc undiqne conquisitis, emendatis atque incorruplis codicibus, necnon veterum consnltis ac probalorum auclorum scripiis, qtii de sacro eorumdem rituum instituto monumenta nobis reliquerunt, ad pristinam Missalc ipsum sanctorum 1'alrum normam ac rittim rcslituerunt. Quod lecognitum jam et castigatum, matura adhibita considcralione, ut ex hoc instituto, coeptoque labore, frueius omncs percipiant, Komae quamprimuin imprimi , alque impressum edi mandavimus; nempe ut sacerdotes intelligant quibus precibus uti. quos ritus. quasve csrcmonias in Missarum cclebratione relinere posthac debeanl. t't autem a sacrosancla romana Ecclesia, eeteraruno ecclesiarum matre et magistra, tradila ubiquc ampbctantur omnes et observent, ne in postemm pcrpcttiis futuris temporibus in omnibus chrisliani orbis provinciarum patriarchalibus, cathcdralibus, collegiatis ct parochialibus, sa?cutaribus, et quorumvis Ordinum, monasteriorum, tam virorum, quam mulicrum, etiam militiarum, regularibus ac sine cura ecclesiis, vel cappellis, in quibus Missa convenlualis alta voce cum clioro, aut demtssa celebrari juxta romans Ecclesiie ritum consuevit, vel debet, alias quam juvta Missalis a Nobis edili formulam decantelur, aut reciletur, etiamsi evdem ecclesiaj quovis modo exempla? apostolica? Sedis indulto, consuetudine, privilegiu, etiam juramento, eonfirmatione aposlolica, vcl aliis qttitiusvis facultatibus munitze sint; nisi ab ipsa prima institutione a Sedc aposlolica approbata, vel consuetudine, qua? vel ipsa insiitutio supcr ducentos annos Missarum celebrandarum in iisdem ecclesiis assidue observata sit: a quibus, ut prs-fatam cclehrandi constitutioncm, vcl consuetudincm nequaquam auferimus, sic si Missale hoc, quod nur.c jn lucem edi curavimus, iisdem magis placeret, de Episcopi, vel Praslali, Capitulique universi consensu, ut, quibusvis non obstantibus, juxta illud Missa celebrare possint, permillimus: ex aliis vero omnibus ecclesus pra*fatis eortimdem Missalium usum tollendo, illaque pepitus et omnino rejiciendo, ac huic Missati nosrro nuper cdito, nibil umquam addendum, detrahendum, aut immutandura essc decernendo, sub indignalionis noslrse poaiia, ac nostra perpctuo vaiilura constitutione statuimus ct ordinamus. Mandanles, ac dislricle omnibus et singulis ecclesiarum prsdictarum Patriarchis, administraloribui , aliisque personis quacumquc ccclcsiastica dignitule fttlgentibus, etiamsi S U- E. Cardmales, aut cujusvis allerius gradus et pra-eminenti* fuerint, itlis in virtute sancla? obedienti* prcccipicntes ut ceteris omnibus rationibus et ritibus ex atiis Missatihus quantumvis vetuslis bactenus observari consuctis, in poslerum pcnitus omissis, ac planc rejectis. Missam juxla ritum, modum. ac normam, qure per Missale hoc a nobis nunc Iraditur, decanteut, ac leganl, neque in Misse colebratione alias caremonias, vet preces, quam que hoo Missali conlineutur, addere, vel recitare prvsMmanl. Alquc ut boc ipsum Missale in Missa decan

« PredošláPokračovať »