Obrázky na stránke
PDF
ePub

tianis, tunc maxime Deus dicebatur; ergo de adjungit : Cujus est adventus secundum operahis potius quam de regibus loquitur Paulus. tionem Satance in omni virtute, et signis, et,

9. Summa Antichristi superbia non erit prodigiis mendacibus. Nam hæc omnia eo tenin eo, quod velit hominibus, sed ipsi Deo præ- dent, ut se Deum faciat in omni seductione cellere. - Accedit etiam non contemnenda iniquitatis. conjectura, quod Paulus ibi non quamcum 11. Argumentum ad hominem. - Ex quibus que animi elationem, sed summe pravam et etiam constat argumentum regis contra ipinordinatam, in illo homine peccati voluit os sum evidenter retorqueri. Primo ad homitendere ac describere, ut verba ipsa , et ma nem, quia ipse dicit Romanum Pontificem gis quæ inferius adjungit, præ se ferunt. Ergo esse idololatram, adorando Sanctos, numina non loquitur tantum de exaltatione super. et deos, ac subinde illis se subjiciendo , et alios homines in potestatibus temporalibus serviendo; at vero Antichristus nulli numini vel humanis. Hoc enim modo multi fuerunt se subjiciet, sed supra omne illud extollesuperbissimi imperatores, supra omnem hu- tur, nec idola aut simulacra venerabitur, manam potestatem se extollentes, et ipse rex sed eis adversabitur, ut Patres ex verbis PauAngliæ in suo regno ita vult extolli, ut solus li colligunt; ergo non loquitur consequenrecognoscatur in temporalibus et spirituali- ter rex, dicens Papam esse Antichristum. bus, et ita se effert supra utrumque gladium, Deinde evidentissimum est Papam non se faut infra Deum nolit recognoscere superio- cere Deum, nec jubere se adorari ut Deum, rem, etiam in ordine ad salutem animæ, sed nec esse Dei aut Christi adversarium ; nam omnium volens esse judex, a nemine putat ejus gloriam verumque cultum tanquam ejus se posse judicari. Multo ergo majori ratione minister procurat; non est igitur Antichrispotest hujusmodi rex Antichristus saltem in tus, neque se extollit sicut Antichristus. Item imagine seu imitatione appellari. Nam Atha- Antichristus, ut ex Chrysostomo referebam, nasius, epist. ad Solitar. vit. agent., circa fi- non se dicet a Patre vel Deo missum, sed in nem, ita de Constantio loquitur: Graria sunt nomine suo veniet, ut Christus etiam signifiista, et plus quam gratia , tamen istiusmodi cavit, Joan. 5. Pontifex autem non solum a qua congruant in eum qui Antichristi imagi- Patre missum, sed etiam a Christo sibi esse nem gerit. Quis enim ridens, eum in decernendo potestatem commissam confitetur, et servum se facere principem Episcoporum, et præsidere ejus, imo et servorum Dei se profitetur; quæ judiciis ecclesiasticis, non merito dicat illum igitur est conventio lucis ad tenebras, Christi eam ipsam abominationem desolationis esse, ad Belial , Vicarii Christi ad adversarium quæ a Daniele prædicta est. Hæc de Constan- Christi? tio dixit Athanasius, quia judicia Episcopo 12. Proprie non se extollit qui jus suum rum in rebus ecclesiasticis, et præsertim in juste tuetur. — Unde addo, injustissime attricausa fidei usurpare volebat; quid ergo de bui Pontifici verbum extollendi se, eo quod disæculari principe, qui spiritualem primatum gnitatem suam supra utriusque gladii potessibi arrogat, dicturus fuisset ?

tatem tueatur. Nam qui jus suum et a Deo 10. Antichristus supra Deum se efferet. — sibi propter bonum Ecclesiæ datum defendit, Verumtamen, licet hoc genus superbiæ ima- non se extollit (quod verbum excessum et ginem Antichristi referat, nondum tamen ve arrogantiam significat, et in hoc sensu sine ritatem; majorem enim voluit Paulus de An- dubio acceptum est a Paulo ), sed divinam tichristo indicare, et ideo non ibi descriptio- institutionem defendit, et universale bonum nem conclusit, sed addidit : Ita ut in templo Ecclesiæ procurat; Pontifex autem revera est Dei sedeat, ostendens se tanquam sit Deus. a Christo constitutus supra utriusque gladii Quæ verba sine causa rex in illa descriptio- potestatem, ut in superioribus ostensum est; ne omisit, cum illa maxime declarent perso- ergo non se extollit, cum illum gradum honam Antichristi, et superbiam ejus, expo- noris sedi suæ vendicat. Et quidem si hoc tinantque quomodo intelligendum sit prius tulo Antichristi nomen meretur, non a Boniverbum : Extollit se super omne quod dicitur facio III, sed a principio Ecclesiæ AntichrisDeus ; non quidem super utriusque gladii tianismus incoepit; semper enim Pontifices ilpotestatem se efferendo, intra ordinem mi- lum excellentiæ gradum in sua sede recognonistrorum Dei , sed supra ipsum Deum se verunt et defenderunt, ut supra ostendimus. exaltando , et jubendo se in templo adorari Denique non minus efficax argumentum suut Deum. Et hoc magis declarant que postea mitur ex ultimis verbis, quibus describitur An

tichristus ut operans signa et prodigia men- virum fuisse, Anastasius, Platina et alii tradacia; nam Romana Sedes non est usa his dunt, et Romana Ecclesia anniversario cultu artibus aut prodigiis ad suam dignitatem inter Sanctos eum veneratur. Et tamen nulla tuendam. Imo ipse rex Angliæ dixit se nesci- de illo miracula vel signa leguntur, quibus re, quibus artibus ad illud fastigium potesta- vel potentiam aliquam usurpaverit, vel sanctis ascenderit; neque mirum, si illas nesciat, titatis nomen obtinuerit. Martinus autem I, quia nullæ sunt, præter sinceritatem verbi qui post Bonifacium III, ante Leonem II sedit, Dei, et efficacitatem promissionis Christi sta- non solum signis aut portentis non est usus bilientis Ecclesiam suam supra petram, ve- ad Ecclesiam decipiendam, verum potius sola risque miraculis illam confirmantis, ut c. 19 Pontificia fide, et spirituali potestate, ac aniattingemus.

mi constantia Constanti Imperatori, et Pau13. Mendacibus signis Pontifices Catholicis lo, Constantinopolitano Episcopo, restitit, diilludere calumniantur Protestantes. - Sed di- cens, etiam si totus orbis dogmata peregrina, cit rex hæc prodigiosa signa et mendacia, et a fide aliena complecti velit, se nec minis cuesse miracula, quæ Catholici in Ecclesia facta jusquam, nec blandimentis, nec morte ipsa a esse et fieri gloriantur, quæ ipse irridet, ad- doctrina Apostolica et Evangelica ullo pacto hibens etiam exemplum de miraculo circa posse avelli". Hac ergo fide, non falsis miraEucharistiam facto, quo illius veritatem alibi culis Apostolicam sedem commendavit, et Bellarminus confirmavit. Quod exemplum ideo eamdem fidem in suis Epistolis maxime tam docte et pie idem Bellarminus defendit laudat. Et ob eamdem fidem Deus vero miin sua respons., c. 9, ut nihil illi addi posse raculo illum a manu Spatharii, volentis jussu videatur. Solum advertere oportet hæc falsa imperatoris, et exarchi Olympii tentantis ilprodigia interdum tribui Antichristo, ut in lum occidere, liberatus est, eumque postea hoc loco Pauli, interdum vero prædici de quo- vivum et mortuum veris miraculis honoravit. dam pseudopropheta ejus , ut Apoc. 13, ver. Sic etiam Pontifex Deusdedit, Martino anti12 et 13. Et utrumque locum exponit rex de quior, et junior Bonifacio, in historiis Sancfalsis miraculis Ecclesiæ, confundit tamen An- tus prædicatur, et anniversaria traditione cotichristum cum propheta ejus, et Romanum litur, suamque dignitatem sine prodigiis menPontificem cum Ecclesia. Ut autem errorem dacibus conservavit , vera sanctitate vitæ, ejus et Protestantium calumniam detega- quam et historiæ referunt, et Ecclesia venemus, illa duo loca et puncta distincte trac- ratur, et Deus aliquando simplici et vero mitare necesse est. Hic ergo de miraculis ipsius- raculo, solo osculo ægrum a lepra mundanmet Antichristi Apostolus loquitur. Ut ergo do, manifestavit. Et similia de Gregor. II, III, pontificatum Romanum in Antichristianis- ac VII, Agathone, Leone VIII et aliis, in gramum transisse rex nobis probet, oportet ut vibus ac fide dignis historiis referuntur, eisdemonstret, aliquem Romanum Pontificem, que cum sanctitate vitæ nonnulla miracula qui præstigiis et prodigiis mendacibus ad An- sine ulla fictione vel mendacii suspicione tichristi imperium erigendum usus fuerit. At tribuuntur. hoc ostendere non potest ; fateatur ergo ne 15. Miracula ergo, quæ a Pontificibus Rocesse est, descriptionem Antichristi a Paulo manis post Bonifacium interdum facta sunt, datam Pontifici non convenire.

longe distant a signis Antichristi; nam hæc 14. Nullum Pontificem Romanum præsti- erunt in omni seductione iniquitatis , ut Paugüs grassatum ostenditur, et imprimis de lus ait, illa vero in fidei defensionem, et Bonifacio. – Minorem ex historiis probare Christi honorem semper facta leguntur. Depossumus, a Bonifacio III incipiendo, et per nique Rex ipse alio loco fatetur, se ignorare alios discurrendo, quod esset prolixum; satis artes per quas thronus ille Romanæ Sedis ad ergo sit in summa dicere , Bonifacium nulla tam excellentem potestatem evectus est; cur signa fecisse, quibus dignitatem aliquam, vel ergo nunc fingit, per falsa signa et portenta potestatem, aut imperium consecutus sit, ut mendacia esse comparatum? ex historiis et ex superius dictis satis est evi 16. Refellitur Patrum consensu. - Tandem dens. De successoribus autem ejus etiam sanctissimis, pauca vera miracula in eccle Baron., anno 649, n. 4; Baron. supra siasticis historiis leguntur, tantum abest ut n. 50, ex Anastas.; Baron., an. 654, num. 3 falsa confingantur. Nam Leonem II, qui mul- et 6. tis annis post Bonifacium III sedit, sanctum 2 Thess. 2.

1

addit Paulus aliud signum, et quasi particu- denter in lib. 1 demonstravimus. Absit ergo lam aliam descriptionis Antichristi, dicens, ut tali verbo et spiritu oris sui prævalere posquem Duminus Jesus interficiet spiritu oris sui, sint contra petram, super quam Deus fundaet destruet illustratione adventus sui. Quæ ver vit Ecclesiam, contra quam portæ inferi non ba Protestantes et rex illos sequens etiam ad prævalebunt. Neque propterea quod multos metaphoram traducunt, dicentes, spiritum a fide et obedientia Romanæ Ecclesiæ peroris Christi esse verbum Dei prædicatum per verterunt, ideo per eos impleta est Pauli preLutherum, et ministros ejus, quo Deus Papa- dictio ; nulli enim fuerunt hæretici, qui non tum debilitavit, et paulatim destruit. Verum- multos deciperent, et plures pervertit Arrius tamen neque iste est sensus Pauli, neque quam Lutherus, et non ideo delere potuit etiam in eo sensu verum est, quod dicitur. Christi Vicarium vel Ecclesiam; est ergo inaPaulus enim per spiritum oris Christi, ejus nis gloriatio illa vanaque præsumptio. Qui imperium efficax, et per illustrationem ad- ergo integre consideraverit signa omnia, et ventus ejus, verum descensum, et gloriosam colores quibus Paulus describit venturum apparitionem ad interficiendum Antichristum Antichristum, evidenter intelliget non solum intelligit. Hoc enim verba in proprietate si- dissimilem Pontifici futurum, sed etiam ex gnificant, et non est cur ad metaphoricos diametro contra illum pugnaturum; nam cum sensus torqueantur. Et ita illa Patres intelle- sit futurus Christi hostis, non potest non esse xerunt. Chrysostomus ibi, orat. 4: Jussu (in- maximus Vicarii Christi adversarius. quit) solo et præsentia, satis est enim eum adesse, et hæc omnia perierunt. Theodoret. :

CAPUT XVIII. Cum e cælo apparuerit, loquetur tantum, et scelerato isti omnino afferet interitum. Et adjun QUÆ EX VISIONIBUS CAP. 6 ET 9 APOCALYPSIS git locum Isai. 11 : Spiritu oris sui inter fi

REX INDUCIT, REFELLUNTUR. ciet impium. OEcumen. : Spiritum oris vocat jussum et præceptum. Ambros., 1 Thessal. 5: 1. Equi pallidi sessorem Apoc. 6 AntichrisSubito et ex insperato apparebit Christus, si- tum rex interpretatur. Pergit rex in sua cut coruscatio apparet, habens secum militiam Præfatione, pag. 102, et ad suam de Pontifiexercitus Dei Patris ad perditionem Antichris- cum Antichristianismo persuadendam conjecti, et satellitum ejus. Et id confirmat ex Apoc. turam, quatuor visiones Apocalypsis inducit, 11. Hieronymus, dicta quæst. 14, ad Algas., in quibus ait Antichristum depingi. Prima est exponit : Spiritu oris sui, id est, divina po- in c. 6, ubi Joannes narrat apertiones sex sitestate, et suæ majestatis imperio, cujus jus- gillorum libri, quem c. 5 clausum viderat, et sisse fecisse est. Et infra : Quomodo tenebre post primam visionem equi albi, cui Christus solis fugantur adventu, sic illustratione ad- insidebat, et secundam equi rufi qui persecucentus sui eum Dominus destruet, atque de- tionem, quam Christiani vel a tyrannis, vel a lebit. Et Augustinus, decimo octavo de Ci- suis cognatis, et amicis passuri erant, et tervit., c. 53: Nilam (inquit) novissimam perse- tiam equi nigri, qui famem et alias plagas, cutionem, que ab Antichristo futura est, præ- vel potius hæreticorum tenebras et persecusentia sua ipse extinguet Jesus, sicut scriptum tiones significabat, adjungit quartam visioest, etc., et inducit verba Pauli. Juxta hanc nem equi pallidi, quæ his verbis describitur: ergo verborum proprietatem, verumque sen- Ecce equus pallidus, et qui sedebat super eum, sum, satis constat descriptionem Antichristi nomen illi mors, et infernus sequebatur eum, et quoad hanc partem non esse in Romanis Pon- data est illi potestas super quatuor partes tificibus impletam.

terrce (vel, ut rex ex græco legit, super quar17. Protestantes de verbo Dei gloriantur.- tam partem terræ), inter ficere gladio, fame et Sed neque id quod in sua metaphora jactant morte , et bestiis terræ. Hunc ergo equum Protestantes, ostendere unquam potuerunt. pallidum vel sessorem ejus vult rex esse AntiGloriantur enim de verbo Dei, cum tamen christum, quod inde confirmat, quod statim nihil minus credant, aut in veritate habeant. illi connectitur quinti sigilli reseratio, in qua Retinent enim corpus inanime verbi Dei (ut SS. Martyres clamant, et accelerari judicium supra dicebam), et spiritu proprio illud in- et vindictam exposcunt, quod statim in aperduunt. Huicque spiritui proprio fidem adhi- tione sexti sigilli concessum est eis. Quid aubent, illoque solo bellum contra Dei Eccle- tem tota hæc explicatio ad causam referat, siam et Romanum Pontificem movent, ut evi- rex non declarat.

[ocr errors]

2. Occurritur regis conjecturis. - Breviter tres eorum, et conservi illorum, qui inter ficienergo respondemus, vel falsum, vel valde in- di sunt, sicut et illi' Ex quo responso intellicertum esse per illum equum pallidum signi- gimus, illas Sanctorum interpellationes proficari Antichristum. Si enim accurate Apoca- poni ut factas ante finem persecutionum, et lypsis expositores percurrantur, tot fere inve- maxime ante persecutionem Antichristi, ad nientur expositiones, quot capita. Nam qui- quam referri potest illud modicum tempus, dam applicantes ea sigilla variis imperatori- quod Sancti expectare jubentur. Nihil ergo bus Romanis ethnicis, et insignibus Ecclesia est quod nos cogat per equum pallidum Anpersecutoribus, equum illum pallidum Domi- tichristum intelligere. Sed id gratis regi contiano accommodant, ut Petrus Aureol., quem cedamus. Quod, quæso, inde argumentum ad Viegas sequitur. Alii diversorum ordinum suam de Romano Pontifice cogitationem funpersecutiones ibi significari intelligentes dandam vel persuadendam sumere potest ? equum pallidum Trajano tribuunt, quia illi Nullum profecto, nam licet ibi describatur facile applicantur insignia pallidi coloris, Antichristus venturus, nullum illius descrimortis et inferni : Ecclesiamque persecutus ptionis vestigium in Pontifice invenitur. Color est fere illo tempore quo Joannes, visionem enim pallidus (ex omnium sententia) indicat illam videns, a quarto animali mysterium il- timorem nimium, quem tyranni, et præsertim lud didicit, ut Ribera ibi prosequitur. Andreas Antichristus hominibus et fidelibus maxime autem Diocletianum seu Maximianum intel- incutiet; Pontifex autem non ex terroribus, et ligit, quorum tempore persecutio simul cum comminatione mortis homines sibi subjectos peste et fame Ecclesiam vexavit. Quod etiam habet, sed in virtute spiritus et verbi Dei, amoArethas refert et sequi videtur. Alii, aliter re potius quam timore illos gubernat. Unde cætera interpretantes, per equum pallidum quod sequitur, mors et infernus, nullo modo Mahometum, ejusque per se et per successo- in Pontificem conveniunt; quia non profitetur, res suos Christianorum persecutionem signi- se recepisse potestatem ad interficiendum glaficari existimarunt, ut Joachimus et Pan- dio, fame et bestiis terre; hæc enim fecerunt nonius. Alii falsos fratres significari di- imperatores tyranni, et reges apostatæ et recunt, hypocritas, et pseudoprophetas Ec- belles; sed accepit Pontifex potestatem gladii, clesiam persequentes , ut Anselmus , Ri- quo dissipet errorum tenebras, et disperdat chardus, Vict., Hugo Car. At vero Victor., vitia, et virtutem plantet. Igitur illius sigilli per equum rufum, nigrum et pallidum, bella, reseratio, quocumque modo intelligatur, nifamem et pestem a Christo in Evangelio præ- hil ad punctum quod tractamus pertinebat. nunciata significari dicit. Idemque placuit 4. Alio Apocalypsis loco rex oult ostendere Tyconio, hom. 5, qui etiam addit, per equum Pontificem esse stellam de cælo cadentem. pallidum homines malos intelligi, qui persecu- Secundam visionem affert ex c. 9 Apocalytiones eccitare non desinunt. Ambrosius item, psis, in quo quintus Angelus tuba cecinit; in vel qui ejus nomine fertur, longe aliter et capite enim 8 dixerat Joannes, cum Agnus valde mystice locum interpretatur, et in aliis aperuisset sigillum septimum, vidisse se seinfinita est varietas. Neminem tamen reperio ptem Angelos stantes in conspectu Dei, et daqui de Antichristo sigillum illud quartum tas illis esse septem tubas, et in eo capite

specialiter intellexerit ; quamvis si generali- quatuor primarum tubarum clangorem de· ter de pseudoprophetis et hypocritis illud in- scripserat; in nono vero capite incipit dicens: telligamus, recte sequitur Antichristum per Et quintus Angelus tuba cecinit; et vidi stelantonomasiam sub illo comprehendi. lam de cælo cecidisse in terram, et data est ei

3. Idcirco potest Antichristo quoque accom- clavis putei abyssi, et aperuit puteum abyssi, et modari.-Confirmatio. - Et hoc quidem pro- ascendit fumus putei sicut fumus fornacis mababile est, et ad summum ad id suadendum gnæ, et obscuratus est sol, et aer de fumo putei. valet conjectura illa, quod in quinti sigilli re- Et de fumo putei ascenderunt locustæ in tersignatione proponuntur petitiones Sanctorum ram, et data est eis potestas. In quibus verbis, Martyrum postulantium vindictam et judi- et in toto sonitu hujus tubæ duo tantum rex cium, et statim in sexto fit ad judicium tran- expendit. Primum est, stellam illam, quæ de situs. Quanquam neque illud in rigore sua cælo cecidit, significare aliquem eximiæ dignidet. Nam ibidem in apertione quinti sigilli tatis qui de cælo cecidit, quia cum deberet esse legimus Sanctis esse responsum, ut expectarent modicum tempus, donec implerentur fra

· Apoc. 6.

lux mundi, sicut Christus præcepit, ille contra in his omnibus describi tempora Antichristi, munus suum deserens, instar Luciferi deficit, transit ad cap. 10 Apocalypsis, ubi Joannes regnum sibi erigit. Secundum est, locustas in- vidit Angelum stantem super mare et super dicare pestiferum examen subdolorum, et im- terram, voce magna clamantem : Quia temmanis sætitiæ animalculorum, quod stelia illa pus non erit amplius, sed in diebus cocis septiin mundum emisit. Et ad hunc modum (ait mi Angeli, cum cæperit tuba canere, consunrex) sedes Antichristi cæpta est erigi, sentiens mabitur mysterium Dei, sicut evangelizarit per stellam illam esse Antichristum, et illum vi- servos suos Prophetas. Consequenter vero prorum eximiæ dignitatis, qui instar Luciferi de- greditur ad cap. 11, dicens, ibi describi exifecit, esse Bonifacium III, quem Antichristi tium Antichristi, et ex professo ostendit illum initium facit. Quæ autem sint animalcula illa significari per bestiam ascendentem de abyssævissima, non declarat ; videtur autem intel- so, illamque bestiam esse eamdem quæ cap. ligere, vel omnes Pontificios, vel Doctores 13 et 17 commemoratur, quia semper ez abysomnes et pastores, aut forte Jesuitas, qui so ascendere dicitur. De quo non multum conPontificis imperium dilatare student.

tendimus, ut ex supra dictis constat, et infra 5. Multa vitia Pontificibus falso objecta. — iterum dicam. Hic autem hoc ideo rex inculPostea vero rex transitum facit ad clamorem care videtur, ut suadeat Joannem in c. 9 de sextæ tubæ, in quo solum considerat quod in Antichristo tractare, post cujus destructiofine capitis dicitur: Et cæteri homines, qui non nem sequetur judicium, et tempora cessasunt occisi in his plagis, neque pænitentiam bunt. egerunt de operibus manuum suarum, ut non 7. Protestantium somnia non ceritate, sed adorarent dæmonia, et simulacra aurea, et arm calumniandi studio nituntur. - Hæc fere rex: gentea, et ærea, et lapidea, et lignea, quæ ne- in quibus si attente rem expendamus, ea, que videre possunt, neque audire, neque ambu- quæ pertinent ad interpretationem illam, ut lare, et non egerunt pænitentiam ab homicidiis per stellam aut bestiam Antichristum intellisuis, neque a veneficiis suis, neque a fornica- gamus, indifferentia sunt, nihilque ad fidei tione, neque furtis suis. Quæ omnia Protes- ostensionem vel defensionem spectant; illa tantium more de Catholicis, vel (ut ipse vult) vero quæ calumnias, falsa testimonia, et fut de Papistis interpretatur. Et primo illis attri- quod revera sunt, dicam) blasphemias contra buit quod adorent dæmonia, ex Vazquez, 1.3 Romanam Ecclesiam continent, nullam hade Cult. et adorat., disp. 6, cap. 3. Secundo, bent probationem, sed solam maledicendi liper simulacra, etc., imagines intelligit, quia bertatem et Protestantium consuetudinem, a negari non potest quin caput doctrinæ de cultu quibus rex misere deceptus, eorum sermones earum sit Romanensis Ecclesia. Tertio, per imitatur, et ideo responsionem omittere et homicidia, exponit cædes et trucidationes, omnia contemnere possemus; quia vero saquas Romana Ecclesia efficit, hæreses perse- pientibus et insipientibus debitores sumus, quendo. Quarto, veneficia dicit esse Agnos dicemus prius de litterali expositione cap. 9 Dei, benedicta indusia, reliquias, orationes, Apocalypsis, postea vero vanas regis accomquibus putantur homines a variis periculis pre- modationes , falsasque calumnias refutabiserdari. Quinto, fornicationem dicit, partim mus. spiritualem esse per idololatriam, partim pro 8. Per stellam e cælo cadentem , Apoc. 9, priam, quia in Ecclesia frequentior est pro- intelligunt aliqui bonum Angelum. – Primo pter cælibatum sacerdotum et clericorum in ergo stella illa , quam Joannes vidit cecisacris, propter tot otiosos monachorum et sanc- disse de cælo, et datam esse illi clavem abystimonialium greges. Nam otium est magnum si, duas habet apud Catholicos præcipuas exlibidinis incentivum. Sexto, furta denique et positiones ; unam in bonam partem, alteram metaphorice et proprie nobis attribuit, dicens: in malam , stellam illam interpretantes. PriFurli autem in eo maxime se alligant, quod Deo mo ergo dicunt aliqui, stellam illam non esse surripiunt titulos honorum, et amplitudinem malum Angelum, nec personam aliquam prapotestatis illi soli debitam, quam in Antichris- vam, sed esse aliquem sanctum Angelum a tum caput suum conferunt. Nec minus in ac- Deo mittendum circa finem mundi, ut aperiat cumulandis opibus furti tenentur, Jubilæis, in- puteum abyssi, permittendo, nimirum , prindulgentiis, reliquiis, et id genus aliis, etc. cipibus tenebrarum ut inde ascendant ad in

6. Alia loca a rege contra Romanum Ponti- festandos homines, partim tenebris hæresum ficem accumulantur. - Tertio, ut suadeat rex, et infidelitatum, excæcando mentes eorum,

« PredošláPokračovať »