Obrázky na stránke
PDF
ePub

rum dicatur, certitudini et unitati fidei repu- sed ex sola pertinacia , voluntatisque pervignat, et gravissima habet incommoda ; ergocacia. In tali autem materia evidentia esse non potest talis scientia certa esse fidei vere non potest; tum quia mens et intentio Spirichristianæ fundamentum. Prior pars facile tus Sancti occultissima est, et potest esse ostendi potest. Primo, quia si scientia illa so- multiplex; tum etiam quia in ipsorum verlam habet certitudinem ex humano discursu borum significatione potest esse ambiguiet conjectura, et illa est fundamentum fidei, tas; tum denique propter innumeras alias non potest fides certior esse, cum non possit difficultates, quæ in divinæ Scripturæ interædificium firmius esse, quam fundamentum. pretatione occurrunt. Illa ergo certa scientia Deinde jam non Scriptura Sacra, sed sen- hoc modo explicata non est nisi voluntaria sus humanus erit fidei fundamentum; nam, quædam pertinacia pro arbitratu effecta, qua ut recte præmonuit Hieronymus, in cap. 1 unusquisque vult esse certum, quod sibi maepist. ad Galat. : Non est putandum in verbis gis placet, ut acute discurrit et convincit AuScripturarum esse Evangelium, sed in sensu; gustinus, lib. 1 contra Faust., cap. 2, ubi lonon in superficie, sed in medulla ; non in ser- quitur de hæreticis , qui pro suo arbitrio parmonum foliis , sed in radice rationis. Unde tem aliquam Scripturæ, quæ pro illis est, adsubinfert : Tunc Scriptura utilis est audien- mittunt, et aliam, qua contra illos est, eo ipso tibus, cum absque Christo non dicitur, absque respuunt, et canonicam esse negant, et ita se Patre non profertur, et sine Spiritu non eam ipsos faciunt regulam veritatis. Eodem autem insinuat ille qui prædicat, alioqui et diabolus, modo applicari potest ad judicium de vero qui loquitur de Scripturis , et omnes hæreses Scripturæ sensu, in quo, ut cum Hieronymo secundum Ezechielem ' inde sibi consuunt cer- dixi, vera Scriptura consistit. picalia, que ponant sub culito universe cta

9. Superest ut alteram propositi dilemmatis. Et tandem concludit : Grande periculum tis partem discutiamus. Illam enim maxime est in Ecclesia loqui, ne forte interpretatione videntur sectarii intendere, cum dicunt juBETTETSQ es etangelio Christi fiat Erangelium dicium de vero sensu Scripturæ non esse ab hominis, del, quod pejus est, diaboli. Multo er- Ecclesia sumendum, sed ex proprio uniuscugo majus periculum est, si unusquisque cre- jusque spiritu, non humano, sed divino modentium fundamentum suæ fidei in sua pri- vente unumquemque, ut certe et infallibilirata interpretatione, in suoque humano sen ter sensum a Spiritu Sancto intentum attinsu ponat, sic enim non solum Evangelium gat, et hunc spiritum, quem privatum vocant, Dei fiet hominis, sed etiam tot erunt Evan- volunt esse regulam fidei. Sed hic etiam ergelia, Scripturæ totidem , quot sunt capita ror in hoc sensu intellectus non solum divinæ hominum. Quod ita eleganter explicuit idem Scripturæ et Patribus, sed etiam rectæ rationi Hieronymus contra Luciferianos, in fine Dia- evidenter contrarius est, quod in sequenti calogi, dicens : Nec sibi blandiantur, si de Scri- pite ex professo ostendendum est. pturarum capitulis ridentur sibi affirmare quod dicunt, cum et diabolus aliqua de Scri

CAPUT XI. pturis sit locutus, et Scripturæ non in legendo consistant, sed in intelligendo, alioqui, si lit- VERE FIDEI CHRISTIANÆ FUNDAMENTUM NON ESSE teram sequimur, possumus et nos quoque no

IN PRIVATO SPIRITU PONENDUM. Dum nobis dogma componere , ut asseramus in Ecclesia non recipiendos, qui calceati sunt, vel 1. In controversiis fidei regulam Ecclesiæ duos tunicas habent.

tenendam esse, ex Scriptura comprobatur. 8. Denique res ipsa per se spectata etiam Veritas hæc auctoritate simul et ratione facile impossibilis apparet; qui enim fieri potest ut demonstrari potest. Primo enim Divina Scriper solum discursum, et conjecturam huma- ptura duo ubique monet. Unum est, ut in nam, quispiam Scripturam legendo, sensum controversiis fidei regulam Ecclesiæ consulaa Spiritu Sancto intentum certissime assequa- mus; alterum, ut privatum spiritum timeatur? Nam bæc certitudo, cum non proveniat mus, præcipue si a communi regula discorex fide divina, ut in hoc membro supponitur, daverit: Primum patet, etiam in veteri Testaoportet ut in aliqua evidentia fundetur; alio- mento, Deuter. 17: Si quid ambiguum et disqui non erit certitudo secundum rationem, ficile occurrerit, ascendes ad locum, etc. Et

de sacerdote dicitur, Malach. 2 : Labia sacerEzech. 13.

dotis custodiunt scientiam , et legem Dei requi

res de ore ejus. Et Christus Dominus dixit, non fuerit contra doctrinam Ecclesiæ , doMatth. 23 : Super Cathedram Moysi sederunt nec ab illa probetur, non erit exploratum scribre et Pharisæi , omnia quæcumque dixe- qualis sit, sed ex aliis conjecturis, et prerint vobis facite, quod sine dubio multo ma- sertim ex majori vel minori consonantia gis pro sua Ecclesia dixit, et pro Cathedra, ad doctrinam Ecclesiæ probandus est. Et quam in sua Ecclesia erecturus erat , juxta ita intellexerunt hunc locum sancti Pasuperius dicta, cap. 4. Et ita videmus esse ab tres, dicentes, præmunire nos his verbis Apostolis observatum, Act. 15, ubi qoæstio- Joannem contra omnes privatos hæreticonem ortam de legalibus, non privato, sed rum spiritus, et doctrinas Ecclesiæ contracommuni spiritu definiendam crediderunt, di- rias, ut late prosequitur Augustinus, id collicentes : Visum est Spiritui Sancto, et nobis. gens ex verbis sequentibus Joannis, in serm. Sic etiam Paulus, quamvis non dubitaret se 30 et 31, de Verb. Apost. ; idem suadet Anahabere infallibilem Spiritus Sancti directio- cletus Papa, ep. 1, ubi cum his verbis connem, nihilominus ascendit Hierosolymam, ut jungit alia ejusdem ep., cap. 2 : Vos quod cum aliis Apostolis , præsertim cum Petro, audistis ab initio in vobis permaneat; et infra : Evangelium suum communicaret : Ne forle Et sicut docuit ros (utique per Apostolos, et (inquit ipse) in ranum currerem, aut cucur- Ecclesiam Catholicam ), manete in eo. Idem rissem, id est, ut toti Ecclesiæ per universa- tradit optime Athanasius, Orat. contra Arialem regulam doctrina ejus probaretur, ut nos, circa princip., ubi tractans hunc locum, ibidem Hieronymus notavit, et ep. 87, quæ inter alia dicit, quod Dæmon omnium hæreest etiam 11 inter Epistolas Augustini ; et sum parens nomen Salvatoris profitetur, ScriTertull., lib. 4 contra Marcionem, cap. 2. pturarumque dictionibus amicitur, et verba qui

2. In rebus fidei priratum spiritum caren- dem profert, reram tamen inde sententiam sufdum esse, Scriptura ostenditur. - Refert Pe- furatur, ac deinde intellectu, quem ipse con . trus Soto contra Brentium. Germana in- finxit , dolis inumbrato, erroneorum homicida terpretatio. - Secundum etiam constat ex efficitur. verbis Joan., 1 canonica, c. 4 : Nolite omni 3. Hinc etiam Paulus, 2 ad Thessalon. 2: spiritui credere, sed probate spiritus si ex Deo Rogamus (inquit) etc., ut non cito movea mini sint. Quo testimonio abutuntur hæretici ad a vestro sensu, neque terreamini , neque per probandum, unumquemque Christianum esse spiritum, neque per sermoner, etc. Ubi contra debere judicem doctrina et Scripturæ. Quod duos deceptores prævenit, spiritum scilicet et est sufficiens exemplum ad demonstrandum, sermonem falsorum prophetarum, de quibus, quantum sit periculi et erroris in hoc privato 2 ad Corinth. 11, dicit : Pseudoapostoli sunt spiritu, et in usurpando proprio judicio de operarii subdoli transfigurantes se in Apostocerto sensu Scripturarum, cum tam facile sit los Christi, et non mirum; ipse enim Satanas pravo spiritu eadem verba contra intentio. transfigurat se in Angelum lucis; non est ergo nem Spiritus Sancti interpretari, ut in hoc magnum , si ministri ejus transfigurentur de loco dilucidatur. Nam Joannes Apostolus in lut ministri justitiæ. Unde omnia , quæ in illis verbis monet fideles , ut non facile cre- Scripturis afferuntur de cavendis falsis prodant privatis monitionibus, impulsibus, seu phetis, ut Ezech. 3, et Deuter. 13, 2 Petri 2, cogitationibus sine magna probatione et dis- etc., de hoc privato spiritu prolata esse, non cretione. Hæc autem probatio non debet esse immerito existimari possunt. Nam idem esse per eumdem spiritum privatum, nam idem solet, qui in falsis prophetis loquitur, quando esset in tali probatione periculum; debet ergo contra doctrinam prius revelatam docent aut esse per aliam notiorem et certiorem regu- prophetant, quos per hane regulam ejicienlam. Et omisso spiritu practice movente ad dos esse in loco Deuteronomii 13 traditur. Deopus ( propter quem maxime datur discretio nique idem intendit Paulus, ad Galat. 1, cum spirituum, de qua loquitur Paulus, 1 ad dicit : Si Angelus de cælo evangelizet vobis, Cor. 12), loquendoque de probatione spiritus præterquam quod evangelizavimus vobis, anain materia doctrinæ, sola illa quæ fit per re- thema sit, per quam exaggerationem voluit gulam Ecclesiæ, qualis est ejusdem Ecclesiæ significare Paulus, spiritum privatum, sive definitio, sufficiens est. Ideoque quando sen- nova docentem, sive Scripturam exponentem sus privatus Scripturæ est contra doctrinam contra catholicam doctrinam prius in Eccleab Ecclesia definitam , certum est non es- sia receptam, non posse esse spiritum cælesse a bono spiritu, sed a malo : quando vero tem, sed vel humanum, vel diabolicum, vel

mundanum, juxta distinctionem Bernardi, esse, quod omnium est, a communi propellitur sermone de Sex vel septem spiritibus, quem ad sua, hoc est, a veritate ad mendacium. Qui locum Patres etiam ita intellexerunt, ut supra enim loquitur mendacium de suo loquitur 1. cap. 2 retuli.

Unde facile probatur prima consequentia : 4. Privatum spiritum non esse regulam fi- tum quia (ut more philosophorum loquadei, ex Patribus ostenditur.- Non potest ergo mur) mensura et mensuratum debent esse privatus spiritus esse regula fidei catholicæ, homogenea : fundamentum autem fidei est sed potius per hanc regulam ipse discernendus regula et mensura fidei, neque ipsum potest est. Ut passim docent Patres, præsertim Au- esse adæquatum, et commensuratum fidei, si, gust., de Unit. Eccles., c. 11 et 19, et optime cum ipsa sit publica et communis, ipsum parin Procemio de Doctr. Christ., ubi expectare ticulare sit et privatum; tum etiam quia non hunc spiritum, dicit esse tentare Deum, et ca est consentaneum divinæ providentiæ dirigevendas esse tales cogitationes , ut superbissi- re et gubernare homines per spiritum primas et periculosissimas. Idem Vincent. Lyri- vatum, ad eligendam fidem, quæ debet esse nen., cap. 14, late. Denique hoc ipsum est, communis. quod innuit Hieronym., ep. 152 ad Minerium 6. Secunda ratio. - Assistentiam infalet Alexandrum, circa finem, his verbis, quæ libilem Spiritus Sancti non esse singulis fideSalvatoris esse dicit : Estote probati numula- libus promissam. - Quod magis secunda rarii, ut si quis numus adulter est, et figuram tione explicatur, quia ut hoc fidei fundamenCæsaris non habet , nec signatus monela pu- tum firmum sit et infallibile , necessaria est blica, reprobetur ; qui autem Christi facieh Spiritus Sancti assistentia , seu specialis dipræfert lumine, in cordis nostri marsupium rectio , vel illuminatio in dijudicando vero recondatur. Sola autem Ecclesia Catholica sensu Scripturæ; hæc autem assistentia non claro lumine cernitur, ut supra ostendi, et est promissa singulis fidelibus Scripturam voipsa sola publicum habet sigillum ad consi- lutantibus, et privatim de illius sensu judignandam veram Scripturam , et verum sen- cantibus, sed est promissa Ecelesiæ, vel Passum ejus. Eamdemque sententiam imitatus toribus ejus, præsertim in iis quæ ad fidem est Damascenus, lib. 4 de Fide, cap. 18, ubi necessaria sunt; ergo non privatum judicium, post sacræ Scripturæ commendationem sub- sed publicum Ecclesiæ debet esse fundamenjangit : Nlud nobis curæ sit, ut probi numula- tum fidei. Major satis ex dictis est probata, simus, terum, nimirum, ac purum aurum quia, sublata Spiritus Sancti assistentia, reaggerentes, adulterinum autem repudiantes. Ex linquitur spiritus pure humanus, qui frequenhis igitur satis constat, quam sit hic priva- ter fallitur, ideoque certæ fidei fundamentum tus Spiritus, prout a sectariis extollitur , a esse non potest. Et præterea probatur verbis Sanctorum Patrum spiritu et sensu alienus, Petri, dicta Ep. 2, c. 1, ubi cum dixisset : et ex his demum, quæ in sequentibus ratio- Habemus firmiorem propheticum sermonem , nibus afferemus, idem quoque evidentius cui bene facitis attendentes , ete., subjungit : evadet.

Hoc primum intelligentes, quod omnis prophe5. Ratione stabilitur eadem deritas. -Ra- lia Scripturæ propria interpretatione non fit, tio ergo prima contra prædictum errorem ex id est, proprio ingenio , quod maxime habet proxime dictis sumi potest. Nam fides vere verum de interpretatione certa, quæ non christiana communis est et publica ; ergo possit a vero sensu Spiritus Sancti discrepafundamentum ejus etiam esse debet publi- re; cujus veritatis rationem subjungit Petrus cum et commune. Antecedens per se notum dicens : Non enim voluntate humana allata est, quia fides catholica omnibus credenda est aliquando prophetia, sed Spiritu Sancte proponitur, et unitas, et concordia in hac fide inspirati locuti sunt Sancti Dei homines. Quaomnibus præcipitur; est ergo res communis si diceret, eodem spiritu interpretandam esse et publica. Unde recte Augustinus, lib. 11 Scripturam, quo facta est : Solus autem spiConfession., c. 25 : Veritas tua (dicit ad ritus scrutatur omnia , etiam profunda Dei ; Deum ) nec mea est, nec illius , aut illius, sed sicut enim, quæ sunt hominis, nemo novit, nisi omnium nostrum, quos ad ejus communionem spiritus hominis, ita quo Dei sunt , nemo copublice Tucas, terribiliter admonens nos, ut no- gnovit, nisi spiritus Dei, 1 ad Cor. 2. Minor limus eam habere privatam, ne pridemur ea; autem propositio quoad posteriorem partem nam quisquis id, quod tu omnibus fruendum proponis, sibi proprie sendicat , et suum vult 1 Joan. 8.

de assistentia Spiritus Sancti promissa Eccle- semper est necessaria interior gratia Spirisiæ, et capiti ejus, probata est a nobis in c. 3 tus Sancti ad fidem concipiendam, et hoc et 4, quia in promissione fidei perpetuæ et modo omnes sunt docibiles Dei, ut Augustiindeficientis in Ecclesia , hæc promissio con nus, tum ibi, tum passim contra Pelagianos tinetur Præterquam quod Christus etiam pro- exposuit. Pastores vero et Doctores Ecclesiæ, misit et assistentiam suam, et Spiritum Sanc- per specialiora auxilia et dona docentur a tum, qui doceret Ecclesiam omnem verita- Spiritu Sancto, quantum ad commune bonum tem, utique necessariam, vel quovis tempore Ecclesiæ expedit: et ideo, ut plurimum id opportunam , ad quam maxime spectat vera non facit per expressas revelationes, neque et certa intelligentia Scripturarum in rebus per judicium infallibile, sed quatenus opornecessariis. Alteram vero partem , in qua tet, et quantum cujusque status et munia posabnuimus hanc promissionem factam esse tulaverint. Pontifex autem Maximus et Concisingulis fidelibus, imprimis probamus, ali- lia legitima, quando definiunt, docent per quem Scripturæ locum petentes, in quo facta singularem assistentiam, ita ut errare non sit, quem merito possumus petere ab his, qui possint, ne omnem Ecclesiam in errorem innegant aliquid esse credendum quod seri. ducant. ptum non sit; nullum autem vel apparentem 8. Spiritus Sanctus interdum aliquibus ex locum afferre possunt. Nam, licet 1 Joan. 2, privilegio specialiter assistit. - Neque negadicatur : Unctio docebit cos de omnibus ; et mus, interdum Spiritum Sanctum privatim Joan. 6: Est scriptum in Prophetis : Et erunt docere aliquos de mysteriis fidei, vel de vero omnes docibiles Dei, hæc et similia intelligun- sensu Scripturæ, tali modo, ut eos reddat certur secundum modum et ordinem congruen- tos de veritate doctrinæ, vel de sensu reve- . tem divinæ providentiæ , et in Scripturis sa lato. Tamen hæc est specialis gratia, quæ non cris significatum. Docet enim Paulus, 1 ad potest omnibus fidelibus generatim attribui ; Cor. 12, et ad Roman. 12, et ad Ephes. 4, et ideo Paulus, superius allatus, dixit de his varia esse dona Spiritus Sancti in Ecclesia, donis: Spiritus dividit singulis, prout oult; et inter quæ ponuntur donum prophetiæ, inter- Petrus, 1 ep., cap. 4 : Unusquisque prout accepretatio sermonum, discretio spirituum, et pit gratiam, illam administrantes. Et præterea additur, non omnibus convenire actus et mi- talis privata doctrina seu revelatio prius acnisteria horum donorum, quia omnia membra curate probanda est, juxta illud 2 ad Thessacorporis non eum dem actum habent. Nam si lon. 4: Omnia probate ; quod bonum est, tenstotum corpus oculus, ubi auditus ' ? Et simili- te. At prima ac præcipua probatio est, ut non ter dicere possumus : Si omnes scientes, ubi sit contra antiquam et receptam Ecclesiæ docdiscipuli? Ad quid Doctores ?

trinam, quia Deus non potest esse sibi con7. Vide Auy, in Proæm. de Doctr. Christi. trarius. Et deinde ut sit consentanea bonis -Quomodo Spiritus Sanctus omnes doceat. moribus, et quæ tantum Doctorem deceat. Ac Docet ergo Spiritus Sanctus omnes ordinato denique si talis privata revelatio per aliqua modo, communem videlicet plebem per Doc- certa signa Ecclesiæ non proponatur suflitores, ipsos autem Doctores per Concilia, et cienter, esse poterit utilis recipienti, non maxime

per Vicarium Christi. Et in hoc etiam tamen valere poterit ad fidem certam apud ordo, et modus servatur. Nam Spiritus Sanc- alios fideles faciendam, ut Innoc. III sapientus omnibus aliquo modo immediate præbet ter docuit. Quin alias sæpissime fideles maniauxilium ad supernaturalem doctrinam reci- festo periculo erroris exponerentur. Cum ergo piendam, vel tradendam, juxta uniuscujusque hæretici nec ex Scripturis nobis ostendant ilmunus, seu necessitatem. Et ita omnes fide- lam privatam scientiam sibi, ut fingunt, cerles juvat, et illuminat interius ad credendum tam ex infallibili assistentia Spiritus Sancli, ea, quæ per suos prædicatores docet; nam neque etiam signis aut virtutibus illam ostenfides ex auditu , ut Paulus ait, quia Deus dant, cur illis credendum est, præsertim cum communi lege non docet homines, nisi per ea, quæ per talem scientiam opinantur, ipsi homines. Ideo enim interrogat ibi Paulus: Spiritui Sancto per Ecclesiam loquenti contraQuomodo credent sine prædicante? tamen quia ria sint? Et mirabile profecto est , ut velint neque qui plantat, est aliquid, neque qui ri- nobis privatum spiritum infallibilem vendigat, sed qui incrementum dat, Deus , ideo tare, et persuadere, sine ullo indicio vel tes

timonio Spiritus Sancti, cum ipsi in publico 1 I Cor. 2.

Ecclesiæ judicio de doctrina fidei certam Spi

ritus Sancti assistentiam manifeste promissam sum, et magna schismatum occasio. Nam, ut audeant pernegare.

dixi, hic privatus spiritus aliis non probatur, 9. Tertia ratio. — Tertia ratio addi potest, nec sufficienter ostenditur aut proponitur; quia non est minus necessaria ac sufficiens ergo hæc scientia privata in unoquoque non infallibilis assistentia Spiritus Sancti ad judi- est utilis ad fidem in aliis generandam ; ergo candum de veritate ipsius Scripturæ, id est, qui ex vi talis scientiæ non possunt fideles conlibri ejus sint canonici, discernendo illos a non venire in una fide; ergo datur occasio homicanonicis, quam ad judicium certum feren- nibus, ut unusquisque pro fide vendat sua dum de vero sensu Scripturæ, ut supra visum somnia, et phantasias, et hinc oriuntur hæreest. Sed Spiritus Sancti assistentia ad prius ses et schismata. Attigit rationem hanc sajudicium de legitimis libris non datur singulis pienter Tertull., lib. de Præscript. hær., c. fidelibus : nec existimo fuisse hactenus hære- 15 et sequent., ubi docet, non esse cum hæticum homineni adeo superbum, ut sibi arro- reticis disputandum de Scripturis; et ratiogaverit spiritum privatum discernendi cano- nem subjungit, c. 17, quia : Ista hæresis, ait, nieos libros a non canonicis; neque tam sto- non recipit quasdam Scripturas; et si quas relidum, vel temerarium, ut dixerit, hoc judi- cipit, adjectionibus et detractionibus ad dispocium esse committendum, vel permittendum sitionem instituti sui interrertit; et si recipit, singulis credentibus, pro uniuscujusque ar- non recipit integras ; et si aliquatenus integras bitrio, seu somniato spiritu. Illa ergo assis- recipit, nihilominus diversas expositiones comtentia quoad hoc judicium ad Ecclesiam, vel mentata, contertit, id est, pervertit; et ideo eum, qui Christi vices gerit in terris, refe- addit: Tantum veritati obstrepit adulter senrenda est. Ergo idem dicendum est de spirita Sus, quantum et corruptor stylus. Variæ præattingendi infallibiliter verum Scripturæ sen- sumptiones necessario nolunt cognoscere ea sum; nam est eadem ratio, eademque neces- per quæ revincuntur ; his nituntur, quo ex sitas. Atque hanc rationem attigit Augustinus, falso com posuerunt, et que de ambiguitate celih. contra Epist. Fundamenti, cap. 5, et de perunt. Unde addit, c. 19, priusquam veniatur Utilit. ereden., c. 14, cujus sententias jam in ad certamen Scripturarum, stabiliendum esse superioribus retuli, et in summa continent, cujus sint Scripturæ, a quo, et per quos, et Cri obtemperamus, et credimus dicenti hunc li- quando, et quibus sit tradita disciplina, qua brum esse Etangelium, eidem esse credendum fiunt Christiani; ubi enim apparuerit esse redicenti , hunc esse sensum Erangelii ; quia ritatem fidei, et disciplina christiana, illic utrumque non fit certum, nisi per eumdem erit veritas Scripturarum, expositionum, et spiritum, quia (ut sæpe ex Hieronymo dixi) omnium traditionum christianarum. Evangelium magis in sensu consistit, quam 11. In eodem sensu dixit idem Tertull., in membranis. Unde valde diminuta fuisset lib. de Resurr. carnis : Hæreses esse non posprovidentia Dei cirea Ecclesiam suam, si de- sent, si non etiam Scripture male intelligi disset illi spiritum, quo de sacris libris certa possent. Et in idem redit, quod dixit Augusfieret, et non de illorum sensu, cum ad certi- tinus in Joann. : Non sunt natre hæresés, nisi tudinem fidei parum prosint libri sacri, nisi de dum Scripturæ bonæ intelliguntur non bene, et, sensu etiam illorum similis certitudo habea- quod in eis non bene intelligitur etiam temere tur. Merito ergo dixit Irenæus, lib. 4 contra et audacter asseritur, utique tanquam certum Hæres., c. 25: Ubi charismata Domini posita et infallibile, et sibi specialiter a Spiritu sunt, ibi discere oportet veritatem, apud quos Sancto dictalum. Et ideo 'subdit inferius : est ea, quæ ab Apostolis Ecclesiæ successio, et Eliam a me, charissimi, lorige sit vana prieid, quod est sanum, et irreprobabile conversa- sumptio, si rolo sánus in domo Dei contersari, tionis, et inadulteratum, et incorruptibile ser- quce est Ecclesia Dei viti, columna, et firmamoris constat. Hi enim et fidem nostram cus- mentum veritalis, ubi tacite hanc regulam todiunt, et Scripturas sine periculo nobis ea- præfert omni privato spiritui. Ita etiam dixit ponunt.

Cypr., ep. 55: Non aliunde hæreses obortæ 10. Quarta ratio. - Privatus spiritus est sunt , aut nata sunt schismata, quam inde, radiz hæresum.-Atque ex his sumitur quarta quod Sacerdoti Dei non obtemperutur, nec unus ratio, moralis quidem, sed efficacissima, et a in Ecclesia ad tempus sacerdos, et ad tempus Patribus multum commendata. Nam hic spi judex vice Christi cogitatur , quod repetit ritus privatus non solum esse non potest fidei Epist. 96, et lib. de Unitat. Eccles., et sæpe fundamentum, verum potius radix est hære- alias. Omnes autem hæretici, qui privatum

« PredošláPokračovať »