Obrázky na stránke
PDF
ePub

Evangeliis frequentissima loca. Matth. 8: Eji- tur ex Ecclesiæ definitione, nam Concilium ciebat spiritus terbo, et cap. 10, vocantur spi- Lateranense, sub Innocent. III, quod etiam ritus immundi, et Luc. 10 : Spiritus subjicien- refertur in capite Firmiter, de Summ. Trinit. tur tobis, et cap. 11: Assumit alios septem spi- dicit : Simul ab initio temporis utramque de ritus nequiores se, et alibi sæpe, circa quæ loca nihilo condidit creaturam, spiritualem, et corvidendus est Dydimus, loco supra citato. poralem angelicam ridelicet, et mundanam, et

8. Spiritus proprie rem incorpoream signi- deinde humanam quasi communem ex spiritu, fcat.- Jam vero quod nomen spiritus proprie et corpore constitutam. Ex quibus verbis imsumptum rem incorpoream significet, ex Ac- primis intelligimus , Angelos esse creaturas tor. 23, aperte colligitur, ubi dicitur Sadducæos spirituales, id est, incorporeas; condistinnegasse dari spiritum, quia negabant dari rem guuntur enim a corporalibus. Deinde intelliincorpoream, ut sic negabant, Angelos, vel gimus , sicut corporales creaturæ condistinctæ animam esse incorporea. Deinde ex duobus ab hominibus mere corporales sunt, et non extremis spiritibus (ut ita dicam) sufficienter mixtæ ex spiritibus, ita e contrario Angelos ut id probari potest. Nam Deo hoc maxime tri- condistincti tam ab hominibus, quam a tota buitur nomen, vel absolute, et per antonoma- mundana creatura, esse puros spiritus, et non siam, ut Joan. 4: Spiritus est Deus, et in ex corpore et spiritu mixtos. Tertio colligimus, spiritu, et teritate debet adorari, vel cum ad- sicut creatura corporales a Deo creatæ sunt dito dicitur Spiritus sanctus, vel spiritus Dei. integra substantiæ, et supposita, creationem Alind extremum est anima nostra, quæ spiri- simpliciter terminantia, ita Angelos esse intetus etiam vocatur, quia immaterialis est, et in- gras substantias, et supposita omnino spiricorporea , ut Jacob. 2. Corpus sine spiritu tualia. Quarto ex dictis verbis reprobatur opimortuum est, id est, sine anima, et 1, Corinth. nio Ruperti, et aliorum dicentium, Angeles 4: Tradere hujusinodi Satanæ in interitum creatos esse ex aere : nam Concilium aperte carais, ut spiritus saldus fiat in die Domini, definit creatos esse ex nihilo, ac proinde non id est, ut anima salvetur, et 1, Corinth. 1 : esse corporeos, cum ex nullo corpore facti sint, Nemo norit, quæ sunt hominis, nisi spiritus sed a corporibus omnino in sua creatione dishominis, qui in ipso est. Ergo simili modo An- tinguantur. Denique pondero, sub creatione geli, qui inter Deum, et hominem medii sunt, creaturæ corporalis comprehendi aerem, quanspiritus dicuntur, quia incorporei sunt. De qui- tumvis subtile corpus, et invisibile sit, ac probus, simulque de animabus hominum recte in- inde Angelos vocari spiritus, ut distinguitur a telliguntur universales locutiones Scripturæ : vento, et ab omni corpore, quatumvis tenui, Omnis spiritus laudet Dominum, Psalm. 150 et et invisibili, ac proinde esse proprie spiritus Daniel 3, distincte dicitur: Benedicite spiritus incorporeos. Propter quæ jam fere omnes faet anim justorum Domino. Ubi etiam ponde- tentur, hanc fuisse illius Concilii sententiam. rari potest cum Augustino, lib 1, Retract., 10. Quod si quis objiciat, hinc sequi, dogcap. 10 et 16, et lib. 2, cap. 14. Angelos in ma hoc jam esse de fide, cum tamen etiam Seriptura nunquam vocari animas, sed vocari post illud Concilium multi catholici contrarium simpliciter spiritus, quia non sunt sicut spiri- senserint, ut Cajetanus, Eugubinus, etc., postus hominum, qui simul sunt animæ, quia sunt semus respondere, eos non satis verba Concilii spiritus incompleti, et imperfecti, Angeli vero ponderasse. Sed adhuc obstat, quod fere omnunquam dicuntur animæ, quia sunt spiritus nes scholastici postea scripserunt, et nihilomitantum subsistentes, non autem corpora infor- nus non docent hoc tanquam de fide. Unde mantes. Unde neque invenitur in Scriptura, Bartholomæus Carranius, in Annotat., ad 7, quod animas habere dicantur, sicut homines. Synod., act. 5, simpliciter asserit, controversed esse spiritus Deo assistentes, aut minis- siam hanc nondum Ecclesiæ censura terminatrantes, aut ipsum laudantes, per quæ omnia tam esse sentiens prædicta verba Concillii vim significantur esse spiritus integri, et omnino definitionis non habere, cujus nullam rationem incorporei. Denique quod in hac proprietate præbet. Idem sentit Cano, lib. 5, de Locis, nominis spiritus servanda nullum sit inconve- cap. 5, in fine, q. 4, Xystus Senensis, lib. 5, niens, per se notum videtur, et ex rationibus Biblioth., anno 8, et rationem reddit, quod quibus hæc veritas probabitur, fiet manifes- mens Concilii directe solum fuerit definire, tum.

Deum initio temporis omnia condidisse, et re9. Probatur secundo ex Ecclesiæ definitione. liqua obiter dixerit, communiorem sententiam - Rejicitur opinio Ruperti.-Secundo proba- sequendo. Alii vero dicunt, Concilium solum

voluisse definire, Deum esse auctorem rerum rituales esse docet, licet pro capite humano omnium, reliqua obiter, et probabiliori modo per signa corporea repræsententur, et interdixisse. Ita fere docent moderni interpretes D. dum per aliqua, quæ videntur absurda, ne illi Thomæ 1, part. 50, art. 1. et q. 51, art. 1. qui nihil celsius mortali hac luce, et corporum Qui nihilominus propter ejusdem Concilii auc- specie contueri queunt, tales esse Angelos putoritatem docent, non posse hanc sententiam tarent. Multo vero clarius, et uberius, cap. 4, sine temeritate negari. Quibus in hac ultima de divin. Nominib., in principio, de illius ait : parte indubitanter assentior: nec audeo con- Dei gratia subsistunt intelligibiles omnes spiritra eos dicere, illam esse fidei definitionem, tualesque substantiæ, etc., vitamque habent inpræsertim quia video, non esse in hoc gradu deficientem. Et infra : Incorporales omnino , ab Ecclesia receptam. Nihilominus tamen pon- atque materia carentes intelligitur , et tandero Concilium ita incepisse: Firmiter credi- quam spiritus supra mundanum intelligunt dimus, et simpliciter confitemur, et quidquid modum. sub his verbis de Dei substantia, et attributis, 12. Dicet fortasse aliquis, hæc solis sanctis ac Trinitate docet, dogma esse fidei. Postea Angelis a Dionysio tribui. Nam in quarta parte vero de operatione ipsius prius dicit: Unum ejusdem capitis, Dæmonibus (ait) est furor iruniversorum principium, creator omnium spiri- rationabilis, demens concupiscentia, imaginatio tualium et corporalium, quæ ad definitionem præceps atque propterea. Propter quæ verba fidei etiam pertinent. Et tamen eodem tenore D. Thomas, quæst. 16, de Malo, art. 1, ad 3, prosequitur, dicens: Qui suam omnipotenti vir- dixit probabile esse, Dionysium cum Platonitute simul ab initio temporis utramque de ni- cis opiniatum fuisse, dæmones esse animalia hilo condidit, etc., usque ad illud : Et huma- quædam habentia appetitum, et apprehensionam ex spiritu, et corpore constitutam. In qui- nem sensivam. Multo tamen verius est, quod bus etiam verbis quod Deus ex nihilo spiritua- statim subdit idem Sanctus, Dionysium metalem substantiam condiderit, et quod homophorice tribuisse dæmonibus furorem, et conconstet spiritu, et corpore, profecte ad defi- cupiscentiam ad significandam inordinationem nitionem fidei pertinet. Sicut etiam quod im- quam habent in operationibus, et affectibus, mediate post adjungit, dæmones non natura, qui passionibus illis appetitus in voluntate ressed a se malos esse, definitio fidei est. Mirum pondent. Et simili ratione eorum inordinatas ergo videri potest, quod solum pauca illa ver- cogitationes intellectuales nomine phantasie, ba interposite de distinctione angelicæ naturæ vel imaginationis significasse. Et hoc optime a corporea, et a composita ex corpore, et spi- ex doctrina ejusdem Dionysii, cap. 2, de coeritu obiter tantum, et non sub certitudine ea- lesti Hierarch., confirmat, ubi similes affectus dem, dicta credantur. Quod non eo animo con- per metaphoram sanctis Angelis, in ipsi Deo sidero, ut hoc dogma de fide esse doceam, sed tribui declarat. Et ideo existimo, in dicto capiut ostendam, quanta sit temeritas tantæ auc- te quarto, addisse illa verba imperfectionem toritati se opponere, aut per voluntariam inter- significantia, scilicet, irrationabilis, demens, pretationem illam enervare.

et præceps, ut peculiarem modum, quo per 11. Probatur tertio ex Patrum auctoritate metaphoram attribuuntur dæmonibus, indicaac primum ex Dionysio.—Tertio probatur as- ret. Quod autem senserit, dæmones quoad subsertio Patrum auctoritate, et imprimis Diony- stantiam esse ejusdem naturæ cum sanctis Ansii, cap. 1, de coelesti Hierarch., variis nomi- gelis, evidenter ostendit, cum subdit: Neque nibus, et loquendi modis hanc veritatem insi- indulta illis angelica munera immutata dicimus, nuat, Angelos enim vocat cælestes spiritus, veruntamen simul et integra, et lucidissima quorum spiritualem naturam in ordine ad co- perstat. Evidentius inferius inde probat, prignitionem nostram, sic explicat. Ad simplices, mam originem mali non esse corpus, quia sinullisque figuris umbratas . cælestium rerum ne corpore malitia potest irrepere, sicut in itelligentias assimilationesque subvehamur. Ne- monibus. Idem sensisse videtur Irenæus, lib. 3, que possibile est humanæ menti ad spirituales cap. 23, dicens: Sine carne Angeli sunt, præillam cælestium distinctionum imitationem in- sertim cum lib. 2, cap. 54, a materialibus, quæ telligentiamque conscendere, etc. Et infra: Et sub coelo sunt, distinguat, quæ sunt supra ilcætera in hunc modum, quæ celestibus quidem lud, quæ spiritualiora vocat. spiritualibusque substantiis divine , ac unde, 13. Præterea Athanasius quem refert Germanobis vero per signa traduntur. Et in cap. 2, nu Constantinopolitanus Patri, in Epist. ad perfectione, et operatione omnes Angelos spi- Thomam Episcop., quæ in 2 Synodo Nicen.,

act. 4, refertur, imagines Angelorum symboli- Ephes. 2. Et vos cum essetis mortui delictis el cas esse dicit: Quia Angeli spiritus et ignes sunt peccatis vestris, in quibus aliquando fuistis ab omni corporea figuratione et natura alieni. secundum sæculum mundi hujus, secundum Unde in libro de Testimoniis sacræ Scripturæ, principium potestatis aeris hujus, spiritus, qui de naturali communione, seu de communi es- nunc operatur in filios diffidentiæ ; ubi Paulus sentia Patris, et Filii sic definit Angelum : Est et dæmonem vocat spiritum, et locum princianimal rationale expers materiæ, ubi animal, patus ejus aerem designat, in utroque ostenvocat lato modo, id est, vivens, alias sibi re- dens dæmonem spiritualem omnino esse et pugnaret, in altera parte expers materiæ. Idem incorporeum, et invisibilem, multo aliter quam sentit Nazianzenus, orat. 34, quæ est secunda sit aer : eadem ergo est Basilii intentio. de Theologia, in fine, ubi locum Psalm. 103: 15. His plane consentit Chrysostomus, qui Angelos suos spiritus facit et ministros suos homil. 22, in cap. 6, Genes., inde probat, AnRammam ignis, ita exponit : Spiritus, et ignis gelum cecidisse, antequam homo esset in paAngelus appellatur, illud quia intellectuali na- radiso, quia invidit ei : Alias (inquit) quomodo tura est praeditus, hoc quia purgandis animis rationi consonum est, Angelum incorporeum et nostris adhibetur. Nam primaria illa essentia in tali dignitate constitutum homini invidere iisdem nominibus in Scriptura sacra nuncupa- corpore circumamicto. Sed invidit, quia a sutur. Sed sint sane illi incorporei, aut quam perna gloria in extremam ignominiam dejectus proxime ad hoc accedentes. Ex quo ultimo ver- est, licet esset incorporeus. Et in sequentibus bo potest quis occasionem arripere eludendi sæpe, ac constanter vocat illos incorporeos. Et hoc testimonium, sed immerito, quia potius inde probat, Patres antiquos, quibus Angeli confirmat et declarat mentem ejus. Nam quia visibiliter apparebant, non vidisse Angelorum dixerat, Deum spiritum nuncupari, quod no- substantiam : Quo pacto enim (ait) videri possit men Angelis etiam tribuitur, ut ostenderet in- incorporalis substantia ? Et infra incorpoream ter eos discrimen, addit, Angelos quidem esse et spiritualem naturam vocat, quæ corporis incorporeos, sed non ita puros, sicut est Deus, complexum non fert. Et simili modo, homil. sed proxime ad illum accedentes, quia re vera 44, in Matth., circa finem. Nonne (ait) natura corpore carent, non tamen in ea puritate et incorporeæ diabolus est? nonne multo melior simplicitate, qua Deus. Unde de illis inferius hominibus erat? hic tamen in tenebras ex luce ait, esse intelligentes virtutes, vel potius men- conversus est. Eodem modo Cyrillus, lib. 4, in tes et puras naturas. In quibus verbis satis Joan., cap. 10. Angelos incorporeos vocat, et etiam significat, esse simplices naturas omni- lib. 3, in Genes., circa principium inde ostenno intellectuales, et ideo non ex mente, et dit, non fuisse Angelos, qui foeminas concupiecorpore constantes, sed omnino mentes a cor- runt, quia incorporei sunt. Et infra : Neque porea concretione puræ.

coitu opus habent, cum sint a corporibus liberi, 14. Gregorius etiam Nyssenus, lib. de Orat., additque, et hoc docet Scriptura. Et capite secirca illa verba : Fiat voluntas tua sicut in quenti, ejusdem naturæ incorporeæ dicit fuisse cælo, et in terra, dicit, ibi latere mysterium, dæmones et sua culpa cecidisse. Idem expresse quia omnis creatura rationalis partim in incor- habet Theodoretus, q. 20 et 47, in Genes., et poream naturam, partim in corpoream divisa Zacharius t, ad illa verba, Vidi nocte, etc., et est. Est autem angelica quidem incorporea, al- Dydimus, lib. 1, de Spirit. sanct., in principio : tera pero species nos homines sumus. Atque illa Manifestum est (inquit) non a corporibus tanquidem incorporea cum sit, sola mente compre- tum : sed et ab incorporalibus creaturis extrahenditur. Et lib. de vita Moys., aliquantulum neum esse Spiritum sanctum. Ubi per incora principio. Angelos ait, qui natura incorporei porales creaturas non nisi Angelos intelligere sunt, ad custodiam hominum esse destinatos. potuit, loquitur enim de creaturis sanctificaConcordat Basilius, homil. 9 : Quod Deus non tionis capacibus, easque a corporalibus, id est, sit auctor malorum, circa finem. Quærens enim, ab hominibus distinguit. Quod in sequentibus quæ sit dæmonis natura, inquit : Natura ejus evidenter ac propriis nominibus hominum et incorporea est secundum Apostolorum, dicen- Angelorum declarat, et Angelum etiam vocat tem : Non est nobis colluctatio adversus car- invisibilem creaturam, quam (ait) rationabilem nem et sanguinem, sed adversus spiritalia ne- et incorporalem substantiam vocari consuetudiquitiæ. Ubi spiritalia proprie intelligit, id est, nis est, quam etiam dicit esse per se simpliincorporea, et illud in cælestibus, exponit, id cem, subsistentem et sanctificationis capacem. est, in hoc aere, ex aliis ejusdem Pauli verbis Et lib. 3, in principio : Angeli (inquit) quan

quam spiritus sint et ad diversa propter eos, Dei permanent, et lib. 5 dixerat, Deum spiritus qui salutem accepturi sunt, ministeria mittan- suos facere Angelos, dum eos in ministerium tur, non sunt tamen auctores salutis ; sed eum, mittit. Hinc etiam Hieronymus, in Isai. 63, qui salutis auctor est, interpretantur et nun- tractans illa verba Spiritus Domini ductor ejus tiant.

fuit, inquit, Spiritum hic Angelum debemus in16. Ejusdem veritatis testis est Damascenus, telligere, qui ductor fuit populi Israel, juxta lib. 1, de Fide, cap. 17, ubi ait, Angelum esse illud: Qui facit Angelos suos spiritus. Et in in loco finito, non tamen corporali, sed intel- epistola ad Hebræos: Omnes sunt administratolectuali modo. In libro autem 2, cap. 3, dicit: rii spiritus. Consideremus etiam quod in ActiAngelum factum esse ex nihilo, naturam cor- bus scribitur ; Spiritus Domini rapuit Philipporis expertem, velut spiritum quemdam, et ad pum, an super Angelo debeamus accipere. Dicit imaginem Dei. Et infra : Angelus porro essen- autem idem Hieronymus, Isai. 49, in ultimis tia est intelligens, perpetuo motu, ac arbitrii verbis, spiritum incorporalem esse. Et in eodem libertate prædicta, corporis expers. Nec refert, sensu dixit Ambrosius, ad Hebr. 1, in id: Qui quod statim subdit, Angelum comparatum facit Angelos suos spiritus. Quáris hujus naad Deum crassum, ac materia constantem re- turæ nomen? spiritus est. Quæris officii? Anperiri, id enim, ut recte ibi notat Clictoveus, gelus est. Ex eo, quod est, est spiritus ; ex eo, non quia veram corporum materiam habeat, quod agit, Angelus est. Et in expositione Symdicitur, sed propter potentialitatem et compo- boli, cap. 32, spiritum, qui rapuit Philippum, sitionem, quam Angelus habet cum Deo com- Angelum fuisse declarat. Ubi recte addere posparatus. Et lib. de Decret. et Placit., prima sumus Gregorii interrogationem et Petri resinst., cap. 7, distinguens essentiam in corpo- ponsionem, lib. 4, Dialog., cap. 29: Dic, quæso ream et corpore vacantem, subdit: Incorpo- te, apostatas spiritus a coelesti gloria dejectos ream autem hic appello essentiam, ut Angelum, esse corporeos, an incorporeos suspicaris? Quis ut dæmonein, et postea Deum etiam numerat: sanum sapiens, esse spiritus corporeos dixerit? unde constat, eum omni rigore de carentia Unde idem Gregorius, lib. 2, Moral., cap. 4, corporis loqui. Simili modo dixit Anastasius alias 5, de Natura angelica loquens, ait: SpiNicenus, in Quæstionibus sacræ Script., q. 20. ritalis natura ex mente ct corpore dupliciter non Angelos a corporibus esse omnino liberos et hanc est, eamdemque statim naturam incorpoream mixtionem non habere. Et citat Theodoretus, in vocat, et lib. 4, cap. 8, dixit, Angelos esse sodicta q. 20, in Genes. Favet Sophronius, orat. lummodo spiritus. Ac denique Richardus Vicde sanct. Angel., tom. 2, Biblioth., dum eos torinus, 1. 4, de Trinitate, c. ult. , ex professo vocat, divinos Dei exercitus, materiæ expertes, impugnat eos, qui dicebant naturam angelicam mente, rationeque præditas intelligentias. De- ex corpore esse compositam, et optimis rationique, in tom. 6, Biblioth., in Liturgiis Græ- nibus veritatem confirmat, quas paulo post atcorum, in quadam Oda 6, hæc verba Gene- tingemus. brardus, refert: Sancti Angeli primi luminis 18. Probatur quarto es scholasticorum consecunda lumina, participatione materiæ experte sensu. — Quarto probatur hæc sententia comet beatissimo decore excellentes. Ex quibus om- muni consensu scholasticorum, qui magni nibus satis colligitur, fuisse veritatem hanc ponderis est, quando vel nullo vel fere nullo in Ecclesia Græca et Patribus ejus, receptis- dissentiente, in aliqua theologica assertione simam.

concordant. Ita vero in præsenti contingere 17. Ex Latinis Patribus probatur.-Ex La- constat ex D. Thoma, 1 part., quæst. 50, a. 1, tinis Patribus antiquis non habemus tam ex- ubi definit, Angelum esse omnino incorporeum, pressa et specialia testimonia, habemus tamen et ad majorem explicationem addit in articulo generalem quemdam loquendi modum, quo secundo, non constare materia et forma, et angelicam naturam a corporali distinguentes, quæst. 51 addit, non habere Angelos corpora spiritualem vocant, significantes profecto, An- sibi naturaliter unita. Quibus locis idem tragelos puros Spiritus esse et corporibus carere. dunt Cajetanus et omnes expositores. Item Sic Leo papa, Epist. 93, ad Turibium, cap. 6, lib. 2, contra Gentes, c. 49, et proprius c. 90, dicit: Fides vera, quæ est catholica, omnium 91 et sequentibus, ubi Ferrariensis. Idem Macreaturarum sive spiritualium, sive corporalium gister cum cæteris scholasticis, in 2, d. 8, et bonam confitetur substantiam. Et Hilarius, 1.8, Albertus, in Summa, 2 part., tract. 2, q. 6, de Trinitate, circa finem. Principatus et Potes- Alensis, Altissiodorensis, et alii in principio hutates spiritualia vocat, quæ in Christo imagine jus materiæ allegati.

19. Probatur ratione. -Ultimo addere pos- sanctis Patribus reperietur mentio. Quapropter sumus rationes, quæ vel a posteriori ex effec- argumentum factum valde probabile est. tibus aut signis, vel a priori ex causis sumi 21. Prima confirmatio. - Eo vel maxime, possunt. Priori modo philosophi naturam et quod dæmones licet cælos non ascendant, hæc perfectionem intelligentiarum ex motibus cæ- corpora inferiora penetrant, nam ingrediuntur lorum inquirunt, de quo discursu, ejusque effi- in cubiculum undique clausum et in corpora cacia, in disp. 35 Metaphysicæ,dixi. Hic ergo ex hominum. Nec dici potest ingredi per poros, signis et effectibus revelatis theologice argu- quia pori non sunt continui, unde non possunt mentari possumus, quia Angeli descendunt et per plures simul poros ingredi, quia oporteret ascendunt a cælo in terram, ut Scriptura sæ- in tot partes scindi dæmonis corpus, quot espissime testatur, ergo penetrant cælos, trans- sent pori, per quos ingrederetur, quia non poseunt enim per illos sine illorum divisione, set aliter partes inter poros existentes penecum enim sint incorruptibiles, non dividuntur, trare: nec etiam totum corpus dæmonis posset ergo Angeli sunt incorporei : nam cum corpo- in tantam subtilitatem redigi, ut per modum ribus non possunt coelos penetrare. Hac ratione lineæ longissimæ et subtilissimæ per angustisutitur Clitoveus super Damascenum supra. Pos- simum porum ingrederetur. Nam si Angelus set tamen responderi, illud de solis sanctis An- naturale corpus habet, profecto esse debet ingelis in Scriptura affirmari : illos autem posse corruptibile et valde perfectum, ut sit proporpenetrare cælos ratione gloriæ, non ratione tionatum spirituali perfectioni ejus: at vero naturæ. Nam licet corpora habeant, non ha- tanta compressio corporis non potest intelligi bent illa in pura natura, sed cum dotibus glo- sine magna imperfectione et interna mutatione, riæ multo majori ratione, quam sanctorum alteratione et condensatione, vel rarefactione hominum corpora hujusmodi dotes post resur- corporis secundum partes diversas. Quod si directionem habebunt. Unde illa ratione non catur corpus Angeli in se tam minimæ quantiprobatur, Angelos non habere corpora, sed tatis esse, ut per minimum unius pori foramen habere illa gloriosa. De dæmonibus autem non sine interna sui mutatione ingredi possit, prolegimus ascendere in cælum æthereum, sed ad fecto valde imperfectum esse tale corpus, et ad summum in aereo versari. Unde Athanasius, omnem usum spiritualis formæ ineptissimum; quæst. 8, ad Antiochum, tractans verba illa incredibile ergo est, tale corpus esse Angelo Job 1: Cum venirent filii Dei, ut assisterent connaturale. coram Domino, affuit inter illos etiam Satan, 22. Secunda confirmatio. — Et hoc optime colligit, conventum illum non fuisse factum confirmat argumentum, quod Richardus Vicin coelo, quia illuc ascendere non potest Satan. torinus et Clictoveus supra sumunt ex eo, quod Quod si instetur, quia dæmones saltem cum Marcus 5, et Luc 8, legionem dæmonum in peccarunt, de coelo, in quo creati fuerant, ce- unius hominis corpus introisse dicitur. Nam ciderunt, ut ibi etiam dicit Athanasius, ergo una legio numerum 6666 dæmonum complecpenetrarunt illud sine dote gloriæ, ac proinde titur: qualia ergo possent esse dæmonum corid tribuendum erit immaterialitati eorum, et pora, quæ sine penetratione inter seipsa, vel quod incorporei sint: responderi potest, non cum patribus corporis hominis obsessi intra fuisse creatos in cælo proprio et æthereo, sed unum hominem simul existere poterant? Enerin hoc mundo inferiori, ut illuc per gloriam vari autem potest hoc signum juxta opinionem, transferrentur, ut supra ex Ruperto retuli- quæ dicit, non oportere legionis nomine signimus.

ficari certum ac definitum numerum, sed mul20. Verumtamen quoad dæmones responsio titudinem indefinitam, quia multi erant, ut non satisfacit, nam in superioribus ostensum dicit Marcus. Verumtamen licet hoc detur, est, Angelos omnes, vel in coelo empyreo, vel nihilominus negari non potest, quia magna in firmamento fuisse creatos, quod ad vim ra- multitudo significetur. Unde Hieronymus ibi tionis sufficit, ut per se constat. Deinde quod etiam majorem multitudinem indicat, numedicitur de dotibus corporum sanctorum Ange- rum decem millium exaggerando, et ita licet lorum novum est. Nam illam, quam habent demus, numerum esse incertum et indefinitum, substantiæ suæ subtilitatem, agilitatem et ce- ad vim argumenti satis est, quod satis magnus leritatem, non adventitiam, nec supernatura- fuerit. . lem, sed connaturalem illis esse semper credi- 23. Secunda ratio a priori.—Secundo printum est. Nec de talibus dotibus corporalis glo- cipaliter adduntur rationes a priori, quæ ex riæ in sanctis Angelis vel in Scriptura, vel in causa efficiente, et finali præsertim desumen

« PredošláPokračovať »