Obrázky na stránke
PDF
ePub

etiam evidenter colligitur, Angelos esse liberi et ita vertit Hieronymus in Psalm. et sequunarbitrii, sine quo nec male agitur, nec recte tur multi. Sed licet hæc versio non sit reprovivitur. Et inde evidenter concluditur eorum banda, quod ad Psalmum attinet; tamen alia intellectualis natura, quia libertas arbitrii in præferenda est, tum quia nomen Heloim etiam ratione fundatur. Hic Bernardus, dicto libro 5, illam admittit, sæpe enim in Scriptura tribuide Considerat., cap. 4, dixit: Angelos intel- tur Angelis, ut in Ps. 96: Adorate eum, omnes lectu præditos esse, non fide, non opinione, sed Angeli ejus, etc., tum quia Hebræi ita expointellectu capimus, quia non possunt hujus ex- nunt, et Septuaginta ita vertunt, tum etiam pertes, Dei simul participes esse. At enim cum quia Paulus ita intellexit. Nam Christum cum hoc ipsum, scilicet Angelos participes esse, non Angelis comparando, verba illa adducit, de intellectu, sed fide teneamus, necesse est, ut Angelis procul dubio illa interpretando, et eadem fide illos esse intellectuales credamus. ideo vulgatus interpres merito ita vertit: tum Loquitur ergo Bernardus de intellectu quoad denique quia homo verius, et proprius dicievidentiam consequentiæ, non rei; ita ut illa tur paulo minoratus ab Angelis, nam a Deo sit quædam fides mediata, seu assertio scienti- non paulo, sed infinite minoratus est. Et ideo fica theologice. Ratio a priori theologica suffi- Patres etiam frequentius ita comparationem ciens est, quia Deus cum et intellectuales face- intellexerunt. re, cumque nullam efficiat, nec facere possit 5. Secunda erasio. - Alia evasio est, quia summe perfectam, alias esset ipsi æqualis, po- cum juxta Paulum sermo sit de Christo, extest illos multiplicare. Pertinuit autem ad per- poni potest cum Augustino, lib. 3, contra fectionem operum Dei in illo gradu plures ef- Maximin., cap. 25, quod dicatur minoratus ab ficere creaturas, quas Angelos appellamus. Angelis non in naturæ assumptæ perfectione, Quam rationem late in dicto loco Metaphysicæ sed in statu passibili, quem in via habuit, et declaravi, et ex dicendis manisfestior fiet.

præsertim in morte crucis. Nam paulo inferius 3. Secunda conclusio.-Certum est Angelos ait Paulus: Eum qui modico, quam Angeli miin gradu intellectuali homine esse per sectiores noratus est, videbimus Jesum propter passioquoad naturam. Réjicitur error Georgii Ve- nem mortis, gloria et honore coronatum. Sentit neti.Dico secundo, certum esse, Angelos in ergo, usque ad mortem tantum fuisse minogradu intellectuali, seu in rationis usu, ho- ratum: unde verbum illud paulo minus multi mine perfectiores quoad naturam, seu excel- exponunt juxta proprietatem Hebraicam, id lentiores esse. Contra hanc assertionem erra- est, brevi tempore. Imo Athanasius, lib. Quæst. vit Georgius Veneti, in Harmonia mundi, to- ad Antioch., in 157, exponit, dici minoratum, mo tertio, Cantici 3 capite secundo, et refert quia apud inferos tribus diebus, et tribus nocJoannes Arborue-, lib. 1, Theosoph., ubi ait, tibus fuit. In libro autem de Incarnatione Verbi, homines non solum gratia, sed etiam potentia, circa principium sentit, ob passionem dici et natura Angelos superare, putans semper minoratum. Sic inde ergo nos probatur migratiam proportionari naturæ, quod falsissi- nor perfectio naturæ. mum est. Assertio crgo receptissima est, et 6. Enerratur. Sed licet hic sensus ad certa, quam Arboreus ibi ex Patribus confir- priorem amplificandum admitti possit, non mat. Nunc breviter probatur primo ex illo tamen prior comparatio in naturæ perfectione Ps. 8, Minuisti eum paulo minus ab Angelis : excludi potest, præsertim in Psalmo, in quo ubi Psalmista de homine loquitur, quem dicit non de solo Christo, sed etiam de tota humana fuisse minoratum ab Angelis, utique in natura, natura David loquitur. Verumtamen etiam et ideo paulo minus, nam in gratia, et gloria Paulus illam comparationem præcipue intenpræ Angelis honoratur: Paulus vero ad Hebr. dit. Nam in capite primo, ad divinitatem Filii 2, nos docuit hæc verba licet de tota humana Dei ostendendam illum comparat cum Angelis, specie dicta sint, per antonomasiam de Christo eumque omnibus illis præfert, insinuans proscripta esse, qui ratione humanæ naturæ ab fecto Angelos esse in supremo perfectionis Angelis minoratus est.

gradu, proximosque Deo. Et inde in cap. 2, 4. Prima ecasio ad locum ex Psalmo. infert, majori reverentia, et obedientia ChrisDuobus autem modis enervatur hic locus, ti verba esset suscipienda, quam qui per Anunus est, quia in Hebræo non habetur nomen gelos factus sermo, et tacite rationem reddit, Malachim, quod Angelos significat, sed He- quia licet secundum humanam naturam Chrisloim, unde vertendum esset, minuisti cum tus minoratus ab angelis videatur, nihilomipaulo minus a Deo, et sie nihil inde probatur, nus gloria, honore, et potestate, ratione suæ

divinitatis, et unionis humanitatis ad illam, 8. Occurritur tacitæ objectioni.Occurritur ipsis est superior. Unde Ambrosius, lib. 3, de aliæ objectioni.Conclusio tandem confirmatur Fide, cap. 4, merito dixit, ita dici Christum ratione incologicæ.-Vide in disputatione deminoratum ab Angelis, sicut dicitur minor cima quarta, quæstione secunda, numero tertio. Patre, ntique ratione assumptæ naturæ, quod -Et ratione a priori. -Neque enim illi effecverum est non tantum ratione passionis, sed tus soli Deo tribui possunt, tum quia non est etiam ratione naturæ minus perfectæ. Idem- ad causam primam recurrendum, cum posque habet Augustinus, in tract. de Cantico sunt effectus in causas secundas reduci; tum novo, cap, 7, et Tertullianus, lib. de Carne etiam quia tales effectus sæpe sunt pravi, et Christi, cap. 14, similiter exponit minoratum ad malum, et perniciem hominum; imo in esse Christum ab Angelis propter animæ, et odium, et injuriam ipsius Dei facti, ut ipsimet carnis, et non Angelicæ naturæ assumptionem. dæmones sæpissime manifestant: tum denique

7. Secundo probatur conclusio. - Præterea quia in ipso modo operandi sæpe ostenditur, 2, Pet. 2, Angeli dicuntur fortitudine, et vir- vel malitia moralis, et impotentia quædam tute esse majores homine: loquitur autem de operantis; quia non per imperium, et supremalis Angelis, unde non nisi de perfectione mam potestatem, sed veluti arte aliqua applinaturæ loquitur. Et Job. 41, de Satana dici- cando activa passivis hujusmodi opera faciunt. tur: Non est super terram potestas quæ com- Neque etiam hi effectus possunt tribui animaparetur ei ; sicut ergo potestate, ita etiam na- bus separatis aliquorum hominum qui ex hac turæ perfectione homines excellit. Et simili vita decesserunt, quia juxta veram Philosomodo ubique Scriptura de Angelis loquitur phiam anima separata non plus potest circa tanquam de rebus altioris ordinis toto modo præjacentem materiam operari, quam posset sensibili, et hominibus. Imo Augustinus, tract. conjuncta, imo minus, quia corpori conjuncta 110, in Joann., in fine, ex peccato irremissi- saltem per illud poterat alia corpora immutare, bili Angelorum, excellentiam naturæ illorum quamvis limitato, et ordinario modo: separata supra humanam colligit. Quod tanto (inquit) vero nihil potest, ut nunc supponimus, et fordamnabilior indicata sit culpa, quanto erat tasse in 3 tractatu attingemus. Juxta princinatura sublimior. Atque ita veritas hæc om- pia etiam theologiæ, ac fidei soli Angeli, si nium Patrum consensu recepta est. Præcipue sint sancti, sunt administratorii spiritus propillam declarat, et exaggerat Dionysius, cap. ter eos, qui salvandi sunt, ut dicitur ad Heb. 4, de divinis Nominibus. Quin etiam Gentiles 1. Si vero sint mali, permittuntur circuire, omnes, et infideles pro comperto habent, esse quærentes quem devorent, animæ vero sealiquas res, seu substantias indivisibiles supe- cundum legem ordinariam ab illis locis, quiriores nomine, quæ possunt illi nocere, ac be- bus secundum sua merita deputantur, egredi nefacere, a quibus et oracula expectabant, et non permittuntur. Nec vero veritatis hujus beneficia petebant, et nocumenta timebant, alia ratio a priori petendo est præter eam, de quibus in historiis, et antiquis philosophis quæ est voluntate, et potentia creatoris sumifrequens est sermo, ut notat Lactantius, lib. tur: nam sicut distinctio naturarum ex ipsis 2, de divin. Instit, cap. 15, Theodoretus, dicto immediate oritur, ita etiam excessus perfeclib. 3, contra Græcos, et Cyprianus, lib. de Ido- tionis unius per alia. Manifestabitur autem lor. vanit., ut dixi in citato loco Metaphysicæ. hic excessus naturæ Angelica supra humanam Denique fideles etiam nunc aliquos effectus ex his, quæ in sequentibus capitibus de illa dæmonum in obsessis ab illis, seu energume- dicemus. nis, et arreptiis experiuntur, quæ plane osten 9. Tertia conclusio.-Certum est dari Angelos. dunt et majorem perspicaciam dæmonum in -Ex his ergo concludimus tertio, certissimum intelligendo, et majorem potentiam in ope esse dari Angelos, quia per hanc vocem non rando, quam in homine sit. Quod etiam aper- significamus nisi quasdam intellectuales subtissime cernitur in magorum incantationibus, stantias Deo inferiores, et homine superiores, et falsis miraculis ministrorum dæmonis, quæ invisibiles, et insensibiles nobis. Unde, suppoin Scriptura leguntur, Exod. 7, et de Anti- sita vocis significatione, assertio ex dictis, prochristo majora prædicuntur, quæ signa pro- bata manet. Neque habet difficultatem, aut dufecto ostendunt esse in mundo quosdam invi- bitationem propter eas, quæ de Angelorum sibiles substantias virtute, ac perfectione na natura tractandæ supersunt. Solum possunt turali homines superantes, quas Angelos vo- contra dicta objici verba Augustini, in lib., de camus.

quant. Animæ, c. 34, dicentis : Quemadmodum

INCOEPERINT.

fatendum est, animam humanam non esse Deum ita præsumendum, nihil inter omnia, quæ crea

CAPUT II. vit, Deo esse propinquis, et infra dicit: aliquid esse deterius anima hominis, scilicet animam UTRUM ANGELI SINT ÆTERNI, VEL ESSE bruti aliquid par, ut Angelus, melius aut nihil, et l. 3, de lib. Arb., c. 11. ait : animas rationales superioribus potestatibus esse officio im 1. Duobus modis potest aliquid esse æterpares, natura vero pares, et l. 83 Quæstionum, num.-Hujus puncti resolutio ad complemenq. 34. Nihil est (inquit) melius rationali ani- tum quæstionis, an sint Angeli, pertinere vima, nisi Deus, et idem repetit, lib. 3, contra detur, et ideo priusquam ulterius, quid sit, Maxim., cap. 25, et videtur illum reprehen- inquiramus, vel explicemus, illam hoc loco dere, quia dixerat, majores esse Angelos Chris- expendere visum est. Duobus igitur modis into secundum formam hominis. Sic etiam dixit telligi potest, aliquid esse æternum, uno modo Bernardus, lib. 5, de Considerat., c. 3: Spi- ab intrinseco, alio modo ex influxu alterius ritus est Deus, sunt et Angeli, et hi supra te. æterno. Inter quos duos modos inter alias hæc Sed Deus natura , Angeli gratia superiores est differentia, quod res priori modo æterna sunt.

tam a parte ante, quam post, seu tam respectu 10. Responsio.—Respondeo has, et similes præteritæ, quam respectu futuræ durationis, locutiones pie exponendas esse, vel quoad gra- sive realis, ac veræ, sive possibilis, seu imagidum intellectualem, vel quoad immediatam nariæ, æterna est. Quia cum per se et non ab habitudinem ad Deum ut ad ultimum finem, alio sit, non potest habere initium, cumque a et ut ad legislatorem, et supremum Dominum nullo pendeat, privari esse non potest, vel fivel quoad gratiæ, et gloriæ, ac visionis beatæ nem durandi habere. Cur enim tale ens, quod capacitatem. Et primo quidem sensu videtur a se, seu non ab alio esse dicitur, in tali puncloqui Bernardus, et potest sumi ex Augustino, to esse incoepisset, potius quam antea ? vel si lib. 1 Retract., c. 16. In secundo vero, ac ter- aliquando non esset, quomodo inciperet hatio sensu loquitur idem Augustinus in primo, bere esse, nisi ab alio ei daretur ? Est ergo et secundo loco supra citatis. At vero in tertio, evidens id, quod sine alterius effectione aliet quarto loco jam etiam citatis existimo non quando habet esse, semper, ac necessario illud loqui de perfectione naturali præcise spectata, habuisse, quia non potuit habere, unde de sed de absoluta perfectione, quæ pensatis om novo pullulaverit, sed ideo sit, quia ex intrinnibus tam gratiæ, quam naturæ donis alicui seca et essentiali ratione habet, quod sit ens convenit, et sic verum est secundum absolu- actuale. Et inde etiam sit evidens, eadem netam comparationem, nihil esse melius anima cessitate duraturum in perpetuum, quia semrationali, nisi Deum. Dico autem absoluta com- per eamdem habet existendi necessitatem, et paratione, quia si ad singulas animas fiat com- quia nec seipsum destruet, nec ab alio pendet, paratio, aliquid infra Deum esse poterit me a quo destrui possit. At vero si qua res sit non lius, quam aliqua anima, non tamen simplici- ex se, sed ex beneficio alterius ; illa licet supter, quia datur anima, quæ absolute omnes ponatur esse æterna, esse poterit æterna a Angelos excedit, et sic etiam dicit ibidem Au- parte ante; seu comparata ad praeteritam dugustinus, naturam humanam in Christo esse rationem, licet non sit perpetuo duratura: perfectiorem Angelica. Alioqui idem Augusti- sicut etiam e contrario esse poterit in postcnus, lib. 11, de Civit., c. 5: Angelica natura rum æterna, licet ab æterno non fuerit, vel ( dixit ) omnia cætera, quæ Deus condidit, na- juxta modum operandi causæ efficientis, et turc dignitate præcedit. Et lib. 1, Retract, conservantis, vel juxta beneplacitum ejus, si cap. 26, recognoscens locum ultimum dictæ, libere agat, ut revera operatur Deus, ex utraquæst. 54, videtur locutionem corrigere, di- que parte æterna esse poterit. Hic ergo præcens: Ubi divi: Quod omni anima melius, id cipue agimus de duratione æterna a parte Deum dicimus, magis dici debuit, omni creato ante, seu in præteritum : de æternitate vero spiritu melius.

Angelorum in futurum, in capite octavo dicemus.

2. Prima conclusio bipartita.-Primo ergo sit certum, Angelos non esse æternos ab intrinseco, seu essentialiter, neque ex aliqua absoluta necessitate, ac per se. Hæc assertio non

solum est de fide certissima, sed etiam evi- et ideo nihil extra se ita amat, ut necessario dens, supponendo, quod jam ostendimus, An- illud esse, aut facere velit, tum etiam quia gelos esse in rerum natura. Et prior quidem cum sit omnipotens et infinitæ efficacitatis, pars facile probatur, quia non habent illud esse nihil determinatum agere posset, nisi per

lia se, sed ab aliqua efficiente causa, ergo non

beram voluntatem id determinaret. Nam si ex habent necessitatem essendi a se, ergo nec necessitate naturæ ageret, cur potius hos Anæternitatem. Consequentiæ sunt evidentes. gelos, quam alios possibiles, vel cur tot poAntecedens autem est de fide, quæ nos docet, tius, quam plures creasset ? Unde facile deDeum esse creatorem omnium visibilium et monstratur pars altera , scilicet, hujusmodi invisibilium, quæ non sunt Deus, tales autem necessitatem non posse ex peculiari conditione sunt Angeli, ut recte probat Athanasius, q. 1, angelicæ naturæ provenire : tum quia cum sit ad Antioch., et Chrysostomus, homil. de Jejun., finitæ bonitatis et non sit finis Dei, nec illi post homilias in Genes., ex illo Ps. 148 : Lau- aliquid conferat, non potest voluntatem ejus dale Deum omnes Angeli, et infra: Ipse dixit, ad se amandum, vel efficiendum ex necessitate et facta sunt , ibi enim inter opera Dei nume- determinare, tum etiam quia cum infiniti Anrantur, et ad Deum laudandum a Propheta in- geli possibiles sint, cur magis illi, qui facti vitantur. Et simili modo Daniel, 3, postquam sunt, hanc in Deum necessitatem invexissent, pueri dixerunt: Benedicite omnia opera Domi quam infiniti alii, qui facti non sunt? Est ergo ni Domino, etc., addiderunt : Benedicite An evidens non habere Angelos æternitatem non geli Domini Domino. Et ad Coloss. 1, de Chris- solum ut proprie dicit durationem per se neto ait Paulus : In ipso condita sunt universa, cessariam, et independentem ab alio, sed esive throni, etc. Idemque probat D. Gregorius, tiam ut dicere potest durationem quocumque 1. 32, Moral., c. 9, ex illo Job 4: Ecce Behe- titulo absolute necessariam. moth quem feci tecum. Ac denique inter fidei 4. Secunda conclusio. De fide Angeli non articulos ponitur Deum esse invisibilium crea- sunt ex æternitate creati.-Secundo dicendum torem, ut in Concilio Niceno habetur. Et in est, Angelos de facto non esse æternos a parte sequenti tractatu, libro primo, capite primo, ante, seu non fuisse ex æternitate creatos. iterum dicemus. Ratione item ostendi potest Hanc assertionem sola ratio naturalis assequi ex alio principio tradito in "Metaphysica, d. 28, non potest saltem necessaria ratione , quia sect. 1, et disp. 29, sect. 1, 2 et 3, nimirum non potest certa ratione ostendi, esse impossiens a se non posse esse nisi unum tantum : ex bilem creationem æternam ex libera Dei vohoc enim principio evidenter infertur, quid- luntate, ut in Metaphysica, disp. 20, sect. 6. quid est in rebus distinctum ab illo uno ente, Quod si aliqua est possibilis, maxime Angeloquod ex se habet esse, non posse existere, nisi rum, qui sunt inter res creatas maxime indiper efficientiam ejus,ut in eadem

Metaphysica, visibiles, ac permanentes, quas duas conditiodisp. 20, deduximus et specialiter de Angelis, nes æternitas postulare potest. Unde eorum in disp. 29, sect. 2, a. D. 29, ergo Angeli ex duratio intrinseca proxime ad æternitatem acse non sunt æterni.

cedit, et ævum appellatur, ut theologi docent, 3. Probatur secunda pars.-Responderi pos- et in Metaphysica, disp. 60, sect. 5 et 6, dicset, etiamsi ex se non habeant esse, posse il. tum est, et tradit D. Thomas cum expositorilud habere necessario, eo quod necessario a bus, in 1. p., 10. Non potest ergo assertio rasua causa emanant, atque hoc modo posse ha- tione naturali demonstrari , licet suaderi alibere necessitatem durationis, ac subinde æ- quo modo possit, ut infra dicam. Est nihilternitatem. Sed hæc evasio (ut in eisdem locis ominus conclusio certa in theologia, in illa Metaphysicæ notatum est) facile refellitur, sic enim omnes theologi conveniunt , ut paulo mulque probatur altera pars assertionis, quia post videbimus. Item Patres tam qui dicunt, hæc absoluta necessitas est impossibilis. Quo- Angelos incæpisse cum hoc modo corporeo, niam nec ex natura et conditione ipsius causæ quam qui antea extitisse putarunt, omnes in effectricis Angelorum, nec ex natura ipsorum hoc conveniunt , quod Angeli ex æternitate Angelorum oriri potest, et ideo nulla ratione non fuerunt. esse potest. Prior pars antecedentis probatur, 5. Prima probatio. — Et probari potest priquia repugnat Deo aliquid agere extra se ex mo ex Scriptura, Proverb. 8: Dominus possenecessitate naturæ, tum quia intellectualis est dit me in initio viarum suarum , antequam in summa perfectione, ac proinde maxime li- quidquam faceret a principio, ubi aperte diciber, tum etiam quia nulla re extra se indiget, tur, Deum, divinamque sapientiam extitisse,

antequam aliquid crearet , et consequenter e- hunc infinitatis modum productionibus ad intiam ante Angelos : nam illi etiam sunt ali- tra reservari. Vel secundo, quia omnis creaquid factum. Nec refert, quod Septuaginta tura, etiam Angelica, mutabilis est secundum loco illorum verborum transtulerint, ad opera operationem, et ideo productio æterna non est sua (qua lectione multi ex antiquis Patribus naturæ ipsius satis consentanea. Nam res ab utuntur,) tum quia vulgata lectio sustinenda æterno producta in ea dispositione, in qua est , et ad probationem catholicam sufficit. producitur, per infinitam quamdam duratioTum etiam quia illa lectio possedit me ad ope- nem necessario est per mansura, ut in Phyra sua, per aliam declaratur. Possidebat enim sica, et Metaphysica ostenditur. Quoniam Deus sapientiam suam ad opera, etiam quando quidquid ab æterno fit, per æternitatem alinihil extra operabatur, sicut dicitur quis ha- quam, atque adeo per infinitam aliquam dubere scientiam ad docendum etiam quando rationem permanere necesse est, sive illud , non docet. Tum præterea, quia Ecclesia ca- quod producitur, per se primo producatur, sitholica sententiam illam sub illis verbis publice cut substantia , sive cum illa simul in ipsa decantat, et recipit, veramque sententiam con- æternitate producatur , quia si aliquid tale tinere credit. Tum denique quod similia fere tantum per finitam durationem permaneret, sunt verba ejusdem sapientiæ Ecclesiast. 24 : eo ipso haberet suæ durationis initium, ac Ego ex ore Altissimi prodivi primogenita ante proinde æternum non esset. Sicut etiam e omnem creaturam. Nam perinde dictum est, contrario, si aliquis Angelus crearetur ab ante omnem creaturam, ac, antequam quidquam æterno sine gratia, necessario sine illa manefaceret. Præcessit ergo Deus, suaque sapientia ret per infinitam durationem, et solum in iniex æternitate omnem creaturam , ac subinde tio alicujus temporis, vel creatæ durationis etiam Angelos : non sunt ergo æterni. non posset illam recipere. Si ergo Angelus ab

6. Et ideo Paulus ad Heb. 13, singulariter æterno crearetur, actum simul eliciens, in illo de Christo dixit : Heri, et hodie ipse est in se- per infinitam durationem, necessario permacula, tanquam illi sit proprium semper esse, neret : vel si absque actu crearetur, per æterquod Angelis non convenit, ut Ambrosius, nitatem sine actu maneret. Hic autem modus lib. 5, de Fide, ponderavit. Quocirca cum immobilitatis est præter naturam Angeli, et Christus Joan. 17, dicit, se habuisse claritatem ideo creati sine initio, et novitate essendi, non apud Patrem priusquam mundus fieret, et cum est consentaneum naturæ creatæ etiam angePaulus ad Ephes. 1, dicit : Elegit nos in ipsolicæ, etiam si de potentia absoluta fieri non ante mundi constitutionem, nomine mundi An- repugnet. geli comprehenduntur : nam ad universi con 8. Objectio.-Contra hanc autem veritatem stitutionem , et complementum pertinent. solum video posse objici verba Basilii, hom. 1, Propter quod in Concilio Lateranense sub Exaem., circa illa verba : In principio creavit, Innocentio III, capite Firmiter, dicitur, quod etc., dicentis, credi posse aliquid ante hujus unus solus verus Deus est æternus, Pater, sci- mundi constitutionem fuisse, quod explicans, licet, Filius, et Spiritus sanctus, qui coæterni subdit : Erat sane flatus quidam mundi genesunt, vel, non tres æterni, sed unus æternus, ratione superior abstractis illis a concretione sicut in symbolo Athanasius dixit. Nec potest materiæ potentiis mundo præstantioribus pro exponi, quod solus sit æternus propria æterni- decoro accommodatus : temporis etiam conditione tate independente ab omni causa, sed absolute anterior, æternus nimirum, ac perpes. In quiquod solus perpetuo extiterit. Nam inde subin- bus verbis hæc sola ultima aliquid obscuritafert, hunc Deum æternum sua omnipotenti vir- tis habent, nam in prioribus solum dicit Batute in principio temporis utraque de nihilo silius, Angelos, quos potentias a materia abcondidisse creaturam : unde assertio posita stractas vocat, habuisse statum quemdam sutanquam de fide certa tenenda est.

periorem, anteriorem tempore, quem habere 7. Probatur secundo priori et ex congruentiis. potuerunt, etiamsi ab æterno non fuerint : an

Ratio vero a priori est libera voluntas Dei vero ita fuerint, statim videbimus. Quo vero nobis sufficienter revelata. Congruentia vero addit, statum illum fuisse æternum, non de reddi potest, vel quia, ut Dei excellentia, et æternitate a parte ante, sed a parte post ineminentia super omnem creaturam, et quam telligendum puto. Ponderoque non dixisse libere se ad extra communicet, evidentius tantum fuisse ante tempus, sed dixisse, antemanifestaretur, conveniens fuit etiam Angelo- riorem temporis conditione fuisse , quasi dicerum productionem non esse æternam, sed ret, statum spiritualium creaturarum ideo du

« PredošláPokračovať »