Obrázky na stránke
PDF
ePub

resurrectio uero corporis domini ad sacramentum interioris resurrectionis nostrae pertinere ostenditur, ubi postquam resurrexit ait mulieri: noli me tangere; nondum enim ascendi ad patrem meum. cui mysterio congruit apostolus dicens: si autem resurrexistis cum Christo, quae 6 sursum sunt quaerite, ubi Christus est ad dexteram dei sedens; quae sursum sunt sapite. hoc est enim Christum non tangere nisi cum ascenderit ad patrem, non de Christo carnaliter sapere. iam uero ad exemplum mortis exterioris hominis nostri dominicae carnis mors pertinet, quia 10 per talem passionem maxime hortatus est seruos suos, ut non timeant eos qui corpus occidunt, animam autem non possunt occidere. propter quod dicit apostolus: ut suppleam quae desunt pressurarum Christi in carne mea. et ad exemplum resurrectionis exterioris hominis nostri pertinere 15 inuenitur resurrectio corporis domini, quia discipulis ait: palpate et uidete, quia spiritus ossa et carnem non habet, sicut me uidetis habere. et unus ex discipulis etiam cicatrices eius contrectans exclamauit dicens: dominus meus et deus meus! et cum illius carnis tota 20 integritas appareret, demonstratum est in eo quod suos exhortans dixerat: capillus capitis uestri non peribit. unde enim primo: noli me tangere; nondum enim ascendi ad patrem meum ? et unde antequam ascendat ad patrem a discipulis tangitur, nisi quia illic insinuabatur 25 interioris hominis sacramentum, hic praebebatur exterioris exemplum ? anne forte quisquam ita est absurdus atque auersus a uero, ut audeat dicere a uiris eum tactum antequam ascenderet, a mulieribus autem cum ascendisset? propter hoc

3 Io. 20, 17 13 Coloss. 1, 24

5 Coloss. 3, 1 sq. 12 cf. Matth. 10, 28 17 Luc, 24, 39 20 Io. 20, 28 22 Luc. 21, 18

3 muliere D 7.sursum) sur T 8 xpo D

10 pertenit D 11 ortatus DGP v 14 psurarum P 17 carnem et ossa P 18 uiditis D 19 etiam et cicatricem T 20 dominus] da D'Gv deus) dns Gu

21 ea T exortans DGP 22 capillos G' 27 an D? 29 cum aütem T hoc quod P

illis v

exemplum futurae nostrae resurrectionis in corpore, quod praecessit in domino, dicit apostolus: initium Christus, deinde qui sunt Christi. de corporis enim resurrectione

illo loco agebatur, propter quam etiam dicit: transfigurabit 5 corpus humilitatis nostrae conforme corpori glo

riae suae. una ergo mors nostri saluatoris duabus mortibus nostris saluti fuit et una eius resurrectio duas nobis resurrectiones praestitit, cum corpus eius in utraque re, id est et in morte et in resurrectione, et sacramento interioris ho10 minis nostri et exemplo exterioris medicinali quadam conuenientia ministratum est.

DE MEDIATORE AD MORTEM DIABOLO ET MEDIATORE AD

VITAM CHRISTO IESV, EX EODEM LIBRO IIII T. X.

Deinde id ipsum quod mediator est, per quem reconciliamur 13 15 deo, sic indicat: ego, inquit, in eis et tu in me, ut sint consummati in unum. haec est uera pax et cum creatore nostro nobis firma conexio purgatis et reconciliatis per mediatorem uitae, sicut maculati et alienati ab eo recesseramus per

mediatorem mortis. sicut enim diabolus superbus hominem 20 superbientem perduxit ad mortem, ita Christus humilis homi

nem oboedientem reduxit ad uitam; quia sicut ille elatus cecidit et deiecit consentientem, sic iste humiliatus surrexit et erexit credentem. quia enim non peruenerat diabolus quo ipse perduxerat — mortem quippe spiritus in impietate gestabat, 25 sed mortem carnis non subierat, quia nec indumentum susce

perat - magnus homini uidebatur princeps in legionibus daemonum, per quos fallaciarum regnum exercet, sic hominem

2 I Cor. 15, 23

4 Philipp. 3, 21

15 Io. 17, 23

Pi

1 processit D 3 resurrectionem Di 5 conformę corpore P 7 nostrę G'v salutis G'v resurrectionis P. 8 utrāque rem

et in morte om. Di 9 et in sacr. D’T 12 Ex eod. l. quarto. de mediatore et cet. T t. X om. DT 15 inquid T 16 consumati T

unam T

creatorem nrum Di 18 recesserimus P1 21 eletus G+; om. Di 24 morte D 25 morte G? superbierat DG" 27 fallatiarum Gv

per elationis typhum potentiae quam iustitiae cupidiorem aut per falsam philosophiam magis inflans aut per sacra sacrilega inretiens, in quibus etiam magicae fallaciae curiosiores superbioresque animas deceptas inlusasque praecipitans subditum tenet, pollicens etiam purgationem animae per eas quas tehetès appellant, transfigurando se in angelum lucis per multiformem machinationem in signis et prodigiis mendacii.

DE FACILITATE LVDIFICATIONVM, QVIBVS HOMINES IMMVNDI

SPIRITVS FALLVNT. EX EODEM LIBRO IIII T. XI.

14

Facile est enim spiritibus nequissimis per aeria corpora 10 facere multa quae mirentur animae terrenis corporibus adgrauatae etiam melioris affectus. si enim corpora ipsa terrena nonnullis artibus et exercitationibus modificata in spectaculis theatricis tanta miracula hominibus exhibent, ut hi qui numquam talia uiderunt narrata uix credant, quid magnum est 15 diabolo et angelis eius de corporeis elementis per aeria corpora facere quae caro miretur aut etiam occultis inspirationibus ad inludendos humanos sensus phantasmata imaginum machinari, quibus uigilantes dormientesque decipiat uel furentes exagitet? sed sicut fieri potest ut homo uita ac moribus melior 20 spectet nequissimos homines uel in fune ambulantes uel multimodis motibus corporum multa incredibilia facientes nec ullo modo tale aliquid facere concupiscat nec eos propterea sibi

6 cf. II Cor. 11, 14

pro Di

1 pro Di tiphum Pi typum DG 2 sacra om, G'Pv 3 sacrilegia GʻPTV magis inretiens P in om. DG PV 5 subditas G’v 6 telaetas DGv teleatas P (leatas a m. 2 in ras.) theleatas T appellans DG'P se om. G'v 7 in post et add. Gv mendacib; P? 8 ex eod. lib. IIII. t. XI. de fac. et cetera T facillitate G inmundi DGPv 10 aerea pi 11 merentur P.

aggrauatae T 13 exertitationibus G'v 14 theatrices D 16 aerea D'Pi 18 inludendus D illudendum T inludendû P; ū a m. 2 in ras. imaginem T 19 machinare D 20 sicut) si T 21 expectet P; ex a m. 2 nequissimus DP uel in m. DGPU multimodes T: multismotis D 23 eos om. T

praeponendos existimet: sic anima fidelis et pia non solum si uideat uerum etiam si propter fragilitatem carnis exhorreat miracula daemonum, non ideo tamen aut non se posse talia dolebit aut ob hoc illos meliores esse iudicabit, cum sint s praesertim in societate sanctorum qui per uirtutem dei, cui cuncta subiecta sunt, et minime fallacia et multo maiora fecerunt, siue homines siue angeli boni.

DE FALSIS ET DECEPTORIIS PVRGATIONIBVS. EX EODEM

LIBRO IIII T. XII.

10 Nequaquam igitur per sacrilegas similitudines et impias 15

curiositates et magicas consecrationes animae purgantur et reconciliantur deo, quia falsus mediator non traicit ad superiora, sed potius obsidens intercludit uiam per affectus, quos tanto maligniores quanto superbiores suae societati inspirat, qui non 15 possunt ad euolandum pinnas nutrire uirtutum, sed potius ad

demergendum pondera exaggerare uitiorum, tanto grauius anima ruitura, quanto sibi uidetur erecta sublimius.

DE HIS QVI SIBI PVRGATIONEM DE VIRTVTE PROPRIA POLLI

CENTVR. EX EODEM LIBRO IIII T. XV.

20 Sunt autem qui se putant ad contemplandum deum et 16 inhaerendum deo uirtute propria posse purgari; quos ipsa superbia maxime maculat. nullum enim uitium est, cui magis diuina lege resistitur et in quod magis accipiat dominandi ius ille superbissimus spiritus, ad ima mediator, ad summa inter

1 praeponendo G'y ipsae ponendo D 2 exorreat Gi 4 iudi. cauit D sit DGʻP 8 Ex eod. l. IIII. de falsis et cetera т 9 sći augustini episcopi add. P 10 nequaquam] sic nequaquam P hic quamquam G'v sacrilegas legas T; legas del. m. 1 12 trahit Go superiorē D 14 superiores DG'Po societatis D'PT societates D1 inspirant Glv 15 pennas G’PT 17 animae DGPTv ruiturae DGP?Tv uidentur G?v erectae G’v 18 Ex eod. I. IIII. de his cetera DGO 20 quidam ante qui add. G'p? 21 inherendo p? 23 résistatur G3 maius PT 24 summam D

quo D

clusor, nisi occulte insidians alia uia deuitetur aut per populum deficientem, quod interpretatur Amalech, aperte saeuiens et ad terram repromissionis repugnando transitum negans per crucem domini, quae Moysi manibus extentis est praefigurata, superetur. hinc enim sibi purgationem isti uirtute propria 5 pollicentur, quia nonnulli eorum potuerunt aciem mentis ultra omnem creaturam transmittere et lucem incommutabilis ueritatis quantulacumque ex parte contingere, quod christianos multos ex fide interim sola uiuentes nondum potuisse derident. sed quid prodest superbienti et ob hoc erubescenti lignum 10 ascendere, de longinquo prospicere patriam transmarinam? aut quid obest humili de tanto interuallo non eam uidere in illo ligno, ad eam uenienti, quo dedignatur ille portari?

QVOD TESTIMONIA QVAEDAM VENTVRVM CHRISTVM PRAENVNTIAVERINT, QVAEDAM VENISSE TESTATA SINT. EX EODEM 15

LIBRO T. XVIIII. 17

Ecce ad quod missus est filius dei, immo uero ecce quod est missum esse filium dei. quaecumque propter faciendam fidem, qua mundaremur, ad contemplandam ueritatem in rebus ortis ab aeternitate prolatis et ad aeternitatem relatis tempora- 20 liter gesta sunt, aut testimonia missionis huius fuerunt aut ipsa missio filii dei. at testimonia quaedam uenturum praenuntiauerunt, quaedam uenisse testata sunt. factum quippe creaturam per quem facta est omnis creatura, omnem creaturam testem habere oportebat. nisi enim multis missis 25 praedicaretur unus, non multis dimissis teneretur unus.

1 nisi aut T 2 difficientem D interpraetatur DT seuiens libri 3 promissionis PT 4 mosi T in manibus P extensis T 5 operitur D1 iste D1 6 potuerit D 7 incommotabilis P ueritate G1 ueritates Di 10 erubescente Di Glv 11 conscendere DPT 13 eum D'Gv uenientem D DG1 illi G

quod

portare D

15 testa P sint om. G 17 es G‘P quid G?

18 quicumque G1 19 mundaramur contemplendam T 21 amissionis G pr. 22 ad DG Ply sed T 23 factam Gv 24 quam Gv factae sunt omnes creaturae T 26 demissis DGʻP

P pr.

« PredošláPokračovať »