Obrázky na stránke
PDF
ePub

Magyar Orszdgról írtt Lekszikonnyához.

VALYI, neved fénnyét Anya nyelvünk drága Reménnyét

Hajdani talpra teszed, köz folyamatba veszed; Gyöngy szemeket hoztál, köd alatt Tengerbe hajóztál,

Tsónakod üzni mered, part menedékre vered; Könyv Kamarád áldjuk, eszedet dítsekedve tsudáljuk,

Illy munkát keverő, hogy jöve néked erö? Sok leseken által vala míg arany érre találtal;

Lássa meg ezt nap, 's hóld Esz műhelyedbe kohóld! Kertedet ültessed, koszorúd zöldébe szedessed

Melly telekítve magát tartsa örökre szagát; Szép eszed értekjét küldgyed könyvbéli remekjét

Szűz Múzsákhoz elé bölts' sereg úttya felé, Bár ha kilentz Szűznek, valakik Tudományokat űznek,

Tárgyokat egybeveszik Tiszteletekre teszik, VALYINAK ez dolgát, kérdem, melly múzsai Szolgát

Illeti? arra tejét Múzsa nem adgya fejét: Mert az Melpomenét, tudgyuk, jádtzodja szekernyét, *),

Cliót, a történtt dolgod idője szerént; Tárrogató sípját Euterpe nyelve Zsilipját

Víg játékba Hevét mártya, Thalia, nevét; Terpsicore Hárfát indít zengésire nyárfát;

Földet mér Erató, Verse szívekre ható;
Calliope higgatt ereken szót edgyöve raggat

Tündérségi korán hat nyoma lábnyi során;
Bộv szava töltt mézzel mutogat Polyhymnia kézzel;
Úranie' ki derül tsillagos égre kerül.

igy

*) Cothurnus Tragicorum juxta Szabó Dávid,

[ocr errors]

!

tgy de tehát kintsét VALYINK hol vette kilintsét

Mellyel részre akadt Könyv kiadásra fakadt?
Tizedik ez számbann Anyanyelvünk Múzsa karámban ;

VALYI kiűzve halált Persephonéra találtt;
Érje betses Tzélját, az irigy hadd rágja atzélly át;

VALYIT ölünkbe vegyük hír szekerére tegyük;
Jöjj ide közénkbe Marosúnkhoz VÁLYI Megyénkbe,

Mert Könyved tettze jöjj Magyar Euriditze!
Már sokan örvendnek Könyvéröl írt vala Rendnek,

Fárradozása körül két Haza népe örül;
VALYI keresménnyén Anyanyelvünk titka Szekrénnyén

· Jázon arany gyapját, nézdd Berenitze haját;
Melly kies Almáját Nyelvünknek Honnyai fáját

Hesperián kifedé Hercules öszve szedé;
Illyen Aristoteles természeti Könyvibe tellyes;

Ez vala Pandóránk már ma világra hozánk.
Mert, Hegyek, és Ferdő kényeskedik a vadon Erdő,

Hogy neve. VALYI feles Könyvibe téve jeles;
Arnyékos kútak kérkednek sok gyepes útak,

Néma tavakba halak, puszta mezökbe falak; Már vizeink rontyák tzölepes hídlábjait ontyák,

Partyai közt nem fér a' Maros árja kitér; Föld üregén értzek, Várok rogyadékjai Bértzek

Voltak mellybe Hadak járnak alatta vadak; Városok, és térség falu közt a' pusztai vérség,

Dombra emelte Halom, tó rekedésbe Malom, VALYI felől szólnak, jó Hír, neve, töllek 'omólnak

Mondván: VALYI Hazúá', szép mivelésre hozód.

24dik Martiusban 1796.

írta NAGY LASZLÓ

A'

[ocr errors][ocr errors]

A’ KEGYES OLVASÓNAK

MIND A' KÉT BOLDOGSÁGOT!

| Imé akaratom ellen is hamarabb kénteleníttettem

kibotsátani e' munkát, mint szándékoztam vala, Vegyed jó szívû Hazámfia ollyan indulattal, a' milly en szíves készséggel, 's bajos fáradozással hasznodra lenni igyekeztem. Valóban nem az én gyenge erömhöz hasonló vállakat kívánt volna e' munka: de mit tudtam tselekedni? hírem, és tudtom nélkül nyomtattatott vala ki nehány esz. tendôkkel ez elött a'magyar Orfeusban, hogy Korabinszky Mátyás Úrnak Lekszikonnyát fordítom, 's kötelességképen vettem fel. - Igaz, hogy ked. vem vala a' Tárgyhoz, mit is tehettem volna hasznosabbat, szükségesebbet Hazámnak e' szolgálatnál? de féltem a' terhes munkának súllyától, 's annak akadálly aitól; és így függöben maradott szándékom. Szívesen kértem vala némelly Tudós Hazafiakat, hogy velem magokat ez igyekezetben egyesítenék; senki sem ajánlotta magát; sőt kedvemet is fontos okokkal eloltani igyekeztek. Mind. azáltal fellábbadozván gyengélkedő állapatomból, viszont munkára gerjesztett Hazám, 's nemzeti nyelvünk. Hathatósan segéllett Fö Méltóságú Hertzeg BATTYÁNI JÓZSEF Cardinális, és Primás Ö Eminentziájának betses kegyessége; mert a' halhatatlan érdemû Bél Mátyásnak kézírásait (némelly más íratokkal egyetemben) velem közleni méltóztatott.

XX

Szép

Szép reménységet szolgáltattak' a' Felséges, Királyi Helytartó Tanátsnak igen kegyes Rendelései is, mellyek szerént, nem tsekély segedel. mekhez lehetett méltó bizodalmam, és minden Vármegyékhez intézett esedezéseim: de megvallván az igazat, sokkal kevesebb tudosításokat nyertem, mint reménylettem, avagy az illyen köz hasznú igyekezet érdemlett volna. Háládatos tisztelettel köszönöm minden Méltóságoknak, 's külömbféle karban helyheztetett papi, és világi Ura. ságoknak szívességeiket, a kik feltételemet jóté. teményeik, segedelmeik, és tudosításaik által előmozdítani méltóztattak: 's azon leszek, hogy mind azokat a' Vármegyéket, Uraságokat, Tudósokat, és Hazafiakat, kik a' Magyar Nyelvnek, 's Literaturának előmenetelét eszközlik, tetteikkel egyetemben, annak illendő 'helyén idővel nyilvánít. hassam. Háládatlanság volna tölem, ha Tekinte. tes Ráth Agoston Úrnak különös szívességét is nyil: ván meg nem köszönném, a' ki a' Felséges Királyi Helytartó Tanátshoz tartozó nagy munkával készített tíz kötetből alló Catastrumot velem az idén közleni nem terheltetett.

Hogyha immár, igyekezetemnek minémùségét látván, e' munka a' Hazának tetszik, 's tökélletesítését kìvánnya; ímé jelentem, hogy az egész Országhéli Helységeknek első mụnkáját úgy végeztem el, hogy mindenikhez béiktathassam, a' mi szükséges lejénd: a' jobbításokat pedig némelly kimaradott Helységekkel egyetemben', mellyekinek kikerülhetésére, és a' megvizsgálgatásra ez után több idôm engedtetett; mindazáltal, ha reménytelenül megtörténnék, egy toldalékban fogom egyszersmind kibotsátani, olly formán, mint e Kötetnek végén látható. Kiváltképen ohajta.

nám

nám pedig az újjabb jeles épületeknek, a' gazdaságbéli jobbíttatásoknak, a' nevezetesebb új történeteknek, és a' termések mivoltoknak tudósításaikat, leg inkább e' * tsillagotskával kijegyzett Helységek eránt, mellyek felöl épen kételkedem.

A' kik ellenben e' munkának hasznos, és szükséges voltát, vagy által nem láttyák, vagy nem akarják, vagy az illyen igyekezetekhez ked. vetlenek; kérem, leg alább ne akadályoztassák: eddig valóban tapasztalni kénteleníttettem, hogy a' kiktöl segedelmet várhattam volna, külömbfé. le színek alatt akadályokat hintegettek elömbe. Az irigység is sokféle fortélyok alatt ártogatott; de az illyen álnokságoknak terhét leg jobb békével szenyvedni; mert méltatlanságaik egyéb aránt is buborék módgyára elenyésznek. Megtsökkennek ugyan ezeknek agyarkodásain a' kissebb lelkek; de a bátor szívü férfi, mint a' kemény köszikla a' tsapdosó habok között ingadozás nélkül marad, szánakozva mosolyog az ártatlan gyengeségeiken; mert épen az illyen tövi. ses kissebbítések által tétetik állandóvá a' megsértetettnek jó emlékezete.

Örömest szerettem volna Érdemes Olvasóimnak könnyebbségekre, egyszersmind a' Vármegyéknek magyar földképeikkel is, mellyek Bétsben olly jelesen készülnek, egybe kaptsol. ni munkámat; de még azok fontos okok miatt el nem készülhettek, 's nem is a' betüknek rendgyek szerént készíttetnek; mindazáltal a' Hazában számos helyeken, 's általam is megszerezhetok: én ellenben munkámnak kiadását tovább. ra nem halaszthattam. A' mi pedig a' Városoknak, Kastélyoknak, 's a' t' képeit illeti, már tizen nyólız képek felöl bizonyossá tétettem:

's

« PredošláPokračovať »