Obrázky na stránke
PDF
ePub

miles, aut perfectos quam cæteros. Item va non est connaturale, nec ex peculiari naturæ riatio in intentione non sumitur ex objecto, et inclinatione procedit. Hoc enim genus indiffeconsequenter, nec ex dignitate, vel alia con- rentiæ, ac libertatis circa aliqua objecta ad ditione ejus, sed sumitur ex conatu potentiæ, integram libertatem voluntatis necessarium quæ potest cum æquali circa majus, et minus est, ergo maxime circa bona honesta, quæ sunt objectum operari, et Angelus toto conatu ope- maxime propria voluntatis, ut voluntas est. ratur, quantum est ex se, nisi aliunde impe- Nam si inter hæc bona hujusmodi indifferendiatur. In tertia item comparatione aliqui di- tiam non haberet, nulla esset ratio cur illam cunt Angelum magis diligere similiores, prop- circa alia possideret. Denique a fortiori ex diter rationem factam, quibus favet D. Thomas, cendis hoc amplius constabit. Quin potius addict. art. 4, ad 2. Sed oppositum fortasse pro- dimus, suppositum hoc verum esse, sive tale babilius est, quia perfectio objecti majoris æs- bonum ametur per modum finis particularis timationis est : unde cum dicit D. Thomas id per se honesti, ut est contemplari, orare, bemagis amari, quod est similius, intelligendum nefacere alicui, vel quid simile, sive ametur est cæteris paribus. Eo vel maxime quod iste tanquam medium utile ad talem finem, quanamor ita est naturalis, ut sit etiam rationalis: do inter plura talia media electio fit. Nam licet at secundum rectam rationem magis amandus in hac electione maxime locum habeat absoest, qui est perfectior in natura, ergo ad hoc luta indifferentia ab omni necessitate quoad etiam ratio naturalis inclinat. Denique potis- specificationem, tam simpliciter, quam secunsima convenientia inter Angelos est in gradu dum quid, nihilominus eadem in intentione intellectualis naturæ, et secundum illum ma- particularis finis invenitur, quia in illa electio gis gaudet inferior societate superioris, quam unius præ alio invenitur, esto non sit proprio æqualis, et melius esse judicat, ut ille existat, electio propter aliud : quamvis etiam hæc virergo naturaliter etiam magis ad illum incli- tute participetur, quatenus illud particulare natur.

bonum est pars boni communis, quia pars vir

tute propter totum amatur. CAPUT VII.

2. Titulus quaestionis inculcatur.-His ergo

suppositis superest quæstio an voluntas Angeli UTRUM VOLUNTAS ANGELI IN SUA PURA NATURA SPEC- sit ex natura sua omnino determinata quoad

TATA SIT LIBERA QUOAD SPECIFICATIONEM INTER specificationem ad bonum honestum in comBONUM HONESTUM, ET MALUM ILLI CONTRARIUM, muni, ac proinde non possit velle aliquid turpe SEU TCRPE; ID EST, AN SIT LIBERA AD ELIGEN- relicto honesto, quod est quærere, an volunDUM UTRUMQUE, ET AD PECCANDUM CONTRA REG tas Angeli natura sua deficere non possit in TITUDINEM NATURALEM.

moribus, ut pura ratione naturali regulantur,

nec peccare, sed sit ovapastatos ut Græci Pa1. In voluntate angelica dalur necessitas ali- tres vocant, id est, impeccabilis. Quam quæstioqua quoad specificationem.--Datur item liber- nem solent tractare theologi disputando de tas.-In superioribus capitulis explicui liber- peccato Angelorum, quia vero communis est tatem Angeli, ut opponitur necessitati quoad bonis Angelis, et ad naturalem eorum condiexercitium : et obiter aliquem modum neces- tionem explicandam spectat, hujus loci prositatis quoad specificationem majorem, vel pria visa est. Quocirca maxime præ oculis haminorem attigimus, non tamen omnem indif- bendum est, hic non esse sermonem de Angelo ferentiam voluntatis angelicæ, necessitati quo- in omni statu, nec de potestate peccandi conad specificationem, oppositam satis declaravi- tra præcepta supernaturalis ordinis, si ad ilmus, et ideo aliquid in præsenti addere necesse lum elevetur, nam de illo statu infra tractanest. In quo duo ut certa supponere possu- dum est, et nunc supponimus Angelos de facto mus. Unum est, dari in voluntate Angeli potuisse sic peccare: nam multi peccaverunt, necessitatem aliquam quoad specificationem, et reliqui non peccando meruerunt, unde eamvel simpliciter, ut circa bonum in communi, dem potestatem peccandi habuerunt, quod de vel secundum quid, ut circa quædam particu- Angelis creatis est certum : quid vero de poslaria bona de se valde connaturalia, seu con- sibilibus creaturis dicendum sit, postea inquivenientia naturæ, ut satis expositum est. Al- remus. In præsenti autem loquimur de Angelo terum est voluntatem Angeli esse liberam in sola, ac pura natura spectato, et per natuquoad specificationem, et omni modo, in di- ralem cognitionem ac rationem operante, de lectione boni honesti particularis, quando illud quo longe diversa est ratio, quia naturalis co

gnitio est regula magis proportionata volun- naturaliter, vel actu considerant omnia natutati in sua natura spectata. Et in hoc puncto ralia, quæ cognoscere possunt, ut quidam vonihil est revelatum: nec videtur aliquid certo lunt, vel saltem quando aliquam rem naturacolligi ex revelatis, et ideo variæ sunt theolo- lem considerant, perfecte illam intuentur cum gorum opiniones.

omnibus proprietatibus, et circumstantiis ejus 3. Prima opinio affirmans. - Prima affir- sive in ordine ad cognitionem tantum, sive in mat esse natura sua ita rectum in naturalibus, ordine ad operationem illam contemplentur. ut in eo ordine deficere non possit peccando, Ergo quoties appetunt rem naturalem, sine aut eligendo turpe, relicto honesto, ac proinde defectu erroris vel inconsiderationis intellecinter bonum honestum, et contrarium malum tus illam appetunt, ergo non possunt in tali esse determinatum ad unum quoad specifica- appetitu præcise spectato peccare. tionem. Ita opinatur Durandus, in 2, dist. 5, Secundum. — Secundo Angelus naturaliter quæst. 1, num. 6, et dist. 23, quæst. 1, n. 7 amat Deum super omnia, et necessario etiam et 8. Sequitur Capreolus in 2, dist. 2, art. 3, quoad exercitium, ut est probabile, ergo salad argumenta Durandi, et Cajetanus, 1 part., tem secundum illam sententiam non potest quæst. 63, art. 1, § Circa consequentiam, et peccare in materia pure naturali. Probatur idem sentit Ferrariensis, 3, contr. Gent., cap. consequentia , quia omne peccatum est con109, parum a principio, et inclinant plures trarium divino amori , ergo stante amore moderni interpretes D. Thomæ. Et allegatur Dei super omnia impossibile et simul cum ipso idem Doctor Sanctus. Quia in 1 part., q. 63, esse peccatum, sed ille amor semper adest, art. 1, in 3 argum., objecerat, non posse An- ergo. gelum peccare, quia naturaliter diligit Deum. Tertium. - Tertio argumentatur Durandus Respondet autem, naturale quidem esse An- quia corpora coelestia in suo ordine ita sunt gelo diligere Deum ut auctorem naturæ, su- constituta, ut in sua naturali operatione defipernaturaliter autem converti ad Deum secun cere non possint, ergo et Angeli in suo ordine dum quod est objectum beatitudinis, a qua cum eadem perfectione, servata proportione, averti potuit peccando. In qua solutione con conditi sunt. Probatur consequentia, quia sicut cedere videtur, non potuisse Angelum averti cælestia corpora sunt in supremo gradu cora Deo, ut auctore naturæ, ac proinde nec pec- porum, ita Angeli in supremo gradu spirituum care in naturalibus. Et ita explicat in articulo constituti sunt. tertio, peccatum Angeli per hoc, quod appetiit Quartum. - Quarto argumentari possumus, ultimum finem, ad quem virtute sum naturæ quia potuit Deus facere naturam, quæ nec pecpoterat pervenire, advertens suum appetitum a care posset, nec vellet saltem in naturalibus. beatitudine supernaturali. Capreolus etiam il- Ita enim ex Augustino, lib. 2 Gen. ad litt., lum allegat in quæst. 16, de Verit., art. 2. Ibi cap. 7, refert Magister 1, dist. 44, c. 2. Ergo tamen solum explicat peccatum Angeli per verisimile est talem fuisse angelicam. Probaordinem ad divinam regulam, a qua potuit tur consequentia, tum quia natura angelica deficere, quia potuit illam non considerare: est in supremo gradu substantiarum possibinon loquitur autem expresse de regula super- lium, tum etiam, quia credibile est fecisse naturali, in solutione tamen ad quartum id Deum gradus rerum in omni genere perfecindicat. Et eodem modo procedit 3, contr. tiores. Gent., cap. 110, respondendo ad argumenta 5. Secunda opinio extreme contraria. - Secapitis 108.

cunda opinio extreme contraria dicit, Angelum 4. Primum fundamentum propositæ opinio- in naturalibus non solum peccare posse, sed nis. Ratione etiam fundatur hæc senten- etiam non posse non peccare intra naturalem tia primo, quia voluntas non potest deficere statum, et in ordine ad suum finem naturapeccando , nisi præcedat in intellectu ali- lem : si solis sui liberi arbitrii viribus, sine quis defectus erroris , vel inconsiderationis : speciali gratiæ auxilio operari relinquatur. sed in intellectu Angeli nullus defectus præ- Hanc sententiam indicavit P. Vasquez in hac cedere potest in cognitione rerum natura- materia 4 p, q. 60, in Comment., a. 5, et eam lium, ergo nec in ejus voluntate potest esse consummavit 1, 2, disp. 192, cap. 3, n. 18 et peccatum in tali materia. Major supponitur a 19. Iamque tenet Gregorius, 2, d. 29, q. dictis auctoribus ut certa, et ostenditur in 1, 1, art. 1, concl. 2, ubi de homine in statu in2, in tract. de Peccatis. Minor autem videtur nocentiæ loquitur. Sed in secunda probatione sequi ex dictis in libro præcedenti. Nam Angeli conclusionis sermonem extendit ad Angelos, et

adducit Augustinum 12, de Civit., cap. 9, dicen- mentum illius illationis, est ex nihilo, ergo tem, non posse Angelos a Deo creatos se effi- peccare potest, cum proportione applicari pocere bonos sine auxilio Dei, quod ipse de spe- test ad peccatum contra legem naturalem, ut ciali auxilio gratiæ intelligit. Unde colligit, mox videbimus. deficiente illo auxilio non potuisse esse bonos, 7. Probatur secundo. Secundo possumus sed malos. Et ad hunc modum adducit alia argumentari ex factis dæmonum, quia multa testimonia Augustini loquentis de hominibus, peccant contra rationem naturalem, nam mennam videtur eadem ratio. Et ita in hoc eodem tiuntur, decipiunt, inducunt ad omnia mala modo de Angelis et hominibus loquitur Ful- contra legem naturæ, odio habent proximum. gentius, l. 2, ad Transimundum, c. 2 et 3. Dices, aliam esse rationem de dæmonibus, Rationem non affert Gregorius. Vasquez autem aliam de Angelis in pura natura spectatis. in hoc solum fundatur, quod voluntas ange- Nunc enim hoc posteriori modo illis loquimur, lica cum sit indifferens, et libera, pendet in et in eo statu nulla haberent incentiva, vel sua bona operatione a cogitatione, et excita- motiva ad peccandum contra legem naturatione intellectus congrua ad sic volendum : lem. At vero in statu damnationis habent huhæc autem cogitatio quod sit congrua, vel non jusmodi motiva, et incentiva altioris ordinis, sit ad bene operandum, non est in manu ejus, quatenus privantur supernaturalibus bonis, et sed a Deo præveniente pendet, Deus autem extraordinario modo affecti sunt. Unde nunc non tenetur magis dare cogitationem con- veluti passione vehementissima ducuntur, et gruam, quam non congruam, et ideo quando secundum mentem excæcantur, et errant judat congruam, specialem gratiam fecit, ergo dicando sibi esse conveniens, quod revera non sine tali auxilio non posset Angelus non pec- est, quibus omnibus in pura natura carerent. care. Quam rationem, et plures alias latius Quocirca juxta responsum hoc limitanda erit ipse locupletat in 1, 2, disp. 189, putatque contraria sententia, quod Angelis sit impossiomnes eodem modo, de Angelis, ac de homi- bile velle aliquid contra rationem naturalem, nibus in quocumque statu procedere.

non simpliciter, sed cum hoc addito, seu limi6.Mediæ et veræ sententiæ .--Prima conclusio: tatione, scilicet, nisi sit in præternaturali staProbatur primo ex ratione Patrum. - Media tu constitutus, in quo habeat incitamenta sutamen sententia vera est, ac dicendum primo, perioris ordinis, quæ illum ad omnes leges Angelum ita esse naturaliter liberum quoad rumpendas impellant, et quasi compellant. specificationem ad bonum, vel malum morale Sed contra hoc instatur, quia licet verum sit, intra ordinem naturæ volendum, ut in natu- Angelos in pura natura non habere occasiones ralibus peccare possit, si velit : ita docuit ex tam graves peccandi in tali materia, pihilopresse Scotus, in 2, dist. 23, qu. unic., et Pa- minus non inde sequitur, sine illis occasioniludius 41, dist. 50, qu. unic., nu. 20. Malonius, bus non potuisse in eadem materia peccare. in 2, dist. 6, disp. 1. Et de facto idem suppo- Imo oppositum videtur fieri valde probabile. nunt Ochamus, Gabriel, et alii infra citandi Nam inde colligimus aliquod objectum turpe, libro septimo, qui licet dicant posse Deum et contra rationem naturalem esse amabile a facere voluntatem rationalem impeccabilem, voluntate Angeli sub aliqua alia ratione boni, si faciat non liberam, non tamen posse facere vel convenientis per facultatem ejus naturaliberam, et impeccabilem. Supponunt autem, lem, ergo tale objectum est comprehensum omnes Angelos de facto creatos liberam habere sub adæquato objecto voluntatis angelicæ : voluntatem, et consequenter posse peccare in ergo etiam sine illis extraordinariis occasionisua pura natura, et libertate considerati. Alii bus, vel motivis status damnationis, esset Anvero theologi, qui in universum, et absolute gelo simpliciter possibile velle illud objectum, negant posse creaturam rationalem esse im- et ita peccare contra rationem naturalem. peccabilem, indistincte loquuntur de peccato Probatur consequentia, quia illa ratio convecontra legem naturalem, vel supernaturalem, nientiæ, aut bonitatis posset in tali objecto et ita huic favent sententiæ. Et eodem modo esse, et considerari, ac proponi voluntati exfavent Patres dicentes creaturam esse pecca- tra illum statum, ergo posset voluntas pro sua bilem, eo ipso, quod ex nihilo facta est. Nam libertate illud objectum velle. illa ratio etiam in Angelo creato in puris na 8. Probatur tertio. — Tertio explicatur in turalibus locum habet, nam ex nihilo esset hunc modum. Nam dupliciter potest intelligi creatus, ergo mutabilis, et defectibilis in suo peccatum intra ordinem naturæ, seu contra ordine, et gradu. Eo vel maxime quod funda- rationem naturalem. Primo si sit contra pre

ceptum positivum in materia ordinis naturalis, tatem creatam dicit esse mutabilem ad malum, ut sunt inter homines leges civiles, aut de ac eo ipso, quod de nihilo facta est, et hanc putibus externis mere naturalibus : nam qui tat esse sufficientem rationem ejusmodi mutahæc præcepta violat, intra ordinem naturæ bilitatis. Et idem habet, lib. 3, contra Maxim., peccat, quamvis immediate non agat contra cap. 12, et Anselmus, lib. 2, cur Deus homo, rationem naturalem, quia saltem mediate ab cap. 10, et alii Patres, quos in libro septimo, illa recedit. Secundo modo peccatur in hoc in principio referemus. Hæc autem ratio etiam ordine, immediatius violando præcepta ipsa habet locum in Angelo creato in puris naturanaturalia. Uterque autem modus videtur posse libus, quia esset ex nihilo factus, et haberet in Angelo naturaliter inveniri. Prior explica- mutabilem libertatem. tur, quia Angelus est capax directionis per re Peccabilitalis fundamentum. Evasio. gulam superioris voluntatis, vel Dei, ut est Impugnatur. - Item omnia media, in quibus auctor naturæ, vel superioris Angeli, ut indi- nititur illud principium, quod libertas voluncat D. Thomas 3, cont. Gent., cap. 109, quia tatis creatæ sit sufficiens principium peccandi, etiam inter Angelos est ordo subjectionis infe- habent locum in ordine etiam naturali. Unum rioris ad superiorem. Nec videtur esse supra est, quod voluntas facta ex nihilo, nec est reordinem naturalem, quod Deus ponat aliquod gula suæ actionis, et rectitudinis, neque

habet præceptum positivum Angelis, quasi consti- infallibiliter conjunctam illam regulam. Quod tuentibus unam rempublicam angelicam, cu est potissimum fundamentum, quo D. Thomas jus princeps esset Deus, etiam ut auctor natu- utitur in hac materia, habetque locum in Anræ : et quod ordinem, ac subjectionem, et gelo in pura natura conditio, et ad finem naprælationem inter eos institueret, in ordine turalem ordinato. Nam quoad prioiem partem tantum ad finem naturalem , sine ordine gra- manifestum est, Angelum nunquam esse sibi tiæ, et gloriæ supernaturalis, ergo pro liber- regulam, quia semper habet superiorem DEUM tate sua possint talia præcepta servare, vel et quia non seipsum, sed DEUM, ut finem transgredi, eo ipso quod regulam extrinsecam ultimum suarum actionum respicere debet. suæ voluntatis haberent, ad quam pro sua li- Quoad alteram partem probatur, quia regula bertate possent conformari, vel ab ea deflecte- bene operandi est divina voluntas, quam Anre. Et eadem ratio est de ipsis præceptis legis gelus in pura natura sumptus, non necessario naturalis, nam illa etiam respectu cujuscum- nec semper haberet conjunctam. Dices illam reque Angeli habent vim obligandi per modum gulam esse remotam, proximam autem esse lulegis, quatenus in voluntate divina nituntur: men rationis per quod illa proponitur, et hanc sed Angelus potest non conformari huic regu- regulam rationis semper esse Angelo conjuncle in volendo, nec illam suis actibus applicare, tam. Sed contra hoc est primo, quia licet sit nihil enim est, quod illum ad hoc necessitet, semper conjuncta in actu primo, non tamen ergo potest etiam pro libertate sua in observa- in actu secundo, et hoc satis est, ut sine tali tione præceptorum naturalium deficere. regula in actu secundo applicata, possit Ange

9. Probatur quarto.—Quarto probatur, quia lus operari, et consequenter deficere peccando. sola libertas voluntatis creatæ est sufficiens Et hoc etiam deducitur ex eo, quod Angelus causa peccandi, sed hæc libertas invenitur in est ex nihilo factus, nam inde habet quod non naturalibus, ergo illa sufficit, ut in illa etiam sit purus actus, et consequenter, ut non sit materia posset Angelus sibi relictus peccare. semper in actuali consideratione illius regulæ, Minor cum consequentia sunt notæ. Major a qua suarum actionum honestas, et rectitudo probatur primo ex Hieronymo, epistol. 146, ad pendet, et consequenter ut sine illius applicaDamascen., de Filio prod., circa finem, dicente: tione possit operari, ac subinde peccare. Solus Deus est in quem peccatum non cadit, 10. Secundo hoc maxime urget in ordine cætera cum sint liberi arbitrii in utramque mere naturali, quia licet divina lex seu volunpartem possunt suam flectere voluntatem , et tas sit regula naturalis rectitudinis, non est taAmbrosius, lib. 5, de Fide, cap. 6: Omnis crea men adæquata ratio volendi creatæ voluntati. tura, inquit, mutabilis est, sed non mutabilis Nam potest moveri ad volendum ex ratione Dei Filiur. Omnis creatura accid ntia boni, et proprii commodi, seu boni sibi convenientis, mali recipit juxla suce capacitatem naturæ, in quam rationem potest Angelus maxime ineamdemque decessionen sentit. Et similia repe- tendere, sed huic rationi potest esse conjuncta tit libr. 1, de Spiritu sancto, cap. 4. Et Auzus- turpitudo, et defectio a divina regula naturali, tinus, lib. 12, de Civit., cap. i et 6, ubi volun- ergo potest Angelus pro suo arbitrio discedere

å tali regula, seipsuin inordinate amando, et 'posse Angelum intra ordinem naturalem alivolendo sibi aliqua bona sine regula honesta- qui velle cum defetu intellectus saltem actis. Tertio, hac ratione potest Angelus peccare tualis inconsiderationis. Quoniam Angelus non deficiendo a supernaturali fine, et ordine, ut omnia, quæ potest considerare, semper actu infra videbimus, sed non potest deficere a su- considerat, neque omnia, quæ considerat, cum pernaturali rectitudine, quin simul a rectitu- æquali applicatione , et attentione considerat, dine naturali deflectat, quia postquam super- quia totum hoc pendet ex libera ejus voluntate, naturalis ordo suflicienter propositus est, ipsa et ita potest magis, vel minus, vel plura, vel ratio naturalis dictat, non esse ab illo devian- pauciora, de re quam cogitat considerare. Unde dum. Unde omne peccatum contra superna- non est necesse, ut quoties aliquid vult, vel turalem ordinem supponit, vel includit defec- operatur actu, consideret omnes rationes boni, tum aliquem in recto usu naturalis rationis, et aut mali, commodi, aut incommodi, quæ in arbitrii, ergo earlem ratione potest idem defec- illo affectu, vel opere inveniri possunt. Quatus in latitudine finis naturalis committi, vel propter argumentum illud potest fortius renon plene considerando omnia necessaria ac torqueri. Nam Angelus considerata potentialihonestatem, vel non recte eligendo, sequen- tate sui intellectus in ordine ad actum secundo potius motivum proprii commodi, quam dum, et dependentiam, quam in applicatione justitiæ.

illius habet a libera voluntate potest inconsi11. Respondetur ad fundamenta opposite sen- derate operari, ergo potest etiam peccare, sola tentix.-Ad auctoritatem D. Thoma, in n.3.- ejus naturali conditione spectata. Ultimo magis hoc declaratur solvendo motiva 13. Ai secundum.-Ad secundum de amore partis oppositæ. Et imprimis ad D. Thomam Dei superomnia respondemusnegando assumprespondeo, in hoc puncto nunquam satis men- tum, nam loquendo de amore Dei propter tem suam explicasse : si autem considerentur seipsum, seu amicitiæ excellentis, et super rationes, et discursus, quibus ostendit Angelos omnia probabile non est Angelum ex natura potuisse petrare, tam in 1 p., q. 63, a. 2, sna necessitari ad hujusmodi amorem, præserquam 3, contra Gent., c. 109, et in q. 16, de tim quoad exercitium, ut supra probatum est Malo, et aliis locis, revera procedunt simplici- in capite quinto. Et certe ratio illa, si valida ter de natura angelica secundum se spectata, esset, non solum probaret de peccato contra ct ex vi suæ naturalis imperfectionis. Ali- legem naturæ, sed absolute de omni peccato : quando vero explicat magis D. Thomas hanc quia simpliciter, et de omni peccato probabipotentiam peccandi Angelorum, per ordinem lissimum est, eum, qui actu eligit Deum super ad finem supernaturalem, quia specialiter lo- omnia ut auctorem naturæ, non posse simul quitur de Angelis, prout de facto procreati illum graviter ostendere sub quacumque rasunt, et a fine suo defecerunt : nunquam ta- tione, quia talis amor repugnat omni peccato men hujusmodi Angelorum mutabilitatem ad saltem ex eo capite, quod omne peccatum illum statum, seu finem supernaturalem li- etiamsi proxime sit contra ordinem supernamitat.

turalem, consequenter etiam est contra ratio12. Ad primum argumentum contrarium in nem naturalem : et quia nemo sua voluntate n. 4. - Ad primam rationem, Scotus et alii avertitur a fine supernaturali, quin etiam a non admittunt illud principium, quod volun- naturali avertitur, ut ex 1, 2, suppono. tas creata non possit peccare, sine præcedente 14. Allertium. Ad tertium sæpe respondefectu in intellectu, quia stante quacumque det D. Thomas in citatis locis esse dissimilem consideratione in intellectu , extra visionem rationem, nam corpora cælestia non habent beatam voluntas non necessitatur quoad exer- dominium suarum operationum, et ideo ab incitium ex inclinatione alicujus particularis trinseco non possunt deficere in suis operatioboni, et hoc videtur satis esse, ut possit pec- nibus, sicut possunt Angeli. Nihilominus ad lo, care sine prævio defectu intellectus, vel non quia coeli entia creata sunt, etiam deficere eligendo quod debet, vel eligendo quod non posse modo agentibus naturalibus accommodebet. Quæ sententia fortasse improbabilis non dato. Duplices enim operationes in ccelis posest. Sed quia contraria est magis recepta, et sunt considerari. Quædam ab ipsis active prosaltem loquendo moraliter, ita contingit, ut cedunt, et in his licet ex se non agant cum voluntas nunquam deficiat, nisi prævio, vel defectu, quia naturaliter agunt quantum posconcomitaute defectu intellectus, illam com- sunt, et eorum virtus propter incorruptibilitamunem sententiam admittimus, et dicimus tem non minuitur, nihilominus ex defectu ma

« PredošláPokračovať »