Obrázky na stránke
PDF
ePub

Angelis in primo suæ creationis instanti, et in Unde dicendum est, Angelum amare Deum asanctis Angelis simul cum amore beatifico nunc more amicitiæ naturali, hoc etiam secundo durare, ut in sequentibus, et in libris quinto modo, scilicet, orto ex naturali inclinatione. et sexto videbimus.

In quo consentiunt non solum Thomistæ, sed 3. Talis item amor erit secundum inclinatio- etiam Scotus et fere omnes alii theologi in 2, nem naturalem Angeli.- Secundus sensus in- dist. 3, 6 et 26, 27 et 28, et in 3, dist. 27 et 29, terrogationis est, sumendo naturale, prout dis- et Alensis, 2 p., q. 30, in 1, art. I et 2, licet tinguitur a libero, quoad specificationem tan- interdum obscure loquatur, id tamen confirtum (ut nos explicuimus), prout dicit amorem mat in q. 31, in. 3, et Henricus, quodl. 4, q. consentaneum inclinationi naturali, qui in ri- 11, et Altissiodorensis, lib. 2, summæ, tr. 1, gore non est semper necessarius, quoad speci- c. 4, et indicat Fulgentius, de Fide ad Petr., ficationem, sed solum cum hoc addito, quan c. 3, et in materia de Gratia sententiam hanc tum est ex parte inclinationis naturalis, vel ni- late defendimus. si aliunde propter extrinsecam rationem, vel 4. Non erit tamen amor ami itiæ naturalis, propter inadvertentiam contra illum fiat. Et in id est necessarius quoad exercitium.-Tertius hoc sensu certum est, amorem concupiscentiæ sensus esse potest, de naturali, ut opponitur Dei naturalem esse Angelo. Quia Deus est sum- libero, vel quoad exercitium, vel saltem quoad mum universale bonum, a quo totum bonum specificationem absolute, et simpliciter. Et in ipsiusmet Angeli pendet, sed Angelus natura- hoc breviter dico, amorem amicitiæ Dei natuliter amat bonum suum, ergo et Deum sibi na ralem duobus modis supra dictis non esse naturaliter amat. An vero hoc amore magis se, turalem hoc posteriori modo, vel quoad exerquam Deum diligat, vel e contrario, quæstio citium, vel quoad specificationem. Prior pars est generalis tractanda in materia de Spe, et certa mihi videtur, primo, quia ad hunc amode Gratia. De altero vero amore benevolentiæ, rem necessaria est cognitio Dei naturalis satis seu amicitiæ ad Deum, quo Deus super omnia perfecta, ita ut non sufficiat illa, quam Angediligitur, qui dicunt hunc amorem non esse na- lus cognoscendo se, quasi per resultantiam turalem priori modo, id est, ordinis naturæ, et habet de Deo, quia illa est valde imperfecta, distinctum ab amore charitatis: consequenter respectu Dei, sed necessaria est alia cognitio dicunt, hunc amorem non esse naiuralem hoc per se primo tendens in Deum, illam secundo modo, quia natura ipsa angelica non divina excellentia, et dignitas, ut propter se, inclinatur naturaliter ad hunc modum amoris, et super omnia diligibilis consideretur: sed sed potius ad amandum se plus quam Deum, illa cognitio Dei non est necessaria quoad exerquia alius amor est supra totum naturæ ordi- citium, ut supra dixi, ergo nec amor amicitiæ nem, et ad ea quæ supra naturam sunt, homo Dei. Secundo, quia etiam posita illa cognitionon inclinatur naturaliter. Item quia secundum ne, voluntas Angeli non necessitatur quoad naturæ inclinationem amabile bonum, unicui- exercitium ad talem amorem, quia non videt que autem proprium, et amicabilia ad alterum clare Deum in se, nec in illo actuali amore insunt ex amicabilibus ad se, teste Aristotele 9, venitur tota ratio boni, ut possit voluntatem Ethic.,c. 8. Verumtamen qui sic sentiunt, in- ad exercitium necessitare. Vix enim in Patria cidunt in opinionem Gabrielis, in 3, dist. 29, convinci potest talis necessitas in amore beaq. un.,art. 1, not. 3, toties reprobatam a D. tifico, nedum in pura natura. Tertio in dæThoma, in 1, 2, q. 199, et 2. 2, q. 26, art. 3, monibus non manet talis amor, cum Deum oet quodl. 1, art. 8, et 1. p, dicta q. 60, art. 3, dio habeant, ergo signum est non esse necesquæ asserebat, voluntatem ex inclinatione na- sarium quod exercitium, nam ea quæ sic sunt turali magis diligere se, quam Deum, quam D. naturalia, integra in dæmonibus manent. UnThomas reprobat, tum quia natura esset male de cum D. Thoma, in d. art. 4, ad 5, in fine, instituta, ejusque inclinatio, et dilectio esset dicit, quod licet aliqui odio habeant Deum, perversa: tum etiam quia alias charitas non per- quatenus eorum voluntati est contrarius, nificeret naturam, sed destrueret, nam esset con- hilominus naturaliter eum plus diligunt quam tra inclinationem ejus: tum quia pars natura- se, quatenus est bonum commune omnium, liter diligit plus totum, quam seipsam, quod non intelligit, ipsum actum elicitum amandi ostendit exemplo manus, quæ naturaliter ex Deum plusquam se, simul manere cum odio ponitur ictui propter conservationem totius, de Dei, id enim plane repugnat ; sed intelligit quo exemplo dicendum est in 2, 2, ubi Cajeta- naturam, quantumvis ex accidenti prave afnus defendit illud contra Scoti impugnationem. fectum, semper inclinare Angelum ad aman

ut per

-

dum Deum plusquam se, nec posse illum se- repugnant, quia licet amor ad Deum sit major, cundum se odisse, eiiamsi tunc propter ratio- potest esse magis liber, et e contrario licet anem extrinsecam illum odio habeat, et conse mor sui secundum rationem sit minor, quam quenter impediatur, ne illum actu elicito amet, amor Dei, ex libertate inordinata operante posicut supra exposuimus similem solutionem test esse major. Ratio etiam esse videtur, quia ad 3, art. 4.

Angelus potest a Deo pati invitus : unde potest 5. Nec item necessarius absolute quoad spe- illum apprehendere, ut sibi aversum, et ma cificationem.-Unde ulterius addo, hunc amo- lefaciorem suum : seipsum autem non potest rem naturalem Dei super omnia non esse in hoc modo apprehendere, et ideo nunquam porigore necessarium, etiam quoad specificatio- test ita sibi displicere, sicut interdum displicet nem, sed tantum secundum quid. Probatur Deus. prior pars, quia absoluta necessitas, quoad spe 7. Aliorum opinio afferens amorem concucificationem, non admittit actum contrarium, piscentiæ erga Deum esse in Angelis necessased Angelus absolute loquendo potest odio ha- rium, quoad exercitium. — Tandem de amore bere Deum, ergo amor ¡lle contrarius, non est concupiscentiæ Dei, aliqui putant esse in Annecessarius quoad specificationem. Item dilec- gelo necessarium, quoad specificationem, et tio proximi non potest dici necessaria simpli- exercitium. Ita tenet Bannez, d. art. 5, qui inciter, quoad specificationem, quia possumus differenter loquitur de amore Dei, et videtur odio habere proximum, ergo idem est de Deo, etiam de amore amicitiæ loqui, et rationes ejus quia etiam amor proximi est naturalis secun- ad utrumque tendere videntur. Et imprimis dum inclinationem naturæ, et proximus etiam supponit, Angelum diligere se necessario quoad non potest odio haberi secundum se, nec in exercitium. Unde argumentatur primo, quia quantum nobiscum convenit in natura , sed amor proprius fundatur in amore boni univerpropter rationes alia accidentales, ergo est ea- salis, quod est Deus, et ad ipsum reducitur, dem ratio. Altera vero pars de necessitate se alias esset inordinatus : ergo si amor proprius cundum quid, nota est ex dictis: et ex naturali est necessarius quoad exercitium, multo magis inclinatione ad dilectionem Dei, et ex intrin amor Dei. Secundo major est inclinatio ad aseca bonitate Dei, in quo secundum se ratio morem Dei, quam ad proprium, ergo est mamali non est, nec cogitari potest, et ideo per gis necessarius. Probatur consequentia, quia se spectatus, et ablatis rationibus extrinsecis, necessitas oritur ex majori inclinatione. Tertio et naturæ corruptione, non potest odio habe- quia Angelus eodem actu, quo se cognoscit, ri : hæc autem quædam necessitas est, licet Deum etiam cognoscet, ergo etiam eodem actu non absoluta, et totalis, ut sic dicam.

se diligit, et Deum, ergo eadem necessitate. 6. Discrimen inter naturalem amorem sui, Prima consequentia probatur ex debita proet Dei, quoad necessitatem.--Unde obiter noto portione : et quia sicut Angelus cognoscit condifferentiam inter naturalem amorem sui, et clusionem in principiis, ita amat media in fine, Dei , quod licet Angelus simpliciter diligat et se amat, ut medium, Deum autem ut finem. Deum plusquam se naturali dilectione, nihil- Quæ rationes, si attente spectentur, non miominus difficilius removetur a dilectione sui, nus de amore amicitiæ, quam concupiscentiæ quam a dilectione Dei, et quadam majore ne- procedunt. cessitate, quoad specificationem se amat, quam 8. Rejicilur proxima opinio et statuitur idem Deum, quia Deum potest odisse saltem propter de libertate amoris concupiscentiæ, ac amoris rationes extrinsecas, se autem minime. Nam amicitim.--Nihilominus nullam rationem tanlicet dæmon tam sibi, quam Deo possit velle tæ necessitatis video, etiam in amore concumalum, et desiderare, ut non sit, nihilominus piscentiæ Dei. Jam enim ostendimus, Angelum respectu sui illud non est ex odio, sed ex amore non se diligere aliquo determinato actu necessui, quia non id appetit sibi, eo quod sibi ma- sario quoad exercitium. Hinc ergo fit, ut nullum, ut malum desideret, nec ex displicentia lam rem particularem tanta necessitate sibi sui, aut vindictæ de seipso, sed ex affectu ad diligat, alias necessitaretur ad amandum se seipsum, ut majus malum evitet : Deum au- per talem actum determinatum, quia dilectio tem vere odio habet, quia ex displicentia ad talis rei particularis determinata est. Ergo neipsum vult illi malum, et non ex affectu ad que Deum sibi diligit illa necessitate, quia licet ipsum, sed ex affectu ad se, nec ut majus ma- Deus sit universale bonum eminenter, vel caulum Dei evitet, sed ut suum fugiat, et de Deo, saliter, nihilominus est particulare objectum si fieri posset, vindictam sumeret. Nec illa duo in ordine ad particularem amorem. Deinde ra

tiones quæ afferuntur ad illam necessitatem rationem de medio, et fine, sed quia Deus ostendendam, efficaces non sunt, et alioqui, si amatur, ut bonum quod diligitur, et ipse Annon ostenditur causa necessitans, voluntas jus gelus, ut is cui tale bonum diligitur. Tamen quia suæ libertatis possidet, et illi denegandum non illic determinatus amor sui non est necessaest, ergo. Major patet, nam in prima ratione rius quoad exercitium, ideo nec ille amor Dei falsum est omnem amorem, quo se Angelus est simpliciter necessarius, quoad exercitium. ordinate amat, fundari in amore Dei, sed fun- Magis autem videtur illa ratio procedere de datur in bonitate, et commoditate objecti, et amore amicitiæ Dei. Nam illo proprie diligitur inclinatione naturali ad proprium commodum. Deus, ut ultimus finis propter se, et in quem Nec ideo talis amor est inordinatus, quia nulla omnia referuntur. Tamen ad hunc amorem ratio, vel lex cogit ad fundandum omnem ac non sufficit cognitio illa Dei, quæ in Angelo tum amandi bonum creatum, in amore boni est per actum cognitionis sui, sed necessaria increati, sed satis est illud non excludere, et est altera, et perfectior cognitio Dei, ut supra quod de se aptus sit referri in illud.

explicavi. Unde etiam in hoc amore non est 9. In secunda vero ratione non recte fit illa- necesse, ut Angelus per eumdem actum dilitio, quia licet inclinatio naturalis ad Deum sit gat seipsum explicite, et in particulari : nam major, usus ejus potest esse magis liber, quia potest Angelus diligere Deum per puram benenecessitas actus non ex sola inclinatione na volentiam ejus, ut supremi boni, et ultimi turali nascitur, sed etiam ex propinquitate, et finis, non reflectendo specialiter supra seipsum, cognitione, et aliis conditionibus. Eo, vel maxi- magis quam supra res alias. Ac denique pome, quod ratio illa supponit voluntatem An- test quidem unico actu diligere se, et Deum ; geli necessitari quoad exercitium ad unum ac Deum propter se, et se propter Deum, et tunc tum amoris sui, quod nos negavimus. Unde se diligit amore concupiscentiæ respectu Dei, cum solum necessitetur ad hoc, vel illud, vel et Deum amore amicitiæ, tamen hoc modo sialiud bonum disjunctum sibi amandum, clara cut se libere amat, et non ex necessitate, ita cernitur differentia inter amorem sui absolute, et Denim. Nullus ergo amor naturalis Dei est et amorem sui, quo sibi Deum amat, contine- quoad exercitium necessarius. Quoad specifitur enim hic amor sub illo, tanquam particu- cationem vero dici potest amor concupiscentiæ laris, et determinatus, sub universali, et con- Dei necessarius modo supra explicato, scilicet, fuso : et ideo major est necessitas amandi se quantum est ex naturali inclinatione, et nisi absolute, quam amandi se secundum hoc bo- quis ex adjunctis malis, etiam non esse desidenum, quod est Deus. Unde addi etiam potest, ret, nam tunc etiam poterit odio habere Deum, , Angelum non magis inclinari ad diligendum et nolle illum sibi, quia qui simpliciter non Deum amore concupiscentiæ, quam ad dili- vult esse, nullum positivum bonum sibi vult, gendum se amore benevolentiæ, quo vult sibi sed solum carere majori malo. tale bonum : nec etiam e contrario, quia est idem amor, et ad illum eadem est inclinatio,

CAPUT VI. ut recte notavit Alexandrinus Alensis, 2 part., quæst. 30, memb. 1, per totum. Comparando UTRUM RES ALIAS -CREATAS AMORE NATURALI, VEL autem amorem benevolentiæ sui, ad amorem benevolentiæ Dei, dici potest inclinatio ad priorem esse major extensive, quia circa multipli 1. Quæstionis explicatio.-Inter res creatas, cia bona concupiscibilia sibi exerceri potest, et quædam rationis usu carent, aliæ rationales, inde potest esse major necessitas in illo confuse seu intellectuales sunt. De prioribus nihil in sumpto, quam in hoc determinate exercendo. particulari quæsivit D. Thomas in illa q. 60,

10. Angelus potest eodem actu amare se, et sed de solis Angelis interrogavit, an unus AnDeum. — Tertia vero ratio applicata ad amo- gelus naturaliter diligat alios sicut seipsum: rem concupiscentiæ non recte procerlit, quia sub Angelis vero hominem, ut rationalis est, non tanta necessitate amat Angelus DEUM sibi, et in gradu intellectuali cum Angelis convenit, vel se, volendo sibi Deum, quanta cognoscit ejusdemque finis est particeps, sine dubio comse, ut manantem a Deo, ut ostendimus. Unde prehendit, ut patet, tum ex paritate rationis, fatemur, quod sicut eodem actu cognoscit se, quam adducit, tum quia in articulo tertio cum et Deum, amat se et Deum, et ex suppositione de solo Angelo quæsivisset, an diligat seipsum, quod se amat tali determinato actu, consequen- in corpore de homine, et Angelo æque loquiter amat simul Deum, non quidem ob illam tur, et in articulo quarto sic inchoat. Respon

ELECTIVO ANGELUS DILIGAT.

deo, quod sicut dictum est, Angelus, et homo dicitur naturalis, quia ex inclinatione naturali naturaliter seipsum diligit, etc. Igitur de reli- specialiter fundata in unitate, et convenientia quis creaturis ratione carentibus videtur D. naturali in tali gradu, oritur illa dilectio eliThomas supponere non diligi ab Angelo natu- cita, cum tanta determinatione, ut per se, et rali dilectione: sed tantum electiva, de intel- attenta sola ratione intrinseca diligendi, non lectualibus vero affirmat Angelum naturali possit tale objectum displicere, aut odio haberi. dilectione amare alios Angelos.

Quæ resolutio et explicatio constat satis ex 2. Angelus non diligit alias creaturas ratio- dictis, et ex his, quæ in simili docet idem D. nales necessario, quoad exercitium.-Ut autem Thomas, 1 part., quæst. 82, art. 1 et 2, et 1, utraque pars breviter explicetur, suppono ex 2, quæst. 10, art. 1 et 2, et de Anima etiam dictis dilectionem non dici naturalem, prout tractatur. opponitur liberæ simpliciter. Nam certum est, 4. Dilectio electica, et naturalis quo sensu unum Angelum non diligere alios necessario, accipiendæ opud D. Thomam.—Ex quibus colvel necessitate quoad exercitium, vel etiam ligitur, cum D. Thomas, in d. q. 60, distinsimpliciter quoad specificationem, sed tantum guit dilectionem electivam a naturali, ut memsecundum quid. Primum patet, tum quia non bra sint convenienter opposita, dilectionem est necesse, ut unus Angelus semper de aliis electivam vocare non solum illam, quæ libera Angelis, vel de aliquo illorum cogitet, ut supra est, sed quæ omni ex parte necessitate caret, dictum est, et per se patet: quis enim potest ita ut nec sit necessaria quoad exercitium, illi hanc necessitatem naturaliter imponere? neque quoad specificationem, nec simpliciter, at sine cogitatione non est actualis amor, ergo nec secundum quid, seu attenta aliqua speciali nec talis amor potest esse quoad exercitium inclinatione naturali. Etenim generaliter lonecessarius: tum quia etiam dum unus Ange- quendo omnis dilectio libera, quatenus talis lus de aliis cogitat, non est necessarium, ut est, potest dici electiva. Nam licet proprio et eos actu diligat, quia illud objectum non est rigoroso modo electio dicatur, quæ versatur summe bonum, aut in se omnem rationem circa bonum utile ut sic, seu quæ est medii boni, continet, nec est objectum per se beatifi- propter finem, nihilominus omnis amor boni cans Angelum, nec ad bonum ejus est simpli- particularis, quatenus liber est, electivus est. citer necessarium, nec in actuali amore ejus Quia vel per illum amorem tale bonum alteri est aliqua summa perfectio, in qua non possit bono illi opposito præfertur, vel certe quia aliqua ratio incommodi inveniri, ut intermitti actus ille amandi carentiæ ejus præponitur: et non valeat: non est ergo talis dilectio neces- ibi etiam includitur virtualis quædam electio, saria quoad exercitium.

quatenus particulare bonum propter beatitu3. Nec quoad specificationem absoluti : sed dinem, vel propter universale, seu integrum secundum quid.-Imo neque quoad specifica- bonum amatur, sicut pars naturaliter est tionem est simpliciter necessaria talis dilectio, propter totum, ut ex D. Thoma, d. q. 60, art. quia licet Angelus per se, et ratione suæ natu- 2, et 1, 2, quæst. 1, art. 4, 5 et 6, colligitur. ræ præcise spectatus non sit dignus odio, nec Ut ergo dilectio electiva a naturali adæquate sub ea ratione odio haberi possit, nihilominus distinguatur, oportet, ut cum majori rigore ut D. Thomas in eodem articulo quarto docet, electiva dicatur, quæ omnem necessitatem expropter extrinsecas, et accidentales rationes, cludit, ut explicatum est, nisi si quis dicat, potest odio haberi : et ita mali Angeli odio eamdem dilectionem posse naturalem, et diprosequuntur homines, et alios Angelos, et lectivam vocari sub diversis respectibus, napossunt velle, illos non esse, non ex affectu turalem scilicet, ut est de bono propter seipvitandi majus eorum incommodum, sicut pos- sum, et ex speciali inclinatione naturæ, unde sunt desiderare non esse sibi ipsis, sed ex af- aliquam necessitatem participat, electiva vero fectu mali ad ipsos, et ex displicentia, ut in prout est aliquo modo libera, et propter aliud, ut Deo declaratum est, ergo non diligunt illos sensit Alensis, 2 part., quæst. 30 et 31, per necessario quoad specificationem absolute, et totas; sed nihilominus deliberativa simpliciter simpliciter. At vero secundum quid recte di- dicetur, quæ nullo modo naturalis est, et ita citur unus Angelus diligere alios necessario videtur ex his articulis accipienda. quoad specificationem, quia per se, et ex vi 5. Angelus juxta D. Thomam sola dilectione naturalis unitatis, et similitudinis inter illos, electiva diligit creaturas non intellectuales. non possunt se odio habere, sed potius diligere. Unde ulterius colligimus, ex mente D. Thorea Et in hoc sensu dilectio aliorum Angelorum Angelum sola dilectione electiva diligere om

[ocr errors][ocr errors]

nes alias creaturas præter intellectuales; non non absolute, sed conditionaliter, sol hypo-
enim alia ratione illas omisisse videtur, et de thetice: ut indicant verba illa, inranta!! 04,112 -
solis intellectualibus quæstionem movet, nisi manirant in natura. Nam si mus Angelus
quia supponit, Angelum non diligere alias velit actum voluntatis habere circa alium,
creaturas naturali dilectione; quod potest in quatcnus in natura secum convenit, hanc prar-
hunc modum explicari. Nam duplex est amor, cisam rationem spectando, non potest cirea
ut dixi, scilicet amicitia, et concupiscentiæ. illam versari, nisi diligendo, et ita non potest
Prior non habet locum circa creaturas ratione ab illo separari dilectio, ex suppositione quod
carentes, teste Aristotele, 8 Ellie., c. 2, 1). velit circa tale objectum sub tali præcisa ra-
Thoma, i, contr. Gent., c. 91, et dixi in re- tione operari. Absolute autem potest removeri,
lectione 1, de libertate divinæ voluntatis, seet. quia potest objectum illud, non ita præcisum,
2, num. 16. Et illa dilectio naturalis, qua unus sed ut in re habet alias conditiones adjunetas,
Angelus alios amat, et hominem, circa res considerare, et hoc tantummodo per volunta-
cæteras locum non habet. Solo ergo amore tem circa illud versari, sic enim non solum
concupiscentiæ potest Angelus hujusmodi res non amare, sed etiam odisse poterit.
diligere. Hic autem amor non est Angelo ullo 7. Ilrum Angelus unus naturaliter magis
modo necessarius, aut naturalis: quia extra diligat quisilam Ange’os, quam alios.-- Trip?i-
Deum nihil sibi ex necessitate aliqua, seu na- citer sumi potest major illa dilectio.- Respone
turaliter amat, quia a solo Deo naturaliter detur in primo sens1. — Ultimo solet hoe loco
pendet, et cum illo solo potest esse beatus. Et interrogari, an illo naturali amore, quo minus
ideo res irrationales, quas solo amore conci- Angelus alios diligit, sit aliquis ordo, id est, an
piscentiæ potest diligere, non naturali amore, Angelus naturaliter plus diligat quosdam An-
sed pure electivo diligit. Imo quatenus alios gelos, quam alios, et an perfectiores, vil si-
Angclos amore concupiscentie diligere potest, miliores magis diligat. Comparari autem so-
non naturali amore, sed electivo diligit, prop- lent amores, vel in bono volito alteri, vel in
ter eamdem rationem. Dices, necessarium om- modo intentionis, vel in modo appretiationis,
nino videri, ut omnis amor electivus ex aliqua qui explieatur per hanc comparationem, si
inclinatione naturali procedat: nam, ut dixit unum esset dimitiendum, a quo difficilius re-
D. Thomas, 1 p., 4.60, in diet. art. 2: Matule moveretur voluntas. Quantum ad primam com-
ralis dilectiu principium est elec!ire, quia seni- parationem res est clara, quia hoc modo perfee-
per id, quod pertinet ad prius, habet rationem tiores diliguntur magis. Quia sic magis dili-
prioris. Ergo repugnat aliquam dilectionem gere, non est nisi majus bonum alteri diligere,
ita esse electivam, ut non sit aliquo modo na- naturali autem dilectione majus bonum ama-
turalis. Respondeo, id verum esse de inclina- tur perfectiori Angelo, quia amatur illi per-
tione naturali ad bonum in communi, vel ad fectio naturalis, quæ in illo major est. Et sic
propriam beatitudinem. Nam sine dubio omnis Angelus magis diligit perfectiores se, quam
amor concupiscentiæ ab hac inclinatione pro- seipsum, quia meliorem naturam, et perfec-
cedit, sed nihilominus talis amor non semper tionem naturalem majorem illis vult. Verum
est ex peculiari inclinatione naturali ad tale est, in bonis accidentalibus, et adventitiis posse
objectum, seu ad talem rem determinatam, plura sibi diligere, vel etiam aliis. Sed hoc
quod requiritur proprie ad amorem natura- magis pertinet ad amorem electivum, quam
lem, ut explicavi.

ad naturalem.
6. Solritur objectio contra dicta in n. 2 et 3. 8. In secundo sensu.-In tertio sensu --De
- Potest vero objici contra dicta, de amore modo intentionis, quidam dicunt Angelum ma-
unius Angeli erga alios, quod D. Thomas as- gis se, quam alios, et inter alios magis sibi
serit, d. a. 4, q. 60, ad 3, hujusmodi amorem similiores, quam perfectiores, quia ad se ma-
non posse ab Angelis malis removeri, quin gis inclinatur, et consequenter etiam ad illos,
dilecti'nem, inquit, naturalem habeant ad alios qui majorem unitatem cum illo habent, et in
Angelos: in quantum cum eis communicant in hac unitate naturalis hic amor fundatur. Sed
natura. Respondeo, hæc verba non esse intel- in hac conditione amoris non existimo esse
ligenda de amore elicito, sed de naturali in- ullum ordinem, quia Angelus naturaliter in-
clinatione, hac enim sola ab eis removeri non clinatur ad operandum toto conatu, dum au-
potest, actus autem elicitus potest non haberi, tem operatur toto conatu, cum æquali inten-
imo et contrarius adesse potest, ut dixi. Vel si tione operatur, et ideo non minori intentione
intelligantur de actu elicito, intelligenda sunt diligit alios, quam se, nec inter alios magis si-

« PredošláPokračovať »