Obrázky na stránke
PDF

Qui habitabant J eni- bene pelere, et digni ad ob

salem, 302

Lectio sancti Evangelii
secundum Lucam.
Lectio iij. c. n. v. 5.

IN illo teniporo; Ait Jesus ad discipulos suos: Quis vestrum habebit amicum, et ibit ad illum media nocte, et dicet illi: Amice, commoda mihi tres panes? Et reliqua. Homilia venerabilis Bedae

Presbyteri. Ex Sermon. in Litan. minor.

Luc. 11. circa med. |"T)Elitis et non accfpitis , LJT e6 quod male petatis.] Non prohibentur cives patriae coelestis in terra peregrinantes, pro pace temporum, pro saliite c6rporum, pro ubertate frugum, pro serenitate aurarum, pro cseteris hujus vitae neeessariis Dominum petere ; si tamen haec non nimie petantur, et si ob id soliimmodo pelantur, ut abundante viatico in praesenti, liberius ad futiira dona tendatur. Sed quia sunt nonnulli, qui temporalem quielem et prosperitatem a suo Creat6re requirunt, ut abundantius comessationibus et ebrietatibus vacent, et seciirius ac liceritius concupiscentiis suis, et carnis suae serviant illecebris; merit6 tales male petere dicunlur. Studeamus, dilecUssimi> et

tinenda quae petimus, existere.

IJf. Petite, et dabitur vobis: quserite, et invenietis: * Pulsate , et aperietur vobis; -j- Alleliiia, alleliiia. Invocabitis, et orabitis me, et ego exaudiam vos: quaeretis me, et invenietis. * Pulsate. Gldria. \ Alleltiia. Luc. 11. g. Jer. 29.12, i3.

Non dicitur Te Deum.

Reliqua ut in Feriis Temporis Paschalis, prccter sequentia.

Ad Benedictus, Ant. 3. c. Quis ex vobis patrem petit panem , numquid Iapijdem dabit illi? Allehiia. Luc. 11. Oratio.

PRaesta, quaesumus , omnipotens Dens, ut qui in afflictidne nostra dc tua pietate confidimus , contra adversa omnia tua» semper protectione muniamur; Per Dominum.

Hasc Oratio diatur adlioras, et etiam ad Vesperas.

^ Hoc triduo , qui non intersuntProcessionibus Rogationum, privatim dicant Litanias, p. lxxij. et omissisPrecibus qua immediate sequuntur, dicuntur Versiculi et Orationes, pag. lxxvij.

Ad Magnifkat, Ant. 1. f. Si vos cumsitis mali, nostis bona data dare filiis vesiris;

[ocr errors]

quant6 magisPater vesterde coelo dabit spiritum bonum petentibus se; alleluia. Luc.

■"" FERIA TERTIA

in Rogationibus. Ad Officium Nocturnum.

Psalmi Afferte D6mino; Exaltabo te, D6mine; Beati quorum remissae sunt iniquitates, p. 5a.

De Epistola prima bedti Petri Ap6stoli. Lectio j. c. 2.v. i.

DEponentes fgitur omnem malltiam, et omnemdolum, etsimulationes, et hmdias, et omnes detractiones, sicut modo geniti infantes, rationalrile sine dolo lac concupiscite ; ut in eo r.rescatis in salutem, si tamen gustastis quoniam dulcis est D6minus. Ad quem accedentes, lapidem vivum, ab hoimnibus quidem reprobatum, a Deo autem electum et honorificatum; et ipsi tanquam lapides vivi superaedificamini, domus spiritualis, sacerdotium sanctum, offerre spirituales hostias, acceptabiles Deo per Jesiim. Christum.

iy. Pr6videns David, locutus est, 3o2.

Lectio ij. v. II.

C^Harissimi, 6bsecro vos i tanquam aaVenas et peregriuqs abstinere vos a

carnalibus desideYiis , quaa militant adversus aniinam, conversationem veslram inter gentes habentes bonam; ut in eo, qu6d delrectant de vobis tanquam de malefactoribus, ex bonis ope>ibus vos considerantes, glorificentDeum in die visitationis. Subjecti fgitur est6te omni humdnae creaturoe propter Deum: sive Regi, quasi praecellenti; sive diicibus, tanquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum; quia sic est voluntas Dei.

IJT. Certissime sciat omnis domus Israel, 3o2. Ldctio sancti Evangelii secundum Matthaeum. Lectio iij. c. j.v. 7.

INillotempore;DixitJesus discipulis suis: P^tite, et dibitur vobis; quaerite, et invenhHis; pulsate, et aperi^tur vobis; omnis enim qui petit, accipit; et qui quserit, invenit; et pulsanti aperuStur. Et reliqua. Homilia sancti Augustfni

Episcopi. Epistol. i3o. alias 121. ad Probam.

QUi novit bona data dare filiis suis , petere nos, et quaerere, et pulsdre compellit. In ipsa erg6 fide, et spe, et charitate, continuato desiderio semper or^mus.

Sine intermissione orale: et nullis jam patiaris adver

Quid est aliud, quam bea- sitatibus faligari, quos pre

tam vitam, quse nulla nisi tioso Fiiii tui saoguiee rede

aeterna est, ab eo qui eam misti; Qui tecum vivll.

solus dare potest sine inter- Httc Oratio dicJtta- ad lio

missionedesiderare.Semper ras, et etiam ad Vesperas.

ergo hanc a Ddmino Deo Ad Magnificat, Ant. 8. G.

desideremus, et oremus seaa- Quam angwsta pcuia, et

per. Absit ab oralionemulta arcta via est, quae «hxcit ad

lociitio, sed noa desitmulta vitam: et pauci sant, qui

precatio, si ferveas perseve-- inveniunt eam J aileiriia.

rat intentio. Nara muH«m Mutth. 7. i^.

loqui, est in orando rem ne- Oratio Parce, quaesumus,

cessariam superiluis agere supra.

verbis. Multum autem pre- FERIA QUARTA

cari, est ad eum qwem pre— in Rogattonibtis.

camur, diuturna etpiacor- VioiLiA AscEitsioms.

dis excitatione puisare. Hoc Ab OFFtcttJM Noctobnum.

negotium plus gemitibus , Ps. Dews, itiriirHS noslris

quam sermonibus agitur; «tdiVimos; In D«o laudibi

•plus fletu, quam affitu. mur; Eructivit cor meum

ty. Omnis qui petit, ac- verbum bonum, p. 68.

cipit ; et * Qui quaeril, fn- De Eptstola prima beali

venit; et puisanti aperietur; Petri Apnstoli.

■j- Alleliiia, alleluia. "f. Cuin Lectio j. c. 2. v. 17.

quaesieritis me in toto corde /"vMoes honoriie : frater

vestro , inveniar a vobis. * V7 nititem dilfgile: Deum

Qui quserit. Gloria. -j- AlJe- timete: Regem honorificate.

luia. Matth. 7. 8. Jerem. 29. Servi, stibditi estole in omni

i3, 14.. timore dominis, non lan

jVwj dicitur Te Deum. tiim bonis et modestis, sed

Ad Renedictus, Ant. 1. f. etiamdyscoiis.Haecestenim

Omuia quaecumque vultis ut gratia, si propter Dei cons

faciant vobis homines, et cientiam siistinet quis tris

vos faciteillis. Haecestenim titias , patiens injuste. Quie

lex, el Prophetae. Matlh. 7. enim est gl6ria, si peccan

12. tes, el colaphizili suffertis?

Oratio. Sed si bene facientes patien

PArce, quaesumus, Domi- ter sustinetis , haec est gra

ne, parce pdpulo luo; liaapud Deum: in hoc eniin

[ocr errors]

passus est pro oobis, vobis relinquens nemplum ut se«juamini vesti^ia< ej«*.

I}f. Etsi Christus crucifixus est7 etc. p. 3o2.

Lectio ij. c. 3. v. i5.

DOminum autem Christum sanctificate in cordibas vestris, parati seniper ad satisfacti6nem omni poscenti vos rationem de ea, quse in vobis est, spe: sed cum modestia , et timdre , conscientiam habentes bonam; ut in eo, quod detrahunt vobis, confundantur, qui calumniantur vestram bonam in Christo conversationem. Meliiis est ehim benefacientes (si voluntas Dei velit) pati, quam malefacientes; quia et Chrislus semel pro peccitis nostris mortuus est, justus pro tnjuslis, ut nos offerretDeo, morlificitus quidem carne, vivificitus autem spiritu.

Sive vivimus, sive m6rimur, Domini sumus, elc. p. 3o2.

Lectio sancti Evangelii
secundum Joannem.
Lectio iij. c. 17. v. 1.

1H illo tempore; Sublevatis Jesus oculis in ccelum, dixit: Pater, venit hora; clarifica Filium tuum, ut Filius tuus clarificet te. Et reliqua.

Episcopi. ln Joann. Evang. TracU \q!±. §. 8.

CLarificilum a Patre Ffliuna nonnulli accfpiunt in hoc , quod ei non pepercit : sed pro nobis omnibus tradi-dit eum. Sedsi passione cfarificatus dicitur, quantd magis resurrectione? Nam in passione magis ejushumilitas quam claritas commendatur, Apostolo teste, qui dicit: [ Humiliavit semetipsum, factus obediens usque ad mortem, morlem autem crucis.] Deinde sequitur, et de ejus clarificati6ne jam dicit: [Propter quod et Deus illum exaltavit, et do< navit ei nomen, quod esl super omne nomen; ut in n6mine Jesu omnegenu flectilur cuelestium, terreslrium, et infernorum, et omnis lingua confiteatur quia Dominus Jesus Christus in gioria estDei Patris.] Haecestclarificatio Domini nostri Jesu Christi, quie ab ejus resurrecti6ne sumpsit exordium.

ty. Pater, ego le clarificivi super terram; opus consummavi quod dedisti mihi ut faciam : * Et nunc clarifica me lu, Pater, apud temetipsum, claritate quant habui, priusquain mundus esset, apud te ; f Alleluia,

alkeluia. y. Ostende h6die ficatus sum in eis; alleluia.

quia tu es Deus Israel, et Joann. 17.9, 10. ego servus tuus, et juxla Oratio.

prseceptum tuum feci 6m- TjR.vsta, qusesumus , om

nia. * Et nunc clanfica me X nipotens Deus, ut quo

tu, Pater. Gl6ria Patri. f ventiira" solemnitatis glorio

Allcluia. Joann. 17. 4., 5.3. sus Aulor ingressus est,

Reg. 18. 36. semper nostrae mentis diri

Non dicitur Te Deum. gaiur inte"ntio; et quo fide

AdBenedictus, Anl. 1. a*. pergimus,conversalioneper

Pater, non pro mundo ro- yeniamus; Per eumdem. go, sed pro his quos dedisti Htec Oratio dicitur ad

mihi, quia tui sunt, et clari- Horas.

[graphic]
« PredošláPokračovať »