Obrázky na stránke
PDF
ePub

WC

[ocr errors]

Quod nec in Assyrio pharetrata Semiramis orbe,

Mæsta nec Actiaca fecit Cleopatra carina.
110 Hic nullus verbis pudor aut reverentia mensæ.

Hic turpis Cybeles et fracta voce loquendi
Libertas et crine senex phanaticus albo
Sacrorum antistes, rarum ac memorabile magni

Gutturis exemplum conducendusque magister. 115 Quid tamen exspectant, Phrygio quos tempus erat jam

More supervacuam cultris abrumpere carnem?
Quadringenta dedit Gracchus sestertia dotem

108. · Even the most luxurious queens, lor', oude si xaxiw célev çados, Etīvor átowhen they went forth to war, discontinued μήσαι προς γάρ Διός είσιν άπαντες ξεινοί such effeminate habits. Semiramis, As- TE FTWXO 78° Hom. Od. = 56 sqq. z 107 syriorum regina, cum ei circa cultum $q. “ I tried your charity, When in a capitis occupatæ nuntiatum esset Baby- beggar's shape you took me up, And lonem defecisse, altera parte crinium adhuc clothed my naked limbs, and after fed, soluta, protinus ad eam expugnandam As you believed, my famish'd mouth. cucurrit, nec prius decorem capillorum in Learn all, By your example, to look on ordinem, quam tantam urbem in potestatem the poor With gentle eyes! for in such suam, redegit. Quocirca statua ejus Baby- habits, often, Angels desire an alms;" lone posita est illo habitu, quo, ad ultionem Massinger Virg. Mart. IV. ii. G. exigendum, celeritate præcipiti tetendit ; 111. Such disgraceful licentiousness V. Max. ix. 3. Just. i. 2. PR.

as prevails at the Megalesian rites among Orbe empire.' VA.

the emasculated priests of the Phrygian 109. Cleopatra, daughter of Ptolemy goddess.' LU. cf. Diod. Sic. iv.5. Ov. F. Auletes, queen of Egypt and mistress iv. PR. R. The grossness of these cereof Antony, was present to witness her monies was such, that the parents of the paramour's ' sad' defeat by Augustus ‘at actors were ashamed to be present at the Actium. LU. cum aurea puppe veloque rehearsals, which took place at home, prepurpureo se in altum dedit; Plin. xix. 1. vious to the celebration of the festival. G. See Shakspeare's description of her gal- They lisped their obscenities in a ley Ant. and Cl. II. ü. M. Flor. iv. 11. falsetto voice.'GE. cf. Augustin. xi. of Nor. I Od. xxxvii. R. Prop. IV. vi. 111. LU.

112. Phanaticus ' possessed.' Virg. Æ. In this precious conclave.'apá- vi. 46 sqq. M.

isçox xeñuce, di mis deos 114. See i. 140. R.
píasós os rai Ginios. Synes. Ep. • If one would take lessons in gluttony.'

Nusquam reverentia mensa tum si magistrum cepit ad eam rem imClaud. Ruf. i. 229. R. Among probum; Ter. An. I. ï. 19. M.

maty absurd and many impious tenets of 115. Why hesitate (Ov. Ep. ii. 83.) Bu paganism, there are some of excellent any longer about completing your resem

tendency and not undeserving of imita- blance to those effeminate priests, when a tion. Such was their hospitality, founded knife will rid you in a moment of the on the notion that celestials sometimes superfluous characteristics of manhood ? visited the abodes of men. cf. Hebr. xiii. T. Ov. F. iv. 243. Tib. I. iv. 70. R. 2. Gen. xvii. 1-8. xix. 1-3. Olim mos This Phrygian fashion' was adopted in erat et mensæ credere adesse deos; Ov. F. imitation of the boy Atys whom Cybele vi. 305 sq. Præsentes numque ante domus loved. PR. invisere castas sæpius, et sese mortali osten- 116. The knives were of sharp stone : dere cætu cælicolæ, nondum spreta pietate, vi. 514. Claud. in Eut. i. 280. R. as solebant ; Cat. Ixiv. 385 sqq. Hence à among the Jews. PR. Exod. iv. 25. stranger, however humble his exterior, 117. Cf. i. 92. 106. vi. 137. Has was treated with respect : [eñ' pot d'éges brought with him.' PR. i. 62.78.

[ocr errors]

F

[ocr errors]
[ocr errors]

ربیه

filett

[ocr errors]

Cornicini, sive hic recto cantaverat ære.

Signatæ tabulæ: dictum “ Feliciter!" Ingens
120 Cæna sedet: gremio jacuit nova nupta mariti.

O proceres, censore opus est an haruspice nobis ?
Scilicet horreres majoraque monstra putares,
Si mulier vitulum vel si bos ederet agnum?

Segmenta et longos habitus et famea sumit, hrca te 125 Arcano qui sacra ferens nutantia loro vitty tunes

с C
A descendant of the Gracchi.' cf. the course of nature.' see F. 143. iv. 2.
24. PR. Of this horrible transaction no 45. 115. vi. 286. 645. &c. R.
contemporary writer speaks: Nero, how- 123. Such prodigies occur constantly
ever, had set the example; (Tac. An. in Livy.
xv. 38.) and royalty is never at a loss for 124. 'Fringes' or 'flounces.' V. Max.
imitators. vi. 616. G.

v. 2. FA. Ov. A. A. iï. 169. PR, cf.
118. · To a horn-blower, or else to a vi. 89. R.
trumpeter. Tuba directi æris, cornua The matrons wore a long flowing
flexi; Ov.M.1.98. The Romans used only gown' stola, with a train'syrma. M.
wind-instruments in their army. M. «The R. G.
clarion' lituus belonged to the cavalry. Virgins on their wedding-day wore a
Hor. II Od. i. 17 sq. Schol. on I Od. light flame-coloured hood, that the spec-
i. 23.

tators might confound the glow shed over
119. “The marriage-writings are signed the cheek by the tint of the veil, with the
and sealed. “ We wish you joy!” is suffusion of modesty: G. Mart. XI.
the general exclamation.' Understand lxxviii. 3. PR. vi. 225. X. 334. timidum
cedant nuptiæ. PR. Felix hoc; alium nupta leviter tectura pudorem lutea de-
desine velle virum. LU. Suet. Dom. 13. missos velarunt flammea vultus ; Luc. ii.
120. ‘A sumptuous banquet is set out.'

From the bride's being envei. 96. Ov. Tr. ii. 481. HO. M. or ' An loped in this veil, she was said nubere immense supper-party sits down to table.' viro. R. See notes on 134 and 137. BRI. cf. 34. v. 82. R.

125. Ov. F. iii. 259 sqq. PR. Most • The bride' i. e. Gracchus ; • the of the Commentators by sacra underbridegroom' i. e. the trumpeter. LU. stand ancilia. The epithet arcano may cf. Tac. An. xi. 27. Ov. Am. I. iv. then refer either to the ignorance as to 5. R.

the genuine shield, or to the strap on 121. Proceres ; see Pers. i. 52. PR. the inside by which the shields were susThere is a bitter sarcasm in this appeal pended ; and nutantia to the swinging of to the 'patricians, who were themselves the shields to and fro, as the priests leaped deeply implicated in many of these dis- and danced. FA. It would seem more gusting proceedings. GR.

natural to understand simulacra with sucra, ‘Do we need a censor to correct such supposing twelve of the Salii to have enormities? or rather a soothsayer to borne the ancilia, and the other twelve expiate such portentous prodigies ?' VS. priests to have carried images of the Gods, vi. 549 sqq. . There were two censors, which, by means of a concealed thong, who had the power to degrade citizens were made to nod their heads in answer from their several ranks and to expel to the acclamations and plaudits of the senators from the house. They were surrounding multitude. Thus the image formerly so strict as to be formidable even Venus, which was borne in procession to their colleagues. M. See 2. HR. at the Circensian games, annuit et motu

It was the office of the soothsayer, signa secunda dedit; Ov. Am. III, i. when any prodigy occurred, to ascertain 58. M. A similar trick is said to have and prescribe the expiation which the been played off some few years ago by Gods required. M.

the priests in Portugal, with an image of An; Ov. F. ï. 394. H.

the Virgin, to confirm Don Miguel's right 122. Monstrum is any thing out of to the throne.

360 sq.

ܪ

6

Sudavit clypeis ancilibus. O pater Urbis,
Unde nefas tantum Latiis pastoribus? unde
Hæc tetigit, Gradive, tuos urtica nepotes?
Traditur ecce viro clarus genere atque opibus vir:

130 Nec galeam quassas nec terram cuspide pulsas -- 1/2-12.

Nec quereris patri?ū Vade ergo et cede severi
Jugeribus campi, quem negligis! “ Officium cras
Primo sole mihi peragendum in valle Quirini.”
Quæ causa officii? “ Quid quæris? Nubit amicus,

ügen

ewiinino 126. The Salii were priests of Mars, lxxvii. 11. GR. cf. Suet. Ner. 29. FA. (so called from their dancing, Ov. See 117. R. F. m. 387.) chosen out of the first 130. · And yet thou evincest no sympfamilies at Rome, as guardians of the toms of indignation !' FA. xiii. 113 sqq. heaven-descended buckler on which de- cf. Hom. Od. E 285. Virg. Æ. vi. 292. pended the fate of the empire. Numa V, Flac. i. 528. vii. 577. R. Cuspis was had eleven other shields made, exactly the point of a sword or spear.' LU. similar to the original. The Salii 131. Mars was the son of Jupiter and were at first twelve : Tullus Hostilius Juno. PR. Hom. Il. E 896. According doubled the number. FA. ögmenosy to others of Juno only. Ov. F. v. 229. υποσχούνται διαφορευόμενοι την πόλιν . M. If the evil is grown too enormous κινούνται δε επιτερπώς, ελιγμούς τινας to be checked by thy own power, comκαι μεταβολάς εν ρυθμώ τάχος έχοντι και plain to thy father, who is armed with πυκνότητα μισά δώμης και κουφότητος lightnings. . årededortss. Plut. Num. R. Virg. Æ. Cede for discede. FA. iii. 29. Virg. Æ. viii. 285.

vi. 460. M. • Make room for some other The neuter ancile is an adjective and deity, who will take more care of his agrees with scutum: as ancilia arma; V. charge.' R. Max, I. i. 9. it is derived from anrisus The campus Martius (Liv. ii. 5.) is * cut around ;' Ov. F. ii. 377 sq. or from put for · Rome,' and is called severus ayrúiser ' curved ;' Plut. Num. p. 69. ironically, with reference to the present PR. R.

impunity of crime as contrasted with the Mars himself is here apostrophized, the ancient severity of punishment: (extrafather of Romulus, the founder, and ordinary public trials used to be held in Remus. FA. Hor. I Od. ii. 35 sqq. M. “the Field of Mars.') PR. R. This epiWherein is thy paternal care displayed ? thet also belongs to the god himself ; R.

Mart. X. xxx. 2. GR. M. 127. · Where is the simplicity and in- 132. The satirist now introduces a nocence of that hardy race, to which conversation relating to one of these inRomulus and our forefathers belonged ?'famous weddings. Officium was 'a duty VS. PR. in. 67. R. viï. 275. On the undertaken out of kindness or compliorigin of the name Latium, see Virg. Æ. ment :' nuptiale (Petron.) or nuptiarum vii. 319 sqq. M.

(Suet. Claud. 26.) is here understood. 128. Mars was called Gradivus (xiii. Plin. Ep. i. 9. T. M. R. 113. Virg. Æ. ii. 34.) either from gra- 133. Marriage contracts were often diendo taking long strides,' or 'march- signed in the portico of the temple of ing orderly;' or from xgadáws 'brand- Romulus on the Quirinal hill :' T. M. ishing his spear;' GR. nis pe ce xpà Boßès, Mart. XI. i. 9. PR. in colle Quirini; zgadáwy donixóoxlov lyxos• 'Hom. Il. Hor II Ep. ii. 68. I Od. ii. 46. Ov. M. H 213. M. or from a Thracian word xiv. 836. R. signifying · brave.' PR.

134. 'Cannot you guess ? a gentleUrtica ' a burning itch' like that ex- man of my acquaintance to be led to cited by the nettle.' LU. xi. 166. the altar.'' Nubere applies only to the R.

bride, ducere to the bridegroom. 129. ' Is consigned over.' Mart. XI. GR. 117. i. 62. 78. R. See 124 and 137.

[ocr errors]

amongan

135 Nec multos adhibet." Liceat modo vivere; fient,

Fient ista palam, cupient et in acta referri.
Interea tormentum ingens nubentibus hæret,
Quod nequeunt parere et partu retinere maritos.

Sed melius, quod nil animis in corpora juris 140 Natura indulget. Steriles morientur et illis

Turgida non prodest condita pyxide Lyde
Nec prodest agili palmas præbere Luperco.

Vicit et hoc monstrum tunicati fuscina Gracchi,

orators.

135. There will be but a small party 142. The festival of the Lupercalia to witness the ceremony:' because the was instituted in honour of Pan (ovium Scatinian law was still in being. LU. custos; Virg. G. i. 17.) because lupos Pontice, si qua facis, sine teste facis, sine arcet. A goat, the emblem of fecunturba; non adhibes multos: Pontice, .dity, being sacrificed, those who officiated caulus homo es; Mart. VII.c. 3 sq. GRÆ. put on the skin of the victim and ran

• If it please the gods to spare our about with either a thong of the skin or a lives.' PR.

wand in their hands, with which they 136. The repetition of the word fient struck the palms of the women who threw adds force to the prediction. Instances themselves in their way to have the benefit of this kind occur constantly in the Greek of the charm. Eacipe fecundæ patienter

verbera dentræ; Ov. F. ï. 427 &c. LU. Salvian, who wrote in the fifth century, Ille

caprum mactat: jussæ sua terga speaking of this dedecoris scelerisque con- maritæ pellibus exsectis percutienda dabunt; sortium, as he calls it, says that it spread 445 sq. Shakspeare alludes to it: all over the city, and though the act " Forget not in your speed To touch itself was not common to all, yet the Calphurnia for our elders say, The approbation of it was. M.

barren touched in this holy chase, Shake Actathe public registers.' FA. cf. off their sterile curse;" J. Cæs. I. ii. M. ix. 84. R. . on Tac. An. v. 4. This superstitious practice was one of

137. Nubentibus ‘these male brides.' the last Pagan ceremonies that was aban

138. Such was the complaint of Eu. doned, and excited the indignation of tropius : generis pro sors durissimu nostri! many Christian writers. It was finally fæmina cum senuit, retinet connubia abolished by Gelasius; in whose time partu, uzorisque decus matris recerentia nobiles ipsi currebant; et matronæ nudato pensat: nos Lucina fugit, nec pignore corpore vapulabant. G. The festival, nitimur ullo; Claud. in Eut. i. 71 sqq. which took place in February, was proFA. Children constitute a bond of love: bably introduced into Italy by Evander : and sterility was a frequent cause of di- cf. Virg. Æn. vii. 343 sq. vorce. PR. vi. 142 sqq. R.

there described, which was also the spot 139. ' It is just as well that nature where Romulus and Remus were afterprohibits the fulfilment of such extrava- wards found, was fixed upon by the gant wishes.' BRI.

Romans for the site of Pan's temple. 141. Lyde was some woman who com- PR. pounded, and sold in small boxes, (Fužis 143. See the notes on viii. 192 sqq. from being originally made of box wood, and 199 sqq. R. • Outdoes. This may BO.) a specific against barrenness. T. be an instance of that spirit of aggravation The epithet may either imply her own which so much distinguishes Juvenal. corpulence, as being an old woman, BE. Whatever be the vice which he lashes, he or the effects of her nostrum. GR. Some bestows the whole of his fury upon it; physicians say that a woman can con- and in many places the climax of moral ceive, if she carries in her bosom a spider reprehension is strangely perverted. I. shut up in a box! J. and Arachne might All the writers of Roman history, howbe called Lyde from the place of her ever, viewed the gladiatorship of the nativity. FA. A strange interpretation! nobility with the utmost horror. G.

The grove

[ocr errors]

Lustravitque fuga mediam gladiator arenam 145 Et Capitolinis generosior et Marcellis

Et Catulis Paullique minoribus et Fabiis et
Omnibus ad podium spectantibus. His licet ipsum
Admoveas, cujus tunc munere retia misit.

hurin malEsse aliquid Manes et subterranea regna

150 Et contum et Stygio ranas in gurgite nigras colende?

Atque una transire vadum tot millia cymba,

2

cantum ranarum :

144. Cf. viii. 208. · Traversed in The absurd stories of the infernal regions flight.' M.

are now hardly credited in the nursery; The centre of the amphitheatre was (cf. xiii. 151 sqq. Arist. R. 181 sqq. vix strewed with 'sand' to hide the blood navita Porthmeus subficiet simulacra virúm which was spilt. PR.

traducere cymba: classe opus est; Petron. 145. (1) Manlius surnamed Ca- Sat, 121 extr. Prop. III. v. 39 sqq. pitolinus from his defence of the capitol Lucr. iii. 991 sqq. Pythagoras in Ov. against the Gauls. (2) M. Claudius Met. xv. 153 sqq. &c.) but suppose them Marcellus the captor of Syracuse. (3) true, how would the shades of our ancient Q. Lututius Catulus who gained the naval heroes be horrified at the appearance of victory off the Ægates. (4) L. Æmilius such scandalous wretches among them!' Paullus the conqueror of Macedonia. Sunt aliquid manes; letum non omnia (5) Q. Fabius Maximus surnamed Cunc- finit; Prop. IV. vii. 1. Ov. Met. vi. tator who kept Hannibal in constant 543. Hom. Il, y 103. R. check by his cautious moves. LU. 150. Ipse (Charon) ratem conto sub

* More noble;' vi. 124. vii. 191. viii. igit, et ferruginea subvectat corpora 30. 224. R.

cymba; Virg. Æ. vi. 302 sq. VS. One 146. Minores; i. 148. R. Perhaps ms. has cantum; if this be the true readthe two sons of Paullus, one of whom ing, cantum et ranas is equivalent to was adopted into the family of the

cf. Arist. R. 205 sqq. Scipios, the other into that of the Fabii R. The text would then better suit the Maximi.

common interpretation of the whole pas147. The front' or lowest row of seats

sage. was reserved for senators: Suet. Aug. 44. Stygia palus ; Virg. Æ. vi. 323 sq. PR. LU. The podium was the projecting G. iv. 480. M. Turbidus hic cæno vaspart of the partition which divided the taque voragine gurges æstuat; Æ. vi. seats from the arena. Between this, and 296 sq. the first row on which the senators sat, 151. Cf. Virg. ll. cc. Φησί γούν και : there was probably just space enough πορθμεύς μή διαρκέσει αυτούς τότε το left for the chairs of the curule magis- σκάφος, αλλά σχεδίας διασηξαμένους trates, &c. LI.

σους πολλούς αυτών διαπλεύσαι· Luc. • A narrow slip.' G. Todear. Herod. Dial. Mort. xii. 5. R. vii. 31.

Juvenal describes the world of spirits * You may even add the personage as peopled by the figments of the poets; himself,' i. e. 'the prætor; or, rather, the circumstances he has not invented, * the emperor' Nero or Domitian. PR. but selected; and it does not follow, that, See note on i. 97.

because he believed in a future state, he 148. “ The person at whose expense therefore gave credit to such absurdities. the games were exhibited' was called We may attribute the sketch he has given munerarius. GR.

to his satirical turn, which he could not 149. The poet now proceeds to attribute forbear indulging to the disparagement all this gross and degrading profligacy to of his argument. Virgil, to whom our scepticism and infidelity; to the disbelief of author is here plainly alluding, does not a future state of rewards and punishments, give a very dignified narrative of his and, consequently, of the moral govern- hero's passage over the Styx: Æ. vi. ment of the universe. LU. PR. M. G. 411-416. Such puerilities excite our But PYE and R. take the sense to be pity ; especially when we think how in

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »