Obrázky na stránke
PDF
ePub

vel realis : nam relatio rationis non sufficit ad nisi qualitas. In quo enim alio prædicamento formalem rationem essendi in loco, quia ne- erit? Erit ergo qualitas realis. Parumque reque ratione sui, cum nihil sit, nec ratione fun- fert quod intentionalis vocetur:male enim condamenti, quia vel est aliquis actus immanens, distinguitur qualitas a reali generatim sumpta, vel aliquid a reali præsentia independens. Re- nam si realis non esset, nihil esset. Patetque latio autem realis nulla potest cum fundamen- in eodem exemplo adducto, nam color non est to cogitari inter Angelum et corpus, seclusa intentionaliter in aere, nisi efficiendo speciem, actuali efficientia per actionem transeuntem, quæ qualitas realis est. Quod si in alio sensu, nisi relatio propinquitatis ad locum, in quo est, qualitas intentionalis distinguatur a reali resvel distantiæ ab aliis locis : hæc autem relatio pectu alterius, a qua producitur, quia non est non fundatur in præsidentia, vel ornatu, aut illi æqualis, sed quædam participatio ejus, et congruentia, sed in solo ubi intrinseco, ut su- quasi illius vicaria, sic non est de nomine conpra probatum est. Talis autem relatio licet ra tendendum, oportet tamen ut Capreolus fateatione sui fundamenti possit aliquo modo per- tur Angelum non esse in corpore nisi efficiendo tinere ad rationem essendi in loco, ut infra aliquid reale in illo, et consequenter per tranvidebimus, longe tamen diversa est ab illis, seuntem actionem, quod ille admittere recusat, quas Capreolus excogitavit, et ideo nullo mo- ideoque consequenter non loquitur, et repudo pertinet ad rationem formalem essendi. gnantia dicit. Unde D. Thomas, in 1, dist. 37,

15. Excluditur quoque continentia, vel forti- art. 1, in ea fuit sententia. Quod Angelus est ficatio, etc. Et eisdem rationibus excludun- in loco per actionem transeuntem, et consetur facile alia membra numerata a Capreolo, quenter concessit Angelum esse in loco in quanquæ revera in vocibus solum consistunt, et tum operatur circa aliquod corpus, vel motum, cum aliquid rei sub illis explicare conatur, in vel lumen, vel aliud hujusmodi. Sed illud de absurdum aliquod incidit. Ulterius enim illam productione luminis, præsertim corporalis, recontinentiam, appellat, et hanc explicat per for- ceptum non est, et eadem ratione neque actificationem virtutis corporis, quam ita expo- ceptandum est, quod aliquid hujusmodi possit nit : Quia spiritus comparatur ad corpus, tan- Angelus producere. Et simili ratione actio illa quam aclus ejus : omnis autem potentia vigora- intentionalis, quam excogitavit Capreolus, si tur ex conjunctione ad suum actum, et ita etiam vera, et realis putatur, fictitia est, et sine funcorpus ex conjunctione ad spiritum vigoratur. damento. Si autem vera, et realis non est, niUnde hanc conjunctionem vocat etiam unitio- hil est, et ideo esse non potest ratio existendi nem ad corpus. Et consequenter, etiam vocat realiter in loco. influxum, quia confortatio sine influxu intelligi non potest, atque ita fatetur corpus ex

CAPUT VI. conjunctione ad substantiam separatam aliquid accipere de illius virtute. Quia vero objici UTRUM ANGELUS SIT IN LOCO EXTRINSECO PER REApoterat, quod spiritualis substantia separata LEM, AUT PHYSICAM UNIONEM AD CORPUS. nihil potest agere in corpus præter motum localem. Respondet tacite his verbis : Non quod 1. Opinio affirmans declaratur. - Sequitur illa virtus sit in corpore per modum realis qua- tractanda quarta opinio dicens hanc rationem litatis, sed per modum intentionis, eo modo, quo formalem esse modum quemdam positivum, color est in aere, et ideo ex hoc corpus talem in- qui in Angelo sit denuo, quoties locum novum fluxum percipiens est vigorosius et activius. acquirit, et corrumpitur, quoties locum amit

16. Capreolus pugnantiæ, et inconsequentiæ tit. Addit vero hæc sententia per illum modum arguitur in prædictis rationibus assignandis. non solum fieri Angelum propinquum corpori,

Si autem hæc verba attente considerentur, et indistantem ab illo, sed etiam illi realiter et in se, et cum superiori doctrina ejusdem uniri, ita ut modus ille amitti non possit, auctoris conferantur, repugnantiam involvere quamdiu Angelus est præsens tali corpori , invenientur. Quia si corpus aliquid recipit ab etiamsi corpus a loco in quo est, moveatur, si Angelo, quo vigorosius, magisque activum red- Angelus velit modum illum in se conservare. datur, necesse est, ut aliquid reale in se reci- Quocirca licet hic modus efficienter pendeat a piat, quidquid illud sit : nam si in se non mu voluntate Angeli, nihilominus juxta hanc sentatur, nec robur, nec activitatem novam reci- tentiam necessario dicendum est pendere etiam pere potest : si autem corpus aliquid entitatis a corpore, in quo Angelus est localiter, vel ab Angelo recipit, illa entitas non potest esse tanquam a causa materiali aliquo modo, vel

tanquam a termino ad quem dicit intrinsecam modus pendet et substantiam ipsam secundum habitudinem transcendentalem. Nam si corpus se non consequitur. a Deo annihilaretur, necessario Angelus amit 3. Impugnatur proposita sententia quoad teret illum modum, nec posset illum conser- unionem.--Hæc sententia quatenus requirit vare etiamsi vellet. Sicut modus unionis ani ex parte Angeli, ut in loco sit, modum supermæ ad corpus necessario destruitur, destructo additum ipsi substantiæ, ratione cujus alicubi corpore, huic enim unioni comparatur modus determinate sit, nobis probatur, juxta ea, quæ ille angelicus ab auctoribus hujus sententiæ. capite secundo diximus, et in sequenti puncto Unde colligunt multa de motu Angelorum, dicemus. Quatenus vero ait, per hunc modum quæ in sequentibus capitibus expendemus. non solum habere Angelum propinquitatem, Unum solum quoad examinandam hanc sen et indistantiam a corpore, sed etiam veram, et tentiam necessarium est, hic adnotabo. Aiunt realem unionem cum illo, mihi valde displienim, Angelum ratione hujusmodi non esse cet, qui rem novam addit, quam non intelligo, per se, et immediate, vel (ut rem declarem) et pluribus difficultatibus, et incommodis pleperdenominationem intrinsecam propinquum, nam invenio. Primo igitur argumentor contra vel distantem ab aliis corporibus, vel a centro, hanc partem, quia non potest intercedere inter et polis mundi, sed tantum mediante corpore, aliqua duo realis unio, nisi ex illis resultet aliet per denominationem a propinquitate , vel quid vere, et realiter unum, præsertim quanindistantia illius.

do inter se immediate uniuntur, sed ex An2. Superioris opinionis auctores. Hanc gelo, et corpore, non sit aliquid realiter unum; opinionem refert ex recentioribus illis non ergo nulla esse potest talis unio. Major videnominatis) Pesantius, 1 part., q. 52, art. 1, tur ex terminis per se nota, quia unio est quasi disp. 2, et dicit favere illi Richardus, in 1, via ad unum, et ideo si unio est realis, aliquid distinct. 57, quæst. 1, sed nihil prorsus habet realiter unum ex illa resultaret. Item quia de tali unione. Magis posset attribui Capreolo unio est nexus, et vinculum inter unita; ergo supra: nam illud quod vocat, instar operatio- facit ex eis aliquid unum. Loquor autem de nis, etiam vocat, unionem Angeli ad corpus, unione reali, ut excludam unionem affectus, per quam dicit aliquo modo vigorari corpus, qualis est inter amantem et amatum, et omaut magis activum reddi. Ille tamen in sensu nem unionem mere extrinsecam, qualis est longe diverso loquitur, nec putat illam unio- ordinis, ut in exercitu, vel compositionis artinem esse modum in Angelo, sed potius habi- ficiosæ, qualis fit inter partes domus, aut tudinem, nescio, quam corporis ad Angelum, navis, etc., quamvis in his omnibus semper et tandem concludit illam unitionem in hac resultet aliquid unum proportionatum unioni. vita nobis non esse satis notam. Ex recentiori- Nunc autem loquor de unione reali, quæ bus autem solum Vasquez invenio hanc sen- physica potest appellari, nec possum melius tentiam docentem, 1 part., disputat. 188, cap. illam explicare, et a præcedentibus distinult. Non adducit autem peculiare fundamen- guere, quam ex intrinseca dependentia, qua tum, sed reprobatis aliis opinionibus, putat ille modus unionis dicitur pendere a corpore, solummodo hunc superesse, quo Angelus pos- cui Angelus uniri dicitur, scilicet quod omsit in loco esse. Et hac ratione tribuit hanc nino pendet a corpore, ita ut manere non sententiam Henrico, quodlib. 1, quæst. 9, quia possit, si corpus destruatur: nam hoc est sigrefutatis superioribus opinionibus, concludit num realis, ac Physicæ unionis, et ideo nealiquid esse addendum in substantia Angeli, cesse est, ut aliquid etiam physice unum ex quo in loco constituatur, quod esse non potest, illa resultet, esto illa unio, et unitas accidennisi hic modus, ut Vasquez addit. Qui etiam taria sit. supponit hunc modum non esse impossibilem, 4. Progreditur impugnatio.- Varia unioet ideo non esse cur negetur, cum nihil aliud num genera. — Minor principalis argumenti supersit. Addit denique commoditates (ut ita non aliter a me probatur, quam petendo, ut dicam) ex hoc modo resultantes, prima quod explicetur nobis, quod vel quale sit hoc unum, illo posito, facile intelligitur Angelum posse quod ex Angelo, et corpore resultat, præter ab omni loco absolvi : Secundo quod poterit aggregatum quoddam duarum substantiarum sine difficultate intelligi transitus Angeli ab simul positarum. Nam si alio specialiori modo extremo ad extremum sine medio : tertia, ex illis fit unum, profecto aliquod nomen requia ratione hujusmodi poterit esse in majori, cipere potest, et saltem per analogiam ad alivel minori loco pro voluntate sua, a qua ille quam unionem nobis notam posset explicari.

Sic enim sancti Patres, etiam supremam, et solum motum localem, quia talis unio ad illum omnium mirabiliorem unionem humanitatis non est necessaria, quæ ratio de omni unione ad verbum declarare conati sunt per analo- physica æqualiter procedit. Eo maxime quod giam ad alias uniones, et explicando illud Angelus potest esse in coelo empyreo, quod unum, quod ex illa resultat. Quomodo ergo movere non potest ; ergo non est in illo per credibilis est unio inter Angelum, et corpus, unionem realem ad illud, quæ propter motum quam nec fides docet, nec ejus terminum fiat. Nec etiam ex illa unione perficitur corpus, ratio assequitur; imo neque per analogiam ad alias perficeretur formaliter, quod intelligi non alias uniones concipi, nedum explicari potest. potest. Sequela patet, quia illa perfectio corUnde etiam argumentari soleo, quia illa non poris, non est per efficientiam Angeli in ipest unio materiæ cum forma, nec est accidens sum, ut supponitur, ergo debet esse immediate, cum subjecto, nec nature cum supposito, nec et formaliter, ita ut Angelus sit forma propria partis cum parte, et est major quam propin- corporis, quasi accidentalis, quod intelligi non quitas secundum locum, ut illa opinio sup- potest. Dices fieri posse, ut Angelus per suam ponit, qualis ergo est ? aut sub qua ratione po- assistentiam corpus perficiat, absque causaliterit a nobis concipi ? Ad quod argumentum tate effectiva vel formali, sed hoc evertit uniosolum respondent esse quamdam conjunctio- nem. Solum enim habere poterit locum absque nem Angeli cum substantia corporis secundum efficientia, sed non formaliter. Nisi quis perse, non prout hic, aut alibi existit, quæ est fectionem vocet, quam Capreolus ornatum appropria rerum spiritualium, aut earum, quæ pellabat, quod ad summum intelligi potest in modo existendi in corpore, illas imitantur, morali modo : sicut dignus habitator dici potest ut est corpus Christi in Eucharistia. Sed per ornare, et quasi perficere domum. Ad hoc auhoc nullo modo explicatur illa unio, sed nuda tem non est necessaria unio physica, sed sola assertio repetitur, ideoque nullo modo argu- præsentia, seu assistentia, ut per se notum mento satisfit.

est. Denique ex vi talis unionis illud composi5. Impugnatur secundo. - Et explicatur tum vel potius aggregatum ex corpore, et Anamplius difficultas, quia omnis realis unio fit, gelo nullam peculiarem operationem habere vel propter perfectionem ejus, cui fit unio, vel potest : sed corpus ita potest exercere suas propter utriusque perfectionem, vel ut ex re transeuntes operationes, ac si ibi non esset bus sic unitis resultet aliquid aptum ad aliquam Angelus, et Angelus suas immanentes actiones, operationem propriam, et peculiarem talis com ac si ibi non esset corpus, ergo frustranea est, positi : sed nihil horum in tali unione Angeli et ficta talis unio. ad corpus invenitur; ergo. Major potest facile 6. Impugnatur tertio.- Tertio principaliter inductione ostendi in omnibus unionibus, quas argumentor, quia ad realem præsentiam Anexperimur. Nam forma materialis unitur ma- geli in corpus non est necessarius talis modus teriæ, ut eam conservet, vel perficiat, et ut unionis ex parte Angeli; ergo frustra cogitatur. conservetur in ipsa, et ut resultet totum, quod Consequentia probatur, tum ad hominem,quia est per se unum. Et anima unitur corpori, ut ille modus solum introducitur ab his auctoriilli det vitam, et ut per illud possit suam per- bus, ut ratione illius possit Angelus dici præfectionem, saltem quoad operationem conse sens huic operi magis, quam alteri, tum simqui. Et similiter accidens unitur subjecto, et pliciter, quia si præsentia esse potest sine tali ut illud perficiat, et ut in eo conservetur, et modo, illa sufficit, ut Angelis dicatur esse in sic de cæteris. Et ratio est, quia alias unio erit coelo et in terra, ac proinde, ut sit in loco (ut superflua, quod natura abhorret. Minor autem statim ostendemus). Probatur ergo antecedens, probatur, quia Angelus per talem unionem et imprimis cum præsentia inter corpus, et Annon perficitur, quia ratione illius nihil potest gelum mutua sit, quantum ad entitatem, seu operari, nec ad suas proprias operationes per- substantialem indistantiam, si ad illam esset ficiendas aliquid per corpus consequi. Dices necessarius aliquis modus unionis, potius ir. indigere unione prævia, ut possit in ipsum corpore, quam in Angelo ponendus esset. Quia corpus operari. Sed contra, quia illa operatio magis mutabile est corpus, quam Angelus; ergo solum esse potest motus localis, ad quem non si unio illa fit per mutationem alterius extrerequiritur unio realis moventis, et mobilis, sed mi : potius dicendum est fieri per mutationem assistentia, vel propinquitas sullicit. Qua ratio- corporis, quam Angeli, quia si Angelus manene probavimus supra cum D. Thoma, spiritum ret realiter unitus corpori, et consequenter id non uniri corpori per modum formæ propter sufficeret, ut Angelus esset in corpore, et me

diante illo esset propinquus, vel distans ab aliis mutabilis, et capax novi modi, et illo indiget, corporibus. Deinde probo, non esse necessariam ut sit præsens. Ex hac vero differentia solum talem unionem in Angelo, vel in corpore: quia concluditur in spiritu creato requiri novum si duo corpora in eodem spatio extensa, et mo- modum, Ubi substantiæ additum, non tamen do quantitativo divina virtute penetrentur, ha- probatur, requiri novum modum unionis. Unde bent mutuam præsentiam realem cum indis- consequentia suam vim retinet : nam si spiritantia substantiarum, et quantitatum sine spe- tus increatus est præsens corpori sine unione, ciali modo unionis alterius ad alterum, vel e cur non poterit esse creatus? Alia differentia converso; ergo ad hanc præsentiam sufficit ex esse potest, quia Deus est immensus, et non parte uniuscujusque extremi proprius modus Angelus. Sed hoc in idem redit, quia existenubicationis in tali spatio, qui modus in uno- tia Angeli in loco est quædam participatio præquoque corpore est absolutus respectu alterius, sentiæ Dei cum imperfectione limitationis, et et ab illo independens, in quo differt a proprio compositionis, et mutationis ratione modi sumodo unionis; ergo idem modus mutuæ præ- pra additi, nihilominus tamen sicut præsentia sentiæ inter Angelum, et corpus sufficere po- illa, quæ participatur, est sine unione, ita partest. Respondebunt, aliam esse rationem in ticipatio ipsa optime intelligi potest, et debet spiritu, quam in corpore. Sed hactenus illam per solam creatam presentiam, sine modo non reperi, nec ab ipsis traditam inveniri. Nam unionis. Tertia differentia cogitari potest, quia quæ interdum insinuatur de distantiam ad Deus fit præsens rebus per rerum mutationem, centrum, et polos mundi, nimirum Angelum non sui, Angelus vero acquirit præsentiam per in sua substantia esse incapacem ejus, falsum suam mutationem. Sed imprimis hoc etiam in est, et plura absurda ex illo sequuntur, ut paulo idem redit, ideo enim id contingit, quia ex post dicam, et ex dicendis de motu Angelorum parte ipsius supponitur immensitas, in Angelo evidentius constabit.

autern fit per mutationem, quia non est im7. Impugnatur quarto. — Quarto id recte mensus, inde autem non sequitur, quod illa confutatur: nam Deus est summus spiritus, et mutatio requirat modum unionis distinctum a nihilominus est intime in corporibus per talem modo ubicationis. Deinde addo, non semper præsentiam sine ullo modo formalis unionis, requiri mutationem ex parte Angeli : nam si vel ex parte Dei, vel ex parte corporis ; ergo Angelus sit in aliquo corpore, et, illo ablato, etiam Angelus poterit habere realem præsen- alio loco illius in eodem situ substituatur, intiam ad corpus sine unione. Antecedens si bene cipiet Angelus esse in posteriori corpore sine intelligatur est certissimum. Consulto non lo- sui mutatione. Nam quod illa corporum mutacus sum de unione formali, quia, ut supra tio fieri possit sine mutatione Angeli, mihi dixi, Deus necessario esse debet per operatio- evidentissimum videtur, sicut in capite secundo nem in re in qua est per præsentiam: at illa probatum est. dici potest unio effectiva, non formalis. Nec

9. Impugnatur quinto prardicta sententia.hanc secum affert operatio. Nam licet cum Unde possumus argumentari quinto, deducenoperatione necessario sit conjuncta existentia do contrarium ex dicta sententia tanquam inin re per præsentiam, qua est distincta ab conveniens. Sequitur enim ex illa opinione, existentia in re per operationem, nihilominus quando Angelus est in uno loco pleno aere, nullam formalem unionem includit. Quia nec non posse inde aerem expelli, in locum ejus ex parte Dei talis modus unionis insurgere po- aqua, verbi gratia, introducta, quin Angelus test, alias mutaretur Deus, nec ex parte cor vel simul feratur cum aere, vel mutetur in poris, quia non est naturaliter capax talis unio- seipso in aliquo modo sibi intrinseco. Consenis distincta a dependentia in genere causa quens autem contra omnem rationem videtur; efficientis, ut per se clarum est. Prima vero ergo. Sequela manifesta est, quia si aer muteconsequentia probatur, quia nulla ratio spe- tur hinc, et Angelus non comitetur illum, discialis in spiritu creato addi potest. Quamvis solvetur unio, et sic mutabitur Angelus in moenim in multis differat ab increato, illæ diffe- do unionis, quia non potest manere ad corpus rentiæ huic causæ non inserviunt.

jam distans, ergo, ni non dissolvatur unio, 8. Progreditur ipsa quarta impugnatio. - necesse est, ut et Angelus cum corpore feratur, Prima enim, et præcipua differentia dari po- sive dicatur per se, sive per accidens moveri, test, quod Deus est immutabilis, et ita per quod postea videbimus; ergo alterum ex illis suam substantiam sine modo addito est pre- duobus necessario sequitur. Quod autem neusens omnibus corporibus, Angelus vero est trum cum ratione asseratur, probatur, quia

aqua, verbi gratia, expellens hunc aerem non in Angelis necessarius est prior modus præsenhabet vim ad faciendam mutationem in An- tia absolutus ab unione, ut in capite secundo gelo : et fieri potest, ut Angelus nolit illam fa- ostensum est; ergo superflue additur posterior, cere, quid enim repugnat ? ergo non est unde tum quia sine illo sufficienter salvantur omnia, necessario sequatur talis mutatio.

quæ de loco et motu Angeloruun ex Scriptura, 10. Effugium.Destruitur.Evasio alia. Patribus, aut rationis discursu colligere pos-Refellitur.--Dices sequi ex vi unionis, nam sumus, ut jam ex parte ostensum est, et pleex ipso quod Angelus vult non relinquere unio- nius ex dicendis patebit: tum etiam, quia rationem, cogitur comitari aerem. Sed contra: nam nes factæ sufficienter improbant illum modum, potius inde sequeretur, aquam non posse in et nulla utilitas illius ostenditur, ut solvendo hoc casu expellere aerem ab hoc loco, re- rationes contrarias patebit. Consequentia ergo sistente voluntate Angeli, nam hæc efficacior cum minori probatæ sunt. Major etiam ex est ad continendum aerem in tali loco, quam parte probata est in corporibus se penetrantiaqua ad expellendum illum. Suppono enim, bus : nam in eis est præsentia mutua sine Angelum velle permanere hic, id est, in hac unione, quod est sufficiens indicium distincdistantia, quam habet a centro, et polis mundi tionis, vel prioritatis, saltem in subsistendi sine ulla mutatione in se facta, quod juxta il- consequentia. Imo suo modo idem invenitur lam sententiam fieri non potest sine continentia in duobus cælis, verbi gratia, contiguis, nam aeris in illo loco. Solum video dici posse ta- sunt sibi præsentes quoad mutuum contaclem voluntatem repugnantiam involvere,quia tum, et maximam naturalem propinquitatem repugnat Angelum permanere hic, id est, in sine vera unione physica inter se. At vero e hac distantia, moto aere, et non facta muta- contrario nunquam invenientur duo corpora, tione in Angelo. Sed hoc gratis dici videtur, vel duæ res inter se physice unite, quin sint et peti principium, quia et nulla ratio repu- etiam indistantes, et mutuo inter se sufficiengnantiæ in illis terminis ostendi potest, et licet ter præsentes. Nam sicut ad agendum suflitalis esset, non sequitur Angelum velle, ut ciens approximatio est necessaria conditio, et sint simul ea, qua repugnant, sed potius velle ideo inter agens, et passum creata ordine salresistere alteri motori extrinseco, ne aerem in- tem natura supponenda est, ita multo magis de pellat. Atque recte sequitur, non posse ae unio realis quæ magis intrinseca est, intimam rem inde moveri per impetum aquæ existente præsentiam localem præsupponit. in Angelo tali voluntate.

13. Id declaratur in anima rationali. -De11. Superioris argumenti confirmatio.— Et claratur hoc maxime in anima rationali corpotest hoc ita confirmari: nam sequitur ex pus informante: nam in ea est modus unionis, illa opinione, posse hominem, verbi gratia, ut nunc suppono. Deinde est etiam modus funaut aliud corporale movens intrinsece mutare dans relationem propinquitatis distinctus ab Angelum, vel localiter movere saltem per ac- unione, et separabilis ab illo; ergo etiam in re cidens ipso nolente, vel saltem non volente : spirituali illa duo distincta sunt. Antecedens hoc autem satis absurdum, et incredibile per probatur primo. Quia in instante generationis se apparet. Sequela patet, quia postquam An- hominis prius natura creatur anima, quam gelus voluntarie se univit corpori, manebit corpori uniatur ; ergo prius etiam natura fit unitus, licet ab illa voluntate cesset ; ergo illo modus presentie in anima concomitanter posito, si tunc homo moveat, verbi gratia, la- cum creatione, quam fiat unio animæ ad corpidem, cui Angelus se applicuit, et univit, vel pus. Probatur consequentia, primo quia facta dissolvet unionem cum Angelo, et sic mutabit creatione animæ in illo instante posset Deus illum cum lapide, atque ita movebit illum lo non cfficere unionem, et tunc maneret anima caliter, saltem per accidens, sine consensu vo creata hic, et intra corpus, et non illi unita. Seluntatis ejus.

cundo quia ex vi talis creationis anima illa 12. Impugnatur sexto. Modus presentiæ est, ut ita dicam, sufficienter approximata, ut et unionis ex natura rei distinguitur. - Sexto huic corpori possit uniri, et non ita fit proargumentor, quia modus praesentiæ, seu ubi- pinqua aliis corporibus, ut videtur per se macationis, et modus unionis ex natura rei, dis- nisestum. Illam autem propinquitatem habet tincti sunt, et modus præsentiæ ex natura rei ratione præsentiæ substantialis, quam habet est prior, modus vero unionis posterior, qui ad tale corpus; ergo est aliquid distinctum ab absque illo priori esse non potest, quamvis e unione. Tertio, quia dissoluta unione, posset contrario prior esse possit sine posteriori : Sed Deus facere, ut anima non mutaretur localiter,

« PredošláPokračovať »