Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]

szédságában vagynak Mára- | batban Fö Tisztelendő kamaros, és Ugotsa Vármegyék; nonok ARADY JÁNOS NEPOdélre határos véle Szatmár mok Úr, mindenfelöl külöVármegye , napnyugot felé nös szorgalommal öszve gyûjpedig Ungvár, és Zemplén ti, és szépen ki fényesittetVármegyék. Felsöbb része e' vén, tsillámló, 's a' Ćseh OrVármegyének hegyes, és völ- szágiakat meghaladó drága gyes, az alsóbb része ellen- kové formállya ; nem kevés ben meszsze terjedő gazdag hasznot okozhatna, mind az termékenységû jó földel ál- e' tárgy körül fáradozóknak, dattatott meg. Hegyei szá- mind pedig a szép Nemnek, mosak, és némellyek hasz- sokkal óltsobb áron juthatnos bányákat szolgáltatnak, ván azokhoz mint a' külföldi erdei nagyok, és külömbfé- igen nagy árú drága kövekle vadakkal gazdagok, 's mind hez. Bármai e' Vármegyének épületre, mind pedig tûzre nevezetesek, lovai serények, való fát bovséggel adhatnak jó futók, szarvas marhái pea' lakosoknak; kissebb he- dig kövérek, és óltsó áron gyei pedig szólós kertekkel szerezhetők. Mindöszve e díszeskednek. Folyó vizei kö- Megyében 26s. lakó helyek zött nevezetesebb Lakortza vagynak, és ezek között hat vize, melly e' Vármegyének mező Városok, 's az Égri, és térségeit áradásain kivül ha- a' Munkátsi Püspöki Megyékszonnal nedvesíti. Külömb-hez tartozik. féle vadgyain kivül, erdei Bereg. Mezô Város Bereg sertésekkel, térségei marhák- Vármegyében, földes Ura kal, vizei halakkal , 's szá- Gróf Schönborn Uraság, fekmos tekenos békákkal, rá- szik al Munkácsi Uradalomkokkal , 's egyéb gazdaság- ban, lakosai többnyire reforhoz szükséges nagyobb, és mátusok. Határjában számos apró marhákkal bőven meg- földgyei vagynak, és jók , áldattatott, és oltsó élelmet fekszik Beregszásztól csak fél szolgáltat külömbféle lako- mértföldnyire, ahol minden sainak. E' megyében, néhol vagyonyait eladhattya, fája a' vizek folyásai után Gye-, keresetre, tízre, és épületre mántok is találtatnak, "inel elég, legelője, szóló hegye, iyeket, ha valaki olly szor- gyümölcsös kertyeijók,makk galommal ki metszetne, 's fé- termð erdei is vannak, első nyesíttetne, mint NagySzom- | Osztálybéli.

BEREG,

BEREG. Száraz Bereg. Ma- leg alább való roszon kivül gyar falu Szatmár Vármegyé- semmit sem terem, mivel sem ben, földes Ura Csery Ura- külső réttyei, sem piatzozása ság,lakosai reformátusok fek- nintsen, és épületre való fát szik Béltektöl másfél mért is pénzen vesznek lakosai , földnyire, határbéli földgyei ötödik Osztálybéli. középszerüek, vagyonnyai BBRBGszász. Elegyes makülömbfélék, második Osz-gyar Mező Város Bereg Vártálybéli.

megyében, birtokosai küBEREG, Tisza Bereg. Ma- lömbféle Urak, lakosai katogyar falu Szatmár Vármegyé- likusok, oroszok, és reforben, lakosai leginkább re- mátusok, fekszik Búcsú, Déformátusok, fekszik Szatmár- da, Ardó, és Kigyós faluknak tól mintegy jó mértföldnyi- szomszédságjokban, az elôtt re , földes Ura Rhédei Ura- Lompertházának is nevezteság, határja kövér termé- tett. Határjában malomko kenységi, réttyei gazdaguk, bányája, és félbe hagyatott legelője tágas, 's más javai is arany bányája van. Itt tartatlévén, elsố Osztálybéli. nak a Vármegye Gyûlései, és

BEREG ALLYA. v. Berek régenten szászok valának'laallya. Elegyes lakosú falu So-kosai, mig a' Lengyelek által,

mind a' Város, mind pedig pron Vármegyében, birtokosai Horvat, és más Uraságok, fel nem égettetett. Vizi mal

annak régi jeles Temploma lakosai katolikusok, fekszik Reptze vize mellett. Nemes ma helyben, és sok gyűLadánynak szomszédságában, nyomásbéli, 's olly terméke

möltse. Határbéli földgye két mellynek filiája Csepregtöl nyek, hogy kevés trágyázásmás fél mértföldnyire , tsekélyes tulajdonságaihoz ké- . sal, és könnyû mivelés melpest, harmadik Ösztálybéli

. főzeléket terem; "saját piatza

lett mindenféle gabonát, és BEREG Böszörmény. Bö- a' hol vagyonnyait eladhatszörmény név alatt. tya, ezen kivül nagy szóló

BEREGÓCZ. Orosz falu Be- hegyei, mellyek körül fogreg Vármegyében, földes Ura lalatoskodnak leg inkább a' Gróf Schönborn Uraság, fek- lakosok, 's jó borok terem, szik a' Munkátsi Uradalom- rétryei jók, legelője nagy, ban, határja olly sovány,hogy fája tûzre, és épületre való, zabon, és ha trágyáztatik is első Osztálybéli.

M 3

BEREG

BEREG KEREG. Szabad ( szomszédságában, mellynek puszta Abauj Vármegyében. filiája.

BEREGSZEG. Tót falu Nyi BEREKUTZA. Banátbéli fatra Vármegyében, lakosai lu Temes Vármegyében. katolikusok, fekszik Dudvághoz nem meszsze, földes

BEREMEND. Elegyes falu Ura Gróf Erdödy Uraság. Ha- Baranya Vármegyében, latárjában szólö hegye nintsen; Dráva, és Krassó vize között,

kosai katolikusok, fekszik de mivel e' fogyatkozást más külömbféle javai hasznos ká- Baranya Vártól, 's Pétstól sem

meszsze,

földes Ura Herczeg posztássa, zöldsége, és ezeknek könnyû eladása meg elô Eszterházy Uraság, határbéli zi, fával is mind tûzre, mind földgye gazdag termékenyépáletre bővelkedik, 's ele- ségi, réttye, legelője elég, gendő legelõvel is, földgyei féle javai szerént, első Osz

és gazdag, 's más külömbjók, réttyei kövérek, örlések könnyû, piatzozások is tálybéli. közel Galgótzon, első Osz BERencze. vagy Babosasatálybéli,

ty. Oláh falu Szatmár VárBEREG ÚJFALU. Bereg Vár- megyében, birtokosa Komegyében az U. betuben.

váts Uraság, fekszik Szamos BEREKALLYA. Verkele. Sza- folyó vize partyán, Patóhábad puszta Tolna Vármegyé- zához hasonló, határját gyaben, földes Ura a' Pécsi Püs- korta elönti a' víz, az elõtt pökség; fekszik Bonyhadnak Rédeiek, az után Gróf Részomszédságában.

dey Ferencz, továbba pedig BEREKOV. Elegyes lakosú a' Jésus társaságának szerzefalu Temes Vármegyében, tesei bírták, a' Diplomákföldes Ura a' Királyi Kama- ban nevezetes,

második Oszlakosai többnyire olá- tálybéli. hok, és kereskedésböl élnek, BERENCZE. Elegyes falu, határja termékeny, rétryei Szatmár Vármegyében, lajók, marhákat nagy szám-kosai katolikusok, és ó himal legeltethetnek, méheket tỉek, földgyei, 'sréttyei jók, is tartanak, első Osztálybéli. piatzozó helyek Szatmáron,

Kap. Berek. Szabad pusz- és Várallyán, két órányira , ta Komárom Vármegyében, fája tûzre, és épületre a haföldes Ura Gróf Eszterházy tárban szabad , makkja Göre Uraság, fekszik Zömlének hét faluval, és Aranyos Men

gyes

ra?

gyes Mező Várossal közös, van, kivált bora nevezetes, második Osztálybéli. egyéb tulajdonságaihoz ké.

BERENCZE. Elegyes falu pest, hasonlít Csehi faluboz, Somogy Vármegyében, la- első Osztálybéli. kosai katolikusok, liatárjá BERENCZ. Magyar falu Szaban szőlő hegye nintsen, föld- bolts Vármegyében, földes gye iszapos, más javai meg. Ura VayUraság, fekszik Ajaklehetősek, valamint eladásra nak szomszédságában, mellyis jó módgya, második Osz- nek filiája, lakosai katolikutálybéli.

sok, és reformátusok. TsekéBerencs. Magyar, és e-lyes határja két nyomásbéli, legyes falu Abauj Várme- réttyeit aʼvíz járja, piatzozása gyében, földes Ura Nagy Kis Várdán egy mértföldnyiUraság, lakosai katolikusok, re, Tárkányhoz pedig két és reformátusok fekszik mértföldnyire fekszik, ahol Sajó, és Bársonyos vizck só, 's fuharral pénzt kereshetközött, mivel épåletre fája nek, vizi malmok

egy órányinintsen, 's határbéli vagyon- ra, száraz malma helyben, donyai középszerűek, noha Mis- hánya, méhei, csíkjai, zöldsékoltzon jó piatzozása van, ge van, harmadikOsztálybéli. második Osztálybéli.

BEREND. Magyar falu SzaBERENCS.Leomladozott Vár la Vármegyében, Körmend Nyitra Vármegyében, Vág és Egerszeg közt. Posta is Ujhelytöl három mértföldnyi- van benne. re, mellyben még 1674. esz BEREND. Magyar falu Szattendőben fogház, vagy töm- már Vármegyében, birtokolötz is vala.

sa Kováts Uraság, lakosai kaBERENCZ. Podbranczi. Jó tolikusok, és reformátusok tót falu Nyitra Vármegyében, fekszik a' Nagy Bányai jáföldes Ura a’Nyitrai Kápta- rásban, Szatmár Németihez lanbéli Uraság , lakosai kato- mellynek filiája egy órányira likusok, fekszik Szobotist- földgyei jók, réttyei kétszer nak szomszédságában, melly- kaszáltatnak, Szatmáron pianek filiája , hajdan nagy, és tzozása, fája tsekély; az Úranépes helység volt, és hogy ságnak engedelméböl pedig az említett erősség is benne szabad makkjok, malmok volt bizonyíttyák, a' Nyitra nem meszsze, második Oszvize mellett lévő omladékok; cálybéli. gazdag, és termékeny határja BEREND. Német falu Vesze

prém

M 4

prém Vármegyében, birto-| ban is vagyon módgya a' kosai a'Cziszczercziták, föld- pénz szerezhetésre, legelộje gye nem igen jó termékeny- elég, fája épületre , tûzre inségủ, legelője mind azon gyen, szôlö hegyei középszeáltal elég, réttye jó, és tágas, rủ borokat teremnek, rétryei fája tůzre , 's épåletre is van, jók, malma helyben, 's Kir. malma helyben, másodikOsz- dézmát nem fizet, nagy áratálybéli.

dások alkalmatosságával

, elBERENDIA. Oláh falu Arad szokta ugyan önteni határját, Vármegyében, földes Ura a' Sajó vize , mindazáltal élsó Királyi Kamara, tekszik a' Je- Osztálybéli

. nội járásban, lakosai egye Berény. Elegyes falu Sosület katolikusok. Határbéli pron Vármegyében, birtokoföldgye sovány, és Körös sai Gróf Aponyi, és más Nevize elszokta önteni, fája, mes Urak, lakosai katolikumakkja, szilvássa van, má- sok, fekszik Sajtos Kállnak sodik Osztálybéli.

szomszédságában, mellynek BERENKA. Birintsok, Bor- filiája. Nem igen nevezetes sos Berinke. Tót, és elegyes tulajdonságaihoz képest harfalu , Nógrád Vármegyében, madik Osztálybéli. földes Ura Balog, és más Ura Berény. Tolna Vármegyéságok, lakosai katolikusok, ben, lakosai katolikusok, hafekszik a' Jenõi hegy mellett, tárja ugyan nem sikos; haNógrádtól, és Vadkertöl is nem hegyekkel elegyes, de mintegy, jó mértföldnyire. mivel minden szükséges javai Határja középszerű, tulajdon- vagynak, és a' Dunához is köságai külömbfélék, vagyon- zel fekszik, 's keresetre jó nyaiknak eladására jó mód- módgyok, első Osztálybéli. gyok, második Osztálybéli. BERÉNY. Csák Berény,

BERENTE.Magyar falu Bor- Csákprén. Magyar falu Fejér sod Vármegyében, birtoko- Vármegyében, földes Ura şa Szepesy Vraság, lakosai Gróf Lamberg, Uraság, lakokatolikusok, 's leg inkább sai katolikusok, határja köreformátusok, fekszik Sajózép termékenységů, vagyonSzent Pétertől, mellynek fi- nyai külömbfélék, második liája nem meszsze; határbéli Osztálybéli

. szántó földgyei bövek, és

bôvek, és Berény. Lovas Berény. termékenyek, piatzozása Sz. Elegyes lakosú Mező Város Péteren közel, saját határjá- Fejér Vármegyében, földes

Ura

« PredošláPokračovať »